ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stammering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stammering*, -stammering-

stammering ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断断续续[duàn duàn xù xù, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, 断断续续 / 斷斷續續] intermittent; off and on; discontinuous; stop-go; stammering; disjointed; inarticulate
结结巴巴[jiē jiē bā ba, ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄝ ㄅㄚ ㄅㄚ˙, 结结巴巴 / 結結巴巴] stammeringly

stammering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吃りながら[どもりながら, domorinagara] (exp) (uk) (See 吃る) stuttering(ly); stammering(ly)
吃音[きつおん, kitsuon] (n) stammering; dysphemia

stammering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้ำอึ้ง[adj.] (am-eung) EN: speechless ; stammering ; hemming and hawing FR:
อ่าง[adj.] (āng) EN: stuttering ; stammering FR:
พูดติดอ่าง[v. exp.] (phūt tit-ān) EN: stuttering ; stammering FR:

stammering ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gestammel {n}stammering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stammering
Back to top