ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liquid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liquid*, -liquid-

liquid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liquid (n.) ของเหลว See also: สถานะเหลว Syn. fluid Ops. solid
liquid (adj.) เป็นของเหลว See also: เหลว, เกี่ยวกับของเหลว Syn. free-flowing, fluid Ops. solid
liquid (adj.) มีสภาพคล่องสูง (การเงิน)
liquid (adj.) สง่างาม (การเคลื่อนไหว, ท่าทาง)
liquid (adj.) ใส See also: กระจ่าง Syn. clear, transparent, bright
liquid (adj.) ใส (เสียง) Syn. smooth, clear, pure, flowing
liquid (adj.) ไหลคล้ายน้ำ
liquid cosmetic (n.) เครื่องสำอางชนิดน้ำหรืออย่างเหลว See also: โลชั่น
liquid measure (n.) หน่วยวัดของเหลว
liquid mercury (n.) ปรอท (สัญลักษณ์ทางเคมีคือ Hg) See also: ธาตุปรอท, สารปรอท Syn. quicksilver, ore
liquid mercury (n.) ปรอท See also: เครื่องวัดความร้อน Syn. mercury, ore
liquidate (vt.) ชำระหนี้
liquidation (n.) การชำระหนี้
liquidator (n.) ผู้รักษาทรัพย์ (ตามคำสั่งศาล) See also: เจ้ากรมรักษาทรัพย์, ผู้พิทักษ์ทรัพย์ Syn. treasurer
liquidity (n.) สภาพคล่อง
liquidize (vt.) ทำให้เป็นของเหลว
liquidizer (n.) เครื่องบีบ See also: เครื่องคั้น Syn. compressor, mangle
English-Thai: HOPE Dictionary
liquid(ลิค'ควิด) adj. เป็นของเหลว,ไหลคล้ายน้ำ,รื่น,เก๋,งดงาม,อิสระ,ไม่ถูกบังคับ,เงินสด. n. ของเหลว, See also: liquidness n., Syn. fluid,flowing
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
liquidation(ลิคควิเด'เชิน) n. การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
liquidise(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy
liquidity(ลิควิด'ดิที) n. สภาพที่เป็นของเหลว,ความคล่องตัว,ความสามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
liquidize(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy
English-Thai: Nontri Dictionary
liquid(n) ของเหลว
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง
liquidation(n) การชำระบัญชี,การเซ้ง,การชำระหนี้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
liquid bright goldสีน้ำทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
liquidationการกำจัด (ปรปักษ์ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
liquidของเหลว, สถานะของสสารซึ่งอยู่ระหว่างของแข็งและแก๊ส  มีสมบัติที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุอยุ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Liquid crystal display จอผลึกเหลว [คอมพิวเตอร์]
Liquidationการชำระบัญชี [TU Subject Heading]
Liquidity (Economics)สภาพคล่อง (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของเหลว (n.) liquid See also: fluid Ops. ของแข็ง
น้ำ (n.) liquid See also: fluid Syn. ของเหลว
เหลว (adj.) liquid See also: fluid, watery, thin (oil) Syn. เป็นน้ำ Ops. แข็ง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas
ก๊าซหุงต้ม (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ก๊าซหุงต้ม (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ก๊าซหุงต้ม (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
สบู่เหลว (n.) liquid soap
สบู่เหลว (n.) liquid soap
สภาพคล่อง (n.) liquidity
ขาดสภาพคล่อง (v.) be illiquid See also: not having enough currency
ทึบ (adj.) opaque (of glass, liquid, etc.) See also: cellophane (paper) Syn. ทึบแสง Ops. โปร่ง
น้ำยา (n.) medicinal liquid See also: liquid medicine Syn. น้ำยาเคมี
น้ำยาล้างจาน (n.) dishwashing liquid
น้ำยาเคมี (n.) medicinal liquid See also: liquid medicine
หลั่ง (v.) run (e.g. of liquid) See also: flow Syn. ไหล, ริน
เหลว (v.) be liquid See also: be fluid, be watery Syn. เป็นน้ำ Ops. แข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before my woman send it in here, right... she have it dipped in liquid acid...ก่อนที่ผู้หญิงของฉัน ส่งมาที่นี่ใช่ ... เธอมีมันจุ่ม ในกรดของเหลว ...
[ Liquid Splashing ] Then place it centrally in the press.แล้ววางบนเครื่องปั๊ม...
"As I ate the oysters with their strong taste of the sea and their faint metallic taste as I drank their cold liquid from each shell and washed it down with the crisp taste of the wine I lost the empty feeling and began to be happy".ตอนที่ฉันได้ลิ้มรสหอยนางรม / พร้อมกับรสชาตที่เข้มข้นจากทะเล... ...และรสชาดที่เจือจางของมัน... ...เมื่อฉันดื่มของเหลวที่เย็นเยือก / จากตัวหอยแต่ละตัว...
The virus is protean... changing from liquid to airborne to blood transmission... depending on its environment.มันเป็นการป้องกันไวรัส... มันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเข้าสู่อากาศ แพร่เชื้อเข้าสู่กระแสเลือด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของมัน
Look. "Further restrictions regarding liquid assets.ประกาศข้อกำหนด เรื่องการมีเงินสดในครอบครอง
He giveth me this black liquid of love, how can I refuse?เขาให้นี่ข้ามา น้ำดำแห่งรัก แล้วข้าจะปฏิเสธได้เหรอ
[metallic slice and liquid oozing][metallic slice and liquid oozing]
The liquid extractions and centrifuging on these samples.ทำการแยกสาร และ คุมเครื่องเหวี่ยงของเลือดพวกนี้
Where we tagged the liquid man.ที่เราเคยติดตาม มนุษย์เหลว
She is on a liquid diet! So she might just do with alcohol.เธอชอบอาหารใสๆ เธอน่าจะพอใจกับเหล้า
It's like her brain. Protected by liquid nitrogen.มันเหมือนสมองของเธอ ถูกป้องกันด้วยไนโตนเจนเหลว
Signal the first liquid is ready.แสดงว่าของเหลวพร้อมทำงาน

liquid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
液晶显示[yè jīng xiǎn shì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, 液晶显示 / 液晶顯示] LCD; liquid crystal display
洗手液[xǐ shǒu yè, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 洗手液] liquid hand soap
洗发水[xǐ fà shuǐ, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 洗发水 / 洗髮水] liquid shampoo
液化气[yè huà qì, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, 液化气 / 液化氣] liquid gas; bottled gas (fuel)
液态[yè tài, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ, 液态 / 液態] liquid (state)
液态水[yè tài shuǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, 液态水 / 液態水] liquid water (as opposed to steam or ice, e.g.)
液晶[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, 液晶] liquid crystal
液晶屏[yè jīng píng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄆㄧㄥˊ, 液晶屏] liquid crystal screen
液晶显示器[yè jīng xiǎn shì qì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, 液晶显示器 / 液晶顯示器] liquid crystal display
液氨[yè ān, ㄧㄝˋ ㄢ, 液氨] liquid ammonia
药水[yào shuǐ, ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ, 药水 / 藥水] medicine in liquid form; bottled medicine; lotion
贮存管[zhù cún guǎn, ㄓㄨˋ ㄘㄨㄣˊ ㄍㄨㄢˇ, 贮存管 / 貯存管] storage container for liquid or gas; gas holder
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 瓶] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher
松散物料[sōng san wù liào, ㄙㄨㄥ ㄙㄢ˙ ˋ ㄌㄧㄠˋ, 松散物料 / 鬆散物料] diffuse medium (liquid or gas)
热得快[rè de kuài, ㄖㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄞˋ, 热得快 / 熱得快] immersion heater; electric heater for liquid
皮袋[pí dài, ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ, 皮袋] leather bag; leather pouch (for liquid)
[yè, ㄧㄝˋ, 液] liquid; fluid
清盘[qīng pán, ㄑㄧㄥ ㄆㄢˊ, 清盘 / 清盤] liquidation
[bú, ㄅㄨˊ, 醭] mold on liquids
黏液[nián yè, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄝˋ, 黏液] mucus; viscous liquid
[hú, ㄏㄨˊ, 壶 / 壺] pot; classifier for bottled liquid
[dèng, ㄉㄥˋ, 澄] settle (liquid)
清算[qīng suàn, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ, 清算] to settle accounts; to clear accounts; to liquidate; to expose and criticize
澄清[dèng qīng, ㄉㄥˋ ㄑㄧㄥ, 澄清] to settle (of liquid); to become clear (by precipitation of impurities); (chem.) precipitate
固形物[gù xíng wù, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ˋ, 固形物] solid particles in liquid
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 点子 / 點子] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer
原汁[yuán zhī, ㄩㄢˊ ㄓ, 原汁] stock (liquid from stewing meat etc)
[lù, ㄌㄨˋ, 漉] strain liquids
废液[fèi yè, ㄈㄟˋ ㄧㄝˋ, 废液 / 廢液] waste liquids

liquid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE
ちゅう[, chuu] (n,vs) (1) (col) kiss; (n,adv-to) (2) squeak (as in the sound made by mice); (3) sound of liquid being sucked up
ドボドボ[, dobodobo] (adv-to) (on-mim) with glugging (e.g. of liquid being poured, running down)
ネマティック液晶[ネマティックえきしょう, nemateikku ekishou] (n) Nematic liquid crystal
パイント[, painto] (n) pint; liquid pint
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
ヘアリキッド[, hearikiddo] (n) hair styling liquid (for men) (wasei
一升[いっしょう, isshou] (n) unit of old Japanese liquid measurement; 1800 cc
三温糖[さんおんとう, san'ontou] (n) dark sweet liquid produced after the third heating in a thermal sugar-refining process
上汲む[うわぐむ, uwagumu] (v5m) to draw off the top liquid
修正液[しゅうせいえき, shuuseieki] (n) (See 修正テープ) correction fluid; correcting fluid; white out; Wite-out; Liquid Paper; Tipp-Ex
半透過型液晶ディスプレー[はんとうかがたえきしょうディスプレー, hantoukagataekishou deisupure-] (n) semi-transmissive liquid crystal display; semi-transmissive LCD
打っ掛ける;ぶっ掛ける;打っかける[ぶっかける, bukkakeru] (v1,vt) to dash (e.g. liquid on someone's face); to slosh; to splash; to souse; to pour
水白粉[みずおしろい, mizuoshiroi] (n) (See 白粉) liquid face-whitening makeup
水肥[すいひ, suihi] (n) liquid manure
水薬[すいやく;みずぐすり, suiyaku ; mizugusuri] (n) potion; liquid medicine
水金[みずきん;すいきん, mizukin ; suikin] (n) (1) liquid gold (used for applying gold to ceramics, etc.); (2) (すいきん only) (See 月水金・げっすいきん) Wednesday and Friday; (3) bribe; sweetener; douceur
泡沫的[ほうまつてき, houmatsuteki] (adj-na) transient; passing; fleeting; ephemeral; like a bubble on liquid
洗剤液[せんざいえき, senzaieki] (n) liquid detergent
浸入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs) permeation of liquid or gas
涙箸[なみだばし, namidabashi] (n) dripping liquid (soup, sauce, etc.) from the tips of one's chopsticks (a breach of etiquette)
液体アンモニア[えきたいアンモニア, ekitai anmonia] (n) liquid ammonia
液体ヘリウム[えきたいヘリウム, ekitai heriumu] (n) liquid helium
液体燃料[えきたいねんりょう, ekitainenryou] (n) liquid fuel
液安[えきあん, ekian] (n) liquid ammonia
液晶プロジェクタ[えきしょうプロジェクタ, ekishou purojiekuta] (n) {comp} liquid crystal projector
液晶表示装置[えきしょうひょうじそうち, ekishouhyoujisouchi] (n) (See 液晶ディスプレイ) liquid crystal display; LCD
液相エピタキシャル成長[えきそうエピタキシャルせいちょう, ekisou epitakisharu seichou] (n) (See 液相エピタキシー,液相成長) liquid phase epitaxial growth; liquid phase epitaxy; LPE
液相成長[えきそうせいちょう, ekisouseichou] (n) (See 液相エピタキシー) liquid (phase) deposition; liquid (phase) epitaxy
液肥[えきひ, ekihi] (n) liquid fertilizer; liquid fertiliser
液量[えきりょう, ekiryou] (n) liquid measure
液量計[えきりょうけい, ekiryoukei] (n) liquid measure
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks
[そう, sou] (n) (1) appearance; look; countenance; (2) (See 女難の相) a 'seeming' that fortune-tellers relate to one's fortune; (3) {ling} aspect; (4) {physics} phase (e.g. solid, liquid and gaseous)
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid)
アメリカフウ[, amerikafuu] (n) (See 紅葉葉楓) American sweetgum (Liquidambar styraciflua); redgum
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay
ジューシー[, ju-shi-] (adj-na) juicy (having lots of juice or liquid)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD

liquid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอมโมเนียเหลว[n. exp.] (aemmōnīa lē) EN: liquid ammonia FR: ammoniac liquide [m]
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ฝ้า[n.] (fā) EN: scum on the surface of a liquid FR:
ไฮโดรเจนเหลว[n. exp.] (haidrōjēn l) EN: liquid hydrogen FR: hydrogène liquide [f]
แก๊สหุงต้ม[n.] (kaēthungtom) EN: cooking gaz ; liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas ; propane ; butane FR: gaz [m] ; butane [m]
ก๊าซหุงต้ม[n.] (kāthungtom) EN: cooking gaz ; liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas ; propane ; butane FR: gaz [m] ; butane [m]
ของไหล[n.] (khønglai) EN: fluid ; liquid FR: fluide [m]
ของเหลว[n.] (khønglēo) EN: liquid ; fluid FR: liquide [m] ; fluide [m]
ของเหลวอัดไม่ได้[n. exp.] (khønglēo at) EN: incompressible liquid FR:
ของเหลวอิ่มตัว[n. exp.] (khønglēo im) EN: saturated liquid FR:
ของเหลวเย็นยิ่ง[n. exp.] (khønglēo ye) EN: subcooled liquid FR:
โครมาโทกราฟีแบบของเหลว[n. exp.] (khrōmāthōkr) EN: liquid chromatography (LC) FR: chromatographie en phase liquide [f]
เหลว[adj.] (lēo) EN: fluid ; liquid ; watery FR: fluide ; liquide
โลหะเหลว[n. exp.] (lōha lēo) EN: liquid metal FR:
ไนโตรเจนเหลว[n. exp.] (naitrojen l) EN: liquid nitrogen FR: azote liquide [m]
น้ำ[n.] (nām [=nam]) EN: liquid ; juice FR: liquide [m] ; jus [m]
น้ำกระสาย[n.] (nāmkrasāi) EN: aqueous adjuvant ; dissolving spirit ; liquid solvent ; liquid vehicle for powdered medicine FR:
น้ำยา[n.] (nāmyā) EN: solution ; liquid reagent ; liquid cleaner ; photographic developer FR: solution [f] ; réactif liquide [m]
น้ำยาล้าง[n. exp.] (nāmyā lāng) EN: liquid cleaning soap FR: savon liquide [m]
น้ำยาซักแห้ง[n. exp.] (nāmyā sak h) EN: dry cleaning liquid FR: liquide de nettoyage à sec [m]
น้ำยาซักผ้า[n. exp.] (nāmyā sak p) EN: washing up liquid FR:
ออกซิเจนเหลว[n. exp.] (ǿksijēn lēo) EN: liquid oxygen FR: oxygène liquide [m]
แป้งน้ำ[n. exp.] (paēng nām) EN: liquid powder FR:
ผลึกเหลว[n. exp.] (phaleuk lēo) EN: liquid crystal ; Liquid crystals (Lcs) [pl] FR: cristal liquide [m]
สบู่เหลว[n. exp.] (sabū lēo) EN: liquid soap FR: savon liquide [m]
สินทรัพย์สภาพคล่อง[n. exp.] (sinsap saph) EN: liquid assets FR:
ยาน้ำ[n. exp.] (yā nām) EN: potion ; liquid drug ; liquid medicine FR: potion [f] (vx) ; médicament liquide [m] ; lotion [f] ; solution [f] ; breuvage [m]
อัตราส่วนสภาพคล่อง[n. exp.] (attrāsūan s) EN: liquidity ratio FR:
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระบัญชี[v.] (chamra banc) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ชนิดน้ำ[X] (chanit nām) EN: FR: liquide
ดูดซับสภาพคล่อง[v. exp.] (dūt sap sap) EN: absorb liquidity FR:
โจ๊ก[adj.] (jōk) EN: watery FR: liquide ; aqueux
การชำระบัญชี[n. exp.] (kān chamra ) EN: liquidation FR: liquidation [f]
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[n. exp.] (kān chamra ) EN: enforced liquidation FR:
กึ่งของเหลว[X] (keung khøng) EN: semi-liquid FR:
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ขาดสภาพคล่อง[v. exp.] (khāt saphāp) EN: be illiquid FR:
ขวดกดสบู่เหลว[n. exp.] (khūat kot s) EN: soap dispenser FR: distributeur de savon liquide [m]
ลักษณะจร[n. exp.] (laksana jøn) EN: mobility ; fluidity ; liquidity FR:

liquid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Füllstand {m}fill level; level; liquid level
Flüssigkristallanzeige {f}LCD : liquid crystal display
Geschirrspülmittel {n}washing-up liquid; dishwashing liquid [Am.]
Mixer {m}blender and liquidizer
Feuchtigkeitskreislauf {m}liquid cycle
Flüssigchromatography {f}liquid chromatography
Flüssiggas {n}liquid gas
Flüssigkeitsvolumen {n}liquid volume
Liquidation {f}liquidation
Liquidität {f}liquidity
Liquiditätskoeffizient {m}liquidity ratio
Salmiakgeist {m}liquid ammonia; ammonia solution
Schmelze {f}; flüssiges Gesteinliquid rock
Pazifischer Weissstreifendelfin {m} [zool.]Pacific white-sided dolphin; white-striped dolphin; lag; hookfin porpoise; hook-finned porpoise (Lagenorhynchus obliquidens)
Konkurstabelle {f}realisation and liquidation statement
Barliquidität {f}absolute liquidity ratio

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liquid
Back to top