ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cap*, -cap-

cap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cap (vt.) แตะหมวกคำนับ See also: ถอดหมวกออกแสดงความเคารพ
cap (n.) ฝาครอบ Syn. top, lid, cover
cap (vt.) สวมหมวก
cap (n.) หมวก See also: หมวกที่มีกระบังหน้า Syn. hat, beret
cap (n.) อักษรตัวใหญ่ Syn. capital letter
cap in hand (idm.) อย่างนอบน้อม See also: อย่างถ่อมตน
capability (n.) ความสามารถ Syn. ability, competency
capable (adj.) ที่ทำได้ดี Syn. skilled, competent, having, ability
capable (adj.) ที่สามารถทำได้
capableness (n.) ความมีประสิทธิภาพ See also: ความสามารถในการทำงานที่ใช้เวลา, พลังงานหรือเงินน้อยแต่มีประสิทธิภาพมาก Syn. capability, competence
capably (adv.) อย่างที่ทำได้ดี Syn. well, competently, effectively
capacious (adj.) ที่สามารถบรรจุได้มาก Syn. spacious, roomy, large
capaciousness (n.) ความกว้างใหญ่
capacitance (n.) ความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้า
capacitate (vt.) ทำให้มีคุณสมบัติพอ
capacitor (n.) อุปกรณ์ชนิดหนึ่งใช้ในการเก็บสะสมไฟชั่วคราว
capacity (n.) ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ Syn. ability, aptitude, capability
capacity (n.) ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้ Syn. limit, contents
caparison (n.) เครื่องแต่งกายสำหรับม้าสงครามในสมัยก่อน
cape (n.) เสื้อคลุมไม่มีแขน
cape (n.) แหลม See also: ส่วนของผืนดินที่ยื่นเข้าไปในน้ำ Syn. headland, point, foreland
caper (vi.) กระโดดไปรอบๆ อย่างสนุกสนาน Syn. frisk, gambol
caper (n.) การกระโดดอย่างสนุกสนาน Syn. prank, trick, escapade
capillary (n.) เส้นเลือดดำ See also: เส้นโลหิตดำ Syn. artery, duct, venule
capital (n.) ข้อได้เปรียบ Syn. advantage
capital (n.) คนร่ำรวย
capital (adj.) ดีเยี่ยม Syn. splendid, first-rate, delightful
capital (adj.) ที่เป็นหลัก See also: ที่เป็นส่วนสำคัญ Syn. chief, main, principal
capital (n.) เมืองหลวง Syn. principal city, capitol, center
capital (n.) ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง
capital city (n.) มหานคร See also: เมืองหลวง, เมืองใหญ่, เมืองสำคัญ Syn. city, megalopolis
capital letter (n.) ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ
capital levy (n.) ภาษีทรัพย์สิน
capital punishment (n.) โทษประหาร
capital ship (n.) เรือรบขนาดใหญ่
capitalism (n.) ระบบทุนนิยม
capitalist (n.) คนร่ำรวย Syn. richer
capitalist (n.) ผู้ลงทุน
capitalize (vt.) ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
capitalize (vi.) ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
cap(แคพ) {capped,capping,caps} n. หมวก,หมวกเครื่องแบบ,หมวกผ้าไม่มีปีก,หมวกคนขี่ม้า,ฝาครอบ,ที่คลุม,สายฉนวน vt. ปกคลุม,ครอบ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีกว่า, See also: capper n. ดูcap, Syn. headgear,headdress surpass,
cap and gownn. หมวกและเสื้อปริญญา
capability(เคพะบิล'ลิที) n. ประสิทธิภาพ,สมรรถภาพ,สมรรถนะ,ปริมาณบรรจุ
capable(เค'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถ,มีฝีมือ,มีสติปัญญา,มีวิชา., See also: capabililty n. ดู capable, Syn. able
capacious(คะเพ'เ?ียส) adj. จุมาก,ใหญ่มาก,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก, See also: capaciousness n. ดู capacious
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ,ความจุ,ปริมาณ,สติปัญญา,ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,การปฎิบัติหน้าที่,ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่,รับเต็มที่, Syn. size,power,position
capdabbr. chronic ambulator peritoneal dialysis
cape(เคพ) n. แหลม,ผ้าคลุมไหล่, See also: caped adj. ดู cape
caper(เค'เพอะ) {capered,capering,capers} vi. กระโดดโลดเต้น n. การกระโดดโลดเต้น,การยั่วเย้า,อาชญากรรม -Id. (cut a caper การเล่นกล,การกระโดดโลดเต้น), Syn. skip,prank,frolic
capercailzie(แคพเพอเคล'ยี,-ซี) n. ไก่ขนาดใหญ่ ###S. caperdaillie
caperdaillie(แคพเพอเคล'ยี,-ซี) n. ไก่ขนาดใหญ่ ###S. capercailzie
capeskin(เคพ'สคิน) n. หนังแกะหรือหนังลูกแกะที่ใช้ทำถุงมือ
capful(แคพ'ฟุล) n. ปริมาณเต็มถ้วย
capias(เค'เพียส) n. หมายจับ
capillaceous(แคพพะเล'เซียส) adj เป็นเส้นฝอย
capillary(แคพ'พะเลอรี) n. เส้นโลหิตฝอย,เส้นฝอย
capita(แคพ'พิทะ) n. พหูพจน์ของ caput
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
capital investmentn. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
capital investment)n. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
capital levyn. ภาษีเงินทุน
capital punishmentn. การลงโทษประหารชีวิต, Syn. execution
capital shipn. เรือรบขนาดใหญ่ที่สุด
capital stockn. ค่าของหุ้น,ราคาหุ้น,เงินทุนที่ปรากฎในราคาหุ้นหมด,หุ้นทั้งหมดที่ปรากฎ
capitalise(แคพ'พิทัลไลซ) vt. ดู capitalize
capitalism(แคพ'พิทัลลิสซึม) n. ระบบนายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(แคพ'พิทัลลิสทฺ) n. นายทุน,นักทุนนิยม,เศรษฐีที่ลงทุนในกิจการ
capitalist imperialismn. จักรวรรดินิยมของทุนนิยม
capitalistic(แคพพิทัลลิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับทุนหรือนายทุนหรือระบบทุนนิยม
capitalize(แคพพิท'ทะไลซ) {capitalized,capitalised,capitalizing,capitalising,capitalizes,capitalises} vt. เขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่,เสนอทุนให้,ให้ทุน,ประเมินค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้น,ใช้ประโยชน์ของ, See also: capitalisation n. ดู capitalize, capitalizat
capitate(แคพ'พิเทท) adj. มีหัวกลม,มีส่วนปลายใหญ่คล้ายหัว,
capitation(แคพพิเท'เชิน) n. ภาษีรายบุคคล,ภาษีรายหัว (เท่า ๆ กัน), See also: capitative adj.
capitol(แคพ'พิทอล) n. อาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา,อาคารนิติบัญญัติของรัฐ,ศาลากลาง
capitular(คะพิช'ชุลาร) adj. มีลักษณะของหัว,เกี่ยวกับคณะบาทหลวง
capitulate(คะพิช'ชุเลท) {apitulated,apitulating,apitulates} vi. ยอมแพ้,ยินยอม, See also: capitulant n. ดู capitulate, capitulator n. ดู capitulate, Syn. surrender
capitulation(คะพิชชุเล'เชิน) n. การยอมแพ้,การยอมจำนน,บทสรุป, See also: capitulatory adj.
capitulum(คะพิช'ชะลัม) n. ยอดดอก,หัวดอก -pl. capitula
capo(เค'โพ) n. ที่บีบตรึงสายกีตาร์, Syn. capotasto
capon(เค'พอน) n. ไก่ตอน
caponize(เค'พะไนซ) {caponized,caponizing,caponizes} vt. ตอนไก่
English-Thai: Nontri Dictionary
cap(n) หมวกแก๊ป,ยอด,ฝาครอบ
capability(n) ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,ฝีมือ
capable(adj) สามารถ,มีฝีมือ,มีประสิทธิภาพ
capacious(adj) กว้างขวาง,จุ,ใหญ่,มีเนื้อที่มาก
capacity(n) ปริมาตร,ฐานะ,ความจุ,ความสามารถ,สมรรถภาพ,อัตรา,หน้าที่
caparison(n) เครื่องประดับม้า,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องแต่งตัว
cape(n) ผ้าคลุมไหล่,แหลม
caper(n) การกระโดดโลดเต้น,การกระโดดเล่น
capillary(adj) เล็กเหมือนเส้นผม
capital(adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน
capitalize(vt) ใช้ให้เกิดประโยชน์,ใช้เป็นทุน,เขียนตัวโต
capitation(n) การยินยอม,การยอมจำนน,การยอมแพ้
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน
capitulate(vi) ยินยอม,ยอมจำนน,ยอมแพ้
capon(n) ไก่ตอน
capote(n) ประทุนรถ,หลังคารถ
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ
capsize(vi,vt) จม,คว่ำ,ล่ม,พลิก
capstan(n) กว้าน
capsule(n) หลอด(ยา),หลอดแคปซูล
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา
caption(n) คำอธิบายภาพ,คำบรรยายภาพ,หัวข้อ
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์
captive(n) จำเลย,เชลย,นักโทษ
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
captor(n) ผู้จับกุม,ผู้เข้ายึด
capture(n) การจับกุม,การเข้ายึด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cap crown; shell crownเปลือกครอบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
capability, first strikeสมรรถภาพที่จะโจมตีก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capable fault; active faultรอยเลื่อนมีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
capacitorตัวเก็บประจุ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
capacityความจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
capias (L.)หมายจับ [ดู warrant of arrest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capillaryหลอดเลือดฝอย, หลอดฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capita, perต่อหัว, รายหัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital๑. เมืองหลวง๒. ทุน, เงินทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capital punishmentโทษประหารชีวิต [ดู death penalty] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitalismทุนนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitalistนายทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitate stigmaยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
capitation grantเงินช่วยเหลือรายหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Capitolตึกรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitulary๑. ประมวลกฎหมาย [ดู code]๒. การสังคายนากฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitulate; capitate-กระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
capitulation๑. การยอมจำนน (โดยมีข้อตกลงจำยอม)๒. การให้สิทธิพิเศษ (แก่คนสัญชาติของประเทศอื่นตามสนธิสัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitulum; headช่อกระจุกแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
capricious powerอำนาจตามอำเภอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Caps Lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
capstanลูกกลิ้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
capsule๑. ถุงหุ้ม๒. ปลอกหุ้ม๓. แคปซูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caption๑. การจับ๒. หัวเรื่องของเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
captiveเชลยศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capture๑. การจับเป็นเชลย๒. การยึดทรัพย์ของคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caput๑. หัว๒. ส่วนโป่งคล้ายหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capลักษณะคล้ายหมวก [การแพทย์]
Capabilityความสามารถ [การแพทย์]
capacitanceความจุ, สมบัติในการเก็บประจุไฟฟ้าของตัวนำหรือตัวเก็บประจุ มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างจำนวนประจุไฟฟ้าบนตัวนำหรือตัวเก็บประจุกับความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนำหรือตัวเก็บประจุนั้น  ใช้สัญลักษณ์ C [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Capacitorตัวเก็บประจุไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Capacityสมรรถวิสัย,ความสามารถ,ความจุ [การแพทย์]
capillaryหลอดเลือดฝอย, หลอดเลือดขนาดเล็กมากแตกแขนงจากหลอดเลือดใหญ่ไปตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย มีผนังบาง ประกอบด้วยเซลล์เพียงชั้นเดียวเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่าง ๆ ระหว่างเซลล์กับเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Capita คน, หัว หน่วยนับประชากร [สิ่งแวดล้อม]
Capitalทุน, เงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital punishmentโทษประหารชีวิต [TU Subject Heading]
Capital stockหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capitalismทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Capitalist countryประเทศทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Capitateกระดูกข้อมือรูปศีรษะ [การแพทย์]
Capitolsอาคารรัฐสภา [TU Subject Heading]
Capitulumแคปิตูลัม,คาปิทูลัม,หัวกระดูก [การแพทย์]
Capons and caponizingไก่ตอนและการตอน [TU Subject Heading]
Capsicumพริก [การแพทย์]
Capsule of Jointเอ็นหุ้มข้อ [การแพทย์]
Captionคำบรรยายแทนเสียง ภาพและทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความที่ประสานเวลากับข้อมูลเสียงซึ่งเป็นเสียงบทสนทนาและเสียงอื่น เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาสื่อนั้น
Captivate (Electronic resouree)แคพทิเวท (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Captive Audiencesแบบให้จำใจรับ [การแพทย์]
Captureเก็บเกี่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Caput Medusaeบริเวณสะดือดำผิดปกติ,หลอดเลือดรอบสะดือ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุณาโลม (n.) infantry cap insignia
หมวกแก๊ป (n.) cap
แก๊ป (n.) cap See also: officer´s cap Syn. หมวกแก๊ป
ขีดความสามารถ (n.) capability See also: ability, capacity Syn. ความสามารถ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ
ความสามารถ (n.) capability See also: ability, talent, competence
ความจุ (n.) capacity Syn. ปริมาตร
ปริมาตร (n.) capacity See also: volume Syn. ขนาด, ความจุ
สมรรถนะ (n.) capacity See also: capability, ability, aptitude Syn. ความสามารถ
ทะนาน (clas.) capacity measure See also: unit of capacity
ทะนานหลวง (clas.) capacity measure equivalent litre See also: unit of capacity for rice, the official unit being equivalent to one litre
แหลม (n.) cape See also: peninsula Syn. คาบสมุทร
หลอดเลือดฝอย (n.) capillary Syn. เส้นเลือดฝอย
เส้นเลือดฝอย (n.) capillary
ที่น้ำซับ (n.) capillary water See also: permeating water Syn. น้ำซำ
น้ำซับ (n.) capillary water See also: permeating water Syn. น้ำซำ, ที่น้ำซับ
น้ำซำ (n.) capillary water See also: permeating water Syn. ที่น้ำซับ
ต้นทุน (n.) capital See also: principal, asset, cost Syn. ทุน, เงินลงทุน, ทุนเดิม
ทุน (n.) capital See also: asset, fund, investment, grant, stipend Syn. เงินทุน, ทุนทรัพย์
ทุนทรัพย์ (n.) capital See also: asset, property, resources, principal, venture capital Syn. กองทุน, เงินทุน, ทุนรอน
ทุนรอน (n.) capital See also: fund, asset, money, reserve, fund Syn. เงินสะสม, เงินลงทุน, ทุน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I barely escaped the collapsing buildingฉันเกือบจะหนีรอดออกมาจากตึกที่ถล่มลงมาแทบไม่ทัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, no. This is just my old cap and gown.อ๋อไม่ นี่มันชุดครุยเก่าของผม
It's a good-luck cap. You wear that cap you know how many fish we're gonna catch?มันเป็นหมวกนำโชค เมื่อนายสวมหมวก นายจะรู้เลยว่าตกปลาได้มากแค่ไหน
And if you're going to use my toothpaste, too, put the cap back on, will you?แล้วถ้านายอยากใช้แปรงสีฟันของฉัน ใส่ฝาครอบกลับด้วยนะ ?
If Butch goes to Indochina, I want a nigger hiding in a bowl of rice... ready to pop a cap in his ass.ถ้าบุทช์ไป lndochina ฉันต้องการดำซ่อนตัวอยู่ในชามข้าว ... พร้อมที่จะปรากฏหมวกในตูดของเขา
I just thought it was some coldblooded shit to say to a motherfucker... before I popped a cap in his ass.ผมแค่คิดว่ามันเป็นบางอึ Coldblooded จะพูดกับเวรตะไล ... ก่อนที่ผมจะโผล่หมวกในตูดของเขา
Are you aware that Charlie and I... had intended to come up here and cap your punk ass? And your girlfriend Nick.จะขึ้นมายิงแกกับนิคแฟนแก
I'm gonna pop a cap in his ass.ฉันจะฝังลูกตะกั่วใส่มัน
The cap covers too much.ผ้าคลุมมันบดบังใบหน้าของเธอ
KOREA PICTURES presents a CULTURE CAP MEDIA PRODUCTIONKOREA PICTURES presents a CULTURE CAP MEDIA PRODUCTION
Got a piece of electric blasting cap and a strand of what appears to be leg wire.and the bomb's power source. We probabIy don't need to wait for the Iab to teII us what we aIready know,
The insulation on the leg wire will inform us of who the manufacturer of the blasting cap is.Ed EIkins. I'm in charge. -Oh, good, good, good.
I went under that ice cap in a nuclear submarine that surfaced through the ice like this.ลอดไปใต้น้ำแข็งในเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ ซึ่งโผล่ขึ้นผิวน้ำแบบนี้

cap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǔ, ㄒㄩˇ, 冔] cap of Yin dynasty
弹冠相庆[tán guān xiāng qìng, ㄊㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˋ, 弹冠相庆 / 彈冠相慶] lit. to flick dust off sb's cap (成语 saw); to celebrate an official appointment; to congratulate and celebrate (promotion, graduation etc)
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, 阿德雷德] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德
干才[gàn cái, ㄍㄢˋ ㄘㄞˊ, 干才 / 幹才] ability; capable
干材[gàn cái, ㄍㄢˋ ㄘㄞˊ, 干材 / 幹材] ability; capable
得力[dé lì, ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, 得力] able; capable; competent; efficient
阿卡普尔科[Ā kǎ pǔ ěr kē, ㄚ ㄎㄚˇ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄎㄜ, 阿卡普尔科 / 阿卡普爾科] Acapulco, city in Mexico
所能[suǒ néng, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 所能] according to one's capabilities; what sb is capable of
阿克拉[Ā kè lā, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄚ, 阿克拉] Accra, capital of Ghana
出面[chū miàn, ㄔㄨ ㄇㄧㄢˋ, 出面] act in a (official or personal) capacity
亚的斯亚贝巴[Yà dì sī Yà bèi bā, ㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄙ ㄧㄚˋ ㄅㄟˋ ㄅㄚ, 亚的斯亚贝巴 / 亞的斯亞貝巴] Addis Ababa (capital of Ethiopia)
[jū, ㄐㄩ, 拘] adhere; capture; restrain
阿尔及尔[Ā ěr jí ěr, ㄚ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄦˇ, 阿尔及尔 / 阿爾及爾] Algiers, capital of Algeria
卜骨[bǔ gǔ, ㄅㄨˇ ㄍㄨˇ, 卜骨] oracle bone; bone used for divination, esp. animal scapula
覆没[fù mò, ㄈㄨˋ ㄇㄛˋ, 覆没 / 覆沒] annihilated; capsized
抗倾覆[kàng qīng fù, ㄎㄤˋ ㄑㄧㄥ ㄈㄨˋ, 抗倾覆 / 抗傾覆] anticapsizing
阿皮亚[Ā pí yà, ㄚ ㄆㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿皮亚 / 阿皮亞] Apia, capital of the Independent State of Samoa
捕拿[bǔ ná, ㄅㄨˇ ㄋㄚˊ, 捕拿] arrest; capture; catch
阿斯马拉[Ā sī mǎ lā, ㄚ ㄙ ㄇㄚˇ ㄌㄚ, 阿斯马拉 / 阿斯馬拉] Asmara, capital of Eritrea
雅典[Yǎ diǎn, ㄧㄚˇ ㄉㄧㄢˇ, 雅典] Athens (capital of Greece)
澳大利亚首都特区[Ào dà lì yà shǒu dū tè qū, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄉㄨ ㄊㄜˋ ㄑㄩ, 澳大利亚首都特区 / 澳大利亞首都特區] Australian Capital Territory
巴格达[Bā gé dá, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ, 巴格达 / 巴格達] Baghdad (capital of Iraq)
蒲甘[Pú gān, ㄆㄨˊ ㄍㄢ, 蒲甘] Bagan (Pagan), ancient capital of Myanmar (Burma)
巴库[bā kù, ㄅㄚ ㄎㄨˋ, 巴库 / 巴庫] Baku (capital of Azerbaijan)
斯里巴加湾港[Sī lǐ Bā jiā wān gǎng, ㄙ ㄌㄧˇ ㄅㄚ ㄐㄧㄚ ㄨㄢ ㄍㄤˇ, 斯里巴加湾港 / 斯里巴加灣港] Bandar Seri Begawan (capital of Brunei)
曼谷[Màn gǔ, ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ, 曼谷] Bangkok, capital of Thailand
马尔康镇[Mǎ ěr kāng zhèn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄓㄣˋ, 马尔康镇 / 馬爾康鎮] Barkam town (Tibetan, Chinese Ma'erkang), capital of Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州 in north Sichuan
草鴞[cǎo xiāo, ㄘㄠˇ ㄒㄧㄠ, 草鴞] barn owl (Tyto capensis)
巴斯特尔[Bā sī tè ěr, ㄅㄚ ㄙ ㄊㄜˋ ㄦˇ, 巴斯特尔 / 巴斯特爾] Basseterre (capital of Saint Kitts and Nevis)
贝尔格莱德[Bèi ěr gé lái dé, ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ, 贝尔格莱德 / 貝爾格萊德] Belgrade (capital of Serbia)
柏林[Bó lín, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, 柏林] Berlin (capital of Germany)
伯尔尼[bó ěr ní, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄋㄧˊ, 伯尔尼 / 伯爾尼] Bern (capital of Switzerland)
转铃[zhuàn líng, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄧㄥˊ, 转铃 / 轉鈴] bicycle bell (with revolving cap)
比什凯克[Bǐ shí kǎi kè, ㄅㄧˇ ㄕˊ ㄎㄞˇ ㄎㄜˋ, 比什凯克 / 比什凱克] Bishkek (capital of Kyrgyzstan)
比绍[Bǐ shào, ㄅㄧˇ ㄕㄠˋ, 比绍 / 比紹] Bissau (capital of Guinea-Bissau)
波哥大[bō gē dà, ㄅㄛ ㄍㄜ ㄉㄚˋ, 波哥大] Bogota (capital of Colombia)
波恩[Bō ēn, ㄅㄛ ㄣ, 波恩] Bonn, a small town on the Rhine, Cold War capital of West Germany 1949-1990
盆景[pén jǐng, ㄆㄣˊ ㄐㄧㄥˇ, 盆景] bonsai; landscape in a pot
伯拉第斯拉瓦[Bó lā dì sī lā wǎ, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄉㄧˋ ㄙ ㄌㄚ ㄨㄚˇ, 伯拉第斯拉瓦] Bratislava (capital of Slovakia)
巴西利亚[Bā xī lì yà, ㄅㄚ ㄒㄧ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 巴西利亚 / 巴西利亞] Brasilia (capital of Brazil)

cap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャップスリーブ[, kyappusuri-bu] (n) cap sleeve
キャップハイト[, kyappuhaito] (n) {comp} cap height
シャワーキャップ[, shawa-kyappu] (n) shower cap
ダンスキャップ[, dansukyappu] (n) dunce cap; fool's cap
デスビキャップ[, desubikyappu] (n) (abbr) (engine) distributor cap
ハンチング帽[ハンチングぼう, hanchingu bou] (n) hunting cap
へりくだって[, herikudatte] (exp) cap in hand
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠,束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t,adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P)
初冠[ういこうぶり;ういかぶり;ういかむり;ういかんむり;しょかん, uikouburi ; uikaburi ; uikamuri ; uikanmuri ; shokan] (n,vs) (1) (arch) (See 元服) crowning a boy for the first time at a coming-of-age ceremony; (n) (2) (ういかんむり only) (See 巻纓,垂纓) noh cap with a rolled or drooping tail (indicative of nobility)
卵天狗茸[たまごてんぐたけ;タマゴテングタケ, tamagotengutake ; tamagotengutake] (n) (uk) death cap (species of poisonous mushroom, Amanita phalloides); death cup
天狗茸[てんぐたけ;テングタケ, tengutake ; tengutake] (n) (uk) panther cap (species of poisonous mushroom, Amanita pantherina)
岩蓮華[いわれんげ;イワレンゲ, iwarenge ; iwarenge] (n) (uk) Chinese dunce cap (species of succulent plant, Orostachys iwarenge)
水泳帽[すいえいぼう, suieibou] (n) swimming or bathing cap
煙突の笠[えんとつのかさ, entotsunokasa] (n) chimney cap
牟子[ぼうし, boushi] (n) cap worn by masked dancer (cap covers hair and nape and reaches to the shoulders)
瓦当;瓦當(oK)[がとう, gatou] (n) (See 軒丸瓦,軒平瓦) decorative cap of an eave-end roof tile
笠木[かさぎ, kasagi] (n) coping (architecture); top rail; cap piece; head board; what covers the top of a wall, torii or gate, not necessarily made of wood
角帽[かくぼう, kakubou] (n) (1) mortarboard; trencher; (2) (square) academic cap formerly word by Japanese university students
野球帽[やきゅうぼう, yakyuubou] (n) baseball cap
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration
アイドルキャピタル[, aidorukyapitaru] (n) idle capital
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish
アカペラ[, akapera] (n) a capella (unaccompanied choir or choral work) (ita
アフリカ水牛[アフリカすいぎゅう;アフリカスイギュウ, afurika suigyuu ; afurikasuigyuu] (n) (uk) African buffalo; Cape buffalo (Syncerus caffer)
アメリカ小雀[アメリカこがら;アメリカコガラ, amerika kogara ; amerikakogara] (n) (uk) black-capped chickadee (Parus atricapillus)
アルカプトン尿症[アルカプトンにょうしょう, arukaputon nyoushou] (n) alkaptonuria; alcaptonuria
インバネス[, inbanesu] (n) Inverness (e.g. coat, cape)
エスカップ[, esukappu] (n) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific; ESCAP
エスケープ[, esuke-pu] (n,vs) escape
エスケープクローズ[, esuke-pukuro-zu] (n) escape clause
エスケープシークェンス[, esuke-pushi-kuensu] (n) {comp} escape sequence
エスケープシーケンス[, esuke-pushi-kensu] (n) {comp} escape sequence
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] (n) {comp} escape character; ESC
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] (n) {comp} escape elements
エンカプセレーション[, enkapusere-shon] (n) encapsulation
エンキャプシュレーション[, enkyapushure-shon] (n) {comp} encapsulation
オープンキャプション[, o-punkyapushon] (n) open caption
オフィシャルハンデ[, ofisharuhande] (n) official handicap (golf)
オフィスランドスケープ[, ofisurandosuke-pu] (n) office landscape
Japanese-English: COMDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data)
エスケープ[えすけーぷ, esuke-pu] escape
エスケープシークェンス[えすけーぷしーくえんす, esuke-pushi-kuensu] escape sequence
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC)
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] escape elements
エンキャプシュレーション[えんきゃぷしゅれーしょん, enkyapushure-shon] encapsulation
カプセル化[カプセルか, kapuseru ka] encapsulation
キャップライン[きゃっぷらいん, kyappurain] capline
キャパシタ[きゃぱした, kyapashita] capacitor
キャパシタンス[きゃぱしたんす, kyapashitansu] capacitance
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline
キャプチャ[きゃぷちゃ, kyapucha] capture (vs)
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer
キャプテン[きゃぷてん, kyaputen] CAPTAIN
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity
スクリーンカプチャー[すくりーんかぷちゃー, sukuri-nkapucha-] screen capture
スクリーンキャプチャ[すくりーんきゃぷちゃ, sukuri-nkyapucha] screen capture
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity
セル化[セルか, seru ka] cell encapsulation, conversion into cells
セル化遅延[セルかちえん, seru kachien] (cell) encapsulation delay
ディスク容量[ディスクようりょう, deisuku youryou] disk capacity
ネットスケープ[ねっとすけーぷ, nettosuke-pu] Netscape
ネットスケープコミュニケータ[ねっとすけーぷこみゅにけーた, nettosuke-pukomyunike-ta] Netscape Communicator
ネットスケープナビゲータ[ねっとすけーぷなびげーた, nettosuke-punabige-ta] Netscape Navigator
メモリ容量[めもりようりょう, memoriyouryou] memory capacity
伝送制御拡張[でんそうせいぎょかくちょう, densouseigyokakuchou] datalink escape (DLE)
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate
取り込む[とりこむ, torikomu] to capture
合計容量[ごうけいようりょう, goukeiyouryou] total capacity
回線容量[かいせんようりょう, kaisenyouryou] line capacity, circuit capacity
回路容量[かいろようりょう, kairoyouryou] circuit capacity
大容量[だいようりょう, daiyouryou] high capacity
大容量データストレージ[だいようりょうデータストレージ, daiyouryou de-tasutore-ji] high capacity data storage
字送り点[じおくりてん, jiokuriten] escapement point
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: หนีรอด English: to escape
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital

cap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชบาหนู[n.] (chabānū) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow FR:
ฝาหม้อน้ำ[n. exp.] (fā mønām) EN: radiator cap FR: bouchon de radiateur [m]
ฟุลสแก๊ป[n.] (funsakaēp) EN: foolscap ; fool's cap FR:
เห็ดระโงกหิน[n. exp.] (het ra-ngōk) EN: death cap ; Amanita phalloides FR: Amanita phalloides
แก๊ป[n.] (kaep) EN: cap FR: casquette [f] ; visière [f]
แหลม[n.] (laēm) EN: cape ; peninsula FR: cap [m] ; péninsule [f]
หมวกแก๊ป[n.] (mūakkaep) EN: cap ; headgear FR: casquette [f] ; couvre-chef [m] ; képi [m]
หมวกกันน้ำ[n. exp.] (mūak kannām) EN: bathing cap ; swimming cap FR: bonnet de bain [m]
หมวกมรณะ[n. exp.] (mūak mørana) EN: dead cap FR:
หมวกทรงหม้อตาล[n.] (mūaksongmøt) EN: military cap FR:
หมวกทรงประพาส[n. exp.] (mūak songpr) EN: insignias cap FR:
นกแสกทุ่งหญ้า[n. exp.] (nok saēk th) EN: Grass Owl ; African Grass-Owl FR: Effraie du Cap [f]
ปืนแก๊ป[n. exp.] (peūn kaep) EN: cap gun ; musket FR: canon à électrons [m]
ทรงประพาส[n.] (songpraphāt) EN: insignia' s cap FR:
ทิศ[n.] (thit) EN: direction ; side ; way FR: direction [m] ; orientation [f] ; cap [m]
ถุงอะโครโซม[n. exp.] (thung akhrō) EN: acrosomal cap FR:
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa y) EN: capital letter FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อัมพาต[adj.] (ammaphāt) EN: crippled ; incapable of movement FR:
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūa) EN: capital district ; provincial capital ; muang district FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f] ; capitale provinciale [f]
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illegible ; can't read ; can't make out ; be unable to read ; not to understand FR: être illisible ; être incapable de lire
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; go down ; founder FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer ; couler
อับปาง[adj.] (appāng) EN: wrecked ; capsized ; sunk FR: naufragé
อารมณ์ปรวนแปร[adj.] (ārom prūanp) EN: fickle ; capricious ; mercurial FR:
อัดฉีดเงินทุน[v. exp.] (atchīt ngoe) EN: inject capital FR:
อัตราการใช้กำลังการผลิต[n. exp.] (attrā kān c) EN: Capacity Utilization Rate (CAP U) FR:
อัตราวิสัยสามารถ[n. exp.] (attrā wisai) EN: capacity rating FR:
แบกน้ำหนัก[v. exp.] (baēk nāmnak) EN: carry a weight (of) ; have a weight handicap FR:
บั้น[n.] (ban) EN: ban ; [1,000 liter capacity unit] FR: ban [m] ; [unité de capacité équivalant à 1.000 litres]
บัญชีทุน[n. exp.] (banchī thun) EN: capital account FR:
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang ; [1,000 liter capacity unit] FR: banluang [m] ; [unité de capacité équivalant à 1.000 litres]
บินไม่ได้[adj.] (bin mai dāi) EN: FR: incapable de voler
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
ใช้ทุนมาก[adj.] (chai thun m) EN: capital-intensive FR:
ฉาก[n.] (chāk) EN: scenery ; landscape FR: paysage [m]
ชักหน้าไม่ถึงหลัง[v. (loc.)] (chaknāmaith) EN: be unable to make ends meet ; cannot make ends meet ; be unable to live within one's means FR: être incapable de joindre les deux bouts
เชลย[n.] (chaloēi) EN: captive ; prisoner FR: prisonnier [m] ; captif [m]
เชลยศึก[n.] (chaloēiseuk) EN: prisoner of war FR: prisonnier de guerre [m] ; captif [m] (litt.)
ช้าม่วง [n. exp.] (chā mūang) EN: Anisoptera scaphula FR: Anisoptera scaphula
ฉัตรพระอินทร์ดอกใหญ่[n. exp.] (chat Phra I) EN: Hyptis capitata FR: Hyptis capitata
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de ; remporter

cap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap
generelle Obergrenze {f}aggregate cap
Laufflächenkrone {f}cap (tyre); tread cap
Ventilkappe {f}cap (valve); valve cap
Kronkorken {m}crown cap
Domkappe {f} (Ventil)dome top cap (valve)
Ventilkappe {f} ohne Schlüsseldome cap (valve); dome top cap (valve)
Fußkappe {f}foot cap
Eiskappe {f}ice cap
Zipfelmütze {f}jelly bag cap
Jockeymütze {f}jockey cap
Öldeckel {m}oil filler cap
Schirmmütze {f}peaked cap
Zündhütchen {n}percussion cap
Kunststoffkappe {f}plastic cap
Schraubdeckel {m}screw cap
Kappe {f} mit Schlüsselansatzscrewdriver cap
Lagerschild {n}end shield; end cap
Abbauleistung {f}degradation capacity
Ableitkondensator {m}bypass capacitor
Aufnahmefähigkeit {f}absorbing capacity; absorption power
Kapitalbildung {f}accumulation of capital
Akkumulatorleistungsanzeige {f}accumulator capacity indicator
Schallleistungspegel {m}acoustic capacity; sound power level
Istkapazität {f}actual capacity
Kapazitätserweiterung {f}addition to capacity
Eigenkapitalzuwachs {m} aus sonstigen Quellen [econ.]additional paid in capital
Flugkapitän {m}aircraft captain
Amulettkapsel {f}amulet capsule
Braunkappen-Fliegenstecher {m} [ornith.]Brown-capped Tyrannulet
Graukappen-Fliegenstecher {m} [ornith.]Grey-capped Tyrannulet
Mönchsfliegenstecher {m} [ornith.]Black-capped Tyrannulet
Lagerdeckel {m} [techn.]bearing cap; ibearing cover; crown
behindertengerecht; rollstuhlgängig {adj}handicapped accessible
Brennerleistung {f}burner capacity
Nettobrennvolumen {n} eines Ofensburning capacity
Buschschwarzkäppchen {n} [ornith.]Bush Blackcap
Blindmutter {f} [techn.]cap nut; box nut
Cappuccino {m} [cook.]cappuccino
Captive {f}captive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cap
Back to top