ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

city

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *city*, -city-

city ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
city (n.) พลเมืองทั้งหมด
city (n.) เมือง Syn. town, municipality, capital
city hall (n.) สถานที่ราชการส่วนท้องถิ่น
cityscape (n.) ภาพทิวทัศน์ของเมือง
English-Thai: HOPE Dictionary
city(ซิท'ที) n. กรุงนคร,เมืองใหญ่,เมือง,หัวเมือง,นครรัฐ,เขต -Phr. (the Holy City กรุงเยรูซาเลม)
city articlen. ข่าวธุรกิจการค้าในหน้าหนังสือพิมพ์
city counciln. สภาเทศบาลเมือง
city halln. ศาลากลางจังหวัด
city managern. เทศมนตรี,ผู้ที่สภาเทศบาลเมือง
city planningn. การวางผังเมือง, See also: city planner n. ดูcity planning
city roomn. ห้องข่าวท้องถิ่น,คณะบรรณาธิการข่าวท้องถิ่น
city slickern. คนหลอกลวงในเมือง
city-bredadj. เติบโตในเมือง
city-staten. นครรัฐ
cityscapen. ทิวทัศน์ของเมือง
citywardadj.ไปทางเมือง
English-Thai: Nontri Dictionary
city(n) เมือง,พระนคร,กรุง,นคร,เทศบาลเมือง
CITY city hall(n) ศาลากลางจังหวัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
city๑. นคร๒. เทศบาลนคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city council; council, cityสภาเทศบาลนคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
city hallศาลาเทศบาล [ดู Hôtel de Ville] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city managerผู้จัดการนคร, ปลัดเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city planningการวางผังเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
City and town lifeชีวิตในเมือง [TU Subject Heading]
City council membersสมาชิกสภาเขต [TU Subject Heading]
City managersผู้จัดการเทศบาล [TU Subject Heading]
City planningผังเมือง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีบ้านตีเมือง (v.) attack (a city or country) See also: defeat Syn. โจมตีเมือง
ตีเมือง (v.) attack (a city or country) See also: defeat Syn. โจมตีเมือง, ตีบ้านตีเมือง
ผังเมืองรวม (n.) principle city plan
เต็มบ้านเต็มเมือง (adv.) all over the city or country
โจมตีเมือง (v.) attack (a city or country) See also: defeat Syn. ตีบ้านตีเมือง
กรุง (n.) city See also: capital, metropolis Syn. นคร, เมืองใหญ่, เมืองหลวง Ops. ชนบท, บ้านนอก
ตัวเมือง (n.) city See also: town, down town, busy part of the town Syn. เมือง Ops. นอกเมือง
ตัวเมือง (n.) city See also: town, down town, the busy part of the town Syn. เมือง Ops. นอกเมือง
ธานี (n.) city See also: town, borough, burg, capital, metropolis Syn. เมือง, บุรี, จังหวัด
นคร (n.) city See also: town Syn. เมือง, บุรี
บุรี (n.) city See also: town Syn. บูรี, เมือง, นคร, ธานี
บูรี (n.) city See also: town Syn. เมือง, นคร, ธานี
เมือง (n.) city See also: town, metropolis, downtown Syn. มณฑล, ประเทศ
เมืองใหญ่ (n.) city See also: capital, metropolis Syn. นคร, เมืองหลวง Ops. ชนบท, บ้านนอก
สภาจังหวัด (n.) City Council See also: Provincial Council
ประตูเมือง (n.) city gate
ศาลากลางจังหวัด (n.) city hall Syn. ศาลาการ
ศาลาการ (n.) city hall
คนเมือง (n.) city man Syn. คนกรุง Ops. คนบ้านนอก
เทศบาลนคร (n.) city municipal
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I could never do in the cityฉันอาจไม่เคยทำเลยในเมืองใหญ่
There is a problem with electricityมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He saw the reflected glare of the light of the city at around 10:00 at night.เขาเห็นแสงจ้าสะท้อนของแสง ของเมืองที่ประมาณ 10: 00 ใน เวลากลางคืน
We couldn't very well keep an eye on the city streets.{\cHFFFFFF}เราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างดีเก็บ ตาบนถนนในเมือง
We go round city two times now, sir.{\cHFFFFFF}เราจะไปเมืองรอบสองครั้งในขณะนี้ครับ
My God! It's... It's a city of apes!คุณพระช่วย นี่มันเมีองมนุษย์วานร
Are we to understand that you were in the city of the apes?ทราบว่าคุณเคยไปอยู่เมีองวานรรึ
They are to find the City of the Dead.พวกมันจะพบเเต่นครเเห่งความตาย
And the other associates that came as far as from California and Kansas City and all the other territories of the country.And the other associates that came as far as from California and Kansas City and all the other territories of the country. Thank you.
In my city we would keep the traffic to the colored.In my city we would keep the traffic to the colored.
I hired you people to try to get a little track laid not to jump around like a bunch of Kansas City faggots!ฉันจ้างมาวางรางรถไฟนะ ...ไม่ใช่มาเต้นเหยงๆ ยังกับม้า
Polly, I want a list of the water activities that the city fathers are planning for today.พอลลี่ ผมอยากได้รายการกิจกรรมทางนํ้า ที่ทางเทศบาลเตรียมไว้สําหรับวันนี่
You got city hands, Mr. Hooper. You been counting money all your life.มือคุณมันมือคนเมือง คุณฮูเปอร์ คุณได้เเต่เอาไว้นับเงิน
This was the third episode in the Sun City sectors in the past 27 days.ในภาค ซันซิตี ใน 27 วันที่ผ่าน มา

city ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿卡普尔科[Ā kǎ pǔ ěr kē, ㄚ ㄎㄚˇ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄎㄜ, 阿卡普尔科 / 阿卡普爾科] Acapulco, city in Mexico
阿卡[Ā kǎ, ㄚ ㄎㄚˇ, 阿卡] Acre, city in Israel, also known as Akko
阿加迪尔[Ā jiā dí ěr, ㄚ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˊ ㄦˇ, 阿加迪尔 / 阿加迪爾] Agadir, city in southwest Morocco
安顺[Ān shùn, ㄢ ㄕㄨㄣˋ, 安顺 / 安順] Anshun prefecture level city in Guizhou
安顺市[Ān shùn shì, ㄢ ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, 安顺市 / 安順市] Anshun prefecture level city in Guizhou
鞍山[Ān shān, ㄢ ㄕㄢ, 鞍山] Anshan prefecture level city in Liaoning
安源[Ān yuán, ㄢ ㄩㄢˊ, 安源] Anyuan district of Pingxiang city 萍鄉市|萍乡市, Jiangxi
安源区[Ān yuán qū, ㄢ ㄩㄢˊ ㄑㄩ, 安源区 / 安源區] Anyuan district of Pingxiang city 萍鄉市|萍乡市, Jiangxi
城关[chéng guān, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄢ, 城关 / 城關] area outside a city gate
八道江[Bā dào jiāng, ㄅㄚ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄤ, 八道江] Badaojiang district in Baishan city 白山市, Jilin
八道江区[Bā dào jiāng qū, ㄅㄚ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄤ ㄑㄩ, 八道江区 / 八道江區] Badaojiang district in Baishan city 白山市, Jilin
巴斯[Bā sī, ㄅㄚ ㄙ, 巴斯] Bath, city in England
巴彦[Bā yàn, ㄅㄚ ㄧㄢˋ, 巴彦 / 巴彥] Bayan, prefecture and city in Heilongjiang province
巴彦淖尔[Bā yàn nào ěr, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ, 巴彦淖尔 / 巴彥淖爾] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia
巴彦淖尔市[Bā yàn nào ěr shì, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ ㄕˋ, 巴彦淖尔市 / 巴彥淖爾市] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia
博乐[Bó lè, ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ, 博乐 / 博樂] Börtala Shehiri, county level city in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang
博乐市[Bó lè shì, ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄕˋ, 博乐市 / 博樂市] Börtala Shehiri of Bole City, county level city in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang
雅温得[Yǎ wēn dé, ㄧㄚˇ ㄨㄣ ㄉㄜˊ, 雅温得 / 雅溫得] Yaoundé (capital city of Cameroon)
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, 仰光] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那
伊宁[Yī níng, ㄧ ㄋㄧㄥˊ, 伊宁 / 伊寧] Gulja or Yining city in Xinjiang, capital of Ili Kazakh autonomous prefecture
伊宁市[Yī níng shì, ㄧ ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, 伊宁市 / 伊寧市] Gulja or Yining city in Xinjiang, capital of Ili Kazakh autonomous prefecture
个旧[Gè jiù, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄡˋ, 个旧 / 個舊] Gejiu, county level city in Yunnan, capital of Honghe Hani and Yi autonomous county 紅河哈尼族彝族自治州|红河哈尼族彝族自治州
个旧市[Gè jiù shì, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, 个旧市 / 個舊市] Gejiu, county level city in Yunnan, capital of Honghe Hani and Yi autonomous county 紅河哈尼族彝族自治州|红河哈尼族彝族自治州
凯里[Kǎi lǐ, ㄎㄞˇ ㄌㄧˇ, 凯里 / 凱裡] Kaili city in Guizhou, capital of Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南苗族侗族自治州|黔东南苗族侗族自治州
凯里市[Kǎi lǐ shì, ㄎㄞˇ ㄌㄧˇ ㄕˋ, 凯里市 / 凱裡市] Kaili city in Guizhou, capital of Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南苗族侗族自治州|黔东南苗族侗族自治州
副省级城市[fù shěng jí chéng shì, ㄈㄨˋ ㄕㄥˇ ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 副省级城市 / 副省級城市] sub-provincial city (not provincial capital, but independent status)
南京[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, 南京] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
南京市[Nán jīng shì, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, 南京市] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
南宁[Nán níng, ㄋㄢˊ ㄋㄧㄥˊ, 南宁 / 南寧] Nanning prefecture level city and capital of Guangxi Zhuang autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
南宁市[Nán níng shì, ㄋㄢˊ ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, 南宁市 / 南寧市] Nanning prefecture level city and capital of Guangxi Zhuang autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
赤壁[Chì bì, ㄔˋ ㄅㄧˋ, 赤壁] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
赤壁市[Chì bì shì, ㄔˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ, 赤壁市] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
花旗银行[Huā qí Yín háng, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ ˊ ㄏㄤˊ, 花旗银行 / 花旗銀行] City Bank of New York; Citibank; abbr. to 花旗
[chéng, ㄔㄥˊ, 城] city walls; city; town
城区[chéng qū, ㄔㄥˊ ㄑㄩ, 城区 / 城區] city district; urban district
城市热岛[chéng shì rè dǎo, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄖㄜˋ ㄉㄠˇ, 城市热岛 / 城市熱島] city heat island (i.e. large city centers are hotter)
城楼[chéng lóu, ㄔㄥˊ ㄌㄡˊ, 城楼 / 城樓] city gate tower
城墙[chéng qiáng, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ, 城墙 / 城牆] city wall
城乡[chéng xiāng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ, 城乡 / 城鄉] city and countryside
城门[chéng mén, ㄔㄥˊ ㄇㄣˊ, 城门 / 城門] city gate

city ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアポリス[, akuaporisu] (n) aqua polis; city on water
インテリジェントシティー[, interijientoshitei-] (n) intelligent city
インナーシティー;インナーシティ[, inna-shitei-; inna-shitei] (n) inner city
ヴァチカン市国[ヴァチカンしこく, vachikan shikoku] (n) Vatican City State
シティーブルース[, shitei-buru-su] (n) city blues
シティーホール[, shitei-ho-ru] (n) city hall
シティーポップス[, shitei-poppusu] (n) city pops (musical style)
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei
チーマー[, chi-ma-] (n) juvenile delinquents roaming about the city in groups (wasei
バンリュー[, banryu-] (n) outskirts of a city (fre
ビジネスセンター[, bijinesusenta-] (n) (1) business center of a city (centre); (2) business center of a hotel (providing fax & copy services, etc.)
国際都市[こくさいとし, kokusaitoshi] (n) cosmopolitan city
大都会[だいとかい, daitokai] (n) metropolis; big city
大都市[だいとし, daitoshi] (n) metropolis; large city
山の手;山手(io)[やまのて, yamanote] (n) (1) (See 下町,山手・やまて) hilly section of a city (usu. residential); Yamanote (hilly residential section of western Tokyo, inc. Yotsuya, Aoyama, Koishikawa, Hongo, Ichigaya, Akasaka, Azabu and surrounds); (2) (See 山手・やまて・1) place near the mountains
市中銀行[しちゅうぎんこう, shichuuginkou] (n) commercial bank; city bank; private bank; high street bank
市会[しかい, shikai] (n) city council; (P)
市会議員[しかいぎいん, shikaigiin] (n) city councillor; city councilor; city assemblyman
市勢[しせい, shisei] (n) city conditions; municipal census
市区改正[しくかいせい, shikukaisei] (n) shiku-kaisei city planning; city renewal that occured in the Taisho and Meiji eras
市参事会[しさんじかい, shisanjikai] (n) city council
市子;巫子;神巫[いちこ, ichiko] (n) (1) (See 巫女・みこ・2) sorceress; medium; female fortuneteller; (2) (市子 only) (arch) child from the city
市庁舎[しちょうしゃ, shichousha] (n) town hall; city hall
市役所[しやくしょ, shiyakusho] (n) municipal office; council; city hall; (P)
市議[しぎ, shigi] (n) (abbr) (See 市議会議員) city councillor; city councilor; city assemblyman; (P)
市議会[しぎかい, shigikai] (n) city council; (P)
市議会議員[しぎかいぎいん, shigikaigiin] (n) city council member
市電[しでん, shiden] (n) municipal railway; city streetcar; tram
泣く子と地頭には勝てぬ[なくことじとうにはかてぬ, nakukotojitounihakatenu] (exp) (id) you cannot win against someone who doesn't listen to reason (e.g. a crying child or a violent lord); you can't fight City Hall
海上都市[かいじょうとし, kaijoutoshi] (n) artificial island city; floating city
港市[こうし, koushi] (n) harbour city (harbor)
用水[ようすい, yousui] (n) irrigation water; water for fire; city water; cistern water; (P)
田園都市開発[でんえんとしかいはつ, den'entoshikaihatsu] (n) garden-town development; rural city development; urban sprawl
県級市[けんきゅうし, kenkyuushi] (n) county-level city (of China)
社会部[しゃかいぶ, shakaibu] (n) local news section; the city desk
聖都[せいと, seito] (n) Holy City (e.g. Jerusalem, Mecca)
自由都市[じゆうとし, jiyuutoshi] (n) (1) free city (of Germany); (2) (See 自治都市) commune (of medieval Europe)
自身番[じしんばん, jishinban] (n) (Edo-period) guardhouses within the city
蔵屋敷[くらやしき, kurayashiki] (n) daimyo's city storehouse
過密都市[かみつとし, kamitsutoshi] (n) overcrowded city
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity
シムシティー[しむしていー, shimushitei-] SIMCITY
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity
ディスク容量[ディスクようりょう, deisuku youryou] disk capacity
ベロシティ[べろしてい, beroshitei] velocity
メモリ容量[めもりようりょう, memoriyouryou] memory capacity
合計容量[ごうけいようりょう, goukeiyouryou] total capacity
回線容量[かいせんようりょう, kaisenyouryou] line capacity, circuit capacity
回路容量[かいろようりょう, kairoyouryou] circuit capacity
大容量[だいようりょう, daiyouryou] high capacity
大容量データストレージ[だいようりょうデータストレージ, daiyouryou de-tasutore-ji] high capacity data storage
容量[ようりょう, youryou] electrical capacitance, capacity
等角速度[とうかくそくど, toukakusokudo] Constant Angular Velocity
規格参照容量集合[きかくさんしょうようりょうしゅうごう, kikakusanshouyouryoushuugou] reference capacity set
記憶容量[きおくようりょう, kiokuyouryou] storage capacity
超大容量[ちょうだいとうりょう, choudaitouryou] ultra high capacity
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] capacitance, electrostatic capacity

city ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริสตอล ซิตี้[TM] (Bristøl Sit) EN: Bristol City FR:
บุรี[n.] (burī) EN: city ; town FR: ville [f] ; cité [f]
บูรี[n.] (būrī) EN: city FR: cité [f] ; ville [f]
บุรินทร์[n.] (burin) EN: governor of a city FR: gouverneur d'une cité [f]
บุรินทร์[n.] (burin) EN: great city ; town FR: cité [f] ; grande ville [f]
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population ; locals FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ดาเวา[n. prop.] (Dāwao) EN: Davao City FR:
ฮัลล์ ซิตี้[TM] (Hal Sitī) EN: Hull City FR: Hull City
โฮจิมินห์ซิตี ; โฮจิมินห์[n. prop.] (Hōjimin Sit) EN: Ho Chi Minh City FR:
ฮอนด้า ซิตี้[TM] (Høndā Sitī) EN: Honda City FR: Honda City
ใจกลางเมือง[n. exp.] (jaiklāng me) EN: heart of the city ; heart of the town FR: centre ville [m] ; cœur de la ville [m]
ใจกลางเมือง[adv.] (jaiklāng me) EN: in the heart of the town ; in the heart of the city ; in the heart of downtown FR: en plein centre ville
เจ้าพ่อหลักเมือง[n. exp.] (jaophø lak ) EN: guardian spirit of a city FR:
เจฟเฟอร์สัน ซิตี้ = เจฟเฟอร์สันซิตี้[n. prop.] (Jēffoēsan S) EN: Jefferson City FR: Jefferson City
กบิลพัสดุ์[n. prop.] (Kabinlaphat) EN: Kapilavastu ; Kapilavatthu ; [the ancient Indian city of Kapilavastu, the birthplace of the Buddha] FR:
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng m) EN: city wall ; town hall ; wall surrounding a city ; defensive wall FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m] ; mur d'enceinte [m]
กนกนคร[n. exp.] (kanok nakhø) EN: golden city FR:
การวางผังเมือง[n. exp.] (kān wāng ph) EN: city planning FR:
เกซอนซิตี้[n. prop.] (Kēsøn Sitī ) EN: Quezon City FR: Quezon City
คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ = คาร์ดิฟฟ์ซิตี้[TM] (Khādif Siti) EN: Cardiff City FR: Cardiff City
คณะเทศมนตรี[n. exp.] (khana thēts) EN: municipal council ; town council ; city council FR: conseil municipal [m] ; conseil communal [m]
คาร์สันซิตี[n. prop.] (Khāsan Siti) EN: Carson City FR: Carson City
ขง [=โขง][n.] (khong [= kh) EN: city FR: ville [f]
คนกรุง[n. exp.] (khon krung) EN: city people FR:
คนเมือง[n. exp.] (khonmeūang) EN: city dweller FR:
คนเมืองกรุง[n. exp.] (khonmeūang ) EN: city people FR:
กทม.[abv.] (Khøthømø.) EN: Bangkok City Hall ; Bangkok's City Hall ; The Bangkok Administration FR: la ville de Bangkok [f] ; les autorités de Bangkok [fpl]
คูเวตซิตี[n. prop.] (Khūwēt Sitī) EN: Kuwait City FR:
ขวัญเมือง[n.] (khwanmeūang) EN: spirit of a city FR:
กลางใจเมือง[n. exp.] (klāng jai m) EN: inner city ; city centre ; heart of the town ; heart of the city ; downtown FR: coeur de la ville [f] ; centre-ville [m]
กรุง[n.] (krung) EN: capital ; city ; metropolis FR: capitale [f] ; métropole [f] ; cité [f] ; mégalopole [f]
กรุงลอนดอน[n. prop.] (Krung Løndø) EN: London ; London City ; Greater London FR: Londres ; métropole de Londres [f]
กรุงเทพฯ = กรุงเทพ[n. prop.] (Krungthēp) EN: Bangkok ; Big Mango (inf.) ; City of Angels (inf.) FR: Bangkok
กรุงเทพมหานคร (กทม.)[n. prop.] (Krungthēp M) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok ; Bangkok Metropolitan Administration (BMA) ; City Hall FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; communauté urbaine de Bangkok [f] ; Bangkok
กรุงเทพพระมหานคร[n. prop.] (Krungthēp P) EN: God's city ; city of the gods ; city of angels ; Bangkok FR:
กัวเตมาลาซิตี[n. prop.] (Kūatēmālā S) EN: Guatemala City FR: Guatemala City
กูชิง[n. prop.] (Kūching ) EN: Kuching ; City of Kuching ; City of Sarawak FR:
กุรุง[n.] (kurung) EN: city FR:
หลักเมือง[n.] (lakmeūang) EN: city pillar ; zero milestone of a city ; the center of the city FR: poteau fondateur [m] ; pilier fondateur [m]

city ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stadtzentrum {n}city centre [Br.]; city center [Am.]; town centre [Br.]; town center [Am.]
Frischwasser {n}fresh water; city water
Reichsstadt {f}Imperial City
Großstadt {f}large city
Stadtrundfahrt {f}sightseeing tour; city tour
Abbauleistung {f}degradation capacity
Absolutgeschwindigkeit {f}absolute velocity
Aufnahmefähigkeit {f}absorbing capacity; absorption power
Akkumulatorleistungsanzeige {f}accumulator capacity indicator
Schallleistungspegel {m}acoustic capacity; sound power level
Istkapazität {f}actual capacity
Kapazitätserweiterung {f}addition to capacity
Winkelgeschwindigkeit {f}angular velocity
Bogenelastizität {f}arc elasticity
Brennerleistung {f}burner capacity
Nettobrennvolumen {n} eines Ofensburning capacity
Handlungsfähigkeit {f}capacity to act
Frachtraum {m}cargo compartment; cargo hold; freight capacity
Nutzlast {f}cargo load; vehicle load capacity
Abflussvermögen {n}channel capacity; discharge capacity
Chromatizität {f}chromaticity
Innenstadt {f}city centre
Stadttor {n}city gate
Stadtbahn {f}city railway
Stadtbibliothek {f}city library
Stadtleben {n}city life
Stadtmauer {f}city wall
Stadtparlament {n}city parliament
Stadtplan {m}city map
Stadtregion {f}city region
Stadtstaat {m}city state
Stadtväter {pl}city fathers
Stadtwappen {n}city arms
Gleichlaufgelenkwelle {f} [techn.]constant velocity drive shaft
Baumasse {f}cubic capacity
Strombelastbarkeit {f}current carrying capacity; current load rating
Hubraum {m}cylinder capacity
Deckkraft {f}opacity
Wärmekapazität {f} | spezifische Wärmekapazitäteffective heat capacity | specific heat capacity
Biegeelastizität {f} [techn.]elasticity of bending

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า city
Back to top