ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

headland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *headland*, -headland-

headland ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
headland (n.) แหลม (แผ่นดิน) ที่ยื่นลงไปในทะเล Syn. promontory
English-Thai: HOPE Dictionary
headlandn. แหลม,หัวแหลม
English-Thai: Nontri Dictionary
headland(n) แหลม,หัวแหลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
headlandหัวแหลมผาชัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวแหลม (n.) headland See also: promontory
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Marin headlands last night.ที่แหลมมารินเมื่อคืนนี้

headland ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, 埼] headland

headland ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出鼻;出端;出っ端;出っ鼻[ではな(出鼻;出端);でばな(出鼻;出端);でっぱな, dehana ( debana ; shutsu haji ); debana ( debana ; shutsu haji ); deppana] (n) (1) (出鼻 only) projecting part (of a headland, etc.); (2) outset; moment of departure; beginning of work; starting out
突端[とったん;とっぱな, tottan ; toppana] (n) tip of a headland; point

headland ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวแหลม[n.] (hūalaēm) EN: headland ; promontory FR: promontoire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า headland
Back to top