ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

large

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *large*, -large-

large ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
large (adj.) ใหญ่ See also: ใหญ่โต, กว้างขวาง, กว้าง Syn. huge, enormous, immense, gigantic, colossal, massive Ops. small
large amount (n.) จำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: จำนวนมากมาย Syn. mass
large drink (n.) การดื่มอึกใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. gulp
large drink (n.) การดื่มอึกใหญ่ See also: การดื่มคำใหญ่ Syn. gulp
large group (n.) จำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
large hare (n.) กระต่ายขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ มีหูและขาหลังยาวมาก
large intestine (n.) ลำไส้ใหญ่
large lorry (n.) รถบรรทุกขนาดใหญ่ Syn. large truck
large mass (n.) กลุ่มคนหรือสัตว์จำนวนมากมาย See also: กลุ่มใหญ่ Syn. crowd, throng, horde
large nail (n.) ตะปูยักษ์
large portion (sl.) คำอุทานแสดงความตื่นเต้น
large truck (n.) รถบรรทุกขนาดใหญ่ Syn. large lorry
large-hearted (adj.) ใจดี See also: ใจกว้าง Syn. generous, kindly
large-minded (adj.) ใจกว้าง Syn. broad-minded
large-scale (adj.) ที่กินขอบเขตกว้าง Syn. extensive
largehearted (adj.) ใจดี See also: ใจกว้าง Syn. generous, kindly
largely (adv.) โดยส่วนมาก See also: โดยส่วนใหญ่ Syn. mainly
largely (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างใหญ่โต, อย่างใหญ่หลวง, อย่างมหาศาล Syn. much
largeness (n.) ความกว้างขวาง
largess (n.) การให้ของ See also: การปันให้ Syn. largesse
largesse (n.) การให้ของ See also: การปันให้ Syn. largess
English-Thai: HOPE Dictionary
large(ลาร์จฺ) adj. ใหญ่,ใหญ่โตมหึมา,ส่วนมาก,กว้าง,กว้างขวาง, (ลม) ดี. adv. อย่างใหญ่โต,อย่างมากมาย,อย่างคุยโว,ตามลม. n. -Phr. (at large อย่างอิสระ,เต็มที่,หลบหนี,มากมาย) -Phr. (in large มากมาย), See also: largeness n. ดูlarge คำที่มีความหมายเหมือนกั
large intestineลำไส้ใหญ่
large scale integrationวงจรรวมความจุสูงนิยมใช้ตัวย่อว่า LSI (อ่าว่า แอลเอสไอ) เป็นเทคโนโลยีในการสร้างชิป (chip) ให้มีทรานซิสเตอร์จำนวนมากเป็นแสนตัวบนชิปตัวเดียว นำมาใช้เป็นหน่วยความจำ (memory) หรือตัวประมวลผลก่อน (preprocessor) ดู integrated circuit ประกอบ
large-hearted(-ฮาร์ท'ทิด) adj. กรุณา,ใจกว้าง,ใจดี,ใจใหญ่., See also: large-heartedness n. ดูlarge-hearted
large-minded(ลาร์จฺ'ไม'ดิด) adj.ใจกว้าง,มีความคิดกว้าง, See also: large-mindedness n. ดูlarge-minded, Syn. broad-minded
large-scale(ลาร์จฺ'สเคล) adj. อย่างมาก,ส่วนใหญ่, Syn. large
largely(ลาร์จฺ'ลี) adj. อย่างมาก,อย่างใหญ่โต,โดยทั่วไป, Syn. mostly,generally
largess(ลาร์เจส') n. การให้ของ,การให้ปัน,สิ่งของที่มอบให้,ความมีใจกว้าง., Syn. largesse
English-Thai: Nontri Dictionary
large(adj) ใหญ่โต,มหึมา
largely(adv) มากมาย,ส่วนใหญ่,ส่วนมาก,โดยทั่วไป
largess(n) การบริจาค,การให้ทาน,การให้ปัน,ของบริจาค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
large pelvis; pelvis major; pelvis, falseเชิงกรานใหญ่, เชิงกรานส่วนบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Large Cell Typeเซลล์ขนาดใหญ่ [การแพทย์]
large intestineลำไส้ใหญ่, อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารต่อจากลำไส้เล็กไปยังทวารหนัก ทำหน้าที่รับกากอาหารจากลำไส้เล็กและดูดน้ำจากกากอาหาร  ลำไส้ใหญ่ของคนมีความยาวประมาณ 1.5 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กร่ำ (v.) cut with a large field knife Syn. ถาง
ข้อมูลขนาดใหญ่ (n.) a large amount of information See also: voluminous information
ต้นมะค่าแต้ (n.) species of large tree See also: sindora siamensis
ต้นเม็ก (n.) name of large tree See also: kind of tree
ทุ่มเงิน (v.) pay large amount See also: pay huge amount, pay lots of money
ปริมาณมาก (n.) a large amount See also: a large quantity Syn. จำนวนมาก Ops. ปริมาณน้อย, จำนวนน้อย
มอ (n.) kind of large cargo boat propelled by oars See also: kind of double-oared boat
ลอยลำ (v.) take a large lead See also: hold a safe lead, have a good lead
วงพาด (n.) a small elephant corral attached to the large one
เทครัว (v.) take as prisoners large numbers of people or by families See also: transport people and personal belongings to another place
เม็ก (n.) name of large tree See also: kind of tree Syn. ต้นเม็ก
แต้ (n.) species of large tree See also: sindora siamensis Syn. ต้นมะค่าแต้
เบ้อเร่อเท่อ (adj.) large See also: big, huge Syn. เบ้อเร่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม, ใหญ่โต, ใหญ่เบ้อเริ่ม
เบ้อเริ่ม (adj.) large See also: gigantic, huge Syn. เบ้อเร่อ, เบ้อเริ่มเทิ่ม, ใหญ่โต, ใหญ่เบ้อเริ่ม
ใหญ่เบ้อเริ่ม (adj.) large See also: gigantic, huge Syn. เบ้อเร่อ, เบ้อเริ่มเทิ่ม, ใหญ่โต
ใหญ่เบ้อเริ่ม (adj.) large See also: big, huge Syn. เบ้อเร่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม, ใหญ่โต
เหวอะหวะ (adj.) large and deep Syn. เหวอะ
ชะวากทะเล (n.) large and deep beach
ชะเวิกชะวาก (v.) large and deep opening See also: large and deep break
ผึ้งดำตัวใหญ่ (n.) large black bee Syn. แมลงผึ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนจำนวนมากมายบนท้องถนน
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนขนาดใหญ่ทีเดียวอยู่บนถนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please. I've never been to a large party, but I could learn what to do.ฉันไม่เคยไปงานเลี้ยงใหญ่ๆ ก็จริง เเต่ฉันเรียนรู้ได้นะคะ
She was lying on the divan, a large tray of cigarette stubs beside her.หล่อนนอนอยู่บนโซฟา มีที่เขี่ยบุหรี่อยู่ข้างๆ
Yes. You might bring me a large brandy and soda.- ผมขอบรั่นดีเเก้วใหญ่กับโซดา
That one with the large ned.ที่หนึ่งครับ คุณจำได้ คือหนึ่งเดียวกับเน็ดขนาดใหญ่
Every gun makes its own tune and it's perfect timing large one.ปืนทุกกระบอกมีจังหวะของมันเอง... ...นี่เป็นจังหวะเหมาะ ไอ้ตัวโต
Take no large notice, sir. He is working what is known as ticket.เขากำลังทำงานสิ่งที่เรียกว่าตั๋ว เซอร์
My wife - large girl - works in a caff.ภรรยาของฉัน, สาวขนาดใหญ่ ทำงานใน แคฟ ชิปใหญ่ที่สุดในธุรกิจ
Indicates the non-frenzy feeding of a large squalus possibly longimanus or Isurus glaucus.มันชี้ให้เห็นว่าเกิดจากการกัด ของสควอรัสขนาดใหญ่... อาจจะเป็นลองจิมานัส หรือ อิซูรัส กลอคัส
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers.ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว
Signora Evola, the Madam I worked for sent me to a client after feeding me a large laxative-spiced mealมาดามEvola, ประกอบแล้วบางส่วน madam I สำหรับ... ...ส่งฉันให้ feed me หลังจากไคลเอ็นท์ ยาถ่ายมากมาย-มื้ออาหารที่เครื่องเทศ
Also to examine the large monolith.นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ เสาขนาดใหญ่
We don't know what it is, except that it's large and seems to have some purpose.เราไม่ทราบว่าสิ่งที่นรกมันเป็น ยกเว้นว่ามันมีขนาดใหญ่มาก และดูเหมือนว่าจะมีจุดประสงค์ บางอย่าง

large ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大地主[dà dì zhǔ, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, 大地主] a large landowner
大数[dà shù, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ, 大数 / 大數] a large number
大修道院[dà xiū dào yuàn, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄩㄢˋ, 大修道院] abbey; large monastery or convent
大寺院[dà sì yuàn, ㄉㄚˋ ㄙˋ ㄩㄢˋ, 大寺院] abbey; large monastery
巨兽[jù shòu, ㄐㄩˋ ㄕㄡˋ, 巨兽 / 巨獸] large animals
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 升结肠 / 升結腸] ascending colon (anat.); first section of large intestine
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, 菊科] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower)
[lào, ㄌㄠˋ, 烙] bake; flat iron; large cake
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, 遍地开花 / 遍地開花] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale
大刀[dà dāo, ㄉㄚˋ ㄉㄠ, 大刀] broadsword; large knife; machete
城市热岛[chéng shì rè dǎo, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄖㄜˋ ㄉㄠˇ, 城市热岛 / 城市熱島] city heat island (i.e. large city centers are hotter)
大火[dà huǒ, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ, 大火] conflagration; large fire
降结肠[jiàng jié cháng, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 降结肠 / 降結腸] descending colon (anat.); third section of large intestine
巨幅[jù fú, ㄐㄩˋ ㄈㄨˊ, 巨幅] extremely large (of paintings, photographs etc)
差得多[chà dé duō, ㄔㄚˋ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ, 差得多] fall short by a large amount
肥硕[féi shuò, ㄈㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, 肥硕 / 肥碩] fleshy (fruit); plump; large and firm-fleshed (limbs, body); stout
大队[dà duì, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄟˋ, 大队 / 大隊] group; a large body of; production brigade
榔头[láng tou, ㄌㄤˊ ㄊㄡ˙, 榔头 / 榔頭] hammer; large hammer; sledgehammer
成百上千[chéng bǎi shàng qiān, ㄔㄥˊ ㄅㄞˇ ㄕㄤˋ ㄑㄧㄢ, 成百上千] hundreds; a large number; lit. by the hundreds and thousands
百团大战[Bǎi tuán Dà zhàn, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 百团大战 / 百團大戰] Hundred Regiments offensive of August-December 1940, a large scale offensive against the Japanese by the communists
髂骨[qià gǔ, ㄑㄧㄚˋ ㄍㄨˇ, 髂骨] ilium (the large flat bone of the pelvic girdle)
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, 大片] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie
[shēn, ㄕㄣ, 侁] large crowd
兵团[bīng tuán, ㄅㄧㄥ ㄊㄨㄢˊ, 兵团 / 兵團] large military unit; formation; corps; army
大公司[dà gōng sī, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 大公司] large company; corporation
大口径[dà kǒu jìng, ㄉㄚˋ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, 大口径 / 大口徑] large caliber
大型[dà xíng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, 大型] large scale; wide scale; broad scale
大型企业[dà xíng qǐ yè, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 大型企业 / 大型企業] large scale industry; major industry
大大小小[dà dà xiǎo xiǎo, ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ, 大大小小] large and small, of all sizes
大厦[dà shà, ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, 大厦 / 大廈] large building; edifice; mansion
大批[dà pī, ㄉㄚˋ ㄆㄧ, 大批] large quantities of
大楼[dà lóu, ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, 大楼 / 大樓] large building
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, 胴] large intestine; torso
大城市[dà chéng shì, ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 大城市] major city; big city; metropolis; metropolis; large city
旋子[xuàn zi, ㄒㄩㄢˋ ㄗ˙, 旋子] large metal plate for making bean curd; metal pot for warming wine; whirlwind somersault (in gymnastics or martial arts); spinor (math)
大都市[dà dū shì, ㄉㄚˋ ㄉㄨ ㄕˋ, 大都市] metropolis; large city; megacity
琵琶[pí pa, ㄆㄧˊ ㄆㄚ˙, 琵琶] pipa, Chinese lute, with 4 strings, a large pear-shaped body and a fretted fingerboard
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 小惩大诫 / 小懲大誡] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition
分家[fēn jiā, ㄈㄣ ㄐㄧㄚ, 分家] to separate and live apart; division of a large family into smaller groups

large ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エルエスアイ[, eruesuai] (n) {comp} large scale integrated circuit; LSI
がっぽがっぽ[, gappogappo] (adv-to) (on-mim) in large quantities
がっぽり[, gappori] (adv-to,adv) (on-mim) in large quantities
がばがば[, gabagaba] (adj-no) (1) (on-mim) over-sized; (adv) (2) in large quantities
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P)
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention)
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something
ゴライアスバードイーター[, goraiasuba-doi-ta-] (n) (See ルブロンオオツチグモ) Goliath birdeater (Theraphosa blondi, a large species of tarantula)
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P)
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter
スーパースプレッダー[, su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people)
タオルケット;タウルケット(ik)[, taoruketto ; tauruketto (ik)] (n) type of bed linen resembling a large beach towel and used to cover oneself in hot weather (wasei
デカチン;でかちん[, dekachin ; dekachin] (n,adj-no) (sl) (vulg) large penis; huge dick
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down
バイナリラージオブジェクト[, bainarira-jiobujiekuto] (n) {comp} binary large object; BLOB
ばらつく;バラつく[, baratsuku ; bara tsuku] (v5k,vi) (See ばらばら) to rain (drops on the large side); to go to pieces; to be taken apart
パラポックスウイルス属[パラポックスウイルスぞく, parapokkusuuirusu zoku] (n) Parapoxvirus (genus of large oval shaped DNA based viruses in the family Poxviridae)
フランスデモ[, furansudemo] (n) large street demonstration (wasei
ポーラー;ポーラ;ポーラル[, po-ra-; po-ra ; po-raru] (adj-f) (1) polar; (n) (2) (obsc) poral (type of 'summer' fabric with large 'pores')
マイアサウラ[, maiasaura] (n) Maiasaura (genus of large duck-billed dinosaurs) (lat
マンション[, manshon] (n) large apartment (from mansion); apartment house; (P)
ラージサイズ[, ra-jisaizu] (adj-no) large size (e.g. large portion, etc.)
ルブロンオオツチグモ[, ruburon'ootsuchigumo] (n) (See ゴライアスバードイーター) Goliath birdeater (Theraphosa blondi, a large species of tarantula)
一枚岩[いちまいいわ, ichimaiiwa] (n) monolith; large slab of rock; (P)
一般大衆[いっぱんたいしゅう, ippantaishuu] (n) ordinary people; general public; public at large
一頭[いっとう, ittou] (n) one large animal (horses, cattle, etc.); head (of cattle)
上荷船[うわにぶね, uwanibune] (n) (See 瀬取り船) small boat used for unloading goods from a large anchored boat (Edo period); lighter
下膨れ[しもぶくれ, shimobukure] (n) round-faced; large at bottom
丸太船;丸太舟[まるたぶね, marutabune] (n) (1) (See 丸子船) wooden transport ship used on Lake Biwa; (2) vessel made from logs, e.g. large dugout canoe
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na,adv,n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration
伝馬船[てんません, tenmasen] (n) large sculling boat
伺う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) (hum) to ask; to inquire; to hear; to be told; (2) to implore (a god for an oracle); to seek direction (from your superior); (v5u,vi) (3) (hum) to visit; (4) (from 御機嫌を伺う) to speak to (a large crowd at a theatre, etc.); (P)
作り物;造り物[つくりもの, tsukurimono] (n,adj-no) (1) artificial product; man-made product; imitation; fake; sham; (2) fiction; (n) (3) decoration (e.g. for a festival); (4) theatrical prop (esp. a large prop in noh or kyogen, e.g. tree, well, etc.); (5) crop
八百八橋[はっぴゃくやばし, happyakuyabashi] (n) the large number of bridges over canals and rivers in Naniwa (present-day Osaka)
力瘤[ちからこぶ, chikarakobu] (n) large biceps
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed
回遊式庭園[かいゆうしきていえん, kaiyuushikiteien] (n) (See 座観式庭園,池泉回遊式) stroll garden with a central pond; large garden best enjoyed by walking around it
図南[となん, tonan] (n) (arch) large undertaking attempted in a far-off land
Japanese-English: COMDICT Dictionary
台数[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] LSI, large-scale integration
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC)

large ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive FR: immense ; énorme; gigantesque
เบอร์ใหญ่[n. exp.] (boē yai) EN: large size FR: grande taille [f]
ชามอ่าง[n. exp.] (chām āng) EN: basin ; large bowl ; wide and deep dish FR:
ชะมดแผงหางปล้อง[n. exp.] (chamot phaē) EN: large Indian civet FR:
ชะวากทะเล[n.] (chawākthalē) EN: estuary ; large and deep beach FR:
ดา[v.] (dā) EN: advance along a wide front ; come in force ; go in force ; advance in large numbers ; make a combined attack FR:
หัวหอมใหญ่[n. exp.] (hūahøm yai) EN: large white onion ; large yellow onion FR: oignon [m]
อีบึ้ง[n.] (ībeung) EN: large spider FR: grosse araignée [f]
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
จำนวนมาก (...จำนวนมาก)[n. exp.] (... jamnūan) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; dozens ; many ; numerous ; scores of FR: un grand nombre de ... ; beaucoup de … ; en grand nombre ; en quantité ; à la pelle
จอกว้าง[X] (jø kwāng) EN: FR: écran large [m]
ก่ำบึ้ง[n.] (kambeung) EN: large spider FR: grosse araignée [f]
ก้ามกราม[n.] (kāmkrām) EN: large sized prawn ; Macrobrachium rosenbergii FR: Macrobrachium rosenbergii
ขนาดใหญ่[n. exp.] (khanāt yai) EN: large size FR: grande taille [f]
ขนาดใหญ่[adj.] (khanāt yai) EN: large-sized ; huge ; large format FR: de grande taille ; majeur
ขนาดใหญ่มาก[n. exp.] (khanāt yai ) EN: very large size FR: très grande taille [f]
ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน[n. exp.] (khāngkhāo m) EN: large flying fox ; greater flying fox ; Malaysian flying fox ; large fruit bat ; kalang ; kalong . Pteropus vampyrus FR: Pteropus vampyrus
คฤหาสน์[n.] (khareuhāt) EN: mansion ; large house ; fine house ; residence FR:
เขื่อง[adj.] (kheūang) EN: big ; rather big ; large FR:
คลื่นใหญ่[n.] (khleūn yai) EN: billow ; large wave FR: flot [m] ; grosse vague [f]
ฆ้องโหม่ง[n.] (khøngmōng) EN: large gong FR:
คนที่มีความสามารถ[n. exp.] (khon thī mī) EN: able person ; capable person ; man of large calibre ; man of large capability FR:
เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่[n. exp.] (khreūang re) EN: Large Hadron Collider (LHC) FR:
โคร่ง[adj.] (khrōng) EN: big ; huge ; large ; tall ; giant FR: grand
ขุน[adj.] (khun) EN: large ; great FR:
กินรูป[X] (kinrūp) EN: looking smaller than reality ; mistaking a small size for a large size FR:
เกล็ดกระโห้[n.] (kletkrahō) EN: biscuits made to look like large fish scales FR:
เกล็ดกระโห้[n.] (kletkrahō) EN: scales of a large freshwater fish FR:
กลม[n.] (klom) EN: [classif.: large sized, round bottles of liquor] FR: [classif. : bouteilles d'alcool]
กลองเพล[n.] (kløngphēn) EN: large drum in a Buddhist temple for calling monks to take their midday meal FR:
กล้องสองตายักษ์[n. exp.] (klǿng søng ) EN: large binocular telescope FR:
กระชุ[n.] (krachu) EN: large bamboo basket ; bamboo crate FR: manne en bambou [f]
กระด้งมอญ[n.] (kradongmøn) EN: large rice winnowing basket FR:
กร่ำ[v.] (kram) EN: cut with a large field knife FR:
กระพ้อม[n.] (kraphøm) EN: large woven basket for paddy FR:
กระทะใบบัว[n.] (krathabaibū) EN: very big pan ; large frying pan ; large bow-shaped pan ; massive wok FR:
กระทะทอง[n.] (krathathøng) EN: large brass pan FR:
กระทะทองแดง[n.] (krathathøng) EN: large copper kettle FR: chaudron en cuivre [m]
กุลา[n.] (kulā) EN: large bird-shaped kite ; star-shaped kite FR:
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious ; blanket FR: large ; spacieux ; vaste

large ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonderbotschafter {m}ambassador at large
Pleuellager {n} [techn.]big end bearing; large end bearing
groß; schwer; wichtig {adj} | größer | am größtenbig | bigger; greater; larger; taller | biggest; greatest; largest; tallest
Kapillargefäß {n} [anat.] | Kapillargefäße
Ceylonbrillenvogel {m} [ornith.]Large Sri Lanka White-eye
Dickdarm {m}large intestine
Fatuhivamonarch {m} [ornith.]Large Flycatcher
Goliathkuckuck {m} [ornith.]Large Coucal
Mohrenreisknacker {m} [ornith.]Large-billed Seed Finch
Großbetrieb {m}large concern
Großeinsatz {m}large scale operation
Großfeuer {n}large fire
Großformat {n}large size
Großhersteller {m}large producer
Großindustrie {f}large scale industry
Großkolben {m} [techn.]large bore piston
Großstadt {f}large city
Großunternehmen {n}large scale enterprise
Großunternehmer {m}large scale manufacturer
Schweiftaube {f} [ornith.]Large Cuckoo Dove
Massentierhaltung {f}large-scale livestock farming
Mamulastelze {f} [ornith.]Large Pied Wagtail
Megakolon {m}; Weitstellung des Dickdarms [med.]megacolon; colon enlargement
Mimikahonigfresser {m} [ornith.]Large Spot-breasted Honeyeater
Papageischnabel-Darwinfink {m} [ornith.]Large Insectivorous Tree Finch
Rhododendronbusch-sänger {m} [ornith.]Large Bush Warbler
Tupfenbrust-Ameisenfänger {m} [ornith.]Large-billed Antwren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า large
Back to top