ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frisk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frisk*, -frisk-

frisk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frisk (vi.) กระโดดโลดเต้นอย่างลิงโลด Syn. caper, gambol, romp
frisk (n.) การกระโดดโลดเต้น
frisk (vt.) ค้นตัวอย่างรวดเร็ว
frisk (n.) การค้นตัวอย่างรวดเร็ว
frisky (adj.) มีชีวิตชีวา See also: ร่าเริง, กระโดดโลดเต้น Syn. energetic, lively, playful
English-Thai: HOPE Dictionary
frisk(ฟริสคฺ) vi.,vt. (การ) กระโดดโลดเต้น,ค้นตัว., See also: frisker n. friskingly adv., Syn. gambol,frolic,leap
English-Thai: Nontri Dictionary
frisk(n) ความร่าเริง,ความว่องไว,การกระโดดโลดเต้น
frisky(adj) ร่าเริง,ว่องไว,มีชีวิตชีวา,ขี้เล่น,กระโดดโลดเต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
friskการตรวจค้นตัว (เพื่อค้นอาวุธ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้นตัว (v.) frisk See also: search, ransack
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They gather, inspect and frisk them before they return to camp.มีการตรวจค้นทุกอย่าง ก่อนนักโทษจะกลับแคมป์
I've got to frisk you, so turn around. On your knees, facing me.ผมได้มีการกระโดดโลดเต้นคุณจึงหันไปรอบ ๆ ที่หัวเข่าของคุณหันหน้าไปทางฉัน
I'm gonna have to frisk you.ผมต้องขอค้นตัวพวกคุณหน่อยนะครับ
She can frisk me anytime.เธอจะค้นตัวผมเมื่อไหร่ก็ได้\
Here. Come on. Frisk me.ใช่มั้ย มาเริ่มจากผมเลย ตรวจผมก่อนเลย
You could have at least have had the pretty one frisk me.อย่างน้อยคุณควรที่จะ ให้เกียรติในการที่จะค้นตัวผม
A farebeat summons from 149th and Third on the number two, and a stop and frisk from Westchester and Courtland.คนเบี้ยวค่าโดยสารนั่น ถูกเรียกจาก 149 ตู้สามขบวนรถสาย 2 ถึงสถานีย่อย ก็โดดลงรถไประหว่าง เมืองเวสท์เชดเตอร์กับคอร์ทแลนด์
You had your chance to frisk her.นายได้โอกาสที่จะสัมผัสตัวเธอแล้วนะ
And I'm not gonna frisk you to make sure, so let's drop it.และผมก็ไม่อยากรื้อฟื้นกับคุณ เพื่อมั่นใจ พอเถอะ
I should really frisk her for weapons before I go.ฉันน่าจะค้นตัวเธอแล้วค่อยไป
And allow Georgina to frisk you?และยอมให้จอร์จิน่าค้นตัวคุณ
Two weeks ago you wanted me to frisk you.เอาตรงๆนะ ผมดูดไอ่นั่นให้คุณ.

frisk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P)
嬉戯[きぎ, kigi] (n,vs) frisking; frolicing
身体検査[しんたいけんさ, shintaikensa] (n,vs) (1) physical examination; medical checkup; (2) frisking; pat-down; search

frisk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้น[v.] (khon) EN: search ; seek ; look for ; look sth up ; ransack ; frisk FR: chercher ; fouiller
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search (for) ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
ขี้เล่น[adj.] (khīlen) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome FR: joueur ; jouette (Belg.)
ผาดโผน[adj.] (phātphōn) EN: darevil ; daring ; wild ; frisky FR:

frisk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebhaft; munter; ausgelassen {adj} | lebhafter; munterer; ausgelassener | am lebhaftesten; am muntersten; am ausgelassenstenfrisky | friskier | friskiest
Munterkeit {f}friskiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frisk
Back to top