ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fund

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fund*, -fund-

fund ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fund (n.) ของที่สำรองไว้ Syn. stock, store, supply
fund (n.) ทุน See also: เงินทุน, เงินสะสม
fund (n.) กองทุน (องค์กร, หน่วยงาน)
fund (vt.) หาทุนให้ See also: เก็บเป็นกองทุน, จัดหาเงินให้
fund (vt.) จัดหาเงินไว้ใช้หนี้
fundamental (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับรากฐาน See also: ซึ่งเกี่ยวกับพื้นฐาน Syn. basal, basic, underlying
fundamental (n.) รากฐาน See also: หลักเบื้องต้น, พื้นฐาน
fundamentally (adv.) โดยเป็นรากฐาน See also: โดยพื้นฐาน Syn. basically
fundamentals (n.) ส่วนที่สำคัญที่สุด Syn. essentials
funds (n.) งบประมาณ See also: เงินตรา, กองทุน, เงิน, ทุน, เงินสะสม, งบประมาณ Syn. allocation
funds (n.) ทรัพย์สิน See also: กองทุน, เงินทุน Syn. treasury, wealth
funds (n.) ทรัพย์สิน See also: ทรัพย์สมบัติ Syn. capital, property
English-Thai: HOPE Dictionary
fund(ฟันดฺ) {funded,funding,funds} n. เงินทุน,ทุน vt. ให้ทุน,จัดหาทุนแก่,ให้เงินแก่
fundament(ฟัน'ดะเมินทฺ) n. รากฐาน,มูลฐาน,พื้นฐาน,ตะโพก,ก้น
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,เป็นรากฐาน,แท้จริง,เป็นแหล่งแรกเริ่ม,มูลฐาน., See also: fundamentality,fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic,chief
fundus(ฟัน'ดัส) n. ฐานของอวัยวะ,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับหรือห่างไกลจากรูเปิด. ,ส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร, See also: fundic adj. -pl. fundi
English-Thai: Nontri Dictionary
fund(n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝาก
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ,เป็นรากเหง้า,โดยสันดาน,เป็นมูลฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fund๑. เงินทุน๒. กองทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundamentalหลักมูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fundusส่วนก้น, ส่วนฐาน, กระพุ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fundกองทุน [การบัญชี]
Fundamental analysisการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบหนึ่ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งจะประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจคือ จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามพื้นฐานที่คำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะวิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางเงินของบริษัทผู้ออกหุ้น วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เพื่อคาดหมายแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Fundusยอดมดลูก,ฟันดัส,ก้นมดลูก,บริเวณก้นมดลูก,มดลูกส่วนบน,ส่วนบน,ส่วนฟันดัส,ส่วนก้นมดลูก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (n.) Wildlife fund Thailand See also: WFT
โดยเสด็จพระราชกุศล (adv.) contribute to a charity fund started by the king
เบี้องต้น (adj.) fundamental See also: basic, elementary, primary, essential
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (n.) fundamental rights and freedoms
หนี้ระยะยาว (n.) funded debt See also: long-term debt Ops. หนี้ระยะสั้น
กองทุน (n.) funds Syn. เงินทุน, ทุนเดิม, กองเงิน, เงินสะสม
กองเงิน (n.) funds Syn. เงินทุน, ทุนเดิม, เงินสะสม
IMF (abbr.) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (คำย่อ International Monetary Fund)
กบข. (n.) Civil Servant´s Pension and Retirement Benefit Fund Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กองตรวจคนเข้าเมือง (n.) Civil Servant Provident Fund
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (n.) International Monetary Fund See also: IMF
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (n.) The Government Pension Fund Syn. กบข.
ความลึกซึ้ง (n.) profundity Syn. ความลึกล้ำ
ความลึกล้ำ (n.) profundity
ฎีกา (n.) subscription for Buddhist temple funds Syn. ใบบอกบุญ
ตม. (n.) Civil Servant Provident Fund Syn. กองตรวจคนเข้าเมือง
ทุนวิจัย (n.) research fund
ทุนส่วนตัว (n.) private fund See also: personal fund
ทุนสำรอง (n.) reserved fund See also: capital reserve
ทุนสำรองเงินตรา (n.) reserved fund See also: gold reserve, foreign funds reserve
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you like a refund?คุณอยากจะได้เงินคืนไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(Nervously) I was er... thinking about maybe setting up some kind of trust fund for my kids' educations.(หงุดหงิด) ผมเอ้อ ... อาจจะคิดเกี่ยวกับการตั้งค่าชนิดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบางอย่างสำหรับการศึกษาเด็กของฉัน '
Did they fund the Mapplethorpe exhibit?พวกเขากองทุนจัดแสดง Mapplethorpe?
You're gonna marry some rich prick... who your parents will approve of... and just sit around with the other trust fund babies... and talk about how you went slumming', too, once.แล้วก็เอาเรื่องใต้กระโปรงไปเล่ากัน สนุกปากในสังคมไฮโซอย่างงั้นใช่ไหม
I will fund your research.ผมจะให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของคุณ
After the initial shock wears off about that trust fund for the family dog, or the opera seats left to the gardener, there is at least the sense that everything is finally out on the table.After the initial shock wears off about that trust fund for the family dog, or the opera seats left to the gardener, there is at least the sense that everything is finally out on the table.
I called my mutual fund company and asked which stock in their mid-cap fund... had the greatest percentage gain that day.จากนั้นโทรหาบริษัทร่วมทุน ถามเขาว่าหุ้นสามัญตัวไหน... มีกำไรสูงสุดในวันนั้น
The, uh, the science fund guys.คนของ... กองทุนนักวิทยาศาสตร์
I HAVE A TRUST FUND TO FALL BACK ON, DAD.พ่อ, ผมมีกองทุนสำรองสำหรับงานนี้ใช่มั้ย
Look, anyone who trades theirtrust fund for a fanny pack flies in the face of all that is holy to chuck bass.เอาหล่ะ ใครก็ตามที่สามารถแลกเปลี่ยนความเชื่อ กับแมลงสาวๆรุมตอม นั้นแหละ พระเจ้าชัค แบส
The church has started up a fund for your defense.อย่ายอมรับข้อกล่าวหา
The defense fund she set up.กองทุนจำเลยที่เธอตั้งขึ้น
Uh, run fund is covered for the next two months.นำเงินลงทุนมาสำรอง สำหรับสองเดือนข้างหน้า

fund ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
私募基金[sī mù jī jīn, ㄙ ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 私募基金] private equity fund; fund offered to private placement (e.g. hedge fund)
垫付[diàn fù, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄨˋ, 垫付 / 墊付] advance of funds
垫款[diàn kuǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, 垫款 / 墊款] advance (of funds)
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
拨款[bō kuǎn, ㄅㄛ ㄎㄨㄢˇ, 拨款 / 撥款] allocate funds; appropriation
基本[jī běn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ, 基本] basic; fundamental; main; elementary
基本需要[jī běn xū yào, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ, 基本需要] basic necessity; fundamental need
基础问题[jī chǔ wèn tí, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 基础问题 / 基礎問題] basic issue; fundamental question
退票[tuì piào, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, 退票] bounce (a check); ticket refund
创投基金[chuàng tóu jī jīn, ㄔㄨㄤˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 创投基金 / 創投基金] venture capital fund
中央汇金[zhōng yāng huì jīn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 中央汇金 / 中央匯金] central finance; Chinese monetary fund
善款[shàn kuǎn, ㄕㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, 善款] charity; donated funds
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
敛钱[liǎn qián, ㄌㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, 敛钱 / 斂錢] to collect money; to raise funds (for charity)
儿童基金会[ér tóng jī jīn huì, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, 儿童基金会 / 兒童基金會] UNICEF (United Nation's Children's fund)
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
人民基本权利[rén mín jī běn quán lì, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, 人民基本权利 / 人民基本權利] fundamental civil rights
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, 中饱 / 中飽] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit)
代数基本定理[dài shù jī běn dìng lǐ, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 代数基本定理 / 代數基本定理] fundamental theorem of algebra
基本原理[jī běn yuán lǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, 基本原理] fundamental principle
基本定理[jī běn dìng lǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 基本定理] fundamental theorem
基波[jī bō, ㄐㄧ ㄅㄛ, 基波] fundamental (wave)
基谐波[jī xié bō, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄅㄛ, 基谐波 / 基諧波] fundamental frequency; base harmonic
基金[jī jīn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 基金] fund
基音[jī yīn, ㄐㄧ , 基音] fundamental tone
基频[jī pín, ㄐㄧ ㄆㄧㄣˊ, 基频 / 基頻] fundamental frequency
微积分基本定理[wēi jī fēn jī běn dìng lǐ, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 微积分基本定理 / 微積分基本定理] fundamental theorem of calculus
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, 根本] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, 眼底] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama
官费[guān fèi, ㄍㄨㄢ ㄈㄟˋ, 官费 / 官費] government funded; paid by state stipend
谐波[xié bō, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄛ, 谐波 / 諧波] harmonic (wave with frequency an integer multiple of the fundamental)
对冲基金[duì chōng jī jīn, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 对冲基金 / 對衝基金] hedge fund
指数基金[zhǐ shù jī jīn, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 指数基金 / 指數基金] index fund
最基本[zuì jī běn, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧ ㄅㄣˇ, 最基本] most fundamental; basic
共同基金[gòng tóng jī jīn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 共同基金] mutual fund
自然科学基金会[zì rán kē xué jī jīn huì, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, 自然科学基金会 / 自然科學基金會] natural science fund
质变[zhì biàn, ㄓˋ ㄅㄧㄢˋ, 质变 / 質變] qualitative change; fundamental change
募款[mù kuǎn, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, 募款] raise funds; fund-raising; raise money
退钱[tuì qián, ㄊㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ, 退钱 / 退錢] refund money

fund ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P)
アスリートファンド[, asuri-tofando] (n) athlete fund
インデックスファンド[, indekkusufando] (n) index fund
オフショアファンド[, ofushoafando] (n) offshore fund
カンパ[, kanpa] (n,vs) (1) (abbr) (See カンパニア) fund raising campaign (rus
ヘッジファンド[, hejjifando] (n) hedge fund
中期国債ファンド[ちゅうきこくさいファンド, chuukikokusai fando] (n) medium-term government securities fund; middle term national bond fund
備荒貯蓄[びこうちょちく, bikouchochiku] (n) famine-relief fund
巨資[きょし, kyoshi] (n) large capital; enormous fund
株式金融[かぶしききんゆう, kabushikikinyuu] (n) fund procurement by stock issue; stock collateral loan
海外経済協力基金[かいがいけいざいきょうりょくききん, kaigaikeizaikyouryokukikin] (n) Overseas Economic Cooperation Fund
減債基金[げんさいききん, gensaikikin] (n) amortization fund; amortisation fund; sinking fund
見返り資金[みかえりしきん, mikaerishikin] (n) collateral (money); collateral or counterpart fund
アイエムエフ[, aiemuefu] (n) International Monetary Fund; IMF
アキヘラザメ[, akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic)
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism
カンパニア[, kanpania] (n,vs) fund-raising campaign (rus
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking
タリバン[, tariban] (n) Taliban (Afghani fundamentalist Muslim group); Taleban
バック[, bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P)
ハマス[, hamasu] (n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group)
ファンダメンタリスト[, fandamentarisuto] (n) fundamentalist
ファンダメンタリズム[, fandamentarizumu] (n) (See 原理主義) fundamentalism
ファンダメンタル[, fandamentaru] (adj-na) fundamental
ファンダメンタルズ[, fandamentaruzu] (n) fundamentals; (P)
フェデラルファンド[, federarufando] (n) federal fund; FF
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for
ふんだん[, fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish
ふんどし担ぎ;褌担ぎ[ふんどしかつぎ, fundoshikatsugi] (n) (1) (uk) (col) rikishi of the lowest rank; (2) underling
伊呂波[いろは(P);イロハ, iroha (P); iroha] (n) (1) (uk) traditional ordering of the Japanese syllabary; (2) fundamentals; the ABCs of ...; (P)
元手[もとで, motode] (n) funds; capital; stock
公金横領[こうきんおうりょう, koukin'ouryou] (n) misappropriation of public funds
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting
分銅[ふんどう, fundou] (n) weight; counterweight
別途積立金[べっとつみたてきん, bettotsumitatekin] (n) special reserve (fund); contingent reserve
勧化[かんげ, kange] (n,vs) religious-fund soliciting; Buddhist preaching
原振動[げんしんどう, genshindou] (n) fundamental vibration
原理主義[げんりしゅぎ, genrishugi] (n) fundamentalism
Japanese-English: COMDICT Dictionary
電子資金振替[でんししきんふりかえ, denshishikinfurikae] electronic fund transfer, EFT
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary
基本周波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency
電子振替決済[でんしふりかえけっさい, denshifurikaekessai] electronic funds transfer (EFT)
電子的資金移動[でんしてきしきんいどう, denshitekishikin'idou] electronic funds transfer
電子資金移動[でんししきんいどう, denshishikin'idou] electronic funds transfer (EFT)

fund ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet ph) EN: contribute to a charity fund started by the king FR:
การลงทุนทางสังคม[n. exp.] (kān longthu) EN: Social Investment Fund (SIF) FR: fonds d'investissement social [m]
การระดมทุน[n. exp.] (kān radom t) EN: fundraising ; fund raising ; funding FR:
เก็บหอมรอมริบ[v.] (kephømrømri) EN: save little by little ; build up a fund penny by penny ; scrimp and save FR: épargner petit à petit
ค่าน้ำร้อนน้ำชา[n.] (khānāmrønnā) EN: bribe ; kickback ; slush fund ; teamoney FR: bakchich [m] ; dessous-de-table [m] ; pot-de-vin [m]
กองทุน[n.] (køngthun) EN: fund ; capital FR: fonds [mpl]
กองทุนบำเหน็จบำนาญ[n. exp.] (køngthun ba) EN: pension fund FR: fonds de pension [m] ; fonds de retraite [m]
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)[org.] (Køngthunbmn) EN: Government Pension Fund (GPF) FR:
กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Ch) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF FR: UNICEF
กองทุนฟื้นฟู[n.] (køngthunfeū) EN: development fund FR:
กองทุนหุ้นกู้[n. exp.] (køngthun hu) EN: bond fund FR:
กองทุนจม[n. exp.] (køngthun jo) EN: sinking fund FR:
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ[org.] (Køngthun Kā) EN: International Monetary Fund (IMF) FR: Fonds monétaire international (FMI)
กองทุนหมู่บ้าน[n.] (køngthunmūb) EN: vilage fund FR:
กองทุนหมุนเวียน[n. exp.] (køngthun mu) EN: revolving fund FR:
กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย[n. prop.] (Køngthun-øi) EN: Cane and Sugar Fund FR:
กองทุนพันธบัตร[n. exp.] (køngthun ph) EN: bond fund FR:
กองทุนพันธบัตรเอเชีย [n. exp.] (køngthun ph) EN: Asian Bond Fund ; Asia Bond Fund FR:
กองทุนผสม[n. exp.] (køngthun ph) EN: mixed fund FR: fonds mixte [m]
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Ph) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF FR: UNICEF
กองทุนประกันสังคม[n. exp.] (køngthunpra) EN: social security fund FR: fonds de sécurité sociale [m]
กองทุนรวม[n. exp.] (køngthunrūa) EN: mutual fund ; consolidated fund FR:
กองทุนรวมมีประกัน[n. exp.] (køngthunrūa) EN: guaranteed fund FR:
กองทุนรวมผสม[n. exp.] (køngthunrūa) EN: mixed fund ; balanced fund FR: fonds mixte [m]
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ[X] (køngthunrūa) EN: Retirement Mutual Fund (RMF) FR:
กองทุนสำรอง[n. exp.] (køngthun sa) EN: reserve fund FR: fonds de réserve [m]
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ[n.] (køngthunsam) EN: corporate welfare fund ; provident fund FR:
กองทุนสาธารณะ[n. exp.] (køngthun sā) EN: public fund FR: fonds public [m]
กองทุนส่วนบุคคล[n. exp.] (køngthun su) EN: private fund FR: fonds privé [m]
กองทุนทรัสต์[n. exp.] (køngthun th) EN: trust fund FR:
เงินกองทุนสะสม[n. exp.] (ngoen køngt) EN: capital fund FR:
เงินก้นถุง[n.] (ngoenkonthu) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck FR:
เงินลงทุนเพื่อการเก็งกำไร[n. exp.] (ngoen longt) EN: hedge fund FR:
เงินหมุนเวียน[n. exp.] (ngoen munwī) EN: current money ; money in circulation ; circulating fund ; working capital FR: fonds de roulement [m]
เงินหมุนเวียนเร็ว[n. exp.] (ngoen munwī) EN: working fund FR:
เงินร้อน[n. exp.] (ngoen røn) EN: hot money ; working fund FR:
เงินทุนหมุนเวียน[n. exp.] (ngoen thunm) EN: revolving fund ; working capital FR: fonds de roulement [m]
เปียแชร์[v.] (pīachaē) EN: put in a bid for a chit fund FR:
ระดมทุน[v. exp.] (radom thun) EN: raise fund FR: lever des fonds ; mobiliser des fonds
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)[org.] (Samnakngān ) EN: Thailand Research Fund (TRF) FR:

fund ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rentenfonds {m}annuity fund; fixed-income fund
Unterstützungsfonds {m}benevolent fund
Kohäsionsfonds {pl}Cohesion Fund
Eventualfonds {m}contingency fund
Sicherheitsreserve {f}contingency fund
Devisenausgleichfonds {m}exchange equalization fund
Dividendenrücklage {f}dividend reserve fund
Fund {m} | einen Fund machen | geschlossener Fundfinding; find | to make a find | closed find
Fundus {m}equipment; fund
Indexfonds {m}index fund
Investmentfonds {m}investment fund
Währungsfonds {m}monetary fund
Rentenversicherung {f}pension insurance fund
Unterstützungskasse {f}relief fund; provident fund
Schmiergelder {pl}slush fund
Streikkasse {f}strike fund
Finanzmittelbindung {f}absorption of funds
Mittelzuweisung {f}apportionment of funds
Haushaltsmittel {pl}budgetary funds
Eigenmittel {pl}one's own resources (funds; capital)
tiefempfunden {adj} | tiefempfundener | am tiefempfundenstendeep felt | deeper felt | deepest felt
Drittmittelförderung {f}external funding
Fundament {n}; Maschinenfundament
Fundamentalismus {m}fundamentalism
Fundamentalist {m} | Fundamentalisten
Grundbegriff {m}fundamental term
Grundeinstellung {f}fundamental philosophy
Grundgedanke {m}fundamental idea
Grundrechenarten {pl}fundamental arithmetic operations
Grundsatzentscheidung {f}fundamental decision; landmark decision
Grundtoleranz {f}fundamental tolerance
Grundton {m} [mus.]fundamental (tone); root; keynote
Grundwelle {f}fundamental wave
Hauptsatz {m} [math.]fundamental theorem
Anlagefonds {m}; offener Investmentfonds [fin.]mutual fund; unit trust
Requisiten {pl}; Fundus
Forschungsfinanzierung {f}research funding
Spendenaktion {f}fundraising campaign
Schatzfund {m} | Schatzfunde

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fund
Back to top