ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reserve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reserve*, -reserve-

reserve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reserve (vt.) สำรอง See also: สงวนไว้ Syn. keep, hold, store
reserve (vt.) จอง Syn. book, engage
reserve (n.) เงินสำรอง See also: เงินสะสม Syn. fund, savings
reserve (n.) สิ่งที่สำรองไว้ Syn. stock, supply
reserve (n.) ตัวสำรอง
reserve (n.) กองหนุน See also: กองกำลัง, กำลังพล
reserve (n.) เขตสงวน See also: พื้นที่สงวน Syn. preserve, sanctuary
reserve for (phrv.) เก็บสำรองไว้สำหรับ See also: รักษาไว้เพื่อ Syn. hold for, keep for
reserve for (phrv.) จองไว้ Syn. hold for, keep for
reserved (adj.) จองไว้ Syn. booked, engaged
reserved (adj.) สำรองไว้ Syn. kept, stored
reserved (adj.) ซึ่งสงวนท่าที See also: ไว้ตัว Syn. restrained, shy, silent
reserved supply (n.) ทรัพยากร
reservedly (adv.) ซึ่งสงวนไว้ See also: ซึ่งสำรองไว้
reservedness (n.) การสงวนไว้ See also: การสำรองไว้
reserves (n.) เสบียง See also: เครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็น Syn. commissariate, supplies
reserves (n.) การจัดหาให้ See also: สิ่งที่จัดหาให้, เสบียง Syn. provision, stores, necessities
English-Thai: HOPE Dictionary
reserve(รีเซิร์ฟว') vt. สงวน,จอง,รักษาไว้สำรอง n. ทุนสำรอง,เงินสะสม,คนสำรอง,ที่สงวน,กองหนุน,สิ่งที่สงนไว้,ป่าสงวน,เขตสงวน,ความสงบเสงี่ยม,การสงวนท่าที,การไม่พูดมาก, -Phr. (in reserve สำรองไว้ในอนาคต,สิ่งทดแทน,อะไหล่,ส่วนสำรอง,อวัยวะสำรอง)
reserved(รีเซิร์ฟวดฺ') adj. สงวนไว้,สำรองไว้,จองไว้,รักษาไว้,สงบเสงี่ยม,สงวนท่าที, See also: reservedness n.
reserved wordคำสงวนหมายถึง คำหรือรหัสหนึ่งรหัสใดที่กำหนดให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะแล้ว ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่นอีกได้ เช่น คำ copy del หรือ ren ล้วนแต่เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบปฏิบัติการดอสแล้ว คำเหล่านี้เป็นคำสงวนทั้งหมด จะนำไปตั้งเป็นชื่อตัวแปร หรือชื่อแฟ้มข้อมูลไม่ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
reserve(n) การสงวนท่าที,เขตสงวน
reserved(adj) สงบเสงี่ยม,ขรึม,ที่สงวนไว้,ที่รักษาไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reserveสำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reserved forestป่าสงวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserved wordคำสงวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reserveสำรอง [การบัญชี]
Reserved bookหนังสือจองคือ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหนึ่งๆ กำหนดให้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาที่สอน โดยได้แจ้งให้ห้องสมุดและบรรณารักษ์จัดแยกหนังสือดังกล่าวออกเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นเฉพาะ หนังสือที่ถูกจัดเป็นหนังสือสำรอง จะมีระเบียบการยืมคืนพิเศษกว่าหนังสือทั่วไป คือ ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มผู้เรียน นอกจากระยะเวลาการยืมที่สั้นกว่าหนังสือทั่วไปแล้ว ค่าปรับกรณีที่ยืมเกินกำหนดส่งคืนก็จะสูงกว่าหนังสือทั่วไปด้วยเช่นกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สด. 8 (n.) certificate of reserve corps See also: reserve certificate
ใบกองหนุน (n.) certificate of reserve corps See also: reserve certificate Syn. สด. 8
กันที่ (v.) reserve See also: store, keep Syn. สงวนที่, จองที่
จอง (v.) reserve See also: book, hold Syn. สำรอง Ops. ยกเลิก
จองที่ (v.) reserve See also: book, make a reservation, engage Syn. จองที่นั่ง
จองที่นั่ง (v.) reserve See also: book, make a reservation, engage
ตระหนี่ตัว (v.) reserve See also: keep back, forbear, retain, preserve one´s purity Syn. หวงตัว
สงวน (v.) reserve See also: keep back, store up, set apart for Syn. รักษา
สงวนที่ (v.) reserve See also: store, keep, set aside, save, retain, put by, hold Syn. จองที่
สำรอง (v.) reserve See also: keep back, store up Syn. เตรียมไว้, เผื่อไว้
สำรอง (v.) reserve See also: set aside, save for a special purpose
หงิม (v.) reserve See also: retain Syn. เงียบ, สงบเสงี่ยม, เสงี่ยมหงิม
เตรียมไว้ (v.) reserve See also: keep back, store up Syn. เผื่อไว้
เผื่อ (v.) reserve See also: spare Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อขาด (v.) reserve See also: spare Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, เผื่อ Ops. พอดี
เผื่อขาด (v.) reserve See also: spare Syn. เผื่อขาดเผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อขาดเผื่อเหลือ (v.) reserve See also: spare Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, เผื่อ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (v.) reserve See also: spare Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, เผื่อ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (v.) reserve See also: spare Syn. เผื่อขาดเผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (v.) reserve See also: spare Syn. เผื่อขาดเผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือ, เผื่อขาด Ops. พอดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have reserved seatingฉันจองที่นั่งไว้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was the weight of the fish... ... and he let the line slip down, down, down... ... unrolling off the first of the two reserve coils.มันเป็นน้ำหนักของปลา และเขาปล่อยให้สายลื่นลงลง ลง คลี่ออกเป็นครั้งแรก
It's a good sign that there was reserve power.มันเป็นสัญญาณที่ดี ว่ามีพลังงานสำรอง
Three would be on him, and one reserve in a dropbag somewhere.3 ประเภทอยู่ที่เขา อีก 1 เก็บไว้ที่ไหนสักแห่ง
And that will entitle you to reserve one of the first of the transCendenZ game modules at a seriously discounted price.ใช่ และมันจะให้ชื่อ คุณเป็นกลุ่มแรกที่
So contact Lunar Leisure Living today to reserve your own little piece of heaven, because the future is now.รีบจับจองบ้านหรูคู่จันทราเสียแต่วันนี้ เพราะอนาคตมาถึงแล้ว
You idiot. You hit the cancel button, not to reserve button!แก ไอ้โง่ แกกดปุ่มยกเลิก ไม่ใช่ปุ่มเลือกเพลง
And I'll reserve your ticket.ฉันจะจองตั๋วไว้ให้เลยล่ะกัน
Where are we eating? Should we reserve a restaurant?เค้าต้องการให้คุณเป็นฝั่งเป็นฝา แต่งงานซักที
The minotaurs will take the left flanks. We'll keep the giants in reserve and send the dwarfs in first.มินาทอร์อยู่ปีกซ้าย เราจะให้เป็นกองหนุน และส่ง นาทอร์ เป็นกองหน้า
He's playing tomorrow night for the reserve team.คืนพรุ่งนี้เขาจะได้แข่ง ในทีมสำรอง
He said they're moving the gold reserve to Texas.เขาบอกว่าพวกมันจะย้ายทองไปที่เท็กซัส
The reserve generators should kick in.-... a few of them come back. -I'm thinking about getting a tattoo.

reserve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉鲁湿地国家自然保护区[Lā lǔ shī dì guó jiā zì rán bǎo hù qū, ㄌㄚ ㄌㄨˇ ㄕ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 拉鲁湿地国家自然保护区 / 拉魯濕地國家自然保護區] Lhalu Wetland National Nature Reserve in Lhasa
储备货币[chǔ bèi huò bì, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, 储备货币 / 儲備貨幣] reserve currency
美国联準[Měi guó Lián zhǔn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ, 美国联準 / 美國聯準] American Federal Reserve
久负盛名[jiǔ fù shèng míng, ㄐㄧㄡˇ ㄈㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 久负盛名 / 久負盛名] seasoned; honed to perfection over centuries; special reserve
煤储量[méi chǔ liàng, ㄇㄟˊ ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, 煤储量 / 煤儲量] coal reserves
保残守缺[bǎo cán shǒu quē, ㄅㄠˇ ㄘㄢˊ ㄕㄡˇ ㄑㄩㄝ, 保残守缺 / 保殘守缺] conservative; to preserve the outmoded
[là, ㄌㄚˋ, 腊 / 臘] December; preserved (meat)
存款准备金率[cún kuǎn zhǔn bèi jīn lǜ, ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄌㄩˋ, 存款准备金率 / 存款準備金率] deposit-reserve ratio
[fǔ, ㄈㄨˇ, 脯] dried meat; preserved fruit
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 饯 / 餞] farewell dinner; preserves
保全[bǎo quán, ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, 保全] save from damage; preserve; maintain; keep in good repair
储备粮[chǔ bèi liáng, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄌㄧㄤˊ, 储备粮 / 儲備糧] grain reserves
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, 满口 / 滿口] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc)
保藏[bǎo cáng, ㄅㄠˇ ㄘㄤˊ, 保藏] keep in store; preserve
[liú, ㄌㄧㄡˊ, 留] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve
备品[bèi pǐn, ㄅㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 备品 / 備品] machine parts or tools kept in reserve; spare parts
闯王陵[Chuǎng Wáng líng, ㄔㄨㄤˇ ㄨㄤˊ ㄌㄧㄥˊ, 闯王陵 / 闖王陵] mausoleum to late Ming peasant rebel leader Li Zicheng 李自成 (who styled himself Chuang Wang): one in Jiugongshan 九宫山 nature reserve, Tongshan county, Xianning prefecture, Hubei, and another in Shimen 石门, Changde 常德, Hunan, built starting in 1980
木乃伊[mù nǎi yī, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ, 木乃伊] mummy (preserved corpse)
自然保护区[zì rán bǎo hù qū, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 自然保护区 / 自然保護區] nature reserve
[là, ㄌㄚˋ, 腊] preserved (meat)
[zhǎ, ㄓㄚˇ, 鮓] preserved fish
库存[kù cún, ㄎㄨˋ ㄘㄨㄣˊ, 库存 / 庫存] property or cash held in reserve; stock
储量[chǔ liàng, ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, 储量 / 儲量] remaining quantity; reserves (of natural resources, oil etc)
预约[yù yuē, ㄩˋ ㄩㄝ, 预约 / 預約] reservation; reserve
备用[bèi yòng, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ, 备用 / 備用] reserve; spare; alternate; backup
储备[chǔ bèi, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, 储备 / 儲備] reserves; to store up
储备金[chǔ bèi jīn, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ, 储备金 / 儲備金] reserves (bank)
存量[cún liàng, ㄘㄨㄣˊ ㄌㄧㄤˋ, 存量] reserves
拘谨[jū jǐn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˇ, 拘谨 / 拘謹] reserved; over-cautious
蕴藏量[yùn cáng liàng, ㄩㄣˋ ㄘㄤˊ ㄌㄧㄤˋ, 蕴藏量 / 蘊藏量] reserves; amount still in store
轮作[lún zuò, ㄌㄨㄣˊ ㄗㄨㄛˋ, 轮作 / 輪作] rotation of crops (to preserve fertility of soil)
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, 大氧吧] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet
皮蛋[pí dàn, ㄆㄧˊ ㄉㄢˋ, 皮蛋] thousand-year old eggs; preserved eggs

reserve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve
予備士官学校[よびしかんがっこう, yobishikangakkou] (n) reserve officers' cadet school
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees
別途積立金[べっとつみたてきん, bettotsumitatekin] (n) special reserve (fund); contingent reserve
取って置き[とっておき, totteoki] (n) valued; the best; object set aside or held in reserve
基軸通貨[きじくつうか, kijikutsuuka] (n) (principal) reserve currency
底力[そこぢから, sokodikara] (n) latent energy; reserve strength; potentiality; (P)
心置き無く;心置きなく[こころおきなく, kokorookinaku] (adv) freely; frankly; without reserve
手放し[てばなし, tebanashi] (n) without holding on; without using the hands; letting go one's hold; lack of reserve or restraint; openly; (P)
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp,adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable
生物圏保護区[せいぶつけんほごく, seibutsukenhogoku] (n) biosphere reserve (UNESCO)
産業予備軍[さんぎょうよびぐん, sangyouyobigun] (n) (1) industrial reserve force; (2) the ranks of the unemployed
直言直筆[ちょくげんちょくひつ, chokugenchokuhitsu] (n,vs) speak and write plainly (frankly); speak and write without reserve
財政調整基金[ざいせいちょうせいききん, zaiseichouseikikin] (n) financial adjustment monies; public finance adjustment reserve funds stipulated in the Local Finance Act
遊軍[ゆうぐん, yuugun] (n) reserve corps; flying squadron
遠慮会釈[えんりょえしゃく, enryoeshaku] (n) reserve and consideration (to others)
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P)
タメ口;ため口[タメぐち(タメ口);ためぐち(ため口), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language
プリザーブド[, puriza-budo] (adj-f) preserved (e.g. flower)
プリザーブドフラワー[, puriza-budofurawa-] (n) preserved flower
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P)
ゆとり[, yutori] (n,adj-f) elbowroom; leeway; room; reserve; margin; allowance; latitude; time; (P)
他人行儀[たにんぎょうぎ, taningyougi] (adj-na,n) standing on formality; in a reserved manner; treating a friend as a stranger; unduly distant; formal
佃煮[つくだに, tsukudani] (n) preserved food boiled in soy
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t,vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P)
保存食[ほぞんしょく, hozonshoku] (n) preserved foods
保留[ほりゅう, horyuu] (n,vs) (1) reserve; putting on hold; deferment; (2) hold (e.g. telephone button); pending; (P)
充員[じゅういん, juuin] (n,vs) reserves; recruits; draftees; draughtees
内弁慶[うちべんけい, uchibenkei] (n) braggart; someone haughty and boastful at home but meek and reserved outside; a man who is a lion at home and a mouse abroad
内気[うちき, uchiki] (adj-na,n,adj-no) bashfulness; shyness; reserve; timidity; (P)
包みなく[つつみなく, tsutsuminaku] (adv) without concealment; without reserve; frankly
取って置く;取っておく[とっておく, totteoku] (v5k) to set aside; to keep in reserve; to hold on to
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
塩に漬ける[しおにつける, shionitsukeru] (exp,v1) to preserve in salt
外貨準備高[がいかじゅんびだか, gaikajunbidaka] (n) total amount of foreign currency reserves; foreign exchange reserves
大っぴら[おおっぴら, ooppira] (adj-na,adj-no) (often as 大っぴらに) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予約ファイル名[よやくファイルめい, yoyaku fairu mei] reserved filename
予約名[よやくめい, yoyakumei] reserved name
予約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] reserved name use parameter
予約語[よやくご, yoyakugo] key word, reserved word
規格参照予約名[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] reference reserved name

reserve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบตเตอรี่สำรอง[n. exp.] (baettoērī s) EN: power bank FR: batterie de réserve [f]
ใบกองหนุน[n. exp.] (bai køngnun) EN: certificate of reserve corps FR:
ชมเปาะ[v. exp.] (chompǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration FR: amadouer
ห้องเก็บของ[n. exp.] (hǿng kep kh) EN: storeroom ; closet ; utility room FR: remise [f] ; réserve [f] ; magasin [m]
ห้องพัสดุ[n. exp.] (hǿng phatsa) EN: storeroom FR: réserve [f]
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
จอง[v.] (jøng) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation ; make a booking FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
จองที่[v. exp.] (jøng thī) EN: reserve ; book ; make a reservation ; engage FR: réserver une place
กักเก็บ[v.] (kakkep) EN: store ; reserve ; keep ; maintain FR: stocker
กำลังหนุน[n. exp.] (kamlang nun) EN: reserve power FR:
กำลังสำรอง[n. exp.] (kamlang sam) EN: reserve power FR:
กำลังเสริม[n. exp.] (kamlang soē) EN: reserve power FR:
กัน[v.] (kan) EN: set aside ; set apart ; reserve ; lay by ; lay aside ; save FR: réserver ; mettre de côté
กันที่[v. exp.] (kan thī) EN: reserve FR: réserver
กตัตตากรรม ; กฏัตตากรรม[n.] (katattākam) EN: casual act ; cumulative karma ; reserve karma ; stored-up karma FR:
เก็บกัก[v. exp.] (kep kak) EN: store ; reserve ; keep FR: conserver ; stocker
เก็บสำรอง[v. exp.] (kep samrøng) EN: keep in reserve FR:
ขยัก[v.] (khayak) EN: save ; leave the rest ; hold back ; reserve for oneself ; pocket ; put aside FR:
เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (khēt anurak) EN: nature reserve FR: réserve naturelle [f]
เขตป่าสงวน[n. exp.] (khēt pā sa-) EN: sanctuary FR: réserve foretière [f] ; forêt protégée [f]
เขตสงวน[n. exp.] (khēt sa-ngū) EN: preserve ; nature reserve ; game reserve ; reservation FR: réserve naturelle [f]
เขตสงวนชีวมณฑล [n. exp.] (khēt sa-ngū) EN: biosphere reserve FR:
คลังสินค้า[n. exp.] (khlangsinkh) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot FR: entrepôt [m] ; dépôt [m] ; réserve [f]
ข้อแม้[n.] (khømaē) EN: condition ; stipulation ; reservation ; proviso FR: condition [f] ; réserve [f]
คงคลัง[X] (khongkhlang) EN: treasury reserve FR:
กองทุนสำรอง[n. exp.] (køngthun sa) EN: reserve fund FR: fonds de réserve [m]
ก้นถุง[n.] (konthung) EN: reserve money FR:
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
มือสอง[n. exp.] (meū søng) EN: substitute ; reserve FR: remplaçant [m]
นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)[n. exp.] (nakseuksā w) EN: Thai Reserve Officer Training Corps Student (TROTCS) FR:
หงิม[adj.] (ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
หงิม ๆ = หงิมๆ[adj.] (ngim-ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
เงินขวัญถุง[n.] (ngoenkhwant) EN: reserve money FR:
เงินก้นถุง[n.] (ngoenkonthu) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck FR:
เงินสำรอง[n. exp.] (ngoen samrø) EN: capital reserve ; reserves FR:
เงินสำรองที่ไม่ได้ปรากฏในงบดุล[n. exp.] (ngoen samrø) EN: hidden reserve FR:
เงินทุนสำรอง[n. exp.] (ngoen thun ) EN: capital reserve ; monetary reserve FR:
เงินตราสำรอง[n. exp.] (ngoentrā sa) EN: currency reserve ; monetary reserve ; foreign exchange reserve FR:
ปากหนัก[adj.] (pāknak) EN: reserved ; temperate FR: réservé ; tempéré
ป่าสงวน[n. exp.] (pā sa-ngūan) EN: forest reserve ; conserved forest ; preserved forest ; forestry conservation FR: forêt protégée [f] ; forêt classée [f]

reserve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sicherheitsrücklage {f}contingent reserve; reserve for contingencies
Dividendenrücklage {f}dividend reserve fund
Mindestreservesystem {n}minimum reserve system
Tilgungsrücklage {f}amortization reserve
Ersatzrechner {m}; Reserverechner
Barbestand {m}cash reserve; cash in hand
Barreserve {f}cash reserver
Ersatzfahrer {m}reserve; reserver driver
Naturschutzgebiet {n}nature reserve; conservation area
Leistungsreserve {f}reserve capacity
Reserve {f} | Reserven
Reservetank {m}reserve tank
Rohstoffreserve {f} | Rohstoffreserven
Rücklage {f}; Reservefonds
Reservereifen {m} [auto] | aufblasbarer Reservereifenspare tyre | inflatable spare tyre
zurückhaltend; reserviert {adj} | zurückhaltender | am zurückhaltendstenreserved | more reserved | most reserved
Rückhaltlosigkeit {f}unreservedness
Stammtisch {m}table reserved for regular guests

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reserve
Back to top