ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cover

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cover*, -cover-

cover ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cover (vt.) คลุม See also: ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม Syn. cover up, put on
cover (vt.) แต่งกาย See also: แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า
cover (vi.) ทำงานแทน
cover (n.) ที่บังตา See also: ที่บัง
cover (vt.) ปกป้อง See also: คุ้มกัน
cover (n.) ปกหนังสือ Syn. book cover, binding
cover (vt.) ปิดบัง See also: ซ่อนเร้น Syn. conceal, hide
cover (vt.) ปู See also: พอก, ปะ, โปะ, ปูด้วย, เททับด้วย
cover (n.) ผ้าคลุม See also: ผ้าห่ม
cover (n.) ฝา See also: ฝาครอบ, ที่ปิด, ฝาปิด Syn. lid, top
cover (vt.) ฟักไข่ See also: กกไข่
cover (vt.) รวมถึง See also: คลอบคลุมถึง Syn. include, embrace
cover (n.) สถานที่ซ่อน
cover (n.) สิ่งที่ปกป้อง Syn. covering
cover (n.) สิ่งป้องกันการกระแทก
cover (vt.) ห่ม See also: ใส่เสื้อผ้าให้, คลุมเสื้อผ้าให้
cover (vt.) ให้ข่าว See also: สืบข่าวสำหรับน.ส.พ.
cover a lot of ground (idm.) มีสิ่งต่างๆมากมายที่ต้อง (ทำ,ตัดสินใจ, สนทนา)
cover against (phrv.) ปกป้องจาก Syn. insure against
cover charge (n.) ค่าบริการที่คิดเพิ่มจากค่าอาหาร (ในไนต์คลับหรือร้านอาหาร)
cover crop (n.) พืชคลุมดิน
cover for (phrv.) ขอโทษแทน See also: แก้ตัวแทน Syn. cover up for, stand in for
cover for (phrv.) ป้องกัน See also: ปกป้อง, รับประกัน (การสูญเสีย, การบาดเจ็บ, ฯลฯ) Syn. insure for
cover girl (n.) นางแบบที่ขึ้นหน้าปกนิตยสาร
cover in (phrv.) ปกคลุม See also: คลุม, คลุมปิด Syn. cover over
cover in (phrv.) ทำให้มี (บางสิ่งหรือบางคน) จำนวนมากที่ส่วนบนสุด
cover in (phrv.) ท่วมท้นไปด้วย (อารมณ์ความรู้สึก)
cover over (phrv.) ปิดให้หมด Syn. cover in
cover up (vi.) ปกปิด See also: ปิดบัง
cover up (vt.) ปกปิด See also: ปิดบัง
cover up (phrv.) สวมเสื้อผ้า
cover up (phrv.) ซ่อน See also: แอบซ่อน Syn. hush up, smother up
cover up for (phrv.) ขอโทษแทน See also: แก้ตัวแทน Syn. cover for
cover with (phrv.) ปกคลุมด้วย See also: คลุม, คลุมปิด Syn. cover in
cover-up (n.) การปิดบัง See also: การปกปิด
coverage (n.) การรายงานข่าว Syn. reporting, reportage
coverage (n.) ขอบเขตคุ้มครองในการประกันภัย
coverall (n.) เสื้อคลุม (ใส่เพื่อป้องกันฝุ่นหรือสิ่งสกปรก)
covered (adj.) ที่คลุมหน้าไว้
covered with bristles (adj.) มีขนแข็ง See also: เต็มไปด้วยขนแข็งๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,
cover girl n.หญิงหน้าปก (ที่ปรากฎภาพในนิตยสาร)
cover-up(คัฟ'เวออัพ) n. การ (วิธี) ปิดบัง
coverage(คัฟ'เวอริจฺ) n. ขอบเขตที่การประกันภัยครอบคลุมถึง,เงินค้ำประกัน,เงินประกัน,การรายงานข่าวและการตีพิมพ์ข่าวหรือออกข่าว,ขอบเขตของการรายงานข่าว
coverall(คัฟ'เวอะออล) n. เครื่องแต่งตัวชิ้นเดียวสำหรับทำงานที่สวมปกคลุมเสื้อผ้าชิ้นอื่น
coverlet(คัฟ'เวอลิท) n. ผ้าคลุมเตียง,สิ่งที่ใช้คลุม, Syn. coverlid
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
covert clothn. (คัฟ'เวร์ท-) ผ้าคลุม, Syn. covert
coverture(คัฟ'เวอะเชอ) n. สิ่งปกคลุม,การซ่อนเร้น
English-Thai: Nontri Dictionary
cover(n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน
covering(n) เครื่องคลุม,เครื่องปกปิด
coverlet(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cover glassกระจกกั้นใส [มีความหมายเหมือนกับ plain glass] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
coverageความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
covered electrodeลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ [ใช้ไฟฟ้า] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
covering set; cover; coveringเซตปก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coverปกหนังสือเป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน
cover croppingการปลูกพืชคลุมดิน, การปลูกพืชที่มีใบหนาหรือรากแน่นเพื่อคลุมดินหรือยึดดิน เช่น พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญ้า เป็นต้น เป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coverageการครอบคลุม [การแพทย์]
Covered warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่สำรองไว้ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผู้ถือ covered warrant เรียกใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ผู้ออก covered warrant [ตลาดทุน]
Coveringปกคลุม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจับปิ้ง (n.) a gold or silver genital cover of a girl Syn. จับปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง
กระโจมอก (v.) pull up one´s lower garment so as to cover the breasts See also: wear a skirt to cover her breast Syn. นุ่งกระโจมอก
จะปิ้ง (n.) a gold or silver genital cover of a girl Syn. กระจับปิ้ง, จับปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง
ดอกจันทน์ (n.) placenta-like cover of the seed of Myristica fragrant
เตี่ยว (n.) piece of cloth used as a cover for a pot
กรอม (v.) cover See also: reach down beyond, overlay Syn. ปก, คลุม Ops. หด, สั้น
กรูม (v.) cover See also: envelop, enwrap Syn. กรอม, คลุม
กำบัง (v.) cover See also: shield, veil, make a shelter for, hide, screen Syn. บัง, ซ่อน, ปิด, บดบัง
กินพื้นที่ (v.) cover See also: spread over Syn. ครอบคลุม
ครอบ (v.) cover See also: overarch Syn. คลุม, ปิดคลุม, หุ้ม
ครอบคลุม (v.) cover See also: include
คลุม (v.) cover See also: clothe, envelop, wrap, put on, encase Syn. ปกคลุม, หุ้ม
คลุม (v.) cover See also: spread over Syn. ครอบคลุม, กินพื้นที่
ปก (n.) cover See also: book cover, jacket Syn. ใบปก, เปลือก, ปลอก
ปก (v.) cover See also: overspread Syn. คลุม, แผ่, หุ้ม, ห่ม
ปกคลุม (v.) cover See also: spread over, overspread, shroud, envelop Syn. คลุม, ห่อหุ้ม, หุ้ม, ห่ม
ปกหนังสือ (n.) cover See also: book-cover, book jacket, dust cover, binding or cover of a book Syn. ปก
ปรก (v.) cover See also: overspread Syn. ปก, ปิด, คลุม
ประทุน (n.) cover See also: hood, roof, top or a cab for a car, a wagon, or boat Syn. หลังคา
ปิด (v.) cover See also: spread over, put something over Syn. ติด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
One third of this area is covered with forestหนึ่งในสามของพื้นที่นี้ถูกปกคลุมด้วยป่า
If you continue judging books by the cover, you'll regret it somedayถ้าเธอยังขืนดูอะไรแค่เปลือกนอกแล้วล่ะก็ เธอจะต้องเสียใจเข้าสักวัน
I suggest you take some rest and recover your strengthฉันขอแนะนำให้นายพักผ่อนบ้างและฟื้นฟูความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What? Cover all exits.ครอบคลุมออกทั้งหมด มองที่ คมชัด
(all) We shall, under cover of darkness, occupy a position overlooking the enemy encampment.เราจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดปก คลุมครอบครอง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นค่าย ศัตรู
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป
Gripweed, Clapper, cover yourselves.กริปวีด, คแลปเปอครอบคลุม ตัวเอง พวกเขามาจากที่ที่เหมาะสม!
"I'm not interested in your vagina, cover it up""ฉัน'ไม่สนใจในช่องคลอดของคุณ . ,\ Ncover ที่มันขึ้น"
Light scattered cover at 20,000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20,000 ความเย็นราวๆ 18
The reason he got locked in the slam in the first place... was for sticking up a gas station to cover you guys.เหตุผลแรกที่ทำให้เขาไปอยู่ในคุก เป็นเพราะว่าเขาปล้นปั๊มน้ำมันเพื่อจ่ายหนี้พวกคุณ
My brother's writing out an American Express traveler's check... to cover the bar tab.น้องชายของผมกำลังเขียน แอเมริแคนเอคสเพรสแทรแลอสเชค เพื่อใช้จ่ายค่าเบียร์
All right, cover all exits! Let's go! Come on!คุมที่ออกจากที่นี่ทั้งหมด ไปเถอะ มาสิ เร็วๆ
Cover him, cover him!ช่วยเขาเร็วเข้า ช่วยเขา
Mitch, Ward, come here! Shingleton, you cover us.มิทช์ วอร์ด มาที่นี่ ชิงกลทน คุณครอบคลุมเรา
I still think you came out here just to cover your ass.ผมยังคิดว่าคุณมาที่นี่เพียงเพื่อให้ครอบคลุมตูดของคุณ

cover ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包庇[bāo bì, ㄅㄠ ㄅㄧˋ, 包庇] shield; harbor; cover up
包金[bāo jīn, ㄅㄠ ㄐㄧㄣ, 包金] cover with gold leaf; gild
封面[fēng miàn, ㄈㄥ ㄇㄧㄢˋ, 封面] cover (front cover of a magazine)
[yǎn, ㄧㄢˇ, 揜] cover up; to surprise
灯罩[dēng zhào, ㄉㄥ ㄓㄠˋ, 灯罩 / 燈罩] cover of lamp; lampshade; glass cover of oil lamp
[dào, ㄉㄠˋ, 焘 / 燾] cover over; to envelope
[zhē, ㄓㄜ, 遮] cover up (a shortcoming); screen off; to hide; to conceal
[mēn, ㄇㄣ, 闷 / 悶] stuffy; shut indoors; to smother; to cover tightly
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 首页 / 首頁] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter
入不敷出[rù bù fū chū, ㄖㄨˋ ㄅㄨˋ ㄈㄨ ㄔㄨ, 入不敷出] income does not cover expenditure; unable to make ends meet
多层复[duō céng fù, ㄉㄨㄛ ㄘㄥˊ ㄈㄨˋ, 多层复 / 多層複] multiple cover; many-sheeted cover (math.)
[mì, ㄇㄧˋ, 幂 / 冪] power; exponent (math.); to cover with a cloth; cloth cover; veil
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, 暗渡陈仓 / 暗渡陳倉] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion
护短[hù duǎn, ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢˇ, 护短 / 護短] to shield (one's shortcoming); to cover up (errors)
欲盖弥彰[yù gài mí zhāng, ㄩˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧˊ ㄓㄤ, 欲盖弥彰 / 慾蓋彌彰] trying to hide it makes it more conspicuous (成语 saw); A cover up only makes matters worse.
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, 周转 / 周轉] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need
週轉[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, 週轉] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need; also written 周轉|周转
莫霍洛维奇[Mò huò luò wéi qí, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, 莫霍洛维奇 / 莫霍洛維奇] Andrija Mohorovichich or Mohorovičić (1857-1936), Croatian geologist and seismologist who discovered the Mohorovichich discontinuity or Moho
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 阿普尔顿 / 阿普爾頓] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere
[bì, ㄅㄧˋ, 庇] to protect; cover; shelter; hide or harbor
[hū, ㄏㄨ, 幠] arrogant; rude; to cover
铺垫[pū diàn, ㄆㄨ ㄉㄧㄢˋ, 铺垫 / 鋪墊] bedcover; fig. to foreshadow
[miè, ㄇㄧㄝˋ, 幭] carriage cover
新生代[Xīn shēng dài, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, 新生代] Cenozoic (geological era covering the last 65m years)
多普勒[Duō pǔ lè, ㄉㄨㄛ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, 多普勒] Christian Johann Doppler, Austrian physicist who discovered the Doppler effect
包层[bāo céng, ㄅㄠ ㄘㄥˊ, 包层 / 包層] cladding; covering (on a fiber)
全复[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, 全复 / 全復] completely; totally recovered; healed
[zhōu, ㄓㄡ, 侜] conceal; to cover
[chōu, ㄔㄡ, 瘳] convalesce; recover; heal
尘封[chén fēng, ㄔㄣˊ ㄈㄥ, 尘封 / 塵封] covered in dust; dusty; lying unused for a long time
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)
[méng, ㄇㄥˊ, 幪] cover
满山遍野[mǎn shān biàn yě, ㄇㄢˇ ㄕㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, 满山遍野 / 滿山遍野] covering the whole land; over hills and dales
满身[mǎn shēn, ㄇㄢˇ ㄕㄣ, 满身 / 滿身] covered all over
覆盖面[fù gài miàn, ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧㄢˋ, 覆盖面 / 覆蓋面] coverage
[gǔ, ㄍㄨˇ, 盬] covered pot
篷车[péng chē, ㄆㄥˊ ㄔㄜ, 篷车 / 篷車] covered truck; caravan; van
[xuān, ㄒㄩㄢ, 轩 / 軒] covered carriage; pavilion
遍体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, 遍体鳞伤 / 遍體鱗傷] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises
衣子[yī zǐ, ㄧ ㄗˇ, 衣子] covering

cover ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームカバー[, a-mukaba-] (n) arm cover (e.g. chair)
カバー(P);カヴァー;カヴァ[, kaba-(P); kava-; kava] (n,vs) (1) cover (e.g. book); (2) (カヴァ only) kava (Piper methysticum); (P)
カバーガール[, kaba-ga-ru] (n) cover girl
カバーチャージ[, kaba-cha-ji] (n) cover charge
カバーレター[, kaba-reta-] (n) cover letter; covering letter
グリルカバー[, gurirukaba-] (n) {comp} grill cover
シートカバー[, shi-tokaba-] (n) seat cover
タオルケット;タウルケット(ik)[, taoruketto ; tauruketto (ik)] (n) type of bed linen resembling a large beach towel and used to cover oneself in hot weather (wasei
ダストカバー[, dasutokaba-] (n) {comp} jacket; book jacket; dust cover
テーブルチャージ[, te-burucha-ji] (n) cover charge; table charge
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
ひた隠す;直隠す;ヒタ隠す[ひたかくす(ひた隠す;直隠す);ヒタかくす(ヒタ隠す), hitakakusu ( hita kakusu ; choku kakusu ); hita kakusu ( hita kakusu )] (v5s) to cover; to cover up
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
不足を補う[ふそくをおぎなう, fusokuwooginau] (exp,v5u) to make up a shortfall; to cover a shortage; to compensate for a shortage; to fill a gap
前を隠す[まえをかくす, maewokakusu] (exp,v5s) to cover one's private parts
包み隠す;包隠す;包み匿す;包みかくす[つつみかくす, tsutsumikakusu] (v5s,vt) to conceal; to keep secret; to cover up
包み飾る[つつみかざる, tsutsumikazaru] (v5r,vi) to cover up and make a show
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m,vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P)
土を被せる[つちをかぶせる, tsuchiwokabuseru] (exp,v1) to cover with earth
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
堰板;せき板[せきいた, sekiita] (n) sheeting; sheathing board; cover
場代[ばだい, badai] (n) rent; cover charge
塗す[まぶす, mabusu] (v5s,vt) (uk) to cover (smear, sprinkle) (with)
塗り隠す[ぬりかくす, nurikakusu] (v5s,vt) to cover with paint; to hide with paint or make-up
塞げる[ふさげる, fusageru] (v1,vt) (See 塞ぐ) to close up; to block up; to fill; to cover
多岐にわたる;多岐に渡る[たきにわたる, takiniwataru] (exp,v5r) to cover a lot of ground; to include a lot of topics; (as adjectival phrase) wide-ranging
席料[せきりょう, sekiryou] (n) cover charge; admission fee; room rental (fee)
庇う[かばう, kabau] (v5u,vt) to protect someone; to take under one's wing; to plead for; to stick up for; to cover up for someone; (P)
張り詰める[はりつめる, haritsumeru] (v1,vi) to strain; to stretch; to string up; to make tense; to cover over; to freeze over
押し隠す;押隠す[おしかくす, oshikakusu] (v5s,vt) to cover up; to conceal
最深積雪[さいしんせきせつ, saishinsekisetsu] (n) deepest snow; maximum snowfall; maximum depth of snow cover
棺を覆う[かんをおおう, kanwooou] (exp,v5u) to cover a coffin; to die
火燵布団[こたつぶとん, kotatsubuton] (n) (uk) cover for kotatsu
火燵掛布[こたつがけ, kotatsugake] (n) (uk) cover for kotatsu
火蓋;火ぶた[ひぶた, hibuta] (n) (See 火蓋を切る) apron of a gun; cover for the touch-hole on a cannon or matchlock
爪皮;爪革[つまかわ, tsumakawa] (n) protective cover on a clog
番記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside
目隠し葺き[めかくしぶき, mekakushibuki] (n) tiles used to cover nail holes in cypress bark roofing for the purpose of waterproofing
空を蓋う;空を覆う[そらをおおう, sorawooou] (exp,v5u) to cover up the sky (e.g. smoke)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover
表紙[ひょうし, hyoushi] cover
アンカバー[あんかばー, ankaba-] UnCover
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine
カバーエリア[かばーえりあ, kaba-eria] coverage area
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery
ディスカバラーニセン[でいすかばらーにせん, deisukabara-nisen] Discoverer2000
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] backward recovery
ファイルの修復[ファイルのしゅうふく, fairu noshuufuku] file recovery
回復[かいふく, kaifuku] recovery (vs), restoration
回復不能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] unrecoverable error
回復可能[かいふくかのう, kaifukukanou] recoverable (an)
後退ファイル回復[こうたいファイルかいふく, koutai fairu kaifuku] backward file recovery
後退回復[こうたいかいふく, koutaikaifuku] backward (file) recovery
被い[おおい, ooi] hood, cover, mantle
見つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate
誤り回復[あやまりかいふく, ayamarikaifuku] error recovery
部分回復[ぶぶんかいふく, bubunkaifuku] partial recovery
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覆う[おうう, ouu] Thai: ปกคลุม English: to cover
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: ค้นพบ English: to discover

cover ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng kh) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults FR:
ใบปะหน้า[n. exp.] (bai pa nā) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter FR: note [f]
ใบปก[n.] (baipok) EN: cover FR:
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บุ[v.] (bu) EN: cover (with) ; upholster ; line (with) ; hammer into shape FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
ฝา[n.] (fā) EN: cover ; lid ; shell FR: couvercle [m]
ฝาชี[n.] (fāchī) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl FR: couvre-plat [m]
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise FR: cacher ; dissimuler ; receler ; recéler
ฝาครอบ[X] (fā khrøp) EN: cover FR:
ฝาปิด[n. exp.] (fā pit) EN: cover ; lid FR: couvercle [m]
ฝาท่อระบายน้ำ[n. exp.] (fā thø raba) EN: manhole cover FR: bouche d'égout [f]
เฟี้ยม[v.] (fīem) EN: cover FR:
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket FR: couvrir ; envelopper
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
หุ้มห่อ[v.] (humhø) EN: envelop ; cover ; enclose ; wrap FR: enrober ; envelopper
จ่ายให้ทั้งหมด[v. exp.] (jāi hai tha) EN: cover all the expenses FR:
แก้ขวย[v.] (kaēkhūay) EN: cover up one's embarrassment FR:
กำบัง[v.] (kambang) EN: cover ; shield ; shelter ; veil ; make a shelter for ; hide ; screen ; protect FR: abriter ; protéger
เข้าที่กำบัง[v. exp.] (khao thīkam) EN: take cover FR:
ค่าผ่านประตู[n. exp.] (khā phān pr) EN: admission fee ; admission charge ; admission ; gate fee ; entrance fee ; ticket price ; cover charge FR: prix d'entrée [m]
เคลือบ[v.] (khleūap) EN: enamel ; coat ; cover ; plate ; glaze ; varnish ; gloss over FR: émailler ; laquer ; vernir ; vernisser
คลุม[v.] (khlum) EN: cover ; spread over ; envelop ; shroud FR: couvrir ; recouvrir ; envelopper
คลุมช่วงเวลาตั้งแต่...ถึง...[v. exp.] (khlum chūan) EN: cover the period from ... to ... FR: couvrir la période de ... à ...
คลุมหน้า[v. exp.] (khlum nā) EN: cover one's face FR:
คลุมโปง[v.] (khlumpōng) EN: cover oneself from head to foot ; cover oneself completely ; get under a blanket ; cover the body completely FR: se couvrir des pieds à la tête
ครอบ[v.] (khrøp) EN: cover ; overarch ; lie over ; put on ; wrap ; shelter FR: couvrir ; chapeauter ; coiffer
ครอบอาหาร[v. exp.] (khrøp āhān) EN: cover food FR:
ครอบคลุม[v.] (khrøpkhlum) EN: cover ; include ; envelop FR: couvrir ; envelopper
คุ้ม[v.] (khum) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[v. exp.] (khum khā) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover FR: valoir ; mériter ; en valoir la chandelle
คุ้มครองภัย[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: cover a risk FR:
ความคุ้มครองเหตุการณ์ไม่คาดคิด[n. exp.] (khwām khumk) EN: contingency cover FR:
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend to ; encompass ; have meanings ; have implications FR:
กินความถึง[v. exp.] (kinkhwām th) EN: comprise ; cover FR:
กินพื้นที่[v. exp.] (kin pheūnth) EN: cover FR: couvrir

cover ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bucheinband {m}book cover
Aktendeckelkarton {m}cardboard for folders; dossier cover
Gehäuseabdeckung {f} | hintere Gehäuseabdeckungcasing cover | rear cover
Gehäusedeckel {m}casing cover
Vorkammerdeckel {m} [techn.]channel cover
Käseglocke {f}cheese cover
Abschirmdeckel {m}shielding cover
Wolkendecke {f}cloud cover
Betondeckung {f}concrete cover
Bettzipfel {m} | nach dem Bettzipfel schielen [ugs.]corner of the bed cover | to be longing for one's bed
Zylinderdeckel {m}cylinder cover
Zylinderkopfdeckel {m}cylinder head cover
Schonbezug {m}dust cover
Schwimmkopfdeckel {m} [techn.]floating head cover
Glasglocke {f}glass cover
Versicherungsschutz {m}insurance coverage; insurance cover
Post {f} | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover
Motordeckel {m}motor cover
Prismatikscheibe {f}prismatic cover
Schutzdach {n}protective cover; weather cover
Schutzhülle {f}protective cover
Blechhaube {f}sheet metal cover
Sachgebiet {n} | ein Sachgebiet durchnehmensubject area; subject group | to cover a subject
Schirmhülle {f}umbrella cover
Ventilabdeckkung {f}valve cover
Ventildeckel {m} [techn.]cam cover
Abdeckband {n}cover band; masking tape
Abwärmenutzungsanlage {f}waste heat recovery system
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan
Lagerdeckel {m} [techn.]bearing cap; ibearing cover; crown
Bedeckungsgrad {m} (des Himmels mit Wolken)cloud coverage
Belag {m}covering
Blende {f}cover; panel; screen
Bewusstsein {n} | das Bewusstsein wiedererlangenconsciousness | to recover consciousness
Aderumhüllung {f} [electr.] | gemeinsame Aderumhüllungcore covering | inner covering
Deckenleiste {f}cover strip
Deckscheibe {f}cover disc
Fugenleiste {f}cover strip
Lasche {f}cover plate; splicing plate
Titelbild {n}cover picture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cover
Back to top