ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gambol

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gambol*, -gambol-

gambol ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gambol (vi.) กระโดดโลดเต้น Syn. jump, leap, bound
English-Thai: HOPE Dictionary
gambol(แกม'เบิล) vi. กระโดดโลดเต้น,เล่นซน,การเล่นซน, Syn. skip about
English-Thai: Nontri Dictionary
gambol(vi) กระโดดโลดเต้น,เต้นรำ,ร่าเริง,ยินดี,เล่นซน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we don't deal with this now soon little Gambol here won't be able to get a nickel for his grandma.ถ้าเราไม่จัดการมันซะตอนนี้ เร็ว ๆนี้ แกมโบน้อย ๆ ก็จะไม่มีตังค์ ไปซื้อของให้คุณย่าอีกแล้วนะจ๊ะ
Yo, Gambol, somebody here for you. They say they've just killed the Joker.แกมโบ มีคนมาหา บอกว่าฆ่าโจ๊กเกอร์ได้

gambol ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
巫山戯る(ateji)[ふざける, fuzakeru] (v1) (uk) to romp; to gambol; to frolic; to joke; to make fun of; to flirt; to mess around; to screw around; to josh; (P)
戯る[たわむる, tawamuru] (v5r,vi) (arch) (See 戯れる) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
戯れる[たわむれる(P);ざれる;じゃれる, tawamureru (P); zareru ; jareru] (v1,vi) (1) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke; (2) to flirt with; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gambol
Back to top