ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

main

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *main*, -main-

main ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Main (n.) แม่น้ำเมนในประเทศเยอรมัน (มีความยาว 523 กิโลเมตร)
main (adj.) สำคัญที่สุด See also: หลัก, ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด Syn. chief, major, principal Ops. unimportant
main (n.) ส่วนสำคัญที่สุด
main (n.) สายหลัก (ท่อหรือสายเคเบิลใหญ่) Syn. conduit, pipe
main (n.) แผ่นดินใหญ่ Syn. mainland
main artery (n.) ทางหลวง See also: ทางสายใหญ่, ทางคมนาคมสายสำคัญ Syn. main road
main chance (n.) โอกาสดีที่สุด
main clause (n.) ประโยคหลัก See also: มุขยประโยค
main dish (n.) อาหารจานหลัก (ในมื้ออาหารนั้นๆ)
main drag (sl.) ถนนใหญ่ See also: ถนนสายหลัก
main force (n.) พละกำลัง Syn. physical force
main idea (n.) เนื้อหา See also: สาระสำคัญ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร Syn. heart, center, core, kernel
main road (n.) เส้นทางหลัก Syn. highway
main road (n.) ทางหลวง See also: ทางสายใหญ่, ทางคมนาคมสายสำคัญ Syn. main artery
main street (n.) ถนนสายสำคัญในเมืองเล็กๆ See also: ถนนสายหลัก Syn. high street
main theme (n.) จุดสำคัญ See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่ย้ำเน้น
mainboard (n.) แผงวงจรหลักในคอมพิวเตอร์
mainframe (n.) คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูง See also: เครื่องเมนเฟรม, หน่วยประมวลผลส่วนกลางของเครื่องคอมพิวเตอร ์ Syn. central processing unit, C.P.U
mainland (n.) แผ่นดินใหญ่ Syn. land
mainline (vt.) ฉีดยาเสพย์ติดเข้าเส้นเลือดดำ Syn. inject
mainly (adv.) โดยส่วนใหญ่ See also: ส่วนมาก Syn. chiefly, in the main, largely
mainmast (n.) เสากระโดงเรือใหญ่
mainsail (n.) ใบเรือใหญ่ของเรือใบ
mainspring (n.) ลานตัวใหญ่และสำคัญที่สุดของนาฬิกา
mainspring (n.) ส่วนสำคัญที่สุด Syn. heart, root
mainstay (n.) คนหรือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญ See also: หัวเรี่ยวหัวแรง, หลักสำคัญ Syn. linchpin, pillar
mainstay (n.) เชือกเส้นใหญ่ที่โยงกับเสาซึ่งอยู่ท้ายหรือกลางเรือ Syn. forestay
maintain (vt.) รักษา See also: ดูแลต่อไป, คงอยู่, ดำรง, คงเอาไว้, ทรงไว้, รักษาไว้ Syn. sustain, keep up, preserve
maintain at (phrv.) รักษาไว้
maintain in (phrv.) เก็บรักษา See also: คงไว้ Syn. keep in
maintain in (phrv.) สนับสนุน Syn. keep in
maintainable (adj.) ซึ่งรักษาไว้
maintained (adj.) ซึ่งรักษาไว้ Syn. kept, retained, sustained
maintaining (adj.) ซึ่งดำเนินต่อไป Syn. continuing, retaining
maintenance (n.) การรักษาสภาพ See also: การผดุง, การทะนุบำรุง, การดูแลรักษา Syn. upkeep, continuation, preservation
English-Thai: HOPE Dictionary
main(เมน) adj. ส่วนใหญ่,ชั้นนำ,สำคัญที่สุด,สำคัญ,ที่สุด,ใช้เดี่ยวได้ n. ท่อสำคัญ,ท่อหลัก,กำลัง,ความพยายามที่รุนแรง,มหาสมุทร,ทะเลหลวง,แผ่นดินใหญ่ -Phr. (in the main ส่วนใหญ่), Syn. chief
main lineเส้นสำคัญของถนน,หลอดโลหิตดำหลอดสำคัญที่ผู้ติดยาใช้เป็นทางฉีดยาเสพติดเข้าสู่ร่างกาย
main memoryหน่วยความจำหลักหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storage
main programโปรแกรมหลักในการเขียนโปรแกรม หากมีบางส่วนของโปรแกรมที่มักจะต้องเขียนซ้ำกันบ่อย ๆ อาจจะใช้วิธีเขียนส่วนที่ซ้ำนี้แยกออกเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งต่างหาก เรียกว่าโปรแกรมย่อย (subprogram) ส่วนโปรแกรมเดิมเรียกว่าเป็นโปรแกรมหลัก ในโปรแกรมหลักนี้ จะมีคำสั่งเรียกโปรแกรมย่อยมาใช้เมื่อใดก็ได้ บ่อยเท่าใดก็ได้ เป็นการช่วยประหยัดเวลาในการเขียนซ้ำ
main storageหน่วยเก็บหลักหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main memory
mainframe(เมน'เฟรม) n. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยศูนย์ควบคุมที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์, Syn. central processing
mainland(เมน'แลนดฺ'-เลินดฺ) n. แผ่นดินใหญ่, See also: mainlander n.
mainline(เมน`ไลน) vt.,vi. ฉีดยา เข้าไปในเส้นโลหิตดำ., See also: mainliner n.
mainly(เมน'ลี) adv. ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป, Syn. mostly
mainmast(เมน'แมสทฺ,-มาสทฺ') n. เสากระโดงเรือหน้าที่ใหญ่ที่สุด,เสากระโดงเรือเดี่ยวของเรือ
mainsail(เมน'เซล) n. ใบเรือล่างสุดของ mainmast
mainspring(เมน'สพริง) n. กำลังสำคัญ,สายสำคัญ
mainstay(เมน'สเท) n. บุคคลหรือสิ่งที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง,เชือกโยงหรือแกนแนวของmainmast (ดู) ,หลักสำคัญ
mainstream(เมน'สทรีม) n. ทางสำคัญ,ทางหลัก,แนวโน้มที่สำคัญ,แม่น้ำที่มีสาขา
maintain(เมนเทน') vt. ผดุงไว้,ธำรงไว้,บำรุง,รักษาไว้,ค้ำ,เกื้อกูล,อนุรักษ์,ยึดมั่น,ออกค่าใช้จ่าย., See also: maintainable adj. maintainer n., Syn. continue,support,uphold ###A. cease
maintenance(เมน'เทนเนินซฺ) n. การผดุงไว้,การธำรงไว้,การรักษาไว้,การดำเนินต่อไป,วิถีชีวิต,การดำเนินชีวิต
maintenance doseขนาดยาที่ใช้ควบคุมอาการ
English-Thai: Nontri Dictionary
main(adj) สำคัญ,ส่วนใหญ่,ชั้นนำ
mainland(n) พื้นแผ่นดินใหญ่
mainly(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป
mainmast(n) เสากระโดงใหญ่ในเรือ
mainspring(n) สายสำคัญ,กำลังสำคัญ,ต้นเหตุสำคัญ
mainstay(n) หัวเรี่ยวหัวแรง,หลักสำคัญ,เชือกทอดจากเสากระโดงใหญ่
mainstream(n) ทางสำคัญ,ทางหลัก,หลักสำคัญ
maintain(vt) เก็บรักษา,เลี้ยงดู,บำรุง,ค้ำจุน,ผดุงไว้,ตั้ง
maintenance(n) การเก็บรักษา,การเลี้ยงชีพ,การบำรุง,การค้ำจุน,การผดุงไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mainสำคัญ, ประธาน, ใหญ่, หลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
main memoryหน่วยความจำหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
main storage; primary storageหน่วยเก็บหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mainframe computer; mainframeเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mainstreamกระแสหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance๑. การบำรุงรักษา, การธำรงรักษา๒. ค่าอุปการะเลี้ยงดู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance doseขนาดพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Main boardกระดานหลักเป็นส่วนสำคัญที่สุดของระบบ ARMS ซึ่งเป็นระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่เป็น main board นี้ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนที่เป็นหน่วยซื้อขาย (board lot) คือ ปริมาณหุ้นที่สั่งซื้อหรือสั่งขาย จะต้องเป็น 1 board lot (1 หน่วยซื้อขาย) หรือมากกว่าโดยเป็นจำนวนที่เป็นทวีคูณของ 1 board lot เช่น 2, 3, 4......board lots เป็นต้น การซื้อขายหลักทรัพย์บน main board ของระบบ ARMS (Advance Resilience Matching System) ใช้วิธี automatching (วิธีซื้อขายแบบจับคู่อัตโนมัติ)ให้เกิดการซื้อขาย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายบน main board จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับเรื่อง price spread (ช่วงราคา) รวมถึงข้อกำหนดเรื่อง ceiling price และ floor price ด้วย หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้รวมทั้งหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ให้มีการซื้อขายบน main board แต่ให้ไปซื้อขายบน special board [ตลาดทุน]
Main memory หน่วยความจำหลัก [คอมพิวเตอร์]
mainboardเมนบอร์ด, แผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ อาจเรียกกว่า มาเธอร์บอร์ด หรือโมโบ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยช่องสำหรับติดตั้งซีพียูไบออส ชิปเซ็ต ช่องสำหรับติดตั้งหน่วยความจำ สายสัญญาณ และบัสต่างๆ ขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมภายใน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mainframe computerเมนเฟรมคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ระดับใหญ่ สามารถใช้คำว่า Mainframe แทน Mainframe computer ได้ [คอมพิวเตอร์]
Mainstreaming in educationการเรียนร่วม [TU Subject Heading]
Maintainคงไว้ [การแพทย์]
Maintenanceการบำรุงรักษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บันแถลง (n.) small gable placed in front of the main one
มุขเด็จ (n.) second small portico projecting from the main one See also: balcony, second projecting portico
ตัวหลัก (n.) main See also: chief, principal, boss
ตัวหลัก (n.) main See also: chief, principal
หลัก (adj.) main See also: principal, major, chief, essential Syn. สำคัญ
นางเอก (n.) main actress See also: leading actress Ops. พระเอก
ตัวยง (n.) main body See also: main part, expert, principle part, core member, a great reputation, important one Syn. มืออาชีพ
มืออาชีพ (n.) main body See also: main part, expert, principle part, core member, a great reputation, important one
มุขยประโยค (n.) main clause See also: principle clause of a sentence
อาหารจานหลัก (n.) main courses
ประเด็นสำคัญ (n.) main issue See also: main point Syn. ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก (n.) main issue See also: main point
ส่วนสำคัญ (n.) main part See also: principle part, principle role, principle factor Syn. สิ่งสำคัญ
สิ่งสำคัญ (n.) main part See also: principle part, principle role, principle factor
จุดหลัก (n.) main point See also: important point Syn. จุดสำคัญ
สาระสำคัญ (n.) main point
เสาฤกษ์ (n.) main post
เสาเอก (n.) main post Syn. เสาฤกษ์
หลัก (n.) main principle See also: basic, core, main theme Syn. หลักการ, แก่น
โปรแกรมหลัก (n.) main program
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Their main job is…งานหลักของพวกเขาคือ
Well one of the main reasons is that…หนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือว่า...
Everyone should remain calmทุกคนควรอยู่ในความสงบ
You have a name to maintainคุณมีชื่อเสียงที่ต้องรักษา
I will live in the farm for the remainder of my lifeฉันจะอาศัยอยู่ในฟาร์มตลอดชีวิตที่เหลืออยู่
With your permission, I'd like to remain at your sideด้วยคำยินยอมของท่าน ผมอยากจะอยู่เคียงข้างท่าน
The staff and I will remain here as we attempt to communicateทีมงานและฉันจะยังคงอยู่ที่นี่เนื่องจากเราต้องพยายามติดต่อสื่อสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The main stronghold in Haido is right here.{\cHFFFFFF}The main stronghold in Haido is right here.
The LMG shall cease firing when the main attack is mounted and is within - figures - 50 yards of the objective.เอลเอมจี จะหยุดยิง เมื่อโจมตีหลักคือการติดตั้งและ เป็น ภายในตัวเลข 50 หลาของ วัตถุประสงค์
The main character is a guy just like me.ตัวละครหลักคือคนที่แต่งตัวประหลาดเช่นเดียวกับฉัน
Send a wire to the main office and tell them I said...ส่งโทรเลขไปบอก สนง.ใหญ่ว่า... โอ๊ย
Send wire, main office, tell them I said, "Ow". Gotcha.ส่งโทรเลขไปบอก สนง.ใหญ่ว่า "โอ๊ย" เรียบร้อย
The main character figured in a number of the previous storiesตัวอักษรหลัก... ...เป็นรูปในตัวเลข of the เรื่องราวก่อนหน้า
The Main Force will not tolerate such action.การแสวงหานี้ถูกกำหนดให้ เป็นมาตรฐานรหัส
...of a Main Force Patrol officer in a road blockade accident last month.ในอุบัติเหตุทางถนนปิดล้อม เดือนที่ผ่านมา
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ
Unauthorized use by a Main Force Officer.ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตโดย หลักเจ้าหน้าที่กองทัพ
When they built those roads, they didn't think about drainage, so we had to take a special jeep up to the main road.ตอนพวกเขาสร้างถนนพวกนั้น ไม่ได้คิดถึงการระบายน้ำ เราเลยต้องขับรถจี๊ปพิเศษไปที่ถนนใหญ่
I think I saw Childs outside the main entrance of the camp.Well, that's suicide!

main ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大要[dà yào, ㄉㄚˋ ㄧㄠˋ, 大要] abstract; gist; main points
干道[gàn dào, ㄍㄢˋ ㄉㄠˋ, 干道 / 幹道] arterial road; main road; main watercourse
主轴[zhǔ zhóu, ㄓㄨˇ ㄓㄡˊ, 主轴 / 主軸] axis; principal axis (in mechanics, optics, botany etc); main axle (of engine)
本着[běn zhe, ㄅㄣˇ ㄓㄜ˙, 本着 / 本著] based on...; in conformance with..; taking as one's main principle
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, 仰光] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那
疏忽大意[shū hū dà yì, ㄕㄨ ㄏㄨ ㄉㄚˋ ㄧˋ, 疏忽大意] careless; negligent; not concentrating on the main point
主料[zhǔ liào, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, 主料] main ingredients (in a cooking recipe)
不得要领[bù dé yào lǐng, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄥˇ, 不得要领 / 不得要領] fail to grasp the main points
主旨[zhǔ zhǐ, ㄓㄨˇ ㄓˇ, 主旨] gist; main idea; general tenor; one’s judgment
圣索非亚大教堂[Shèng Suǒ fēi yà dà jiào táng, ㄕㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, 圣索非亚大教堂 / 聖索非亞大教堂] Hagia Sophia (the main cathedral of Constantinople, subsequently the major mosque of Istanbul)
主人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, 主人公] hero (of a novel or film); main protagonist
要路[yào lù, ㄧㄠˋ ㄌㄨˋ, 要路] important road; main thoroughfare; fig. key position
要道[yào dào, ㄧㄠˋ ㄉㄠˋ, 要道] major road; thoroughfare; main road
外侧沟[wài cè gōu, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄍㄡ, 外侧沟 / 外側溝] lateral sulcus or Sylvian fissure (a main division of the brain)
外侧裂[wài cè liè, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 外侧裂 / 外側裂] lateral sulcus or Sylvian fissure (a main division of the brain)
主力[zhǔ lì, ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ, 主力] main force; main strength of an army
主因[zhǔ yīn, ㄓㄨˇ , 主因] main reason
主峰[zhǔ fēng, ㄓㄨˇ ㄈㄥ, 主峰] main peak (of a mountain range)
主厅[zhǔ tīng, ㄓㄨˇ ㄊㄧㄥ, 主厅 / 主廳] main lobby
主族[zhǔ zú, ㄓㄨˇ ㄗㄨˊ, 主族] main group
主业[zhǔ yè, ㄓㄨˇ ㄧㄝˋ, 主业 / 主業] main business
主流[zhǔ liú, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄡˊ, 主流] main stream (of a river); fig. the essential point; main viewpoint of a matter
主演[zhǔ yǎn, ㄓㄨˇ ㄧㄢˇ, 主演] main actors (in a movie); starring ...
干线[gàn xiàn, ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 干线 / 幹線] main line; road or rail axis or artery
大道[dà dào, ㄉㄚˋ ㄉㄠˋ, 大道] main street
大义[dà yì, ㄉㄚˋ ㄧˋ, 大义 / 大義] righteousness; virtuous cause; a woman's marriage; main points of a piece of writing
母题[mǔ tí, ㄇㄨˇ ㄊㄧˊ, 母题 / 母題] motif (loan word); main idea; theme
头绪[tóu xù, ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ, 头绪 / 頭緒] outline; main threads
主要来源[zhǔ yào lái yuán, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, 主要来源 / 主要來源] principle source; main source
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 话又说回来 / 話又說回來] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow
烘云托月[hōng yún tuō yuè, ㄏㄨㄥ ㄩㄣˊ ㄊㄨㄛ ㄩㄝˋ, 烘云托月 / 烘雲托月] lit. to shade in the clouds to offset the moon (成语 saw); fig. a foil; a contrasting character to a main hero
说曹操曹操就到[shuō Cáo Cāo Cáo Cāo jiù dào, ㄕㄨㄛ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄠˋ, 说曹操曹操就到 / 說曹操曹操就到] speak of the devil; cf Cao Cao 曹操 (155-220), king of Cao Wei 曹魏 and main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
专业[zhuān yè, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ, 专业 / 專業] specialized field; main field of study (at university); major
下手[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ, 下手] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest
主序星[zhǔ xù xīng, ㄓㄨˇ ㄒㄩˋ ㄒㄧㄥ, 主序星] star in the main sequence (astron.)
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, 曹操] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
避实就虚[bì shí jiù xū, ㄅㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩ, 避实就虚 / 避實就虛] stay clear of the enemy's main force and; strike at his weak points
大街[dà jiē, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ, 大街] street; main street
[de, ㄉㄜ˙, 得] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc

main ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked))
メーンシャフト[, me-nshafuto] (n) main shaft
メーンスタジアム[, me-nsutajiamu] (n) main stadium
メーンメモリー[, me-nmemori-] (n) main memory
メインストリート(P);メーンストリート(P)[, meinsutori-to (P); me-nsutori-to (P)] (n) main street; (P)
メインメモリ[, meinmemori] (n) {comp} main memory
メインメモリー[, meinmemori-] (n) {comp} main memory
もろ肌を脱ぐ;諸肌を脱ぐ[もろはだをぬぐ, morohadawonugu] (exp,v5g) (1) to strip to one's waist; (2) to go at with might and main
上越本線[じょうえつほんせん, jouetsuhonsen] (n) Joetsu Main Line
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse)
[ぬし, nushi] (n,adj-no) (1) (one's) master; (2) (しゅ only) Lord (Christian ref. to Jesus or God); (3) (しゅ only) (See 主たる,主として) the main thing; the majority; the primary concern; (P)
主プログラム[しゅプログラム, shu puroguramu] (n) {comp} main program
主メモリ[しゅメモリ, shu memori] (n) {comp} main storage; main memory
主人公[しゅじんこう, shujinkou] (n) (1) protagonist; main character; hero(ine) (of a story); (2) head of household; (P)
主体[しゅたい, shutai] (n) (1) main constituent; core; nucleus; (2) (See 客体,主観) subject (philosophical); protagonist; (P)
主傘[しゅさん, shusan] (n) main parachute
主公[しゅこう, shukou] (n) (1) (arch) master; (2) (arch) main character; protagonist
主制御機構[しゅせいぎょきこう, shuseigyokikou] (n) {comp} main control unit
主制御装置[しゅせいぎょそうち, shuseigyosouchi] (n) {comp} main control unit
主力[しゅりょく, shuryoku] (n,adj-no) main force; chief object; mainline; (P)
主力部隊[しゅりょくぶたい, shuryokubutai] (n) main force; main troops
主文[しゅぶん, shubun] (n) {ling} the text; the main clause; the main part of a document
主桁[しゅげた, shugeta] (n) main girder
主流[しゅりゅう, shuryuu] (n,adj-no) (1) mainline; mainstream; (2) main current (stream); (P)
主脈[しゅみゃく, shumyaku] (n) (1) main mountain range; (2) midrib; costa
主要点[しゅようてん, shuyouten] (n) main point; keynote
主記憶[しゅきおく, shukioku] (n) main memory; main storage
主記憶装置[しゅきおくそうち, shukiokusouchi] (n) {comp} main storage
主調[しゅちょう, shuchou] (n) keynote; main melody
主軸[しゅじく, shujiku] (n) main shaft; (P)
主部[しゅぶ, shubu] (n) {ling} main part; complete subject; grammatical subject
主頁;主ページ[しゅけつ(主頁);しゅよう(主頁);しゅページ, shuketsu ( shu peji ); shuyou ( shu peji ); shu pe-ji] (n) (See 網頁) homepage; main page (of a website)
九州[きゅうしゅう, kyuushuu] (n) Kyushu (southernmost of the four main islands of Japan); (P)
予讚本線[よさんほんせん, yosanhonsen] (n) Yosan Main Line (Ehime-Kagawa Railway)
二枚看板[にまいかんばん, nimaikanban] (n) the two leading actors (in a play); the two star players; the two distinctive features; the two main items (attractions)
仕手(P);為手[して, shite] (n) (1) doer; performer; (2) (uk) protagonist (in noh or kyogen); hero; leading part; main character; (3) (仕手 only) speculator (in trading); (P)
仕手柱;シテ柱[してばしら(仕手柱);シテばしら(シテ柱), shitebashira ( shite hashira ); shite bashira ( shite hashira )] (n) (See 仕手・2) upstage right pillar (on a noh stage), where the main actor stands at the start and end of the play
信越本線[しんえつほんせん, shin'etsuhonsen] (n) Shinetsu Main Line (Gunma-Nagano-Niigata Railway)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
メインメニュー[めいんめにゅー, meinmenyu-] main menu
メインメモリ[めいんめもり, meinmemori] main memory
主プログラム[しゅプログラム, shu puroguramu] main program
主メモリ[しゅメモリ, shu memori] main storage, main memory
主制御機構[しゅせいぎょきこう, shuseigyokikou] main control unit
主制御装置[しゅせいぎょそうち, shuseigyosouchi] main control unit
主力[しゅりょく, shuryoku] mainline (a-no), main force
主記憶[しゅきおく, shukioku] main storage, main memory
主記憶装置[しゅきおくそうち, shukiokusouchi] main storage
主配線盤[しゅはいせんばん, shuhaisenban] MDF, Main Division Frame
[こう, kou] term, item, clause, paragraph, head (pref), main
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain
コッパーマイン[こっぱーまいん, koppa-main] Coppermine
コンピューターマインド[こんぴゅーたーまいんど, konpyu-ta-maindo] computer mind
サブドメイン[さぶどめいん, sabudomein] subdomain
システムメンテナンス[しすてむめんてなんす, shisutemumentenansu] system maintenance
システム保守[システムほしゅ, shisutemu hoshu] system maintenance
データマイニング[でーたまいにんぐ, de-tamainingu] data mining
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD)
ドメイン[どめいん, domein] domain
ドメインネーム[どめいんねーむ, domeinne-mu] domain name
ドメインネームシステム[どめいんねーむしすてむ, domeinne-mushisutemu] domain name service (DNS)
ドメイン名[ドメインめい, domein mei] domain name
ネットワークアドレス領域[ネットワークアドレスりょういき, nettowa-kuadoresu ryouiki] network addressing domain
パブリックドメイン[ぱぶりっくどめいん, paburikkudomein] public-domain
パブリックドメインソフトウェア[ぱぶりっくどめいんそふとうえあ, paburikkudomeinsofutouea] public domain software (PDS)
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] file maintenance
プログラム保守マニュアル[プログラムほしゅマニュアル, puroguramu hoshu manyuaru] program maintenance manual
プログラム保守説明書[プログラムほしゅせつめいしょ, puroguramu hoshusetsumeisho] program maintenance manual
マイナス[まいなす, mainasu] minus
マイナスドライバ[まいなすどらいば, mainasudoraiba] flat-bladed screwdriver
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver
メインフレーム[めいんふれーむ, meinfure-mu] mainframe
メンテナンス[めんてなんす, mentenansu] maintenance
リモートメインテナンス[りもーとめいんてなんす, rimo-tomeintenansu] remote maintenance
中心的[ちゅうしんてき, chuushinteki] mainline (an)
主官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain
主流[しゅりゅう, shuryuu] mainline (a-no), mainstream
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office
余る[あまる, amaru] Thai: เหลือ English: to remain

main ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān la) EN: main course FR: plat principal [m] ; plat de résistance [m]
อาหารหลัก[n. exp.] (āhān lak) EN: staple food ; staple ; main food FR: aliment de base [m]
บันแถลง[n.] (banthalaēng) EN: small gable placed in front of the main one FR:
โบก[v.] (bōk) EN: wave the hand ; wave FR: faire signe de la main ; faire signe ; saluer
โบกมือ[v. exp.] (bōkmeū) EN: wave the hand ; wave FR: faire signe de la main ; saluer
เบรกมือ[n. exp.] (brēk meū) EN: hand brake FR: frein à main [m]
ใช้แล้ว[adj.] (chai laēo) EN: used ; second-hand ; recycled FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
เชคแฮนด์[v. exp.] (chēk haēn) EN: shake hands FR: serrer la main (à qqn) ; serrer la pince (fam.)
ดึงเบรกมือ[v. exp.] (deung brēk ) EN: tirer le frein à main FR:
ด้วยมือ[adv.] (dūay meū) EN: manually ; by hand FR: à la main ; manuellement
ไฟฟ้าโรง[n. exp.] (faifā rōng) EN: electricity from a power station ; electric main ; power main FR:
ฝ่ามือ[n. exp.] (fā meū) EN: palm FR: paume [f] ; creux de la main [m]
หัตถ์[n.] (hat) EN: hand FR: main [f]
เหตุผลหลัก[n. exp.] (hētphon lak) EN: main reason FR: raison principale [f] ; principale raison [f]
เหตุผลหลัก 2 ประการ[n. exp.] (hētphon lak) EN: two main reasons FR: deux raisons principales
หิ้ว[v.] (hiu) EN: hold ; carry ; carry in one's hand FR: porter à la main ; tenir à la main ; porter à bras tendu ; porter à bout de bras
หัวแรง[n.] (hūaraēng) EN: main force ; mainstay FR:
ใจความหลัก[n. exp.] (jaikhwām la) EN: main substance FR:
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; seize FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
จับได้คาหนังคาเขา[v. exp.] (jap dāi khā) EN: FR: être pris la main dans le sac
จับก้น[v. exp.] (jap kon) EN: FR: mettre la main aux fesses
จับมือ[v.] (japmeū) EN: shake hands ; hold someone's hand FR: prendre la main ; serrer la main
จับมือกัน[v. exp.] (japmeū kan) EN: shake hands FR: serrer la main (de qqn) ; se tenir par la main
จับมือกับ[v. exp.] (japmeū kap) EN: shake hands with ... (s.o) FR: serrer la main de ... (qqn)
จุด[n.] (jut) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect FR: aspect [m]
จุดเด่น[n.] (jutden) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point ; landmark FR: aspect remarquable [m]
จุดหลัก[n. exp.] (jut lak) EN: main point FR:
จุดเน้น[n. exp.] (jut nēn) EN: main stress ; main emphasis FR:
แขก[n.] (khaēk) EN: FR: persone qui donne un coup de main [mf]
คาหนังคาเขา[adv.] (khānangkhāk) EN: red-handedly ; in the act ; clearly FR: en flagrant délit ; la main dans le sac
คิดคด[v.] (khitkhot) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous FR: trahir ; faire main basse dessus
ของคาว[n.] (khøngkhāo) EN: main course ; main dishes ; meat dish ; fish dish FR: plat principal [m]
ข้อสำคัญ[n. exp.] (khø samkhan) EN: gist ; main point FR: point principal [m]
ข้อใหญ่ใจความ[n.] (khøyaijaikh) EN: gist of the matter ; important matter ; main point ; general idea FR: point essentiel [m]
ขุททกนิกาย[n.] (khutthakani) EN: the “Minor Anthologies of the Pali Canon » ; [name of the fifth of the five main divisions of the Sutta Piṭaka] FR:
ขวามือ[X] (khwāmēu) EN: right-hand side ; on the right hand FR: à droite ; à main droite
กล่าวโอม[v.] (klāo-ōm) EN: make a marriage proposal FR: demander la main de
กลับสู่หน้าหลัก[X] (klap sū nā ) EN: back to main page FR: retour à la page d'accueil
กร[n.] (køn) EN: hand ; arm FR: main [f] ; bras [m]

main ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abseits {prp; +Genitiv} | abseits der Hauptstraßeaway from | away from the main street
Hauptfigur {f}central character; main character; principal character; leading figure; central figure
Landstraße {f}country road; main road
Schwerpunkt {m} | Schwerpunkte setzen; Akzente setzen | Schwerpunkte darlegen; Akzente setzenfocal point; main focus; main point | to bring out the main points; to emphasize the features | to give the main points
Rahmenhandlung {f}framework plot; subplot (framing the main plot)
Hauptsachtitel {m}full title; main title
Hauptstraße {f}high street; main street
Bundesstraße {f}interstate road; federal highway [Am.]; main road
Hauptrolle {f} | die Hauptrolle spielenleading role; main role; lead | to play the leading role; to play the lead
Titelrolle {f}title role; main part
Bahndienstwagen {m}maintenance car
Bibliotheksverwaltung {f}library maintenance
Abzweigleitung {f}branch circuit; branch line; submain
Deichunterhaltung {f}dike maintenance
vorbeugende Wartung {f}corrective maintenance
Definitionsbereich {m} [math.]domain
Domäne {f}domain; estate
Schnellzug {m}fast train; mainline train
Grundzug {m}main-feature
Gleichstellung {f} von Frauen und Männern | Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männerngender equality | gender mainstreaming
Anschlusssicherung {f}main fuse
Ansetzungsform {f}; erster Teilmain heading
Antriebsmaschine {f} [techn.]main engine; prime mover
Arbeitsspeicher {m}main storage
Forschungsschwerpunkt {m}main research
Großschot {f} [naut.]main sheet
Hauptverteilung {f}main distribution board
Hauptaufgabe {f}main task; chief task
Hauptbahn {f}main line
Hauptbeschäftigung {f}main occupation
Hauptbremszylinder {m} [techn.]main brake cylinder; brake master cylinder
Haupteintragung {f}main entry
Hauptfach {n}main subject
Hauptfenster {n}main window
Großrechner {m}; Mainframe
Arbeitsschutz {m}maintenance of industrial health and safety standards
Aufrechterhaltungsgebühr {f}maintenance fee
Hausmeister {m}maintenance supervisor
Instandhaltungsverfahren {n}maintenance procedure
Unterhaltszahlung {f}maintenance payment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า main
Back to top