ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

richer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *richer*, -richer-

richer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
richer (n.) คนร่ำรวย

richer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, 装屄 / 裝屄] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are

richer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit FR: déblayer ; défricher
เฉโก[v.] (chēkō) EN: FR: tricher
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
ถาง[n.] (thāng) EN: mow ; clear ; cut FR: défricher

richer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vitaminreich {adj} | vitaminreicher | am vitaminreichstenrich in vitamins | richer in vitamins | richest in vitamins

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า richer
Back to top