ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

artery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *artery*, -artery-

artery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
artery (n.) เส้นทางหลัก Syn. highway, main road
artery (n.) เส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ See also: เส้นโลหิต, หลอดเลือดแดง
English-Thai: HOPE Dictionary
artery(อาร์'เทอรี) n. เส้นโลหิตแดง,หลอดโลหิตแดง,ทางสำคัญ, Syn. main channel)
English-Thai: Nontri Dictionary
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arteryหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
arteryหลอดเลือดอาร์เตอรี่, หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีผนังเหนียวและยืดหยุ่นได้ มีกล้ามเนี้อเรียบ  ทำให้หดตัวหรือขยายตัวได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A knife is painful you stab your neck if you can't cut an artery properly you don't die ... did you know that?ใช้มีดมันเจ็บน่ะ เธอจะต้องแทงคอตัวเอง ถ้าเธอไม่สามารถตัดหลอดเลือดแดงได้อย่างถูกต้อง\\\ เธอจะไม่ตาย.. เธอรู้ใช้มั้ย?
The Japanese will be guarding a major artery at a chokepoint like that.อาจจะมีพวกมันคอยเฝ้าอยู่ เพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์
I'm holding on to a major artery here.ฉันจะยึดเส้นเลือดแดงใหญ่ไว้
The trick is to envision the artery like a spaghetti noodle-- pliable, but not too fragile.เทคนิคนี้จะทำให้หลอดเลือดแดงเหมือน เส้นสปาเกตตี้ งอได้ แต่ไม่อ่อนเกินไป
Driver's radial artery was severed.หลอดเลือดเรดียลของคนขับฉีกขาด
This guy didn't have a chance. He's got rods going through every major artery in his body.คนคนนี้ไม่มีโอกาสอีกแล้ว คุณมีไม้เดินหาทางออกให้ได้
A coronary artery reanastomosis.A coronary artery reanastomosis.
No reason it couldn't cause an artery in the brain to spasm.ไม่มีเหตุผลที่จะทำได้ เส้นเลือดใหญ่ในสมองเกร็ง
Left middle cerebral artery looks good.เส้นเลือดตรงกลางซ้ายของ ซิลิบรัมดูดี
The bullet lacerated his pulmonary artery and lodged in his thoracic region.กระสุนตัดทะลุปอด ผ่านเส้นเเลือดแดงในช่องอก
If the artery gets nicked, how long do i have?ถ้าเส้นเลือดแดงขาด ฉันมีเวลาเท่าไร?
Femoral artery severed. She bled out in minutes.โอเค เส้นเลือดใหญ่ตรงต้นขา ถูกตัด เธอเลือดไหลอยู่เป็นนาที

artery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基底动脉[jī dǐ dòng mài, ㄐㄧ ㄉㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, 基底动脉 / 基底動脈] basilar artery (central artery of the brain)
寸口[cùn kǒu, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, 寸口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
气口[qì kǒu, ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 气口 / 氣口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
脉口[mài kǒu, ㄇㄞˋ ㄎㄡˇ, 脉口 / 脈口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
主动脉[zhǔ dòng mài, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, 主动脉 / 主動脈] aorta; principal artery
动脉[dòng mài, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, 动脉 / 動脈] artery
冠状动脉[guān zhuàng dòng mài, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, 冠状动脉 / 冠狀動脈] coronary artery
冠脉[guān mài, ㄍㄨㄢ ㄇㄞˋ, 冠脉 / 冠脈] coronary; coronary artery
干线[gàn xiàn, ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 干线 / 幹線] main line; road or rail axis or artery
血管[xuè guǎn, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, 血管] vein; artery

artery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーテリ[, a-teri] (n) artery
上腸間膜動脈閉鎖症[じょうちょうかんまくどうみゃくへいさしょう, jouchoukanmakudoumyakuheisashou] (n) superior mesenteric artery syndrome
中大脳動脈[ちゅうだいのうどうみゃく, chuudainoudoumyaku] (n) middle cerebral artery
内頸動脈[ないけいどうみゃく, naikeidoumyaku] (n) (See 外頸動脈) internal carotid artery
冠動脈[かんどうみゃく, kandoumyaku] (n) coronary artery
冠状動脈[かんじょうどうみゃく, kanjoudoumyaku] (n,adj-no) coronary artery
固有肝動脈[こゆうかんどうみゃく, koyuukandoumyaku] (n) arteria hepatica propria; hepatic artery proper; proper hepatic artery
外頸動脈[がいけいどうみゃく, gaikeidoumyaku] (n) (See 内頸動脈) external carotid artery
止血鉗子[しけつかんし, shiketsukanshi] (n) artery forceps; hemostatic forceps
鎖骨下動脈[さこつかどうみゃく, sakotsukadoumyaku] (n) subclavian artery
頸動脈;頚動脈;けい動脈[けいどうみゃく, keidoumyaku] (n) carotid artery
頸動脈狭窄症;頚動脈狭窄症[けいどうみゃくきょうさくしょう, keidoumyakukyousakushou] (n) carotid stenosis; carotid artery stenosis
顎動脈[がくどうみゃく, gakudoumyaku] (n) maxillary artery
上腕動脈[じょうわんどうみゃく, jouwandoumyaku] (n) brachial artery; arteria brachialis
冠状動脈疾患[かんじょうどうみゃくしっかん, kanjoudoumyakushikkan] (n) coronary-artery disease
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
腋窩動脈[えきかどうみゃく, ekikadoumyaku] (n) axillary artery; arteria axillaris

artery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บายพาสหัวใจ[n. exp.] (bāiphāt hūa) EN: heart bypass surgery ; coronary artery bypass surgery FR:
หลอดเลือดแดง[n.] (løtleūat da) EN: artery FR: artère [f]
เส้นเลือด[n. exp.] (senleūat) EN: blood vessel ; vein ; artery FR: vaisseau sanguin [m] ; veine [f] ; artère [f]
เส้นเลือดแดง[n. exp.] (senleūat da) EN: artery FR: artère [f]
เส้นโลหิตแดง[n. exp.] (sen lōhit d) EN: artery FR: artère [f]

artery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfallstraße {f}traffic artery; arterial road

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า artery
Back to top