ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

competently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *competently*, -competently-

competently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
competently (adv.) อย่างที่ทำได้ดี Syn. well, effectively
competently (adv.) อย่างชำนาญ See also: อย่างเจนจัด

competently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เอาไหน[adv.] (mai ao nai) EN: uselessly ; incompetently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า competently
Back to top