ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

principal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *principal*, -principal-

principal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
principal (adj.) สำคัญมากกว่าอย่างอื่น See also: เป็นส่วนใหญ่ Syn. first, foremost, highest Ops. unimportant
principal (n.) ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด, ครูใหญ่, ผู้อำนวยการ Syn. chief
principal (n.) ตัวเอกในละคร
principal (n.) ต้นทุน See also: เงินก้อนใหญ่
principal church (n.) โบสถ์ที่สำคัญ
principal city (n.) เมืองหลวง Syn. capitol, center
principality (n.) ดินแดนที่ปกครองโดยเจ้าชาย Syn. realm, country
principally (adv.) อย่างสำคัญที่สุด Syn. supremely, superlatively, mainly
English-Thai: HOPE Dictionary
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก,อันดับหนึ่ง,สำคัญที่สุด,หัวหน้า,ตัวการ,รายใหญ่,เงินต้น,ทุน. n. หัวหน้า,ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่,อธิการบดี,ประธาน,เงินต้น,ต้นทุน,ผู้ว่าอ้าง,ตัวการสำคัญ,โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.
principality(พรินซิแพล'ลิที) n. รัฐหรืออาณาเขตที่ปกครองโดยเจ้าชายดยุค-เอิร์ลหรือขุนนางสำคัญอื่น ๆ ,รัฐนคร,ตำแหน่งหรืออำนาจของprince (ดู) ,ลำดับทูตสวรรค์หรือเทพยดา
principally(พริน'ซีเพิลลี) adv. โดยส่วนใหญ่,โดยสำคัญ, Syn. chiefly,
English-Thai: Nontri Dictionary
principal(adj) สำคัญ,เป็นส่วนใหญ่,รายใหญ่
principality(n) รัฐที่มีเจ้าครอง,อาณาเขต
principally(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
principal๑. มุขสำคัญ๒. เงินต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำนักราชเลขาธิการ (n.) Office of His Majesty´s Principal Private Secretary
ได้ (aux.) used as an auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense
ต้นเงิน (n.) principal See also: capital Syn. เงินต้น, ต้น
ประธาน (adj.) principal See also: main, chief Syn. สำคัญ
หลัก (n.) principal See also: main, chief, major
สนญ. (n.) principal business office; head office Syn. สำนักงานใหญ่
สินค้าหลัก (n.) principal goods See also: main merchandise, leading commodity
สินค้าหลัก (n.) principal goods See also: main merchandise, leading commodity
prin (abbr.) คำย่อของ principal, principally, principle
อจญ. (n.) head-master; principal Syn. อาจารย์ใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was very fond of flying fish, as they were his principal friends in the ocean.เขาเป็นคนรักที่ดีของปลาบิน ขณะที่มัน เป็นเพื่อนเขาหลักในมหาสมุทร
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา
For a midwife it's a must, for a principal it's not.สำหรับผดุงครรภ์ก็เป็นสิ่ง- ที่จำเป็นสำหรับหลักก็ไม่ได้
Bossman Bob Cormier took one look at Bill Travis and barfed on Principal Wiggins.บอสแมน บ็อบ คอร์เมียร์ หันไปมอง บิล ทราวิส แว๊บนึง แล้วอ้วก รดอาจารย์ใหญ่วิกกินส์
The principal wants a word with you.ครูมีเรื่องสำคัญ อยากจะบอกกับเธอ
The principal couldn't help?ครูใหญ่ช่วยไม่ได้เหรอ?
I can't believe I have to see your principal after the first day.ไม่อยากเชื่อเลยว่าถูกครูใหญ่เชิญ ทั้ง ๆที่ไปโรงเรียนวันแรก
He's principal over at Venice Beach High.เขาคืออาจารย์ใหญ่ โรงเรียนมัธยม เวนิส บิช
And when the principal fell...And when the principal fell...
""Jockstrap Saves Principal From Burning Car! ""'นายกระจับปิ้ง ช่วยไม่ให้อาจารย์ถูกไฟไหม้'
As principal of Smallville High, I would like to introduce the valedictorian of the class of 1977, Miss Laura Potter.ในฐานะที่เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสมอลวิลล์ ฉันอยากจะขอแนะนำ.. ผู้นำกล่าวคำสุนทรพจน์ประจำปี 1977 มิสลอร์ร่า พอตเตอร์
Let's take a look at our principal starsเอาละ มาดูพระเอกคืนนี้กัน

principal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
主动脉[zhǔ dòng mài, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, 主动脉 / 主動脈] aorta; principal artery
主轴[zhǔ zhóu, ㄓㄨˇ ㄓㄡˊ, 主轴 / 主軸] axis; principal axis (in mechanics, optics, botany etc); main axle (of engine)
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect
元勋[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, 元勋 / 元勛] leading light; founding father; principal proponent; also written 元勳|元勋
元勋[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, 元勋 / 元勳] leading light; founding father; principal proponent
主法向量[zhǔ fǎ xiàng liàng, ㄓㄨˇ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, 主法向量] principal normal vector (to a space curve)
替角[tì jué, ㄊㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, 替角] substitute; sb ready to substitute at any time for principal player; understudy (substitute actor)
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, 巴菲特] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway
沃伦・巴菲特[Wò lún, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Ba1 fei1 te4, 沃伦・巴菲特 / 沃倫・巴菲特] Warren Buffett (1930-), the Sage of Omaha, US investor and philanthropist, principal owner of holding company Berkshire Hathaway
本金[běn jīn, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄣ, 本金] capital; principal
副校长[fù xiào zhǎng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ, 副校长 / 副校長] vice-principal

principal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セキュリティプリンシパル[, sekyuriteipurinshiparu] (n) {comp} security principal
プリンシパル[, purinshiparu] (n) principal
主犯[しゅはん, shuhan] (n) principal offence; principal offense; principal offender; (P)
主犯者[しゅはんしゃ, shuhansha] (n) principal offender
井目[せいもく, seimoku] (n) the nine principal points in a game of go
企業短期経済観測調査[きぎょうたんきけいざいかんそくちょうさ, kigyoutankikeizaikansokuchousa] (n) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
供僧[ぐそう, gusou] (n) (1) (abbr) (See 供奉僧・1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine
供奉僧[ぐぶそう, gubusou] (n) (1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine
塾長[じゅくちょう, jukuchou] (n) principal of a private school; (P)
御本尊;ご本尊[ごほんぞん, gohonzon] (n) (1) (See 本尊) principal object of worship at a temple (usu. a buddha or bodhisattva); principal image; idol; (2) the man himself; the person at the heart of the matter
短観[たんかん, tankan] (n) (abbr) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
研究責任者[けんきゅうせきにんしゃ, kenkyuusekininsha] (n) principal investigator; PI
代理[だいり, dairi] (n,vs,adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P)
侯国[こうこく, koukoku] (n) principality
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
元金[がんきん(P);もときん, gankin (P); motokin] (n,adj-no) capital; principal; (P)
公国[こうこく, koukoku] (n) dukedom; duchy; principality
公領[こうりょう, kouryou] (n) duchy; dukedom; principality
共同正犯[きょうどうせいはん, kyoudouseihan] (n) crime committed together by two or more people (in which each is known as a co-principal)
園長[えんちょう, enchou] (n) head of a place designated with the suffix -en (e.g. kindergarten principal, director of a zoo, etc.); (P)
基軸通貨[きじくつうか, kijikutsuuka] (n) (principal) reserve currency
学園長[がくえんちょう, gakuenchou] (n) headmaster; principal; dean; provost; rector
教頭[きょうとう, kyoutou] (n) deputy head teacher; vice principal; (P)
校長[こうちょう, kouchou] (n) principal; headmaster; (P)
校長先生[こうちょうせんせい, kouchousensei] (n) (hon) school principal; school headmaster; school headmistress
Japanese-English: COMDICT Dictionary
主成分分析[しゅせいぶんぶんせき, shuseibunbunseki] principal component analysis

principal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān la) EN: main course FR: plat principal [m] ; plat de résistance [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อัครชายา[n.] (akkhrachāyā) EN: one of the principal consorts of the king ; queen consort ; first wife ; head consort FR:
ได้[v.] (dāi [= dai]) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense] FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]
เอก-[pref. (adj.)] (ēka- = ēkka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka- = ēka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
จุดโฟกัสมุขสำคัญ[n. exp.] (jut fōkat m) EN: principal focus FR:
แกนเอก[n. exp.] (kaēn ēk) EN: major axis FR: axe principal [m]
แกนมุขสำคัญ[n. exp.] (kaēn muk sa) EN: principal axis FR: axe principal [m]
กรรมการตัดสิน[n. exp.] (kammakān ta) EN: umpire ; referee ; judge FR: juge [m] ; arbitre principal [m]
ของคาว[n.] (khøngkhāo) EN: main course ; main dishes ; meat dish ; fish dish FR: plat principal [m]
ข้อสำคัญ[n. exp.] (khø samkhan) EN: gist ; main point FR: point principal [m]
ครูใหญ่[n. exp.] (khrū yai) EN: headmaster ; principal ; headmistress FR: directeur d'école [m] ; principal [m]
ครูใหญ่โรงเรียนมัธยม[n. exp.] (khrū yai rō) EN: high school principal FR:
คู่เอก[n.] (khū-ēk) EN: principal contestants FR:
กิ่งมุขสำคัญ[n. exp.] (king muk sa) EN: principal branch FR:
กลุ่มใหญ่[n. exp.] (klum yai) EN: FR: groupe principal [m] ; groupe majeur [m]
หลัก[adj.] (lak) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
แม่หยั่วเมือง ; แม่ยั่วเมือง ; แม่อยั่วเมือง[n.] (maēyūameūan) EN: principal royal concubine FR:
มือขวา[n.] (meūkhwā) EN: right-hand man ; valuable assistant FR: bras droit [m] ; principal collaborateur [m] ; principal assistant [m]
เมียหลวง[n.] (mīalūang) EN: principal wife FR: épouse légitime [f]
มุข[adj.] (muk) EN: front ; leading ; principal FR:
มุขสำคัญ[adj.] (muk samkhan) EN: principal FR:
แนวฉาก[adj.] (naēo chāk) EN: principal normal ; normal FR: normal
แนวฉากมุขสำคัญ[n. exp.] (naēo chāk m) EN: principal normal FR:
แนวทแยงมุมหลัก[n. exp.] (naēo thayaē) EN: main diagonal ; leading diagonal ; principal diagonal FR:
เงินต้น[n.] (ngoenton) EN: principal of a loan ; principal ; capital FR: capital [m] ; fonds [m]
หนี้เงินต้น[n. exp.] (nī ngoenton) EN: principal debt FR:
เป็นประการสำคัญ[adj.] (pen prakān ) EN: principal ; main FR:
พยานเอก[n. exp.] (phayān ēk) EN: principal witness ; prime witness ; key witness FR: témoin principal [m] ; témoin-clé [m]
พยานปากเอก[n. exp.] (phayān pāk ) EN: principal witness FR:
พระเอก[n.] (phra-ēk) EN: hero ; eading actor ; actor in a leading rôle ; male star FR: héros [m] ; acteur principal [m]
ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ.)[n. exp.] (phū amnūay ) EN: school principal ; school headmaster ; principal FR: directeur d'école [m] ; directrice d'école [m] ; proviseur [m] ; principal [m]
ผู้ช่วยครูใหญ่[n. exp.] (phū chūay k) EN: assistant principal FR:
ผู้จัดจำหน่ายรายหลัก[n. exp.] (phūjatjamnā) EN: main distributor FR: distributeur principal [m]
ไปรษณีย์กลาง[n. exp.] (praisanī kl) EN: general post office FR: poste centrale [f] ; bureau de poste principal [m]
สำคัญ[adj.] (samkhan) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; major ; prominent ; special ; serious ; key ; substantial FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif ; sérieux ; majeur
สาระสำคัญ[n. exp.] (sāra samkha) EN: main point ; important part ; basic part ; feature ; fundamentals ; essence ; gravamen FR: le point principal [m] ; l'important [m] ; la chose importante [f] ; l'essentiel [m] ; la leçon [f] ; ce qu'il convient de retenir
ศัตรูสำคัญที่สุด ; ศัตรูที่สำคัญที่สุด[n. exp.] (sattrū samk) EN: archenemy FR: principal ennemi [m] ; pire ennemi [m]
ท่าอากาศยานหลัก[n. exp.] (thā-ākātsay) EN: hub airport FR: aéroport principal [m]

principal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamtkapitalbetrag {m}aggregate principal
Hauptfigur {f}central character; main character; principal character; leading figure; central figure
Firmensitz {m}office; principal office
Prinzip {n} | ein Mann mit Prinzipien | aus Prinzip; grundsätzlich | im Prinzip; an sich | im Prinzipprinciple | a man of principle | on principle | in principle | principally; as a matter of principle
Dachgesims {n}principal cornice
Hauptachse {f} [math.]principal axis
Hauptachsentheorem {n} [math.]principal axis theorem
Hauptaktionär {m}principal shareholder
Hauptanspruch {m}principal claim
Hauptdehnung {f}principal strain
Haupterbe {m}principal heir
Hauptmahlzeit {f}principal meal
Hauptschwingungsformen {pl}principal modes of vibration
Hauptspannung {f}principal stress
Haupttäter {m}principal offender
Hauptthema {n} [mus.]principal theme
Hauptträgheitsmoment {n}principal moment of inertia
Kernstück {n}principal item
Normalspannung {f}principal stress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า principal
Back to top