ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

competency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *competency*, -competency-

competency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
competency (n.) ความสามารถ Syn. competence, capability, skill, proficiency
English-Thai: HOPE Dictionary
competency(คอม'พิเทินซี) n. ดูcompetence
English-Thai: Nontri Dictionary
competency(n) ความสามารถ,อำนาจ,ธนทรัพย์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competencyขีดความสามารถ [การจัดการความรู้]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have a competency meeting with the board set for Thursday.เรามีประชุมพิจารณาศักยภาพ กับบอร์ดผู้บริหารวันพฤหัส
That you're trying to subvert the deal to prove Daniel's incompetency to Helen.นี่คุณกำลังพยายามจะ ทำลายข้อตกลง เพื่อพิสูจน์ว่าแดเนียล ไร้ความความสามารถต่อเฮเลนหรอ?

competency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予備尋問[よびじんもん, yobijinmon] (n) voir dire (hearing to determine the admissibility of evidence, or the competency of a witness or juror)
海技免状[かいぎめんじょう, kaigimenjou] (n) seamen's competency certificate
不才[ふさい, fusai] (n) lack of talent; incompetency
不能[ふのう, funou] (adj-na,n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P)
不適任[ふてきにん, futekinin] (adj-na,n) unfitness; incompetency
実力[じつりょく, jitsuryoku] (n) (1) (real) ability; true strength; merit; efficiency; competency; (2) (See 実力行使) arms; force; (P)
技量;技倆;伎倆[ぎりょう, giryou] (n) ability; competency; talent; skill; capacity
禁治産[きんちさん;きんじさん, kinchisan ; kinjisan] (n) (legal) incompetency
責任能力[せきにんのうりょく, sekininnouryoku] (n) legal competency; criminal responsibility; ability to fulfil one's responsibilities; full accountability

competency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขีดความสามารถ[n. exp.] (khīt khwāms) EN: capability ; capacity ; competency ; potency FR: capacité [f]
ศักยภาพ[n.] (sakkayaphāp) EN: potential ; ability ; capability ; capacity ; competency ; aptitude ; power ; potentiality ; possibility FR: compétence [f] ; aptitude [f] ; potentiel [m]
สมรรถนะ[n.] (samatthana) EN: capacity ; capability ; ability ; aptitude ; competency FR: capacité [f] ; compétence [f]
สมรรถนะหลัก[n. exp.] (samatthana ) EN: core competency FR:

competency ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kernkompetenz {f}core competency
Untüchtigkeit {f}incompetency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า competency
Back to top