ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rise*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rise, -rise-

*rise* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aphorise (vi.) เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์ Syn. aphorize
apprise (vt.) แจ้งข่าว Syn. notify, inform, apprize
apprise of (phrv.) ได้รับแจ้งเรื่องเกี่ยวกับ (ปกติใช้ passive voice) See also: ได้รับการบอกกล่าวเรื่อง
arise (vi.) เกิดขึ้น See also: บังเกิด Syn. originate
arise (vi.) ขึ้นสูง See also: เคลื่อนที่ขึ้น Syn. ascend
arise (vi.) ลุกขึ้นจากเตียง Syn. rise
arise from (phrv.) เป็นผลมาจาก See also: มีผลมาจาก Syn. come from, come of, flow from, grow from, grow out of, result from, rise from
arise out of (phrv.) เป็นผลมาจาก See also: มีผลมาจาก Syn. come from, come of, flow from, grow from, grow out of, result from, rise from
bowdlerise (vt.) ชำระหรือตัดส่วนที่ไม่สมควรออก Syn. expurgate
cauterise (vt.) ทำให้แผลไหม้ด้วยความร้อนหรือสารเคมีเพื่อให้เลือดหยุดไหลหรือป้องกันการติดเชื้อ Syn. cauterize
cerise (adj.) ที่มีสีแดงอมชมพู Syn. cherry-red, reddish, ruddy
comprise (vt.) ประกอบด้วย
comprise (vt.) รวมถึง Syn. include, contain
comprise of (phrv.) ประกอบด้วย Syn. compose of, consist in, consist of
deodorise (vt.) ดับกลิ่น See also: ขจัดกลิ่น, ระงับกลิ่น Syn. freshen, fumigate
enterprise (n.) ความกล้าได้กล้าเสีย See also: ความกล้าเสี่ยง
enterprise (n.) โครงการที่เสี่ยง Syn. affair, venture
enterprise (n.) บริษัท Syn. business, company, firm
enterpriser (n.) นักลงทุนทางการเงิน Syn. contractor
get a rise out of one (idm.) ทำให้ขุ่นเคืองใจ See also: ทำให้ไม่พอใจ
glamorise (vt.) ทำให้น่าดู See also: ทำให้น่ามอง Syn. glamorize
high-rise (adj.) (อาคาร) ซึ่งมีหลายชั้น (ทางสถาปัตยกรรม)
high-rise (n.) อาคารสูงที่มีหลายชั้น (ทางสถาปัตยกรรม)
memorise (vt.) ท่องจำ See also: จดจำไว้ Syn. learn, study, retain
mesmerise (vt.) ทำให้ตกตะลึง See also: ทำให้ดื่มด่ำ Syn. spellbind, fascinate Ops. bore
mesmerise (vt.) สะกดจิต Syn. hypnotize, allure
militarise (vt.) จัดกำลังทางทหาร
miniaturise (vt.) ทำให้เล็กลง Syn. miniaturize
moisturise (vi.) ทาครีมเพื่อให้ผิวชุ่มชื้น Syn. moisten
moisturise (vt.) ทาครีมเพื่อให้ผิวชุ่มชื้น Syn. moisten
moisturiser (n.) ครีมทาผิวที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น Syn. lotion
moonrise (n.) การขึ้นของพระจันทร์ See also: ช่วงเวลาพระจันทร์ขึ้น Syn. moonset
motorised (n.) ซึ่งมีเครื่องยนต์ Syn. motorized
particularise (vi.) แยกรายละเอียด See also: แยกเป็นข้อๆ Syn. expatiate, differentiate
particularise (vt.) ทำให้เฉพาะเจาะจง See also: ทำให้เป็นพิเศษ, เจาะจง, ระบุ Syn. specify, indicate
pasteurise (vt.) ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง Syn. disinfect, sterilize, purify
Pharisee (n.) คนหลอกลวง See also: คนปากกับใจไม่ตรงกัน
polarise (vi.) แบ่งเป็นฝ่าย
polarise (vt.) ทำให้แบ่งเป็นฝ่าย
popularise (vt.) ทำให้เป็นที่นิยม Syn. familiarize, cheapen, spread
English-Thai: HOPE Dictionary
allegorise(แอล' ลิกะไรซ) vt.,vi. เปรียบเทียบ, สมมุติ,เป็นสัญลักษณ์
aphorise(แอฟ'ฟะไรซ) vi. เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์คำพังเพย. -aphoris (z) re n. (to utter aphorisms)
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
arise(อะไรซ') vi. เกิดขึ้น,ลุกขึ้น,เป็นผลจาก -arisen (อะริส' เชิน) pp., Syn. sit up)
categorise(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
cerise(ซะรีซ') adj.,n. แดงปานกลางจนถึงแดงเข้ม
cicatrise(ซิค'คะไทรซ) {cicatrised,cicatriszed,cicatrising,cicatriszing,cicatrises,cicatriszes} vt.,vi. รักษาโดยการทำให้เกิดแผลเป็น., See also: cicatrisant adj. ดูcicatrise cicatrizant adj. ดูcicatrise cicatrisation n. ดูcicatrise cicatriszation n.
comprise(คัมไพรซ') vt. ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,มี,บรรจุ., Syn. contain,include -Conf. consist,include -Conf. compose,constitute
decolourise(ดิคัล'ละไรซ) vt. ขจัดสีออก, See also: decolourization,decolorization,decolorisation,decolourisation n. การขจัดสีออก decolouriser ,decoloriser,decolourizer,decolorizer n. สิ่งที่ขจัดสีออก
demilitarise(ดีมิล'ลิทะไรซ) vt. ทำให้ไร้ทหาร,ทำให้ปลอดทหาร, See also: demilitariz (s) ation n.
deodorise(ดีโอ'ดะไรซ) vt. ดับกลิ่น, See also: deodorisation n. ดูdeodorize deodorization n. ดูdeodorize
depolarisevt. เอาขั้วออก,ทำให้ไร้ขั้ว., See also: depolarisation n. ดูdepolarize depolarization n. ดูdepolarize
diarisevt. บันทึก (ลงในสมุดบันทึกประจำวัน)
emprise(เอมไพรซ') n. กิจการที่ผจญภัย,ความกล้าหาญอย่างอัศวิน., Syn. emprize.
enterprise(เอน'เทอไพรซ) n. โครงการ,กิจการ, บริษัท,อุตสาหกิจ,วิสาหกิจ, Syn. task
extemporise(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
familiarise(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
frise(ฟรีเซ') n. สิ่งทอหนาสำหรับบุนวม
grangerisevt. แทรกภาพในหนังสือ,ตัดภาพแทรก จากหนังสือ, See also: grangerizer,grangeriser n. grangerism n.
griseous(กริส'เซียส) adj. สีเทา,สีเทาอ่อน
grisette(กริเซท') n. คนงานหญิงชาวฝรั่งเศส
high-riseadj. มีหลายชั้น n. อาคารที่มีหลายชั้น
mesmerise(เมช'เมอไรซ) vt. สะกดจิต,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งง,ทำให้จับใจ., See also: mesmerisation n. mesmerization n. mesmeriser n. mesmerizer n.
militarise(มิล'ลิทะไรซ) vt. จัดให้มีกำลังทางทหาร อาวุธและสัมภาระต่าง ๆ
moonrise(มูน'ไรซ) n. การขึ้นของดวงจันทร์เหนือขอบฟ้า,เวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้า
motorise(โม'ทะไรซ) vt. ใส่เครื่องยนต์,จัดให้มีรถยนต์.
panegyrise(แพน'นะจะไรซ) vt,vi. สรรเสริญ,ยกย่อง,สดุด', Syn. eulogize
particularise(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
pauperise(พอ'พะไรซ) vt. ทำให้ยากจนมาก, See also: pauperisation n. pauperization n.
pharisee(แฟ'ริซี) n. ผู้ที่มีปากกับใจไม่ตรงกัน,เจ้าระเบียบ,พวกมือถือสากปากถือศีล,สมาชิกยิวโบราณที่เคร่งครัดในวินัยศาสนาแต่รูปแบบภายนอก,ผู้ที่หลอกลวง,สุภาพบุรุษจอมปลอม, See also: phariseeism n.
plagiarise(เพล'จะไรซ) vt.,vi. ขโมยความคิด,ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์., See also: plagiariser,plagiarizer n. plagiarism n. plagiarist n.
polarise(โพ'ลาไรซ) v. ทำให้เกิดขั้ว., See also: polarizable adj. polariser,polarizer n.
pulverise(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง,บด,ขยี้,ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush
regularise(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
reprise(รีไพรซ') n. เงินค่าลดหย่อนประจำปี,การบรรเลงซ้ำ,การปรากฎอีก,การปฏิบัติอีก vt. บรรเลงซ้ำ,ชดเชย,ชดใช้
rise(ไรซ) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (การ) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ยืนตรง,ลุกขึ้นต่อสู้,เจริญเติบโต,ปรากฎขึ้น,ลอยขึ้น,ผุดขึ้น,กำเนิดขึ้น,ฟูขึ้น,เลื่อนขึ้น,เพิ่มขึ้น,สูงขึ้น,นูนขึ้น,ก่อการกบฏ,กระตุ้น,ราคาสูงขึ้น,ฟื้นขึ้นจากความตาย,ปิดการประชุม vt. ทำให้ลุกขึ้น
risen(รีส'เซิน) adj. โผล่ขึ้น,ปรากฎขึ้น,เกิดขึ้น,ฟื้นขึ้นมา,คืนชีพ
riser(ไร'เซอะ) n. ผู้ตื่นขึ้น,ผู้ลุกขึ้น,ผู้ก่อการจลาจล,แผ่นกระดานของบันไดที่ตั้งขึ้น,เครื่องที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลง
satirise(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
summarise(ซัม'มะไรซ) vt. สรุป,รวบยอด,รวบรัด., See also: summarisable adj. summarizable adj. summarisation n. summarization n. summaris (z) er n. summaris (z) t n., Syn. abridge
English-Thai: Nontri Dictionary
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
arise(vi) เกิดขึ้น,ลุกขึ้น
comprise(vi) ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,บรรจุ,มี
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน
rise(vi) เพิ่มขึ้น,ลุกขึ้น,เกิดขึ้น,ผุดขึ้น,สูงขึ้น
risen(vi) pp ของ rise
sunrise(n) ยามอรุณรุ่ง,เวลาพระอาทิตย์ขึ้น
surprise(n) การโจมตี,ความประหลาดใจ,การจู่โจม,เรื่องแปลก
trisect(vt) แบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆกัน
uprise(vi) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ลอยขึ้น,ปรากฏขึ้น,เลื่อนขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
computerize; computeriseทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterpriseวิสาหกิจ, การประกอบการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motorised valveวาล์วขับด้วยมอเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resurgence; riseจุดธารผุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rise timeช่วงเวลาเพิ่มระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
riserรูขึ้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
solarise; solarizeผึ่งแดด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surprise endingการจบแบบผิดคาด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
trisectแบ่งสามส่วนเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vascularise; vascularizeทำให้มีหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crisesวิกฤตการณ์ [TU Subject Heading]
Enterpriseวิสาหกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Gradual Riseอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นช้าๆจนถึงสูงสุด [การแพทย์]
riser piperiser pipe, ท่อตั้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Small and Medium-Sized Enterprisesวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [การทูต]
Sunrise Industry อุตสาหกรรมตะวันรุ่ง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ้าว (int.) exclamation of surprise or protest
arose (vi.) กริยาช่องสองของ arise
การก่อกำเนิด (n.) rise See also: origination, starting Syn. การเกิด
การเกิด (n.) rise See also: origination, starting
ขึ้นๆ ลงๆ (v.) rise and fall Syn. ขึ้นลง
ขึ้นลง (v.) rise and fall
ความกังขา (n.) surprise See also: wonder, astonishment Syn. ความประหลาดใจ, ความสงสัย Ops. ความเข้าใจ
ความแปลกใจ (n.) surprise See also: wonder, astonishment Syn. ความประหลาดใจ, ความสงสัย, ความกังขา Ops. ความเข้าใจ
งงงัน (v.) surprise See also: wonder, astonish, amaze Syn. ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง
งงงัน (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
งัดแงะ (v.) prise See also: pry, prize, open, lever Syn. งัด
ชะงักงัน (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ตกตะลึง (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ตลึง (v.) be surprised See also: be impressed, be amazed, be astonished, wonder Syn. อัศจรรย์ใจ, ชื่นชอบ, แปลกใจ
ตะลึงพรึงเพริด (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ตะวันขึ้น (v.) sunrise See also: dawn Ops. ตะวันตก
ตึกสูง (n.) high-rise building See also: skyscraper, tall building Syn. อาคารสูง
ถีบตัว (v.) rise See also: mount, run high, soar Syn. พุ่งขึ้น
ทะลึ่งพรวด (v.) rise suddenly See also: soar, shoot upwards, spring up, shoot up (fast) Syn. พรวดพราด
ทะลึ่งพรวด (v.) rise suddenly See also: soar, shoot upwards, spring up, shoot up (fast) Syn. พรวดพราด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What a surprise!น่าประหลาดอะไรอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll clean the house and surprise them.เราจะทำความสะอาดบ้านและ ทำให้เขาแปลกใจ
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน
Uh, this is a-- a pleasant surprise. Ha-ha.เอ่อนี้เป็นน่าแปลกใจ ฮ่า
No, I won't tell you. I'll design a costume all by myself and give you the surprise of your life.ไม่บอกหรอกค่ะ ฉันจะออกแบบชุดเอง จะเอาให้คุณประหลาดใจสุดๆ ไปเลย
No, I want to surprise him. I don't want him to know anything about it.ไม่ค่ะจะให้เป็นเซอร์ไพร์ส ฉันไม่อยากให้เขารู้ก่อน
Is that so? This is a surprise. I've known her a long time.งั้นเหรอน่าประหลาดใจนัก ผมรู้จักกับหล่อนมานาน
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
He had three months to the day of the trial in which to memorise them.เขาสามเดือนถึงวันที่มีการพิจารณาคดีในการที่จะจดจำพวกเขา
Now my sister is safe and rises up.ตอนนี้น้องสาวของฉันมีความ ปลอดภัยและลุกขึ้น
Arise, arise, arouse, a rose.จงลุกขึ้นเกิดขึ้นกระตุ้น, ดอกกุหลาบ
She's going to surprise you.She's going to surprise you.
"You'll be surprised, you're doing the French Mistake.♪ You'll be surprised, you're doing the French Mistake.

*rise* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, 惊讶 / 驚訝] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe
[chà, ㄔㄚˋ, 诧 / 詫] surprised; to wander; to be astonished
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
出其不意攻其不备[chū qí bù yì gōng qí bù bèi, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 出其不意攻其不备 / 出其不意攻其不備] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法)
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公共事业 / 公共事業] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable
[sù, ㄙㄨˋ, 谡 / 謖] composed; rise; to begin
异焉[yì yān, ㄧˋ ㄧㄢ, 异焉 / 異焉] feeling surprised at sth
三等分[sān děng fēn, ㄙㄢ ㄉㄥˇ ㄈㄣ, 三等分] trisection (math.); trisecting an angle
三等分角[sān děng fēn jiǎo, ㄙㄢ ㄉㄥˇ ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ, 三等分角] trisection (math.); trisecting an angle
群起而攻之[qún qǐ ér gōng zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄑㄧˇ ㄦˊ ㄍㄨㄥ ㄓ, 群起而攻之] the masses rise to attack it (成语 saw); Everyone is against the idea.; universally abhorrent
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, 令人] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc)
倒抽一口气[dào chōu yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽一口气 / 倒抽一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
倒抽了一口气[dào chōu le yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽了一口气 / 倒抽了一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
抑扬[yì yáng, ㄧˋ ㄧㄤˊ, 抑扬 / 抑揚] modulation (rising and falling pitch); intonation; a cadence; to rise and fall (of a body floating in water)
法利赛人[Fǎ lì sài rén, ㄈㄚˇ ㄌㄧˋ ㄙㄞˋ ㄖㄣˊ, 法利赛人 / 法利賽人] Pharisee, a Jewish sect in New Testament times
惊喜若狂[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, 惊喜若狂 / 驚喜若狂] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure
惊悉[jīng xī, ㄐㄧㄥ ㄒㄧ, 惊悉 / 驚悉] pleasantly surprise; besides oneself with joy
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, 升级 / 升級] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up
兴衰[xīng shuāi, ㄒㄧㄥ ㄕㄨㄞ, 兴衰 / 興衰] prosperity and decline (of a kingdom); rise and fall
惊错[jīng cuò, ㄐㄧㄥ ㄘㄨㄛˋ, 惊错 / 驚錯] puzzled; surprised and nonplussed
上升[shàng shēng, ㄕㄤˋ ㄕㄥ, 上升 / 上昇] rise; go up; ascend
上涨[shàng zhǎng, ㄕㄤˋ ㄓㄤˇ, 上涨 / 上漲] rise; go upward
勃兴[bó xīng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥ, 勃兴 / 勃興] rise suddenly; grow vigorously
[lǜ, ㄌㄩˋ, 嵂] rise sharply; to tower
拔地[bá dì, ㄅㄚˊ ㄉㄧˋ, 拔地] rise steeply from level ground
升值[shēng zhí, ㄕㄥ ㄓˊ, 升值 / 昇值] rise in value; appreciate
暴涨[bào zhǎng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˇ, 暴涨 / 暴漲] rise suddenly and sharply
涨幅[zhǎng fú, ㄓㄤˇ ㄈㄨˊ, 涨幅 / 漲幅] rise and fall of stock in one day's trading
涨水[zhǎng shuǐ, ㄓㄤˇ ㄕㄨㄟˇ, 涨水 / 漲水] rise of water level
涨落[zhǎng luò, ㄓㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 涨落 / 漲落] rise and fall
突袭[tū xí, ㄊㄨ ㄒㄧˊ, 突袭 / 突襲] surprise attack
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, 翘 / 翹] to stick up; to rise on one end; to tilt
结舌[jié shé, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 结舌 / 結舌] tongue-tied; unable to speak (out of surprise, embarrassment etc)
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, 居然] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to
低昂[dī áng, ㄉㄧ ㄤˊ, 低昂] ups and down; rise and fall
使吃惊[shǐ chī jīng, ㄕˇ ㄔ ㄐㄧㄥ, 使吃惊 / 使吃驚] astonish; surprise
企业[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 企业 / 企業] company; firm; enterprise
[yǎn, ㄧㄢˇ, 揜] cover up; to surprise
[yí, ㄧˊ, 咦] expression of surprise

*rise* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention)
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction)
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded
インベントリーリセッション[, inbentori-risesshon] (n) inventory recession
ウェブベース企業管理[ウェブベースきぎょうかんり, uebube-su kigyoukanri] (n) {comp} Web-Based Enterprise Management; WBEM
ヴェポライザー[, veporaiza-] (n) (See 気化器) vaporiser
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
エンタープライズ[, enta-puraizu] (n) enterprise; (P)
エンタープライズXアーキテクチャ[エンタープライズエックスアーキテクチャ, enta-puraizuekkusua-kitekucha] (n) {comp} Enterprise X Architecture
エンタープライズサーバレベルの[, enta-puraizusa-bareberu no] (n) {comp} enterprise-server-level
エンタープライズレベル[, enta-puraizureberu] (n) {comp} enterprise-level
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise)
オーソライズ[, o-soraizu] (n,vs) authorize; authorise; authorization; authorisation
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted
カグラザメ属[カグラザメぞく, kagurazame zoku] (n) Hexanchus (genus of sixgill sharks in the family Hexanchidae comprised of 2 extant species)
がりせん;ガリセン[, garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[, girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり,セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
ギリセーフ[, girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
グリセード[, gurise-do] (n) glissade
グリセオフルビン[, guriseofurubin] (n) griseofulvin
グリセリン[, guriserin] (n) glycerin; glycerol
グリセルアルデヒド[, guriseruarudehido] (n) glyceraldehyde
グリセロール[, gurisero-ru] (n) glycerol
グロースリセッション[, guro-surisesshon] (n) growth recession
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
ゲリラライブ[, geriraraibu] (n) surprise concert (wasei
ゴムテープ[, gomute-pu] (n) elastic; elastic band; insulating tape; rubberized tape; rubberised tape
サバクオオトカゲ[, sabakuootokage] (n) Desert monitor (Varanus griseus, species of carnivorous monitor lizard found in North Africa and western Asia)
サマライズ[, samaraizu] (n) summarize; summarise; (P)
サンライズ[, sanraizu] (n) (1) sunrise; (2) (See メロンパン) half-melon shaped bun (term used in the Chugoku area)
シマザメ[, shimazame] (n) grey bambooshark (Chiloscyllium griseum, species from the Indo-West Pacific)
じり高[じりだか, jiridaka] (n) gradual rise in prices
シロザメ[, shirozame] (n) spotless smooth-hound (Mustelus griseus, species of houndshark from the northwest Pacific)
ズリセン;ずりせん[, zurisen ; zurisen] (n) (col) (sl) (See 千擦り) masturbation (male)
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage)
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インプライズ[いんぷらいず, inpuraizu] INPRISE
システムのリセット[しすてむ の りせっと, shisutemu no risetto] system reset
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.)
リセット[りせっと, risetto] reset
リセットボタン[りせっとぼたん, risettobotan] reset button
リセットモード[りせっともーど, risettomo-do] initial condition mode, reset mode
企業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] enterprise network
光立ち上がり時間[ひかりたちあがりじかん, hikaritachiagarijikan] optical rise time
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] reasonableness check
否定論理積[ひていろんりせき, hiteironriseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation
否定論理積素子[ひていろんりせきそし, hiteironrisekisoshi] NAND gate, NAND element
消去及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.)
誤り制御[あやまりせいぎょ, ayamariseigyo] error control
誤り制御ソフトウェア[あやまりせいぎょそふとうえあ, ayamariseigyosofutouea] error control software
読み取り専用[よみとりせんよう, yomitorisenyou] read only
読み取り専用メモリ[よみとりせんようメモリ, yomitorisenyou memori] read-only memory (ROM)
読み取り専用モード[よみとりせんようモード, yomitorisenyou mo-do] read only mode
読取り専用ファイルシステム[よみとりせんようファイルシステム, yomitorisenyou fairushisutemu] read-only file system
読取り専用記憶装置[よみとりせんようきおくそうち, yomitorisenyoukiokusouchi] read-only memory, ROM (abbr.)
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection
論理積結合[ろんりせきけつごう, ronrisekiketsugou] conjunction
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
満ちる[みちる, michiru] Thai: น้ำนองเต็มตลิ่ง English: to rise (tide)
上がる[あがる, agaru] Thai: ลอยขึ้น English: to rise
企業[きぎょう, kigyou] Thai: บริษัท English: enterprise
昇る[のぼる, noboru] Thai: (พระอาทิตย์)ขึ้น English: to arise
生ずる[しょうずる, shouzuru] Thai: เกิดขึ้นมา English: to arise
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised

*rise* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารสูง[n. exp.] (ākhān sūng) EN: skyscraper ; high-rise building FR: gratte-ciel [m] ; tour [f] ; building [m] (anglic., vx)
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai ) EN: be allowed to take a picture FR: être autorisé à prendre des photos
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn FR:
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel FR: émerveiller
อายุร่วม 40ปี[v. exp.] (āyu ruam sī) EN: FR: friser la quarantaine
แบ่งสามส่วนเท่ากัน[X] (baeng sām s) EN: trisect FR:
ใบทะเบียนรถ[n. exp.] (bai thabīen) EN: FR: carte grise [f]
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender ; create ; give rise to ; ordain ; predestine ; destine FR: transformer
บัณฑิตศึกษา[n.] (banditseuks) EN: post-baccalaureate study FR: maîtrise [f]
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f] ; corporation [f]
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement commercial [m] ; boîte [f] (fam.)
บริษัทอเมริกัน[n. exp.] (børisat Amē) EN: American company ; American firm FR: société américaine [f] ; entreprise américaine [f]
บริษัทเอกชน[n. exp.] (børisat ēkk) EN: private company FR: société privée [f] ; entreprise privée [f]
บริษัทฝรั่งเศส[n. exp.] (børisat Far) EN: French company ; French firm FR: société française [f] ; entreprise française [f]
บริษัทจีน[n. exp.] (børisat Jīn) EN: Chinese company ; Chinese firm FR: société chinoise [f] ; entreprise chinoise [f]
บริษัทกำจัดหนู[n. exp.] (børisat kam) EN: FR: entreprise de dératisation [f]
บริษัทการเงิน[n. exp.] (børisat kān) EN: finance company ; financial enterprise FR: société financière [f]
บริษัทเกาหลีใต้[n. exp.] (børisat Kao) EN: South Korean company ; South Korean firm FR: société sud-coréenne [f] ; entreprise sud-coréenne [f]
บริษัทเงินทุน[n. exp.] (børisat ngo) EN: finance company ; financial enterprise FR: société financière [f]
บริษัทสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (børisat Sah) EN: American company ; American firm FR: société américaine [f] ; entreprise américaine [f]
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด[org.] (Børisat Sah) EN: The Syndicate of Thai Hotels and Tourists Enterprises Limited (SEPO) FR:
บริษัทยักษ์ใหญ่[n. exp.] (børisat yak) EN: FR: entreprise géante [f]
บริษัทญี่ปุ่น[n. exp.] (børisat Yīp) EN: Japanese company ; japanese firm ; Jap firm FR: société japonaise [f] ; entreprise japonaise [f]
บริษัทเยอรมัน[n. exp.] (børisat Yoē) EN: German company ; German firm FR: société allemande [f] ; entreprise allemande [f]
บริษัทยุโรป[n. exp.] (børisat Yur) EN: European company ; European firm FR: société européenne [f] ; entreprise européenne [f]
บ้วนปาก[v.] (būanpāk) EN: rinse one's mouth ; gargle FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
ฉลามหิน[n. exp.] (chalām hin) EN: Chiloscyllium griseum FR:
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ช่างตัดผม[n. exp.] (chang tat p) EN: hairdresser ; barber FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
เช้าตรู่[n.] (chāotrū) EN: dawn ; daybreak ; sunrise FR: aurore [f]
ชาฤาษีโลหะโมลี[n. exp.] (chā reūsī l) EN: Paraboea glabrisepala FR: Paraboea glabrisepala
ฉีด[v.] (chīt) EN: spray ; squirt FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง[v. exp.] (chīt phon y) EN: FR: pulvériser un insecticide
ชิวหน้า[n.] (chiu nā) EN: FR: pare-brise [m] = parebrise [m]

*rise* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vertretungsberechtigt {adj}authorized to represent; authorised to represent
Frisörladen {n}; Friseurladen
Bogenhöhe {f}arch rise; arc height
Brise {f} | Brisen
Sammelkanal {m}collection flue; riser
Einsatzzentrum {n} für Krisenfällecrisis centre
Krise {f} | Krisen
Steigleitung {f}intermediate cable; riser cable
Krisenzeit {f} | in Krisenzeitentime of crisis | in times of crisis
Großunternehmen {n}large scale enterprise
Midlife-Krise {f}; (angebliche) Krise in der Lebensmitte (eines Mannes)midlife crisis
Geldkrise {f} | Geldkrisen
Pariser {m}; Pariserin
pasteurisiert; keimfrei gemacht {adj}pasteurized; pasteurised [Br.]
Prise {f} | eine Prise Salzpinch | a pinch of salt
prioritätsbegründend {adj}giving rise to a right of priority
Wellenanstieg {m}rate of wave rise
Reprise {f} [mus.]reprise
Temperaturanstieg {m}rise in temperature; temperature rise
Verteuerung {f}rise in price; rise in cost
Rumpfquerschnittswinkel {m} (Schiff)deadrise
Absatzkrise {f} | Absatzkrisen
Dienstleistungsbetrieb {m}service enterprise
Einschwingzeit {f}settling time; rise time
gegebenenfalls {adv} should the occasion arise
Signalanstiegszeit {f}signal rise time
Dunkler Sturmtaucher {m} [ornith.]Sooty Shearwater (Puffinus griseus)
Tidestieg {m}tidal rise
Spannungsanstieg {m} [electr.]voltage rise
Anregelzeit {f}rise time
Ertragssteigerung {f}rise in profits
Kursanstieg {m}rise (in rates)
Preisanstieg {m}rise in prices; increase in prices
Überraschungseffekt {m}surprise effect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rise*
Back to top