ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

familiarize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *familiarize*, -familiarize-

familiarize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
familiarize (vt.) ทำให้คุ้นเคย See also: ทำให้เคยชิน, ทำให้รู้จัก Syn. accustom, acquaint, habituate
familiarize with (phrv.) ทำให้...ไม่คุ้นเคยกับ See also: ทำให้...ชินกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
familiarize(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll familiarize you with some of our optionsฉันจะทำให้คุณคุ้นเคยกับทางเลือกบางอย่างของเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if you have to have lunch with them, have breakfast with them even baby-sit for them, do whatever it takes to familiarize them with our packages.และถ้าต้องไปกินข้าวกับพวกเขา... ...หรือเป็นพี่เลี้ยงให้ หรือเพื่ออะไรก็ตาม ให้แนะนำแพคเกจของเรา...
Well, perhaps I should familiarize myself with them.บางทีฉันน่าจะ ทำให้พวกเขาคุ้นกับฉัน
You should familiarize yourself with the job duties before going overseas.แกต้องทำตัว ให้คุ้นเคยกับหน้าที่การงาน ก่อนที่จะไปต่างประเทศ
It'll help familiarize you with this world.มันจะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับโลกด้านนี้
You'll go in at night. I don't have time to familiarize myself with the office floor plans.นายจะเข้าไปตอนกลางคืนและฉันก็มีเวลาไม่พอที่จะ
You've familiarized yourself with the case?- แน่นอนค่ะ - ได้เลยค่ะ
There were plenty left lying around. I familiarized myself.จะให้ช่วยตัดขามั้ยล่ะ\ กวนโอ๊ยจริงๆ
If you've familiarized yourselves with the script, now would be a good time to start?ถ้าเข้าใจสคริปต์แล้ว งั้นเราเริ่มถ่ายกันเลยดีไหมครับ?
Well, I familiarized myself with the M.E.'s case summary and took a cursory look at the crime scene photos.แต่ผมคุ้นเคย กับบทสรุปคดีของแพทย์ชันสูตร และดูคร่าวๆ ภาพถ่ายที่เกิดเหตุ
Give you a chance to get familiarized with your new boat, skipper.นายจะได้ทำความคุ้นเคย กับเรือลำใหม่ของนายด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า familiarize
Back to top