ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

astonishment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *astonishment*, -astonishment-

astonishment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astonishment (n.) ความประหลาดใจ See also: ความมหัศจรรย์, ความอัศจรรย์ใจ Syn. amazement, surprise
English-Thai: Nontri Dictionary
astonishment(n) ความอัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"the moment you have recovered from your astonishment.""เมื่อเธอหายจากอาการตกใจแล้ว"
And much to Alice's great astonishment, right in front of her eyes, the Cheshire cat started to disappear, and finally -- poof!ที่เหมาะสมในสายตาของเธอ แมวเชสเชียร์เริ่มที่จะหายไป และกะเทยในที่สุด!

astonishment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, 惊讶 / 驚訝] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe
惊叹不已[jīng tàn bù yǐ, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄧˇ, 惊叹不已 / 驚嘆不已] to exclaim in astonishment
惊愕[jīng è, ㄐㄧㄥ ㄜˋ, 惊愕 / 驚愕] to stun; to shock and amaze; stupefied; astonishment

astonishment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストニッシメント;アストニッシュメント[, asutonisshimento ; asutonisshumento] (n) astonishment
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment
感歎(oK)[かんたん, kantan] (n,vs) admiration; astonishment
瞠若たらしめる[どうじゃくたらしめる, doujakutarashimeru] (v1) to strike someone dumb with astonishment
声を呑む[こえをのむ, koewonomu] (exp,v5m) to gulp in astonishment; to be taken aback speechless
愕然[がくぜん, gakuzen] (n,adj-t,adv-to) astonishment; terror
驚き[おどろき, odoroki] (n) surprise; astonishment; wonder; (P)

astonishment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralā) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement FR: stupéfaction [f] ; étonnement [m] ; ébahissement [m]
รู้สึกประหลาดใจ[v. exp.] (rūseuk pral) EN: be amazed ; show astonishment FR: être surpris
เหวอ![interj.] (woē) EN: Yikes! ; [interjection used to express fear or astonishment] FR: Beuh !

astonishment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erstaunen {n}astonishment
Überraschung {f}astonishment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า astonishment
Back to top