ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reddish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reddish*, -reddish-

reddish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reddish (adj.) ซึ่งมีสีแดง Syn. flushed, rose
reddish brown (n.) สีน้ำตาลแดง See also: ม้าที่มีสีน้ำตาลแดง
reddish-brown (vt.) ทำให้เป็นสีทองแดง See also: ทำให้เป็นสีบรอนซ์
reddish-brown (n.) สีน้ำตาลอมแดง
reddish-brown (adj.) เป็นสีสนิม See also: เป็นสีน้ำตาลอมแดง
reddish-brown (adj.) เป็นสีสนิม Syn. russet
reddish-pink (n.) สีกุหลาบ See also: สีชมพูแดง
reddish-pink (adj.) มีสีชมพู See also: มีสีกุหลาบ, มีสีแดงอมชมพู Syn. pink
reddishness (n.) การมีสีแดง
English-Thai: HOPE Dictionary
reddish(เรด'ดิช) adj. ค่อนข้างแดง,มีสีแดง
English-Thai: Nontri Dictionary
reddish(adj) ค่อนข้างแดง,แดงเรื่อ,มีสีแดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำแดง (adj.) reddish black See also: brown, dark red, tan Syn. น้ำตาล, น้ำตาล-แดง, ผิวสองสี
น้ำตาล-แดง (adj.) reddish black See also: brown, dark red, tan Syn. น้ำตาล, ผิวสองสี
สีไข่ไก่ (n.) reddish yellow
ไข่ไก่ (n.) reddish yellow Syn. สีไข่ไก่
สีไข่ไก่ (n.) reddish-yellow
ไข่ไก่ (n.) reddish-yellow Syn. สีไข่ไก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His hair is reddish brown, and a white beard.หน้าเขาสีน้ำตาลออกแดงและเคราขาว
Note the slight reddish and pinkish colorationสังเกตพบรอยสีแดงและสีชมพูอยู่เล็กน้อย
THE BRUISES ON HER NECK ARE STILL REDDISH.รอยรัดคอยังแดงอยู่เลย

reddish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莲雾[lián wù, ㄌㄧㄢˊ ˋ, 莲雾 / 蓮霧] wax apple (a reddish pear-shaped fruit)
带红色[dài hóng sè, ㄉㄞˋ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, 带红色 / 帶紅色] reddish

reddish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラルファ;ガラ・ルファ[, gararufa ; gara . rufa] (n) doctor fish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; reddish log sucker
朱泥[しゅでい, shudei] (n) unglazed reddish brown pottery (originally from China)
赤み;赤味[あかみ, akami] (n,adj-no) (See 赤む) reddish tinge; tinge of red; slight redness; blush
赤みがかった[あかみがかった, akamigakatta] (adj-f) rufous or reddish (esp. for ornithology)
柿色[かきいろ, kakiiro] (n) reddish-brown; yellowish-brown
海老茶[えびちゃ, ebicha] (n) maroon; reddish-brown
炎色[えんしょく, enshoku] (n) flame (color, colour); flame scarlet; bright reddish; orange
赤茶ける[あかちゃける, akachakeru] (v1,vi) to turn reddish-brown; to turn rufous; to become discolored; to become discoloured
[たい(P);タイ(P), tai (P); tai (P)] (n) (1) (uk) sea bream (Sparidae); porgy; (2) tai (species of reddish-brown Pacific sea bream, Pagrus major); (P)

reddish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำแดง[adj.] (damdaēng) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan FR: mordoré
น้ำตาลแดง[adj.] (nāmtān daēn) EN: reddish black ; reddish brown FR:
นกเค้าแดง[n. exp.] (nok khao da) EN: Reddish Scops Owl ; Reddish Scops-Owl FR: Petit-Duc roussâtre [m] ; Hibou rouge [m]
แสด[adj.] (saēt) EN: orange ; reddish ; yellow FR: orangé
สีไข่ไก่[adj.] (sī khai kai) EN: reddish yellow FR:
สีแสด[n.] (sī saēt) EN: red-orange ; reddish brown ; reddish yellow ; orange FR: orangé [m]
สีแสด[adj.] (sī saēt) EN: orange ; reddish ; yellow FR: orangé

reddish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rötelreiher {m} [ornith.]Reddish Egret
Rotbaucheremit {m} [ornith.]Reddish Hermit
Rötlichkeit {f}reddishness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reddish
Back to top