ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

purify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *purify*, -purify-

purify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
purify (vi.) บริสุทธิ์ See also: ไร้มลทิน Syn. refine, disinfect, fumigate
purify (vt.) ทำให้บริสุทธิ์ See also: ทำให้ไร้มลทิน Syn. refine, disinfect, fumigate
purify of (phrv.) ทำให้สะอาดและบริสุทธิ์ (สิ่งของ)
purify of (phrv.) ชำระ (จิตใจ)
purifying (n.) การทำให้บริสุทธิ์ Ops. contamination
English-Thai: HOPE Dictionary
purify(เพียว'ริไฟ) vt. ทำให้บริสุทธิ์,ชำระล้าง,ล้างบาป,ชำระล้างเพื่อเข้าพิธี. vi. กลายเป็นบริสุทธิ์., See also: purification n. purificatory adj. purificator n. purifier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
purify(vt) ทำให้สะอาด,ฟอก,ชำระล้าง,ล้างบาป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟอก (v.) purify See also: clean
ฟอกเลือด (v.) purify blood
ฟอกโลหิต (v.) purify blood Syn. ฟอกเลือด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thrice I with mercury purify and spit upon the 12 tablesThrice I with mercury purify and spit upon the 12 tables
Shortly after the death of my father... my mother decided that it would be the best to send me to Cadiz... as though a voyage at sea would purify me.แม่ตัดสินใจว่าทางที่ดีที่สุดคือส่งผมไปคาดิซ หลังจากพ่อตายได้ไม่นาน ราวกับจะให้ทะเลทำให้ผมบริสุทธิ์
Mitzvahs, good deeds. They purify us.บทบัญญัติ ศีลธรรม ชำระล้างบาปของเรา
They are throwing salt to purify the ring.พวกเขากำลังโยนเกลือเข้าไปในวง
The faithful must gather in judgment for we are called to purify this filth.สาวกแห่งศรัทธาต้องรวมตัว ในการพิพากษา... ...สำหรับพกวเราจะเรียกสิ่งอันบริสุทธิ์นี้ว่าความโสโครก
She plans to purify her.เธอวางแผนที่จะชำระบาปในตัวชารอน
Only Kira can purify this unclean world.คิระเท่านั้นที่จะบำบัดโลกที่โสมมนี้
Chiayi is where they purify heparin.Chiayi เป็นที่ๆเขาทำให้ heparin บริสุทธิ์
A series of transfusions to try and purify your blood.และชำระวิญญาณของข้าด้วย
And we need to purify ourselves for the last day of b'ak'tun, the 144,000-day cycle of the Mayan Calendar.และพวกเราจะต้องทำตัวให้บริสุทธิ์สำหรับวันสุดท้ายที่ b'ak'tun 144,000 วันรอบปฏิทินมายัน
Patterson realized he would have to boil his containers and tools in acid and purify all his chemicals to further reduce the lead in his lab.แพตเตอร์สันตระหนักว่า เขาจะต้องต้มภาชนะของเขา และเครื่องมือในกรดและ สารเคมีบริสุทธิ์ของเขาทั้งหมด เพื่อลดการเป็นผู้นำใน ห้องทดลองของเขา
Place where people would purify themselves, wash away their sins, heal, before going up to the Temple Mount.ที่ที่ผู้คนทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ ล้างบาปพวกเขา รักษา ก่อนที่จะไปพระวิหาร

purify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
净化[jìng huà, ㄐㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 净化 / 淨化] purify
精炼[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, 精炼 / 精煉] refine; purify; smart and capable; concise; succinct; terse; well-trained

purify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
祓う[はらう, harau] (v5u,vt) to exorcise; to cleanse; to purify
祓川[はらえがわ, haraegawa] (n) river in which worshippers purify themselves before praying
塩花;潮花;鹽花(oK)[しおばな, shiobana] (n) (1) (塩花, 鹽花 only) (arch) purifying salt; (2) (塩花, 鹽花 only) pile of salt placed by the door of a shop or restaurant; (3) whitecap
払い清める;祓い清める[はらいきよめる, haraikiyomeru] (v1,vt) to purify; to exorcise
浄化槽[じょうかそう, joukasou] (n) septic tank; tank for purifying water; (P)
清める;浄める[きよめる, kiyomeru] (v1,vt) to purify; to cleanse; to exorcise
精進潔斎[しょうじんけっさい, shoujinkessai] (n,vs) purifying oneself (religiously) by abstaining from eating meat
自浄能力[じじょうのうりょく, jijounouryoku] (n) self-cleansing power; being capable of purifying oneself

purify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent FR: se confesser
ฟอก[v.] (føk) EN: purify ; clean ; cleanse FR: purifier ; raffiner
ฟอกเลือด[v. exp.] (føk leūat) EN: purify blood FR: purifier le sang
ฟอกโลหิต[v. exp.] (føk lōhit) EN: purify blood FR: purifier le sang
ฆ่าเชื้อ[v.] (khā cheūa) EN: sterilize ; disinfect ; purify ; clean FR: désinfecter ; nettoyer
ทำตัวให้บริสุทธิ์[v. exp.] (thamtūa hai) EN: purify oneself FR: se purifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า purify
Back to top