ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

differentiate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *differentiate*, -differentiate-

differentiate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
differentiate (vt.) ทำให้เปลี่ยนแปลง See also: ทำให้แตกต่าง, ทำให้เห็นความแตกต่าง Syn. discriminate, distinquish
differentiate (vi.) บอกความแตกต่าง See also: แยกความแตกต่าง Syn. discriminate, distinquish
differentiate between (phrv.) แยกแยะระหว่าง Syn. distinguish between
differentiate between (phrv.) ปฏิบัติต่อ (บางคน) อย่างไม่ยุติธรรม Syn. discriminate between
differentiate from (phrv.) แยกแยะจาก Syn. discern from, discriminate from
differentiate from (phrv.) แสดงความแตกต่างระหว่าง Syn. tell from
English-Thai: HOPE Dictionary
differentiate(ดิฟฟะเรน'ชิเอท) v. ทำให้แตกต่างกัน,เปลี่ยน,แยกจำแนก,แยก,แบ่งแยก., See also: differentiation n. ดูdifferentiate differentiator n. ดูdifferentiate, Syn. distinguish
English-Thai: Nontri Dictionary
differentiate(vi) แตกต่างกันไป,แบ่งแยก,แยก,จำแนก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
differentiateหาอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Differentiateเปลี่ยนแปลง,แตกต่าง,แตกตัวเปลี่ยนสภาพ,การจำแนก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frankly, I can't even differentiate whether you're a guy or a girl.พูดจริงๆ ผมแยกไม่ออกว่าพี่เป็นหญิงหรือชาย
I don't think you know very well, but you must clearly differentiate between work and your personal life.ผมไม่คิดว่าคุณจะทราบหรือเปล่า แต่คุณต้องแยกให้ออกระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
You've reached a level whereby you can already differentiate rookies and expert players.เธอมีฝีมือระดับที่จะบอกได้ว่าคนเล่นเป็น มือใหม่หรือว่าผู้เชี่ยวชาญ ได้เลยนะ
I WAS ABLE TO DIFFERENTIATE BETWEEN 2 DISTINCT VOICES, 2 AUTHORS.มีรูปแบบประโยค, คำต่างกันหลายจุด
Now you can't even differentiate between reality and your own imagination?ตอนนี้เธอคงแยกความแตกต่างระหว่างความจริง กับความฝันของเธอไม่ได้สินะ?
I believe the chips have the ability to turn on a dreaming state while the patient is awake, which would lead to paranoia, hallucinations, and a complete inability to differentiate between reality and dreams--ผมเชื่อว่าชิป ยังมีความสามารถ เปิดภาวะการฝัน ในขณะที่คนไข้ตื่น ซึ่งนำไปสู่อาการหวาดระแวง ภาพลวงตา
THAT WILL DIFFERENTIATE BETWEEN THESE DIFFERENT THEORIES OF DARK ENERGY.โดยมองกลับไปที่ 14 พันล้านปี ที่ผ่านมาของการพัฒนา
You can't even differentiate between what's good and bad.ลุงยังแยกแยะอะไรถูกอะไรผิดไม่ได้ด้วยซ้ำ
There's no way to differentiate between friend and foe.เพราะมันจะแยกแยะไม่ได้ ระหว่างมิตรหรือศัตรูสินะ
Serial. Souvenirs help them differentiate between victims.ฆาตกรต่อเนื่อง ของรางวัลช่วย แยกแยะเหยื่อได้
A program that could differentiate between foreign and domestic, encrypt every signal we weren't targeting, so it would remain private.โปรแกรมที่แยกความต่าง ระหว่างต่างประเทศและในประเทศ เข้ารหัสทุกสัญญาณที่ไม่ใช่เป้าหมาย มันยังเป็นความลับ
Got bathed in cytomes and partially differentiated.มันก็แวะอาบน้ำที่ cytomes และส่วนต่างๆแตกต่างกัน

differentiate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辨析[biàn xī, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧ, 辨析] differentiate and analyze; discriminate

differentiate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
平等観[びょうどうかん, byoudoukan] (n) (1) viewing all things as undifferentiated and equal; non-discriminative thought; (2) {Buddh} contemplation of the equality of all things from the standpoint of emptiness
時間別[じかんべつ, jikanbetsu] (adj-f) differentiated by time
未分化[みぶんか, mibunka] (adj-no,n) undifferentiated; unspecialized
特色づける;特色付ける[とくしょくづける, tokushokudukeru] (v1,vt) to distinguish; to mark; to differentiate; to characterize
連画[れんが, renga] (n) (abbr) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue)
連続画像[れんぞくがぞう, renzokugazou] (n) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue)

differentiate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาอนุพันธ์[v. exp.] (hā anuphan) EN: differentiate FR:
แยกจาก[v. exp.] (yaēk jāk) EN: separate from ; differentiate from FR: se séparer de
แยกความแตกต่าง[v. exp.] (yaēk khwām ) EN: differentiate FR: faire la distinction ; différentier
ในระดับที่แตกต่างกัน[X] (nai radap t) EN: differentiated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า differentiate
Back to top