ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moonset

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moonset*, -moonset-

moonset ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moonset (n.) การขึ้นของพระจันทร์ See also: ช่วงพระจันทร์ขึ้น Syn. moonrise
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดือนดับ (n.) moonset See also: setting moon

moonset ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดือนดับ[n. exp.] (deūoen dap) EN: moonset ; setting moon FR: coucher de lune [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moonset
Back to top