ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moisten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moisten*, -moisten-

moisten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moisten (vt.) ทำให้เปียก See also: ทำให้ชื้น, ทำให้หมาด Syn. dampen, wet, spong, spray Ops. dry, dehydrate
moistener (n.) ผู้ทำให้เปียกชื้น
English-Thai: HOPE Dictionary
moisten(มอย'เซิน) vt.,vi. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,กลายเป็นชื้นหรือเปียก., See also: moistener n., Syn. damp,wet ###A. dry,parch
English-Thai: Nontri Dictionary
moisten(vi,vt) ชื้น,หมาด,เปียก,กลั้วคอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หล่อเลี้ยง (v.) moisten See also: nourish, lubricate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you moisten our lips?ทำให้ริมฝีปากเปียกๆหน่อยสิ
Women will moisten at the very sight.ผู้หญิงจะเปียกให้กับแก อย่างมากมาย
Every time you open your humongous mouth... to do an impression, or moisten an enormous stamp for a lazy giant... you take one step closer to everyone seeing that you are actually a dork.เพื่อล้อเลียนดนดัง หรือใช้เป็น ที่ติดแสตมป์ใหญ่ๆ ของยักษ์จอมขี้เกียจ เธอยิ่งทำให้ทุกคนเห็นว่า
Moisten my thighs?ทำให้มันชุ่มก่อนได้มั้ย
They're pre-moistened. They have a million and one uses.ผ้าถูกชุปให้เปียกหมาดๆ ผ้าต้องถูกเช็ดเป็นล้านๆครั้ง
Love the pre-moistened wipes.ชอบใช้ผ้าหมาดเช็ดตัวเองตลอด
Dew moistens the little jasmine its white leaves, chaste and freshน้ำค้างให้ความชุ่มชื้นแก่ดอกมะลิน้อยๆ กลีบดอกของมันเป็นสีขาว บริสุทธิ์ผุดผ่อง
My mothers have already moistened Belladonna for foreplay.เหล่ามารดาของข้า ช่วยหล่อลื่นเบลลาดอนน่าไว้พร้อมแล้ว
His majesty prefers not to be moistened.และเขาอารมณ์ไม่ค่อยจะดีด้วย

moisten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
均湿[jūn shī, ㄐㄩㄣ ㄕ, 均湿 / 均濕] to moisten evenly (e.g. in tanning leather)
润湿[rùn shī, ㄖㄨㄣˋ ㄕ, 润湿 / 潤濕] to moisten (e.g. of rain); to wet
[rú, ㄖㄨˊ, 濡] dilatory; to moisten
[wò, ㄨㄛˋ, 渥] enrich; moisten
[zhān, ㄓㄢ, 沾] infected by; moisten; receive favors
滋润[zī rùn, ㄗ ㄖㄨㄣˋ, 滋润 / 滋潤] moist; humid; to moisten; to provide moisture; comfortably off
湿润剂[shī rùn jì, ㄕ ㄖㄨㄣˋ ㄐㄧˋ, 湿润剂 / 濕潤劑] moistener; wetting agent
濡湿[rú shī, ㄖㄨˊ ㄕ, 濡湿 / 濡濕] moisten
[zhān, ㄓㄢ, 沾 / 霑] moisten
沾濡[zhān rú, ㄓㄢ ㄖㄨˊ, 沾濡] to moisten

moisten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
湿らす[しめらす, shimerasu] (v5s,vt) to dampen; to moisten
湿らせる[しめらせる, shimeraseru] (v1,vt) to dampen; to moisten
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P)
湿す[しめす, shimesu] (v5s,vt) to wet; to moisten; to dampen
潤す[うるおす, uruosu] (v5s,vt) (1) to moisten; to wet; (2) to profit; to enrich; to benefit; (P)

moisten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำ[v.] (cham) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root FR: affier (vx)
ชุบน้ำ[v. exp.] (chup nām) EN: moisten ; wet ; dip in water FR: mouiller
คลอ[v.] (khlø) EN: well up ; be filled with tears ; moisten FR:
เลียปาก[v. exp.] (līa pāk) EN: moisten one's lips with the tongue FR:
ทำให้ชื้น[v. exp.] (thamhai che) EN: moisten ; damp FR: humidifier ; moitir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moisten
Back to top