ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dawn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dawn*, -dawn-

dawn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dawn (n.) การเริ่มขึ้น See also: การเริ่มปรากฏขึ้น, การเริ่มต้น Syn. commencement, birth, beginning, early development, emergence, origin, start, occurrence
dawn (n.) รุ่งอรุณ See also: เช้าตรู่, เช้ามืด, รุ่งเช้า, อรุโณทัย Syn. daybreak, daylight, sunlight, sunrise, sunup Ops. sunset, dusk
dawn (vi.) เริ่มขึ้น See also: ปรากฏขึ้น, เริ่มต้น Syn. appear, begin, start, commence, develop, emerge, unfold, occur, break Ops. end
dawn chorus (n.) เสียงร้องของนกต่างๆ ตอนรุ่งเช้า See also: เสียงนกร้อง Syn. dawn chorus, bird call
dawn on (phrv.) เริ่มส่องแสง See also: เริ่มให้แสง Syn. dawn upon
dawn upon (phrv.) เริ่มส่องแสง See also: เริ่มให้แสง Syn. dawn on
dawning (n.) แสงสว่างยามเช้า Syn. dawn, morning
English-Thai: HOPE Dictionary
dawn(ดอน) {dawned,dawning,dawns} n. อรุณ,รุ่งอรุณ,การเริ่มต้น,การเริ่มปรากฎขึ้น,การเข้าใจอย่างกะทันหัน vi. เริ่มทอแสง,เริ่มมองเห็นได้,เริ่มปรากฎขึ้นในใจครั้งแรก -S.beginning
English-Thai: Nontri Dictionary
dawn(n) รุ่งเช้า,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง,สว่าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประฮาม (n.) dawn See also: sunlight, first light of day, morning twilight Syn. แสงเงินแสงทอง, แสงอรุณ, รุ่งสว่าง
ฟ้าสาง (v.) dawn See also: daybreak, sunrise
ฟ้าสาง (n.) dawn See also: daybreak, sunrise
ย่ำรุ่ง (n.) dawn See also: daybreak, sunrise, morning, daylight, sun-up, morn Syn. รุ่งอรุณ, อรุณรุ่ง, เช้าตรู่, รุ่งสว่าง, รุ่งสาง, อรุณ Ops. ย่ำค่ำ
รุ่งสาง (n.) dawn See also: daybreak Syn. รุ่งสว่าง, รุ่งอรุณ
รุ่งอรุณ (n.) dawn See also: daybreak Syn. รุ่งสาง, รุ่งสว่าง
สาง (v.) dawn See also: grow light, brighten, be dawn
อรุณ (n.) dawn See also: rising sun, sunrise, daybreak Syn. ย่ำรุ่ง, ใกล้รุ่ง Ops. เวลาย่ำค่ำ
อรุโณทัย (n.) dawn See also: rising sun Syn. อโณทัย, เช้าตรู่ Ops. เวลาค่ำ, เวลามืด
อุษา (n.) dawn See also: daybreak Syn. เช้าตรู่, รุ่งเช้า
เช้าตรู่ (n.) dawn See also: daybreak, sunrise Syn. รุ่งอรุณ, อรุณรุ่ง, ย่ำรุ่ง, รุ่งสว่าง, รุ่งสาง Ops. ใกล้ค่ำ
เช้ามืด (n.) dawn See also: daybreak, sunrise Syn. เช้าตรู่, อรุณรุ่ง, ย่ำรุ่ง, รุ่งสว่าง, รุ่งสาง, รุ่งอรุณ Ops. ใกล้ค่ำ
เบิกอรุณ (n.) dawn Syn. เช้าตรู่, รุ่งอรุณ
เพรางาย (n.) dawn See also: morning Syn. เช้า, ตอนเช้า
เวลาย่ำรุ่ง (n.) dawn See also: daybreak, crack of dawn, aurora, cockcrow
เวลารุ่งสาง (n.) dawn See also: daybreak Syn. ก่อนเวลา
แสงทอง (n.) dawn See also: aurora, daybreak Syn. แสงรุ่งอรุณ
แสงรุ่งอรุณ (n.) dawn See also: aurora, daybreak Syn. แสงทอง
แสงอรุณ (n.) dawn See also: sunlight, first light of day, morning twilight Syn. แสงเงินแสงทอง, รุ่งสว่าง
แสงเงินแสงทอง (n.) dawn See also: aurora, daybreak Syn. แสงทอง, แสงรุ่งอรุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That can't be the dawn breaking over there.นั่นไม่ใช่เเสงจากพระอาทิตย์ขึ้นเป็นเเน่
Now, your aunt already knows that we are at the dawn of a new age.ป้าของหนูรู้เรากำลังจะเริ่ม ค.ศ. ใหม่
"And as dawn arose, Westley and Buttercup knew they were safe.เมื่อรุ่งอรุณมาถึง เวสต์ลีย์และบัตเตอร์คัพก็รู้ว่าตัวเองปลอดภัยแล้ว
Right, boys, you work from dawn to dusk.ใช่แล้ว, หนุ่มๆ, นายทำงานตั้งแต่ตอนนี้ถึงเช้า.
"How sweet it is to hate one's native land, to desire its ruin, and in its ruin to discern the dawn of universal rebirth.""วิธีหวานก็คือการเกลียดแผ่นดินแม่ของคน ๆ หนึ่งจะต้องการทำลายมัน และในการทำลายของตนที่จะมองเห็นรุ่งอรุณของการเกิดใหม่สากล ".
Oh, excuse me. I'm Muriel Dawn Williamson.ขอโทษค่ะ ฉัน มิวเรียล ดอว์น วิลเลียมสัน ค่ะ
Playin' solitaire 'til dawn with a deck of fifty-oneplayin 'ไพ่' til รุ่งอรุณกับดาดฟ้าของห้าสิบเอ็ด
The day has yet to dawn when I will trust you.วันนั้นจะไร้พระอาทิตย์ พ่อถึงจะเชื่อคุณ
Get dawn here!(ชูเลียน) ลงมานี่หน่อย
No, he went out at the crack of dawn with all his artist-fella things.เขาออกไปแต่เช้า เกี่ยวกับเรื่องศิลปะอะไรทำนองนี้ค่ะ
That was the dawn of the industrial age.นั่นคือจุดเริ่มต้นของยุคอุตสาหกรรม
It represents the dawn of the age of reason.แสดงให้เห็นถึง การเปิดศักราชยุคแห่งเหตุผล

dawn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曙光[shǔ guāng, ㄕㄨˇ ㄍㄨㄤ, 曙光] dawn; fig. the dawn of a new era
[shǔ, ㄕㄨˇ, 曙] daybreak; dawn; the dawn of a new epoch (metaphor); Taiwan pr. shu4
旷古[kuàng gǔ, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ, 旷古 / 曠古] since the dawn of time; from the year dot
鱼肚白[yú dù bái, ㄩˊ ㄉㄨˋ ㄅㄞˊ, 鱼肚白 / 魚肚白] white (paint from dried fish guts); marble white color of the dawn sky
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, 一大早] at dawn; at first light; first thing in the morning
傍亮[bàng liàng, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, 傍亮] dawn; daybreak
天明[tiān míng, ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, 天明] dawn, early morning (lit., when the sky gets bright)
[dàn, ㄉㄢˋ, 旦] dawn; morning; day-break; day
[xù, ㄒㄩˋ, 旭] dawn; rising sun
[xū, ㄒㄩ, 旴] dawn
[fǎng, ㄈㄤˇ, 昉] dawn; to begin
[xīn, ㄒㄧㄣ, 昕] dawn
[xī, ㄒㄧ, 晞] dawn; dry in the sun
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, 晓 / 曉] dawn; daybreak; to know; to let sb know; to make explicit
薄明[bó míng, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄥˊ, 薄明] dim light; early dawn
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, 一大早儿 / 一大早兒] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning
侵晨[qīn chén, ㄑㄧㄣ ㄔㄣˊ, 侵晨] towards dawn
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 昽 / 曨] twilight; approaching light of dawn; dim

dawn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宇宙開闢[うちゅうかいびゃく, uchuukaibyaku] (n) (since) the beginning of the universe; (since) the dawn of time
引明け;引き明け[ひきあけ, hikiake] (n) dawn
早暁[そうぎょう, sougyou] (n-adv,n-t) daybreak; dawn
春眠暁を覚えず[しゅんみんあかつきをおぼえず, shunmin'akatsukiwooboezu] (exp) (col) In spring one sleeps a sleep that knows no dawn
時を作る;時をつくる[ときをつくる, tokiwotsukuru] (exp,v5r) to crow at the break of dawn (of a rooster, etc.); to mark the dawn; to proclaim the dawn
暁光[ぎょうこう, gyoukou] (n) the light of dawn
暁天[ぎょうてん, gyouten] (n) dawn
暁闇[ぎょうあん, gyouan] (n) moonless dawn
暁闇[ぎょうあん, gyouan] (n) dark before dawn
東雲[しののめ, shinonome] (n) daybreak; dawn
神武以来[じんむいらい;じんむこのかた, jinmuirai ; jinmukonokata] (adj-no,n-adv,n-t) since the era of the Emperor Jinmu; (first ever) since the dawn of Japan's history; unprecedented
開闢以来[かいびゃくいらい, kaibyakuirai] (n-t) since the creation (of the world); since the dawn of history
天明[てんめい, tenmei] (n) (1) dawn; daybreak; (2) Temmei era (1781.4.2-1789.1.25)
払暁;仏暁(iK)[ふつぎょう, futsugyou] (n-adv,n-t) dawn; daybreak
暁(P);曉(oK)[あかつき(P);あかとき(ok), akatsuki (P); akatoki (ok)] (n) (1) dawn; daybreak; (2) (あかつき only) event (i.e. "in the event of ..."); occasion; occurrence; (P)
暁の空[あかつきのそら, akatsukinosora] (n) dawning sky
[あけぼの, akebono] (n) dawn; daybreak; beginning; (P)
朝ぼらけ[あさぼらけ, asaborake] (n) light of dawn; daybreak
朝まだき[あさまだき, asamadaki] (n-t,n-adv) (arch) early morning (before the break of dawn)
朝明け[あさあけ, asaake] (n) dawn; daybreak
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn)
白白明け;白々明け[しらしらあけ;しらじらあけ, shirashiraake ; shirajiraake] (n) dawn; daybreak
開ける(P);空ける(P);明ける(P)[あける, akeru] (v1,vt) (1) (esp. 開ける) to open (a door, etc.); to unwrap (e.g. parcel, package); (2) (esp. 開ける) to open (for business, etc.); (3) (esp. 空ける) to empty; to clear out; to make space; to make room; (v1,vi) (4) (esp. 明ける) to dawn; to grow light; (5) (esp. 明ける) to end; (P)

dawn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโณทัย[n.] (anōthai) EN: dawn FR:
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุโณทัย[n.] (arunōthai) EN: dawn ; early morning sun FR:
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn FR:
เบิกอรุณ[n.] (boēk-arun) EN: dawn FR:
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn FR: aube [f] ; aurore [f]
เช้าตรู่[n.] (chāotrū) EN: dawn ; daybreak ; sunrise FR: aurore [f]
เช้าตรู่[adv.] (chāotrū) EN: at dawn FR:
ฉุกคิด [v. exp.] (chukkhit) EN: realize suddenly ; dawn on FR:
ฟ้าสาง[n. prop.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise FR: aube [f]
ฟ้าสาง[v.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise FR: le jour se lève
แจ้ง[n.] (jaēng) EN: daybreak ; dawn FR:
ไก่โห่[n.] (kaihō) EN: dawn ; daybreak FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; potron-minet [m]
ใกล้รุ่ง[X] (klai rung) EN: dawn FR:
ปัจจูส[n.] (patjusa) EN: dawn FR:
ปัจจุส-[pref.] (patjutsa-) EN: dawn FR:
ประฮาม[n.] (prahām) EN: dawn FR:
ปรัตยูษ[X] (prattayūt) EN: dawn FR:
รุ่ง[n.] (rung) EN: dawn ; daybreak FR: aube [f] ; lever du jour [m]
รุ่งอรุณ[n. exp.] (rung arun) EN: dawn ; daybreak FR: aube [f] ; aurore [f]
รุ่งเช้า[n. exp.] (rungchāo) EN: morning ; forenoon ; dawn ; daybreak ; sunrise ; sun-up ; daylight ; morn FR: aube [f]
รุ่งสาง[n.] (rungsāng) EN: dawn ; daybreak FR:
แสงเงินแสงทอง[n.] (saēng-ngoen) EN: golden dawn ; silvery light of dawn FR:
สาง[n.] (sāng) EN: dusky hours of the early morning ; dawn ; daybreak ; early morning FR: aube [f]
สาง[v.] (sāng) EN: dawn ; grow light ; brighten ; be dawn FR:
สว่าง[n.] (sawāng) EN: dawn ; daybreak FR: aube [f]
สว่างคาตา[X] (sawāng khā ) EN: from dark to dawn FR:
แต่เช้ามืด[adv.] (tāe chāo me) EN: at the break of dawn ; at the crack of dawn FR:
แต่เช้าตรู่[X] (tāe chāotrū) EN: at dawn FR:
แต่มืด[X] (tāe meūt) EN: before dawn FR:
โต้รุ่ง[adv.] (tōrung) EN: until dawn FR:
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ; วัดอรุณ ; วัดแจ้ง[n. prop.] (Wat Arun Rā) EN: Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan ; Wat Arun ; Temple of Dawn FR: wat Arun ; temple de l'Aurore [m]
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dawn
Back to top