ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

learn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *learn*, -learn-

learn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
learn (vi.) ทราบ See also: รู้, ได้ยิน, รับรู้
learn (vt.) ทราบ See also: รู้, ได้ยิน, รับรู้
learn (vt.) ท่องจำ See also: ท่อง, ฝึกฝน Syn. memorize
learn (vi.) เรียน See also: เรียนรู้, ศึกษา, เล่าเรียน, เข้าเรียน, ฝึกปรือ, ฝึกหัด
learn (vt.) เรียน See also: เรียนรู้, ศึกษา, เล่าเรียน, เข้าเรียน, ฝึกปรือ, ฝึกหัด
learn about (phrv.) เรียนรู้เกี่ยวกับ See also: เริ่มรู้ในเรื่อง
learn about (phrv.) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ See also: ได้ข่าวเกี่ยวกับ, ได้ยินมาเกี่ยวกับ Syn. hear about, hear of, learn of
learn by (phrv.) เรียนรู้จาก Syn. learn from
learn from (phrv.) เรียนรู้จาก Syn. learn of
learn from (phrv.) ฉลาดขึ้นเพราะ See also: มีประสบการณ์มากขึ้นเนื่องจาก, เรียนรู้มากขึ้นจาก
learn of (phrv.) เรียนรู้จาก Syn. hear about, hear of, learn about
learn off (phrv.) ท่องจำได้ See also: จำได้ Syn. learn by
learn something by rote (idm.) เรียนรู้แบบท่องจำ
learn something from the bottom up (idm.) เรียนรู้จากจุดเริ่มต้น (คำไม่เป็นทางการ)
learn something the hard way (idm.) เรียนรู้จากประสบการณ์
learn the ropes (idm.) เรียนรู้วิธีทำ (บางสิ่ง)
learn up (phrv.) รู้ทะลุปรุโปร่ง See also: รู้ละเอียด, รู้ทั่วถึง
learn words by heart (idm.) ท่องจำ
learn words by rote (idm.) ท่องจำ
learned (adj.) ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้
learned (adj.) ซึ่งคงแก่เรียน See also: ซึ่งมีความรู้มาก Syn. highly-educated
learner (n.) ผู้ศึกษา See also: ผู้เรียน, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ฝึกหัด Syn. student, pupil
learning (n.) การเรียนรู้ See also: การศึกษา, การรับรู้ Syn. study
learning (n.) ความรู้ที่ได้มาจากการอ่านหรือการศึกษา See also: ความรู้ Syn. knowledge, information
English-Thai: HOPE Dictionary
learn(เลิร์น) {learnt/learned,learning,learns} v. เรียน,เรียนรู้,ศึกษา,หาความรู้,รู้มาว่า,ได้ข่าวมาว่า,สั่งสอน., See also: learnable adj. ดูlearn learner n. ดูlearn
learned(เลิร์น'นิด) adj. มีความรู้มาก,คงแก่เรียน,เกี่ยวกับการเรียนรู้., See also: learnedness n. ดูlearned, Syn. erudite,scholarly
learning(เลิร์น'นิง) n. การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การปรับบุคลิกภาพจากการปฏิบัติฝึกฝนหรือประสบการณ์, Syn. education
learnt(เลิร์นทฺ) v. กริยาช่อง 3 ของ learn
English-Thai: Nontri Dictionary
learn(vi,vt) เรียน,ศึกษา,เล่าเรียน,รู้,ทราบ,หัด
learned(adj) มีความรู้สูง,มีความรู้มาก,คงแก่เรียน
learner(n) ผู้เรียน,ผู้ศึกษาเล่าเรียน
learning(n) การเรียน,การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การเล่าเรียน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Learned institutions and societiesบัณฑิตยสถานและสมาคมทางวิชาการ [TU Subject Heading]
Learner Class, Slowชั้นเรียนพิเศษ [การแพทย์]
Learning การเรียนรู้ [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือใหม่ (v.) begin to do or learn something See also: be inexperienced, be amateur Syn. เริ่มหัด, ไม่ชำนาญ, อ่อนหัด Ops. มือเก่า
เริ่มหัด (v.) begin to do or learn something See also: be inexperienced, be amateur Syn. ไม่ชำนาญ, อ่อนหัด Ops. มือเก่า
ไม่ชำนาญ (v.) begin to do or learn something See also: be inexperienced, be amateur Syn. เริ่มหัด, อ่อนหัด Ops. มือเก่า
ท่องหนังสือ (v.) learn See also: study, memorize Syn. ท่องจำ, ท่อง
เรียน (v.) learn See also: study
ขึ้นครู (v.) learn a new thing at the first time See also: get one´s first lesson (in sex)
ขึ้นปาก (v.) learn by heart See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory Syn. เจนปาก, คล่องปาก
ขึ้นใจ (v.) learn by heart See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory Syn. ้แม่น Ops. ลืม
เจนปาก (v.) learn by heart See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory Syn. คล่องปาก
ได้ความ (v.) learn the news See also: get the information, know Syn. ได้เรื่อง, ได้การ, รู้เรื่อง
ทันเกม (v.) learn the other Syn. รู้เท่าทัน
ผู้เรียนรู้ (n.) learner See also: student Syn. ผู้เรียน Ops. ผู้สอน
การเรียนรู้ (n.) learning See also: acquisition of knowledge Syn. การศึกษา, การเรียน, การเล่าเรียน
สื่อการศึกษา (n.) learning aid See also: study aid Syn. สื่อการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้ (n.) learning process
การดาย (n.) clearness See also: cutting, mowing Syn. การตัด
การตัด (n.) clearness See also: cutting, mowing Syn. การดาย
การถาง (n.) clearness See also: cutting, mowing Syn. การดาย, การตัด
ความกระจ่าง (n.) clearness See also: distinctness Syn. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง Ops. ความคลุมเครือ, ความกำกวม
ความชัดเจน (n.) clearness See also: distinctness Syn. ความแจ่มแจ้ง Ops. ความคลุมเครือ, ความกำกวม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
We are very smart to learn thisพวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
You need to learn patienceคุณต้องเรียนรู้ที่จะอดทน
I really need to learn how to save money betterฉันอยากเรียนรู้จริงๆ ถึงวิธีเก็บเงินได้มากกว่านี้
And he won't pay for me to go and learn thereและเขาจะไม่จ่ายเงินให้ฉันไปเรียนที่นั่น
How long will it take to learn a language?ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนภาษา?
He used to learn everything by roteเขาเคยเรียนทุกสิ่งโดยการท่องจำ
This is the time where you need to learn to let goนี่เป็นเวลาที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมั่ง
You are expected to learn such a lot of things you've never learnedคุณถูกคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายอย่างที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
This way you can learn on your ownด้วยวิธีนี้เธอก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
You need to learn to go out and enjoy the single lifeเธอต้องเรียนรู้ที่จะออกไปเที่ยวและสนุกสนานกับชีวิตโสดบ้าง
I'm learning how to run my own businessฉันกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจของตนเอง
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
There are many ways of learning a languageมีหลายๆ วิธีในการเรียนภาษาหนึ่งๆ
It is no use learning without thinkingไม่มีประโยชน์ที่จะเรียนรู้โดยปราศจากการคิด
It was a very good learning experienceมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีมากๆ
This is too much learningนี่มันเรียนมาเกินไปแล้ว
Don't you remember what we learned?คุณจำสิ่งที่พวกเราเรียนรู้ไม่ได้หรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You must learn to choose between right and wrong.คุณต้องเรียนรู้ที่จะเลือก ระหว่างที่เหมาะสมและ
Oh, to learn things and-- and get smart.โอ้จะเรียนรู้สิ่ง และได้รับสมาร์ท
Please. I've never been to a large party, but I could learn what to do.ฉันไม่เคยไปงานเลี้ยงใหญ่ๆ ก็จริง เเต่ฉันเรียนรู้ได้นะคะ
But he said nothing of this to the bird, who could not understand him anyway... ... and who'd learn about the hawks soon enough.แต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรนี้นก ที่ไม่สามารถเข้าใจเขาอยู่แล้ว และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ เหยี่ยวเร็วพอ
I had lots of time to learn how to shoot with my left.ฉันมีเวลาฝึก ยิงปืนด้วยมือซ้าย
You'd better learn to distinguish rank.แกควรหัดแยกแยะตำแหน่งก่อน
You'll have to learn the hard way.ตอนนี้คุณจะต้องเรียนรู้วิธีที่ ยาก
Nothing you can say but you can learn how to play the gameไม่มีอะไรที่คุณสามารถพูดได้ แค่คุณสามารถเรียนรู้วิธีการเล่นเกม
All the kids'll learn to talk. Sure they will.มีลูก ๆ ที่พูดจ้อ เเน่นอนต้องพูดได้
Come and learn something. You might have to cook for 20 guys some day.มาและเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง คุณอาจจะมีการปรุงอาหารสำหรับ 20 คนบางวัน
So I decided to leave my planet and go out into the universe and try to learn something.ผมเลยตัดสินใจออกจากดาวของผม แล้วก็ท่องไปในจักรวาล และพยายามเรียนรู้บางอย่าง
I'm trying to learn about life, sir.- ผมพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตครับ

learn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,必有我师 / 三人行,必有我師] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher.
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.
习得性[xí dé xìng, ㄒㄧˊ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, 习得性 / 習得性] acquired; learned
联想学习[lián xiǎng xué xí, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ, 联想学习 / 聯想學習] associative learning
洋务学堂[yáng wù xué táng, ㄧㄤˊ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, 洋务学堂 / 洋務學堂] college of western learning in late Qing
品学[pǐn xué, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ, 品学 / 品學] conduct and learning (of an individual); moral nature and skill
死记[sǐ jì, ㄙˇ ㄐㄧˋ, 死记 / 死記] cram; rote learning
满堂灌[mǎn táng guàn, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄍㄨㄢˋ, 满堂灌 / 滿堂灌] cramming (as a teaching method); rote learning
渊博[yuān bó, ㄩㄢ ㄅㄛˊ, 渊博 / 淵博] erudite; profound; learned; extremely knowledgeable
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, 品学兼优 / 品學兼優] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning
洋务[yáng wù, ㄧㄤˊ ˋ, 洋务 / 洋務] foreign affairs (in Qing times); foreign learning
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 不会 / 不會] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to
不学无术[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, 不学无术 / 不學無術] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent
知识份子[zhī shí fèn zǐ, ㄓ ㄕˊ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 知识份子 / 知識份子] intellectual; learned person
博学[bó xué, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, 博学 / 博學] learned; erudite
博闻多识[bó wén duō shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˊ, 博闻多识 / 博聞多識] learned and erudite; knowledgeable and experienced
博雅[bó yǎ, ㄅㄛˊ ㄧㄚˇ, 博雅] learned
[xué, ㄒㄩㄝˊ, 学 / 學] learn; study; science; -ology
学问[xué wèn, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ, 学问 / 學問] learning; knowledge
学术[xué shù, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ, 学术 / 學術] learning; science; academic
智障[zhì zhàng, ㄓˋ ㄓㄤˋ, 智障] learning difficulties (handicap); retarded
有学问[yǒu xué wèn, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ, 有学问 / 有學問] learned
饱学[bǎo xué, ㄅㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, 饱学 / 飽學] learned; erudite; scholarly
人生短暂,学术无涯[rén shēng duǎn zàn, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xue2 shu4 wu2 ya2, 人生短暂,学术无涯 / 人生短暫,學術無涯] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis
吾生也有涯,而知也无涯[wú shēng yě yǒu yá, ˊ ㄕㄥ ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄧㄚˊ, er2 zhi1 ye3 wu2 ya2, 吾生也有涯,而知也无涯 / 吾生也有涯,而知也無涯] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis
师表[shī biǎo, ㄕ ㄅㄧㄠˇ, 师表 / 師表] paragon of virtue and learning; exemplary character
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 理学 / 理學] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹
文江学海[wén jiāng xué hǎi, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ, 文江学海 / 文江學海] river of literacy, sea of learning (成语 saw); ars longa, vita brevis
学海泛舟[xué hǎi fàn zhōu, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ㄈㄢˋ ㄓㄡ, 学海泛舟 / 學海汎舟] sailing on the sea of learning (成语 saw); ars longa, vita brevis
真才实学[zhēn cái shí xué, ㄓㄣ ㄘㄞˊ ㄕˊ ㄒㄩㄝˊ, 真才实学 / 真才實學] solid learning; real ability and learning; genuine talent
学海无涯[xué hǎi wú yá, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ˊ ㄧㄚˊ, 学海无涯 / 學海無涯] sea of learning, no horizon (成语 saw); no limits to what one still has to learn; ars longa, vita brevis
学员[xué yuán, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, 学员 / 學員] student; member of an institution of learning
学科[xué kē, ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, 学科 / 學科] subject; branch of learning; course
才学[cái xué, ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, 才学 / 才學] talent and learning; scholarship
传习[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, 传习 / 傳習] teaching and learning; to study and impart
洋学[Yáng xué, ㄧㄤˊ ㄒㄩㄝˊ, 洋学 / 洋學] Western learning
西学[Xī xué, ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, 西学 / 西學] Western learning (intellectual movement in the late Qing); also called 洋務運動|洋务运动

learn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P)
他山の石以て玉を攻むべし[たざんのいしもってたまをおさむべし, tazannoishimottetamawoosamubeshi] (exp) (arch) (proverb) (See 他山の石) one should learn from other's mistakes; stones from other mountains can be used to polish one's own gems
伝え聞く[つたえきく, tsutaekiku] (v5k,vt) to learn by hearsay
体する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping
懲りる[こりる, koriru] (v1,vi) to learn by experience; to be disgusted with; (P)
教うるは学ぶの半ば[おしうるはまなぶのなかば, oshiuruhamanabunonakaba] (exp) (id) We learn by teaching
確聞[かくぶん, kakubun] (n,vs) learn from reliable sources
空で覚える;そらで覚える[そらでおぼえる, soradeoboeru] (exp,v1) to learn by heart (rote); to memorize; to memorise
習うより慣れよ[ならうよりなれよ, narauyorinareyo] (exp) practice makes perfect (implying that it is better to learn from personal experience than from an instructor)
聞き及ぶ[ききおよぶ, kikioyobu] (v5b,vt) to hear of; to learn of
聞き覚える;聞きおぼえる[ききおぼえる, kikioboeru] (v1,vt) (1) (See 聞き覚えがある) to be familiar; (2) to learn by ear; to pick up knowledge
聞知[ぶんち, bunchi] (n,vs) learn of
見習い(P);見習(io)[みならい, minarai] (n) learn by observation; apprentice; (P)
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P)
覚え易い[おぼえやすい, oboeyasui] (adj-i) easy to learn
鑑みる;鑒みる[かんがみる, kangamiru] (v1,vt) to heed; to take into account; to learn from; to take warning from; in view of; in the light of
eラーニング[イーラーニング, i-ra-ningu] (n) e-learning
スピーキング[, supi-kingu] (n) speaking (generally related to learning English)
プログラム学習[プログラムがくしゅう, puroguramu gakushuu] (n) programmed learning
マスター(P);マスタ[, masuta-(P); masuta] (vs) (1) to master; to learn; (n) (2) proprietor; manager; bar-owner; (3) master (e.g. arts, science); (P)
ラーニング[, ra-ningu] (n) learning; (P)
ラーニングカーブ[, ra-ninguka-bu] (n) learning curve
ラーニングディスアビリティー[, ra-ningudeisuabiritei-] (n) learning disability
一子相伝[いっしそうでん, isshisouden] (n) transmission of the secrets of an art, craft, trade or learning from father to only one child
三遷[さんせん, sansen] (n) (1) thrice moving from house to house; (2) (abbr) (See 三遷の教え) the importance of creating an environment conducive to a child's learning
三遷の教え[さんせんのおしえ, sansennooshie] (exp) (See 孟母三遷の教え) the importance of creating an environment conducive to a child's learning
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning
不学[ふがく, fugaku] (adj-na) unlearned; uneducated
仕込む[しこむ, shikomu] (v5m,vt) (1) to train; to teach; to educate; (2) to acquire (information); to learn; to cram; (3) to stock; to stock up on; (4) to prepare (esp. ingredients for brewing); (5) to insert; to build into; to fit
他山の石[たざんのいし, tazannoishi] (n) (See 他山の石以て玉を攻むべし) lesson learned from someone's else mistake; object lesson; food for thought; stones from other mountains (can be used to polish one's own gems)
修道[しゅうどう, shuudou] (n) learning; studying the fine arts; (P)
冴え;冱え;冴(io)[さえ, sae] (n) (1) clearness; clarity; (2) skillfulness (skilfulness)
分明[ふんみょう;ぶんみょう;ぶんめい, funmyou ; bunmyou ; bunmei] (adj-na,n) clearness; clear understanding
勧学[かんがく, kangaku] (n,vs) encouragement of learning
十八檀林[じゅうはちだんりん, juuhachidanrin] (n) (See 浄土宗,関東) eighteen centers of Buddhist learning (of the Pure Land sect in the Kanto region)
博士[はかせ(P);はくし(P), hakase (P); hakushi (P)] (n,n-suf,adj-no) (1) (usu. はくし) doctorate; PhD; Dr (as a title); (n) (2) (usu. はかせ) expert; learned person; (P)
博識多才[はくしきたさい, hakushikitasai] (n,adj-na) wide knowledge and versatile talents; profound learning and varied attainments
口耳の学[こうじのがく, koujinogaku] (n) shallow learning
Japanese-English: COMDICT Dictionary
学ぶ[まなぶ, manabu] to learn
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial
学習機械[がくしゅうきかい, gakushuukikai] learning machine
遠隔教育[えんかくきょういく, enkakukyouiku] distance learning, remote learning
遠隔講義[えんかくこうぎ, enkakukougi] distance learning

learn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้ความ[v.] (dāi khwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results FR:
จำขึ้นใจ[v. exp.] (jam kheunja) EN: learn by heart ; memorize FR: apprendre par coeur ; mémoriser
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: learn by heart ; memorize ; remember ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: experience for the first time ; get one's first lesson ; initiate ; make one's debut ; learn a new thing FR:
ค่อยเป็นค่อยไป[v.] (khǿipenkhǿi) EN: proceed gradually ; learn little by little ; get better gradually FR: procéder graduellement
เล่าเรียน[v.] (laorīen) EN: study ; learn ; go to school FR: étudier ; apprendre
ไม่มีใครแก่เกินเรียน[loc.] (mai mī khra) EN: No one is too old to learn FR: Il n'est jamais trop tard pour apprendre
ปากเบา[v.] (pākbao) EN: be able to learn language at a very tender age ; learn quickly to speak FR:
ผิดเป็นครู[v. exp.] (phit pen kh) EN: learn from one's mistakes FR:
เปิดหูเปิดตา = เปิดหู เปิดตา = เปิดหู-เปิดตา[xp] (poēt hū poē) EN: open one's eyes ; learn something new ; broaden one's view ; go for a change ; go sightseeing FR: ouvrir les yeux et tendre l'oreille ; être très attentif
ร่ำเรียน[v.] (ramrīen) EN: study ; learn ; be learned FR: étudier sans relâche ; étudier avec application ; bûcher (fam.) ; potasser (fam.) ; bloquer (fam. - Belg.)
เรียน[v.] (rīen) EN: learn ; study ; practise ; take lessons ; take a course (in) FR: étudier ; apprendre ; faire des études ; assimiler ; se former à/aux
เรียนด้วยตนเอง[v. exp.] (rīen dūay t) EN: learn by oneself ; do a self-study course FR: apprendre par soi-même
เรียนเก่ง[v. exp.] (rīen keng) EN: be good at learning ; be good at school ; learn quickly FR: bien apprendre à l'école
เรียนขึ้นใจ[v. exp.] (rīen kheunj) EN: learn by heart FR: apprendre par coeur
เรียนหนังสือ[v. exp.] (rīen nangse) EN: study ; learn ; go to school ; be in school ; be educated FR: étudier ; suivre des cours
เรียนภาษาอังกฤษ[v. exp.] (rīen phāsā ) EN: learn English FR: apprendre l'anglais ; étudier l'anglais
เรียนภาษาจีน[v. exp.] (rīen phāsā ) EN: learn Chinese FR: apprendre le chinois
เรียนภาษาเกาหลี[v. exp.] (rīen phāsā ) EN: learn Korean FR: apprendre le coréen
เรียนภาษาญี่ปุ่น[v. exp.] (rīen phāsā ) EN: learn Japanese FR: apprendre le japonais
เรียนภาษาเยอรมัน[v. exp.] (rīen phāsā ) EN: learn German FR: apprendre l'allemand
เรียนรู้ [v.] (rīenrū) EN: learn ; learn how ; understand ; study ; read up ; mug up FR: apprendre ; comprendre ; étudier ; s'instruire ; s'initier à
เริ่มหัด[v. exp.] (roēm hat) EN: begin to learn something FR:
ทราบ[v.] (sāp) EN: learn ; be informed ; be told ; hear of ; take due note FR: être informé ; apprendre
ศึกษา[v.] (seuksā) EN: study ; go to school ; receive education ; be educated ; learn ; read up ; mug up ; cram FR: étudier ; apprendre ; s'instruire ; aller à l'école
ซื้อรู้[v.] (seūrū) EN: learn a lesson from having been cheated FR:
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory FR: mémoriser ; apprendre par coeur
ท่องจนขึ้นใจ[v. exp.] (thǿng jon k) EN: learn by heart FR: apprendre par coeur
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
บทอาขยาน[n. exp.] (bot ākhayān) EN: text to be learned by heart FR:
ได้รับทราบว่า[v. exp.] (dāi rap sāp) EN: have learned that ; understand that FR: avoir appris que
ให้ความรู้นักศึกษา[v. exp.] (hai khwāmrū) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
จารย์[n.] (jān) EN: expert ; learned person FR:
จิตวิทยาการเรียนรู้ [n. exp.] (jittawittha) EN: psychology of learning FR: psychologie de l'apprentissage [f]
การประเมินการเรียนรู้ [n. exp.] (kān pramoēn) EN: learning assessment FR:
การเรียน[n.] (kān rīen) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies FR: enseignement [m] ; éducation scolaire [f] ; éducation [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
การเรียนใหม่[n. exp.] (kān rīen ma) EN: relearning FR:
การเรียนหนังสือ[n.] (kān rīen na) EN: study ; learning FR: apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f]
การเรียนภาษา[n. exp.] (kān rīen ph) EN: language learning FR: apprentissage des langues [m]
การเรียนรู้[n.] (kān rīenrū) EN: learning ; acquisition of knowledge FR: apprentissage [m] ; compréhension [f] ; acquisition de connaissances [f]

learn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lernbegierde {f}desire to learn
Selbststudium {n} | im Selbststudium lernenprivate study | to learn by studying on one's own
Prüfschärfe {f}clearness test
Weiterbildung {f}continuing (process of) education (learning)
Fernuniversität {f}distance learning institute; the Open University [Br.]
Lernhilfe {f}learning aid
Lernmaterial {n}learning material
Lernprozess {m}learning process

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า learn
Back to top