ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

origination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *origination*, -origination-

origination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
origination (n.) การคิดค้น See also: การให้กำเนิด Syn. creation, invention
English-Thai: Nontri Dictionary
origination(n) การคิดขึ้น,การริเริ่ม,การประดิษฐ์,ที่มา,บ่อเกิด

origination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
十二縁起説[じゅうにえんぎせつ, juuniengisetsu] (n) {Buddh} Buddhist theory of the twelve-fold chain of causation, interdependent origination and co-dependent arising (San
創製[そうせい, sousei] (n,vs) invention; origination; discovery

origination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การคิดขึ้น[n. exp.] (kān khit kh) EN: origination FR:
ความคิดริเริ่ม[n. exp.] (khwāmkhit r) EN: iniative ; intuitiveness ; origination FR: intuition [f]
ปฏิจจสมุปบาท[n.] (patitjasamu) EN: dependent origination FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า origination
Back to top