ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mount

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mount*, -mount-

mount ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mount (vt.) ขึ้น (ม้า, เขา, บันได) Syn. climb, ascend
mount (vt.) เพิ่มขึ้น See also: พอกพูน Syn. increase, rise, ascend Ops. decrease, reduce
mount (vt.) ติด (ภาพ) See also: ตั้ง (ปืนใหญ่), จัดตั้ง Syn. fix, puton
mount (vt.) นำออกแสดง See also: จัดแสดง Syn. organize
mount (n.) สิ่งที่ใช้ติดหรือตั้ง เช่น กระดาษติดภาพ
mount (n.) ม้า Syn. horse
mount (n.) ภูเขา See also: เนินเขา, เขา Syn. mountain, hill
mount on (phrv.) ปีนขึ้นไปบน (สัตว์หรือจักรยาน) See also: ขึ้นขี่
mount on (phrv.) ติดไว้บน See also: วางไว้บนสุด
mount to (phrv.) ขึ้นสู่
mount up (phrv.) ค่อยๆ เพิ่มขึ้น See also: สูงขึ้น(จำนวน)
mountable (adj.) ซึ่งขึ้นไป (เช่น ปีน, ขึ้นม้า, ลุก)
mountain (n.) ภูเขา See also: เขา, เทือกเขา, ดอย Syn. mount, hill
mountain (adj.) ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา See also: ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา, ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขา
mountain (adj.) คล้ายภูเขา
mountain (n.) กองมหึมา See also: กองพะเนิน, กองใหญ่ Syn. heap, pile, stack
mountain bicycle (n.) จักรยานภูเขา Syn. bicycle, mountain bike
mountain bike (n.) จักรยานภูเขา Syn. mountain bicycle
mountain climber (n.) นักปีนเขา
mountain dew (n.) เหล้าวิสกี้ Syn. moonshine, whiskey
mountain goat (n.) สัตว์เคี้ยวเอื้องประเภทแพะในอเมริกาเหนือ Syn. rocky mountain goat
mountain lion (n.) สิงโตภูเขา See also: แมวป่าขนาดใหญ่ Syn. panther, puma, cougar, catamount
mountain lion (n.) สิงโตภูเขา Syn. cat
mountain range (n.) เทือกเขา
mountaineer (n.) นักปีนเขา See also: นักไต่เขา Syn. climber
mountaineer (n.) คนอาศัยอยู่ตามภูเขา See also: คนภูเขา
mountaineer (vi.) ปีนเขา See also: ขึ้นเขา Syn. ascend
mountaineering (n.) การปีนเขา See also: กีฬาปีนเขา
mountainlike (adj.) เหมือนภูเขา See also: ใหญ่โตมโหฬาร, แบบภูเขา Syn. mountain
mountainous (adj.) เต็มไปด้วยภูเขา See also: ซึ่งมีภูเขามาก
mountainous (adj.) เหมือนภูเขา See also: ใหญ่โตมโหฬาร, แบบภูเขา Syn. mountainlike, mountain
mountainside (n.) ไหล่เขา See also: ทางลาดบนเขา
mountaintop (n.) ยอดเขา
mountebank (n.) คนหลอกลวง Syn. phony, pretender, fraud, charlatan, quack
mountebank (n.) คนหลอกขายยา See also: หมอเถื่อน Syn. quack
mountebank (vt.) หลอกลวง
mountebankery (n.) การหลอกลวง
mounted (adj.) ซึ่งตั้งอยู่ See also: ซึ่งนั่งอยู่, ซึ่งขี่ม้าอยู่ Syn. seated, riding Ops. afoot, unhorsed
mounter (n.) ผู้ปีน See also: ผู้ขึ้นขี่ม้า, ผู้ลุกขึ้น
Mountie (n.) ตำรวจม้าในแคนาดา Syn. Mounty
English-Thai: HOPE Dictionary
mount(เมาน์ทฺ) v.,n. (การ) ขึ้น,ปีนขึ้น,ลุกขึ้น,ขึ้นม้า,ยกขึ้น,ตั้งปืนใหญ่,วางยาม,ติดภาพ,ติดตัวอย่าง,เตรียมตัวอย่างเพื่อส่องกล้องจุลทรรศน์,เตรียมส่องกล้องจุลทรรศน์,สิ่งค้ำจุน,เนินเขา,ภูเขา, See also: mountable adj.
mountain(เมา'เทิน) n. ภูเขา adj. เกี่ยวกับภูเขา, Syn. mount
mountain lion =cougar(ดู)
mountain rangen. เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง (โดยทั่วไปตั้งแต่ 2000 ฟุตขึ้นไป)
mountaineer(เมาทะเนียร์') n. ผู้อาศัยอยู่ตามภูเขา,นักขึ้นเขา,นักไต่เขา vi. ขึ้นเขา,ไต่เขา
mountainous(เมา'เทินเนิส) adj. เต็มไปด้วยภูเขา,เกี่ยวกับ ภูเขา,ใหญ่โตและสูง ###A. alpine ###A. flat
mountebank(เมาทฺ'แบงคฺ) n. คนหลอกลวง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,กำมะลอ. vi. ประกาศชวนเชื่อดังกล่าว,หลอกลวง., See also: mountebankery n., Syn. quack,charlatan,
mounted(เมา'ทิด) adj. บนหลังม้า,ซึ่งขี่ม้าอยู่,เกี่ยวกับทหารม้า
English-Thai: Nontri Dictionary
mount(n) ภูเขา,ยอดเขา,เนินเขา
mountain(n) ภูเขา,ดอย,เขา
MOUNTAIN mountain range(n) ทิวเขา,เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง
mountaineer(n) ชาวเขา,นักปีนเขา,นักไต่เขา
mountainous(adj) มีภูเขามาก,สูง,ใหญ่โต
mountebank(n) ตัวตลก,คนหลอกลวง,นักเล่นกล,หมอเถื่อน
mounting(n) การขึ้น,การขึ้นขี่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mountใส่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mountainภูเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mountingการติดตั้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mountวางบนแผ่นกระจก [การแพทย์]
Mountain ภูเขา พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบ ๆ ตั้งแต่ 600 ม. ขึ้นไป และมีความลาดชันสูง [สิ่งแวดล้อม]
Mountaineeringการไต่เขา [TU Subject Heading]
Mountingการเก็บถาวร, การติดตัวอย่าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คีรี (n.) mountain Syn. ภูเขา, เขา, พนม, สิงขร, ไศล
คีรี (n.) mountain See also: mount, fell, hill, alp Syn. ภูผา, ขุนเขา, เทือกเขา
ดอย (n.) mountain See also: hill Syn. ภูเขา
พนม (n.) mountain See also: hill Syn. ภูเขา
ภู (n.) mountain Syn. ภูเขา, เขา, คีรี, พนม, สิงขร, ไศล
ภูธร 2 (n.) mountain Syn. ภูเขา
ภูเขา (n.) mountain See also: mount, fell, hill, alp Syn. ภูผา, ขุนเขา, คีรี, เทือกเขา
มหิธร (n.) mountain Syn. ภูเขา
ศิขริน (n.) mountain See also: mount Syn. ศิงขริน, ภูเขา, ศีขร
ศิขริน (n.) mountain See also: mount Syn. ศิงขร, ภูเขา, ศีขร
ศิขริน (n.) mountain See also: mount Syn. ศิงขร, ภูเขา, ศีขริน
ศิขรี (n.) mountain See also: mount Syn. ศิงขร, ภูเขา
ศิงขร (n.) mountain See also: mount Syn. ศิขริน, ศิงขริน, ภูเขา, ศีขร
ศิงขริน (n.) mountain See also: mount Syn. ศิขริน, ศิงขร, ภูเขา, ศีขร
ศีขร (n.) mountain See also: mount Syn. ศิงขร, ภูเขา, ศีขริน, ศิขริน
ศีขริน (n.) mountain See also: mount Syn. ศิงขร, ภูเขา, ศิขรี
สิงขร (n.) mountain Syn. ภูเขา, เขา, คีรี, พนม, ไศล
เขา (n.) mountain See also: hill Syn. ภูเขา, เทือกเขา, แนวเขา, ขุนเขา
ช่องเขา (n.) mountain pass See also: ravine, gorge, defile Syn. หุบเขา
ทิวเขา (n.) mountain range
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you like the beach or the mountains better?คุณชอบหาดทรายหรือภูเขามากกว่ากัน
I live among the mountainsพวกเขาอาศัยอยู่ในท่ามกลางภูเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's an old Mount Prospect police car. They were practically giving them away.มันเป็นรถตำรวจเมานทโพรสเพคทเก่า พวกเขาเกือบให้มันฟรี
The tablets Moses brought down from Mount Horeb and smashed,แผ่นจารึกที่ มอสนำลงมาจาก ภูเขาโอเร็บ แล้วฟาดจนแตกละเอียด
The tablets Moses brought down from Mount Horeb and smashed, if you believe in that sort of thing.แผ่นจารึกที่ มอสนำลงมาจาก ภูเขาโอเร็บ แล้วฟาดจนแตกละเอียด
He climbs Mount Kalisa where he meets Siva, the Hindu god.เขาปีนขึ้นภูเขา Kalisa ที่ซึ่งเขาได้พบกับพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดู
Baby's starting Mount Holyoke in the fall.เบบี้ ก็จะไปเรียนที่ เมาท์ โฮลกี้ ปลายปีนี้
Her fingers scratch my buns As I mount to have some fun,นิ้วของเธอคุ้ยเขี่ยประตูหลังของฉัน ดั่งฉันขึ้นขี่แรงมันส์
What do you say we pack a picnic tomorrow and hike up to Mount Arecibo?อะไรที่คุณพูด เราแพ็คปิกนิกในวันพรุ่งนี้ และธุดงค์ขึ้นไปบนภูเขาคิ?
Bunch of you people came up here right after Mount St. Helens went nuts.พวงของคนที่คุณมาที่นี่ หลังจากภูเขาไฟเซนต์เฮเลนไปถั่ว
If this thing blows, and if she does a Mount St. Helens, the blast will get here within a minute.ถ้าพัดสิ่งนี้ และถ้าเธอไม่ เมาท์เซนต์เฮเลนส์ ระเบิดจะได้รับที่นี่ ภายในหนึ่งนาที
We saw the same thing in the Philippines on Mount Pinatubo before she blew.เราเห็นสิ่งเดียวกันในประเทศฟิลิปปินส์ บนภูเขา Pinatubo ก่อนที่เธอจะพัด
My father gave it to me when I climbed Mount Blanc.พ่อฉันให้มาตอนที่ปีนมองต์บลังค์
Everyone's climbed Mount Blanc.ใครๆ ก็ปีนมองต์บลังค์

mount ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合击[hé jī, ㄏㄜˊ ㄐㄧ, 合击 / 合擊] combined assault; to mount a joint attack
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 潢] dye paper; lake; pond; mount scroll
埃特纳火山[Āi tè nà huǒ shān, ㄞ ㄊㄜˋ ㄋㄚˋ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, 埃特纳火山 / 埃特納火山] Mount Etna (volcano in Italy)
征勦[zhēng jiǎo, ㄓㄥ ㄐㄧㄠˇ, 征勦] to mount a punitive expedition against bandits
阿空加瓜[Ā kōng jiā guā, ㄚ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄚ, 阿空加瓜] Cerro Aconcagua, mountain in the Americas
阿空加瓜山[Ā kōng jiā guā shān, ㄚ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄚ ㄕㄢ, 阿空加瓜山] Cerro Aconcagua, mountain in the Americas
阿尔卑斯[Ā ěr bēi sī, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ, 阿尔卑斯 / 阿爾卑斯] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔卑斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, 阿尔卑斯山 / 阿爾卑斯山] Alps, mountain range bordering Switzerland
友谊峰[yǒu yì fēng, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄈㄥ, 友谊峰 / 友誼峰] Mt Friendship, the highest peak of the Altai mountains
阿尔泰山[Ā ěr tài shān, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, 阿尔泰山 / 阿爾泰山] Altai mountain range in Xinjiang and Siberia
阿尔泰山脉[Ā ěr tài shān mài, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 阿尔泰山脉 / 阿爾泰山脈] Altai mountain chain on the border of Russia and Mongolia
客运量[kè yùn liàng, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, 客运量 / 客運量] amount of passenger traffic
数目[shù mù, ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, 数目 / 數目] amount; number
数量[shù liàng, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, 数量 / 數量] amount; quantity
数额[shù é, ㄕㄨˋ ㄜˊ, 数额 / 數額] amount; sum of money; fixed number
安第斯山脉[Ān dì sī shān mài, ㄢ ㄉㄧˋ ㄙ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 安第斯山脉 / 安第斯山脈] Andes mountain chain of South America
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
阿巴拉契亚[Ā bā lā qì yà, ㄚ ㄅㄚ ㄌㄚ ㄑㄧˋ ㄧㄚˋ, 阿巴拉契亚 / 阿巴拉契亞] Appalachian Mountains in North America
阿特拉斯[Ā tè lā sī, ㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄙ, 阿特拉斯] Atlas (Titan in Greek mythology); Atlas mountains of north Africa
巴音布克草原[Bā yīn bù kè cǎo yuán, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, 巴音布克草原] Bayanbulak grasslands in Uldus basin of Tianshan mountains
博格达山脉[Bó gé dá shān mài, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 博格达山脉 / 博格達山脈] Bogda Mountain range in Tianshan mountains
断背山[Duàn bèi shān, ㄉㄨㄢˋ ㄅㄟˋ ㄕㄢ, 断背山 / 斷背山] Brokeback Mountain, film by Ang Lee
山峦[shān luán, ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ, 山峦 / 山巒] a mountain range; an unbroken chain of peaks
绵亘[mián gèn, ㄇㄧㄢˊ ㄍㄣˋ, 绵亘 / 綿亘] stretching in an unbroken chain (esp. mountains)
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 坎塔布连山脉 / 坎塔布連山脈] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, 量] capacity; quantity; amount; to estimate
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 岫] cave; mountain peak
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
碰撞造山[pèng zhuàng zào shān, ㄆㄥˋ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄕㄢ, 碰撞造山] collisional orogeny; mountain building as a result of continents colliding
折合[zhé hé, ㄓㄜˊ ㄏㄜˊ, 折合] convert into; amount to
科迪勒拉[Kē dí lè lā, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ, 科迪勒拉] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
科迪勒拉山系[Kē dí lè lā shān xì, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, 科迪勒拉山系] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
山茱萸[shān zhū yú, ㄕㄢ ㄓㄨ ㄩˊ, 山茱萸] Cornus officinalis; sour mountain date; herb associated with longevity
美洲狮[Měi zhōu shī, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄕ, 美洲狮] cougar; mountain lion; puma
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)
环形山[huán xíng shān, ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄢ, 环形山 / 環形山] crater; ring-shaped mountain
大别山[Dà bié shān, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕㄢ, 大别山 / 大別山] Dabie mountain range on the borders of Henan, Anhui and Hubei provinces
小刀会[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, 小刀会 / 小刀會] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855

mount ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
台紙[だいし, daishi] (n) cardboard; mat; mount
山上の垂訓[さんじょうのすいくん, sanjounosuikun] (n) the Sermon on the Mount
散りばめる;鏤める;散り嵌める[ちりばめる, chiribameru] (v1,vt) (uk) to inlay; to set; to stud; to enchase (a thing) with; to mount (gem)
蓬莱[ほうらい, hourai] (n) (1) Mount Penglai; Penglai Island; enchanted land of perpetual youth from Chinese mythology; (2) (See 三蓬莱) sacred mountain (e.g. Mount Fuji, Mount Kumano, etc.)
アパラチア山脈[アパラチアさんみゃく, aparachia sanmyaku] (n) Appalachian mountains; Appalachians
アルニカ[, arunika] (n) arnica (esp. mountain tobacco, Arnica montana) (lat
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen)
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort
お山;御山[おやま;みやま(御山)(ok), oyama ; miyama ( o yama )(ok)] (n) (hon) (pol) (fam) (See 山・やま・1) mountain
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting
カルミア[, karumia] (n) kalmia (esp. mountain laurel, Kalmia latifolia) (lat
キャラバンシューズ[, kyarabanshu-zu] (n) light mountain-climbing shoes (wasei
グリルコネクタ[, gurirukonekuta] (n) {comp} grill-mounted connector; grill-mounting connector
この位;此の位[このくらい;このぐらい, konokurai ; konogurai] (n,adv) (uk) (See これ位) this much; this amount
これ位;此れ位;是位[これくらい;これぐらい, korekurai ; koregurai] (n,adv) (See この位) this much; this amount
シュグニー語[シュグニーご, shuguni-go] (n) Shughni (language spoken in Pamir mountains in Afghanistan and Tajikistan)
スカイライン[, sukairain] (n) (1) skyline; (2) scenic mountain road; (P)
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount
ちっとやそっと[, chittoyasotto] (exp) small amount; bit; smidgen
となる[, tonaru] (exp) (See になる) to become; to amount to
となるために[, tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to...
とんぶり[, tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed
ナナカマド属[ナナカマドぞく, nanakamado zoku] (n) Sorbus (genus of trees and shrubs comprising whitebeam, rowan, service tree, and mountain ash)
バックフロートタイプ[, bakkufuro-totaipu] (n) type of scuba buoyancy control device with a back-mounted air bladder (wasei
パラマウント[, paramaunto] (adj-f) paramount
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
フェーン現象[フェーンげんしょう, fe-n genshou] (n) hot, dry wind that blows down from a mountain (Foehn phenomenon)
ホースカラータイプ[, ho-sukara-taipu] (n) front-mounted BCD (wasei
マウンティング;マウンチング[, maunteingu ; maunchingu] (n) mounting
マウンテンゴリラ[, mauntengorira] (n) mountain gorilla
マウンテンフレーム[, mauntenfure-mu] (n) {comp} mounting frame
マウンテンレール[, mauntenre-ru] (n) {comp} mounting rail
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P)
ラッセル[, rasseru] (n) (1) (abbr) (See ラッセル車) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle; (2) carving a trail through deep snow (by foot when mountaineering); (P)
ラテルネ[, raterune] (n) (See ランタン) lantern (for mountaineering) (ger
一念天に通ず[いちねんてんにつうず, ichinentennitsuuzu] (exp) (id) Faith will move mountains
一息[ひといき, hitoiki] (n,adj-no) (1) one breath; pause; rest; (2) one go (i.e. in a short time); (3) small amount of effort
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マウント[まうんと, maunto] mount (vs)
リモートマウント[りもーとまうんと, rimo-tomaunto] remote mount
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount
トラフィック量[トラフィックりょう, torafikku ryou] traffic load, traffic amount
ヘッドマウンテッド[へっどまうんてっど, heddomaunteddo] head-mounted (display, for VR)
マウンテンフレーム[まうんてんふれーむ, mauntenfure-mu] mounting frame
マウンテンレール[まうんてんれーる, mauntenre-ru] mounting rail
マウント処理[マウントしょり, maunto shori] mount(ing) process
取り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an)
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach
着脱可能[ちゃくだつかのう, chakudatsukanou] demountable (an)
装着[そうちゃく, souchaku] mounting (vs)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ฝ่าฟัน(อุปสรรค) English: to surmount

mount ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ; peak ; mount ; mountain FR: mont [m] ; montagne [f]
ดอย[n.] (døi) EN: mount ; mountain ; hill FR: colline [f] ; mont [m] ; montagne [f]
ดอยอินทนนท์[n. prop.] (Døi Inthano) EN: Doi Inthanon ; Mount Inthanon FR:
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; form ; organize ; mount FR: établir ; former ; organiser ; monter
ไกลาส[n. prop.] (Kailāt) EN: Mount Kailasa (Shiva's mountain abode) FR:
เขา[n.] (khao) EN: mount ; mountain ; hill FR: mont [m] ; colline [f] ; montagne [f]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb FR: monter ; gravir ; escalader
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun banda) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder FR: monter l'escalier ; prendre l'escalier ; gravir les marches ; monter les marches ; monter à l'échelle
ขี่[v.] (khī) EN: ride ; straddle ; mount FR: monter ; chevaucher ; enfourcher
ขี่ม้า[v. exp.] (khī mā) EN: ride a horse ; be on horse back ; mount a horse FR: monter à cheval ; faire du cheval
โขด[n.] (khōt) EN: hill ; highland ; mount ; hillock ; knoll FR: colline [f]
ไกรลาส[n. prop.] (Krailāt) EN: Mount Kailasa (Shiva's mountain abode) FR:
เพิ่มขึ้น[v. exp.] (phoēm kheun) EN: increase ; accelerate ; grow ; mount FR: accroître ; augmenter ; s'accroître ; croître ; élever
เพิ่มเติม[v.] (phoēmtoēm) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach FR: rajouter ; ajouter ; compléter
ภู[n.] (phū) EN: mountain ; hill ; mount FR: colline [f[ ; mont [m]
ภูเขา[n.] (phūkhao) EN: mountain ; mount ; hill FR: montagne [f] ; colline [f]
ภูเขาอาโป[n. prop.] (Phūkhao Āpō) EN: Mount Apo FR: mont Apo [m]
ภูเขาไฟเอตนา[n. prop.] (Phūkhaofai ) EN: Mount Etna FR: Etna
ภูเขาฟุจิ ; ภูเขาไฟฟุจิ [n. prop.] (Phūkhao Fuj) EN: Mount Fuji FR: Mont Fuji [m]
ภูเขาคันธมาทน์[n. prop.] (Phūkhao Kha) EN: Khao Khanthamat ; Mount Gandhamadana FR:
เริ่มปฏิบัติการ[v. exp.] (roēm patiba) EN: mount ; launch FR: lancer
สุเมรุ[n. prop.] (Sumēn) EN: Mount Meru FR:
ตั้ง[n.] (tang) EN: set up ; put up ; erect ; install ; bring up ; stand ; mount FR: ériger ; installer ; dresser ; monter ; planter
เถลิง[v.] (thaloēng) EN: ascend ; mount FR: monter ; accéder
ติดตั้ง[v.] (tittang) EN: install ; put in ; set up ; mount ; fix ; deploy FR: installer ; implanter ; monter ; équiper ; poser ; déployer
ยอดเขาเอเวอเรสต์[n. prop.] (Yøtkhao Ēwo) EN: Mount Everest FR: mont Everest [m] ; Everest [m]
เบี้ย[n.] (bīa) EN: small amount of money FR:
ชาวดอย[n. exp.] (chāo døi) EN: mountain people ; hill tribe FR: montagnard [m]
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer FR: montagnard [m] ; tribus des montagnes [mpl]
ช่องเขา[n.] (chǿngkhao) EN: mountain pass FR:
ได้เงินเดือนละ ...[v. exp.] (dāi ngoen d) EN: earn ... (+ amount) a month FR: gagner ... (+ chif.) par mois
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties FR: se bagarrer ; lutter pour
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
ห่า[n.] (hā) EN: shower of rain ; amount of rain FR:
หักบัญชี[v.] (hakbanchī) EN: debit one's account ; deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank FR: débiter un compte
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass FR:
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
หุบผา[n. exp.] (hupphā) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
จักรยานภูเขา [n. exp.] (jakkrayān p) EN: mountain bike FR: vélo tout-terrain [m] ; V.T.T. [m] ; VTT [m]
จักรยานวิบาก[n. exp.] (jakkrayān w) EN: mountain bike FR: vélo tout-terrain [m] ; V.T.T. = VTT [m] (abrév.)

mount ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flaschenhalter-Öse {f}bottle mount
Deckenstativ {n}ceiling mount
Motorblock {m}engine mount
Schutzblechhalter-Ösen {pl}fender mount
Gelenkkopf {m} [techn.]pivot mount
Bergpredigt {f}sermon on the Mount
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine)
Istbestand {m}actual result; actual amount; actual stock
Istbetrag {m}actual amount
Bergbussard {m} [ornith.]African Mountain Buzzard
Abschreibungsbetrag {m}amount of depreciation
Anschaffungsbetrag {m}amount of the purchase price
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
Bestellbetrag {m}amount of the order
Beteiligungsquote {f}amount of holding
Betragsabweichung {f}amount deviation
Betragsaufbereitung {f}amount editing
Betragsausrechnung {f}amount calculation
Betragsberechtigung {f}amount authorization
Betragsberichtigung {f}amount adjustment
Betragseingabe {f}amount input
Betragsfeld {n}amount field
Betragskontierung {f}amount posting
Betragskorrektur {m}amount correction
Investitionssumme {f}amount to be invested
Aufsteckreibahle {f}arbor-mounted reamer
Aufsteck-Gewindebohrer {m}arbor-mounted tap
Aufsteck-Senker {m}arbor-mounted counterbore
Arfakbrillenvogel {m} [ornith.]Yellow-bellied Mountain White-eye
Arfakhonigfresser {m} [ornith.]Mountain Red-headed Honeyeater
Durchschnittsbetrag {m}average amount
Baerammerfink {m} [ornith.]Tucuman Mountain Finch
Baude {f}mountain hut; mountain inn
Gestell {n} | in Gestellen untergebrachtbay | bay-mounted
Borneodickkopf {m} [ornith.]Bornean Mountain Whistler
Gerätesteckdose {f}box mounting receptacle
Befestigungswinkel {m}mounting bracket
Bronzerücken-Fruchttaube {f} [ornith.]Mountain Rufous-be. Fruit Pigeon
Bruttobetrag {m}gross amount
Buntflöter {m} [ornith.]Mid-mountain Rail Babbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mount
Back to top