ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

starting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *starting*, -starting-

starting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
starting (n.) จุดเริ่ม Syn. origin, start
starting from (phrv.) เริ่มจาก See also: เริ่มต้นจาก
starting line (n.) เส้นเริ่มออกวิ่ง See also: เส้นสตาร์ท Syn. start
starting point (n.) จุดเริ่มต้น See also: จุดเริ่มของประสบการณ์หรือเหตุการณ์ใหม่ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดตั้งต้น (n.) starting point See also: source, beginning point Syn. จุดกำเนิด, จุดเริ่ม, จุดเริ่มแรก Ops. จุดสิ้นสุด, จุดจบ
จุดเริ่มต้น (n.) starting point See also: source, beginning point Syn. จุดตั้งต้น, จุดกำเนิด, จุดเริ่ม, จุดเริ่มแรก Ops. จุดสิ้นสุด, จุดจบ
จุดเริ่มแรก (n.) starting point See also: source, beginning point Syn. จุดตั้งต้น, จุดกำเนิด, จุดเริ่ม Ops. จุดสิ้นสุด, จุดจบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're starting early todayวันนี้คุณเริ่มต้นแต่เช้าเลยนะ
The feast will be starting in five minutesงานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นในอีก 5 นาที
I'm starting to doubt your resolve!ฉันกำลังสงสัยถึงวิธีแก้ปัญหาของคุณ
You're starting to make me nervousคุณกำลังเริ่มทำให้ฉันหงุดหงิดแล้วนะ
I'm starting to get angry nowฉันเริ่มจะโกรธแล้วตอนนี้
We got on the train just as it was startingพวกเราขึ้นรถไฟพอดีกับที่รถไฟกำลังออกเลย
We get on the bus just as it was startingพวกเราขึ้นรถบัสพอดีกับที่รถเริ่มออกเดินทาง

starting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标底[biāo dǐ, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˇ, 标底 / 標底] base number (of a tender); starting price (for auction)
亲爱[qīn ài, ㄑㄧㄣ ㄞˋ, 亲爱 / 親愛] Dear or beloved (way of starting a letter)
雅乐[yǎ yuè, ㄧㄚˇ ㄩㄝˋ, 雅乐 / 雅樂] formal ceremonial music of each succeeding Chinese dynasty starting with the Zhou; Korean a'ak; Japanese gagaku
初始[chū shǐ, ㄔㄨ ㄕˇ, 初始] initial; starting (point)
起价[qǐ jià, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚˋ, 起价 / 起價] initial price (e.g. for the first kilometer); prices starting from
闯王陵[Chuǎng Wáng líng, ㄔㄨㄤˇ ㄨㄤˊ ㄌㄧㄥˊ, 闯王陵 / 闖王陵] mausoleum to late Ming peasant rebel leader Li Zicheng 李自成 (who styled himself Chuang Wang): one in Jiugongshan 九宫山 nature reserve, Tongshan county, Xianning prefecture, Hubei, and another in Shimen 石门, Changde 常德, Hunan, built starting in 1980
太极图说[Tài jí tú shuō, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, 太极图说 / 太極圖說] philosophical book by Song dynasty scholar Zhou Dun'yi 周敦頤|周敦颐, starting from an interpretation of the Book of Changes
须知[xū zhī, ㄒㄩ ㄓ, 须知 / 須知] prerequisites; rules that must be known before starting sth
出发点[chū fā diǎn, ㄔㄨ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˇ, 出发点 / 出發點] starting point; the outset
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
时断时续[shí duàn shí xù, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄒㄩˋ, 时断时续 / 時斷時續] stopping and starting; intermittent; sporadic; on and off

starting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system.
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P)
スターティングピッチャー[, suta-teingupiccha-] (n) starting pitcher
スターティングラインアップ[, suta-teingurain'appu] (n) starting lineup
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[, ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei
ビジネスプロデュース[, bijinesupurodeyu-su] (n) starting up and developing a business (wasei
上り口;登り口[のぼりぐち, noboriguchi] (n) starting point for an ascent (mountain, stairs, etc.)
事を好む[ことをこのむ, kotowokonomu] (exp,v5m) to revel in trouble and discord; to be bent on making trouble; to like starting fights
事始め[ことはじめ, kotohajime] (n) (1) taking up a new line of work; the beginning of things; (2) starting the preparations for New Year's festivities (December 8 in Tokyo, December 13 in Kyoto); (3) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
五摂家[ごせっけ, gosekke] (n) (See 摂関) the five regent houses; five families of the Fujiwara clan (Konoe, Kujo, Nijo, Ichijo, and Takatsukasa) entrusted as imperial regents and advisors starting in the Kamakura period
仕切り直し[しきりなおし, shikirinaoshi] (n) (1) getting poised again for charging (sumo); toeing the mark again; (2) starting again; getting a fresh start; going back to square one
仕初め;仕初;為初め;為初[しぞめ, shizome] (n) (1) (See 手始め) outset; beginning; starting (things); (2) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
先発メンバー[せんぱつメンバー, senpatsu menba-] (n) starting line-up (wasei
兵庫髷;兵庫曲[ひょうごわげ, hyougowage] (n) (obsc) (See 慶長) female hairstyle starting from the Keicho period
出鼻;出端;出っ端;出っ鼻[ではな(出鼻;出端);でばな(出鼻;出端);でっぱな, dehana ( debana ; shutsu haji ); debana ( debana ; shutsu haji ); deppana] (n) (1) (出鼻 only) projecting part (of a headland, etc.); (2) outset; moment of departure; beginning of work; starting out
切り出し[きりだし, kiridashi] (n) (1) pointed knife; (2) logging; cutting; (3) (beef) scraps; (4) starting to speak
原点に帰る;原点に返る[げんてんにかえる, gentennikaeru] (exp,v5r) to go back to the starting point
大寄[おおよせ, ooyose] (n) (1) calling many harlots and entertainers and have a big party; (2) starting an important maneuver at the end of a game of go
始業時間[しぎょうじかん, shigyoujikan] (n) opening time; starting time of work
始点[してん, shiten] (n) point of departure; initial point; starting point
安居[あんご, ango] (n,vs) {Buddh} varsika (meditation retreat; usu. for 90 days starting on the 15th day of the 4th month of the lunisolar calendar)
就労[しゅうろう, shuurou] (n,vs) starting work; being employed; being hired; (P)
御破算;ご破算[ごはさん, gohasan] (n) starting afresh
振り出し(P);振出し;振出;振り出[ふりだし, furidashi] (n) (1) shaking out; (2) throw (of dice); toss; (3) drawing; issuing; draft; draught; (4) starting point; beginning; outset; (5) (abbr) (See 振り出し薬) infusion; (P)
掛け声倒れ[かけごえだおれ, kakegoedaore] (n) starting with vigor but ending with no action; raising one's voice (in a call to action) and then failing to take action
比良八講[ひらはっこう, hirahakkou] (n) Buddhist service centred around the Lotus Sutra held over four days in Shiga Prefecture, starting from the 24th day of the second month of the lunisolar calendar
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
番手[ばんて, bante] (n) (1) (yarn) count; (suf) (2) (as in 二番手) (See 一番手) n-th place (e.g. in a race); n-th in position (e.g. a starting lineup); (P)
登山口[とざんぐち, tozanguchi] (n) starting point of a mountain ascent; trailhead (leading up a mountain)
見切り発車[みきりはっしゃ, mikirihassha] (n,vs) starting a train before all the passengers are on board; making a snap decision; starting an action without considering objections to it any longer; (P)
門出;首途[かどで;しゅと(首途), kadode ; shuto ( kubi to )] (n,vs) (1) (also has an archaic reading of かどいで) leaving one's own house (e.g. when going to war); departure; setting out; (2) starting a new life; starting life anew
開戦[かいせん, kaisen] (n,vs) outbreak of war; starting a war; (P)
開講[かいこう, kaikou] (n,vs) (1) holding a course (of lectures); offering a course; (2) beginning a series of one's lectures; starting a new course
駆け出し;駆出し;駈け出し[かけだし, kakedashi] (n,adj-no) (1) novice; beginner; (n) (2) (See 駆け出す・かけだす) starting to run; running off; running away
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting
バードウィーク[, ba-doui-ku] (n) (See 愛鳥週間) Bird Week (starting on May 10th of each year)
先発[せんぱつ, senpatsu] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; advance party; going on ahead; (2) being in a (team sports) match or game from the start; starting; (P)
十五年戦争[じゅうごねんせんそう, juugonensensou] (n) Fifteen Years' War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
原点[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point
起動[きどう, kidou] startup (vs), launch, starting (e.g. engine, computer)
起点[きてん, kiten] origin, starting point
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag
開始変数[かいしへんすう, kaishihensuu] starting variable (SV)

starting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝนตกแล้ว[v. exp.] (fon tok laē) EN: it's starting raining FR: il commence à pleuvoir
หัวที[n.] (hūathī) EN: beginning ; starting point ; commencement FR: point de départ [m]
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start FR: début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มแรก[n. exp.] (jut roēmraē) EN: starting point FR:
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jutroēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point ; initial point ; origin FR: point de départ [m] ; point initial [m] ; origine [f]
สัญญาณออกตัว[n. exp.] (sanyān øktū) EN: starting signal FR:
ซองสตาร์ท[n. exp.] (søng satāt) EN: starting gate FR:
ถิ่นกำเนิด[n. exp.] (thin kamnoē) EN: birthplace ; hometown ; native place ; native land ; starting point FR: lieu de naissance [m] ; lieu d'origine [m]
มูล[n.] (mūn) EN: ground ; starting-point ; source FR: base [f] ; fondement [m] ; source [f]

starting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Sternmarsch {m}demonstration march from different starting points
Start {m} | fliegender Start | stehender Startstart; starting | rolling start | standing start
Anfahr-Zugkraft {f}tractive effort on starting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า starting
Back to top