ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miniaturize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miniaturize*, -miniaturize-

miniaturize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miniaturize (vt.) ย่อให้เล็ก

miniaturize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微缩[wēi suō, ㄨㄟ ㄙㄨㄛ, 微缩 / 微縮] compact; micro-; miniature; to miniaturize

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miniaturize
Back to top