ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

notify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *notify*, -notify-

notify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
notify (vt.) แจ้งความ See also: บอกกล่าว, บอก, ประกาศ Syn. edify, inform
notify of (phrv.) แจ้งให้ทราบ (อย่างเป็นทางการ)
notify to (phrv.) แจ้ง (ข้อมูล) เกี่ยวกับอย่างเป็นทางการ
English-Thai: HOPE Dictionary
notify(โน'ทิไฟ) vt. แจ้งความ,แจ้ง,ประกาศ,บอกให้ทราบ., See also: notifiable adj. notifier n., Syn. inform
English-Thai: Nontri Dictionary
notify(vt) เตือนล่วงหน้า,แจ้งความ,บอกให้ทราบ,ประกาศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
notify๑. บอกกล่าว๒. แจ้งความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บอกกล่าว (v.) notify See also: apprise, inform, announce to Syn. บอก, แจ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll have to notify them within two hours.{\cHFFFFFF}I'll have to notify them within two hours.
Did you notify the Coast Guard about this? No.- คุณเเจ้งให้ยามชายฝั่งรู้รึยัง
And notify authorities, immediately.#ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนนะคะ
Victor, this disease is progressive, degenerative. I have to notify someone...- วิคเตอร์,ถ้าโรคนี้ลุกลาม,ทำลายล้าง . ผมต้องแจ้งเรื่องนี้...
We should at least notify Song-Yang.อย่างน้อยเราควรแจ้งเรื่องนี้กับซองหยาง
Right after I notify the State and fill out the paperwork.ได้หลังจากที่แจ้งทางรัฐก่อน แล้วก็กรอกเอกสาร
Once you get one, fill out this form, and we'll notify you in 30 days.ได้เมื่อไหร่ กรอกฟอร์มนี้ เราจะติดต่อคุณภายใน 30 วัน
Roger dispatch, notify the Fire Dept. I will meet them there.รับทราบ แจ้งหน่วยดับเพลิง ผมจะไปที่นั้น
Clearly, HQ have failed to notify you. My troop is to be billeted here.เห็นชัดว่าสำนักงานใหญ่ไม่ได้แจ้งคุณ กองกำลังเราให้พักชั่วคราวที่นี่
I will notify that you have arrived.ชั้นจะไปบอกให้ว่าคุณมาถึงแล้ว
I'll notify the family.ฉันจะแจ้งครอบครัวเขา
She went to the marina to notify his wife.คนพวกนี้ไม่ยอมหยุดจริงๆ

notify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dá, ㄉㄚˊ, 达 / 達] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity
报信[bào xìn, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄣˋ, 报信 / 報信] notify; inform

notify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card

notify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งให้ทราบ[v. exp.] (jaēng hai s) EN: inform ; notify ; alert FR: informer ; faire savoir
แจ้งเหตุ[v.] (jaēng hēt) EN: inform ; notify ; tell FR: informer
แจ้งความ[v.] (jaēngkhwām) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report ; lodge a report FR: annoncer ; notifier ; avertir ; faire de la publicité
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrū) EN: call the police ; inform the police ; notify the police ; tell the police FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police ; informer la police
แจ้งเตือน[v. exp.] (jaēng teūoe) EN: notify FR: notifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า notify
Back to top