ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expurgate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expurgate*, -expurgate-

expurgate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expurgate (vt.) ตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออกก่อนตีพิมพ์ Syn. censor, edit
expurgate from (phrv.) ตัดออกจาก See also: ตัดทอนออก, ลบออกจาก
English-Thai: HOPE Dictionary
expurgate(อิคซฺ'เพอเกท) vt. ตัดออก,ตัดทอน,ชำระ., See also: expurgation n. -expurgator n. expurgatorial adj. expurgatory adj., Syn. cleanse
English-Thai: Nontri Dictionary
expurgate(vt) ชำระล้าง,ตัดออก,ตัดทอน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expurgated editionฉบับตัดทอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You ever wanna hear the unexpurgated version of your guy, come find me, OK?รู้มั้ย ถ้าสนใจอยากฟังความจริง อีกด้านของคนดีของคุณ ก็มาหาฉัน นะ?
You ever wanna hear the unexpurgated versionถ้าคุณอยากเห็นความจริงอีกด้าน

expurgate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
繁本[fán běn, ㄈㄢˊ ㄅㄣˇ, 繁本] detailed edition; unexpurgated version

expurgate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無修正[むしゅうせい, mushuusei] (n,adj-no) unaltered; uncensored; unexpurgated; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expurgate
Back to top