ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

business

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *business*, -business-

business ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
business (n.) ธุรกิจ See also: การค้า Syn. firm
business (n.) ผู้สนับสนุน
business (n.) หน้าที่ See also: ธุระ, ภารกิจ, กิจธุระ, กิจ, งาน, หน้าที่การงาน Syn. task
business (sl.) เจ๋ง See also: ยอดไปเลย, เยี่ยม, ยอดเยี่ยม Syn. the business
business administration (n.) การบริหารธุรกิจ
business agreement (n.) การซื้อขาย See also: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรกิจ Syn. agreement, bargain, trade, business transaction
business deal (vt.) ติดต่อธุรกิจ See also: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ Syn. do business, trade
business end of (idm.) ส่วนปลายของบางสิ่ง
business transaction (n.) การซื้อขาย See also: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรกิจ Syn. agreement, bargain, trade, business agreement
businesslike (adj.) เหมือนธุรกิจ
businessman (n.) นักธุรกิจ Syn. executive, tradesman
businessperson (n.) ผู้เสี่ยงโชค Syn. stockholder, gambler
businesswoman (n.) หญิงนักธุรกิจ
English-Thai: HOPE Dictionary
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
businesslikeadj. เกี่ยวกับธุรกิจ,มีประสิทธิภาพ,เอาจริงเอาจัง
businessmann. นักธุรกิจชาย
businesswoman(-วู'เมิน) n. นักธุรกิจหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
business(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง
businesslike(adj) เอางานเอาการ,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด
businessman(n) นักธุรกิจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
businessธุรกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Businessธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Businessmanนักธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
M.B.A. (abbr.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (n.) Department of Business Economics
ทอดธุระ (v.) leave one´s business or duty See also: neglect, relinquish responsibility
บธ.ด. (n.) Doctor of Business Administration See also: D.B.A.
บธ.บ. (n.) Bachelor of Business Administration See also: B.B.A.
บธ.ม. (n.) Master of Business Administration See also: M.B.A.
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (n.) Doctor of Business Administration See also: D.B.A. Syn. บธ.ด.
บริหารธุรกิจบัณฑิต (n.) Bachelor of Business Administration See also: B.B.A. Syn. บธ.บ.
บริหารธุรกิจบัณฑิต (n.) Bachelor of Business Administration
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (n.) Master of Business Administration See also: M.B.A. Syn. บธ.ม.
สนญ. (n.) principal business office; head office Syn. สำนักงานใหญ่
เดินธุระให้ (v.) transact business for another See also: go on an errand for another, do something for someone, go on business Syn. ทำแทน
เดินเรื่อง (v.) arrange business with somebody See also: manage, operate Syn. จัดการ, ติดต่อ, วิ่งเต้น
กงการ (n.) business See also: affair, responsibility, duty Syn. กิจธุระ, เรื่อง
การขาย (n.) business See also: trade, commerce Syn. วณิชยา, การพาณิชย์, การซื้อขาย, การค้าขาย, การค้า
การค้า (n.) business See also: trade, commerce, dealings Syn. กิจการค้า, การค้าขาย
การพาณิชย์ (n.) business See also: trade, commerce, dealing Syn. การค้าขาย
กิจ. งาน (n.) business See also: mission, commission, activity, errand, work, duty Syn. การงาน, หน้าที่
กิจการ (n.) business See also: trade, work, enterprise, undertaking Syn. ธุรกิจ, กิจการค้า, ธุรกิจการค้า
กิจธุระ (n.) business See also: mission, commission, activity, errand, work, duty Syn. การงาน, หน้าที่, กิจ. งาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have other business to attend toฉันมีธุระอื่นๆ ต้องไปทำ
What is your business with him?คุณมีธุระอะไรกับเขา
I built this business on my backฉันสร้างธุรกิจนี้ด้วยตนเอง
If you'll excuse us, we have business to attend toต้องขอตัวด้วยนะ พวกเรามีธุระที่ต้องไปทำ
It's really not my business any moreจริงๆ แล้วมันไม่ใช่ธุระอะไรของฉันแต่อย่างใด
I'm here to do business with himฉันมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจกับเขา
Let's get down to businessมาพูดเรื่องธุรกิจกันเถอะ
We've come here on private businessพวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
So let's get to businessงั้นมาเข้าเรื่องธุรกิจกันเถอะ
It's none of your businessมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ
I went there on businessฉันไปทำธุระที่นั่น
Can we get down to business?เรามาเข้าเรื่องธุรกิจกันดีไหม
It's none of your businessมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ
I'm learning how to run my own businessฉันกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจของตนเอง
It's really none of your businessมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณเลยจริงๆ
We've been tied up with businessพวกเรายุ่งอยู่กับธุรกิจ
You take care of your businessคุณดูแลธุรกิจของคุณ
She is the most celebrated editor in the businessเธอเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการธุรกิจ
If you want to indulge this fantasy, it's your businessถ้าคุณอยากจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพ้อฝันพวกนี้ มันก็เรื่องของคุณ
I remembered some urgent business, so I've got to goฉันจำได้ว่ามีธุระด่วนบางอย่างที่ต้องทำ งั้นฉันต้องไปแล้วล่ะ
Mind your own business!ใส่ใจกับธุระของตนเองเถอะ
He said he's going to take over his family businessเขาบอกว่าเขาจะเข้ารับช่วงกิจการของครอบครัว
Don't butt in all of my business!อย่ามายุ่งเรื่องต่างๆ ทั้งหมดของฉัน
You usually don't care about other people's businessโดยปกติแล้วนายไม่สนใจเรื่องของคนอื่นๆ นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง
I wish I had a business like this. There's no future in housework.ฉันอยากมีร้านแบบนี้จัง คนไร้อนาคตอย่างฉันคงทำได้แต่งานบ้าน
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา
Yes. Mr. Favell and I have a little business transaction on hand.ใช่ฉันกับคุณฟาเวลคุยเรื่องธุรกิจค้างอยู่
Now, Favell, let's get this business over.เอาล่ะฟาเวลมาจัดการให้จบเรื่องกันดีกว่า
Yeah. What about that business with the knife?ใช่ สิ่งที่เกี่ยวกับธุรกิจด้วยมีดที่?
I suppose it's the same in your business too, huh?ฉันคิดว่ามันเป็นเหมือนกันในธุรกิจของคุณด้วยฮะ?
That... business before, when that tall guy, whatshisname, was tryin' to bait me?ที่ ... ธุรกิจก่อนเมื่อคนที่แต่งตัวประหลาดสูง whatshisname ได้รับการพยายามที่ 'เหยื่อฉัน?
There was this whole business about the stab wound and how it was made.มีธุรกิจทั้งหมดนี้เกี่ยวกับบาดแผลที่ถูกแทงเป็นและวิธีการที่มันถูกสร้างขึ้น
Or this business about the knife.Or this business about the knife.
And what about this business of the el?And what about this business of the el?
This business with the glasses?This business with the glasses?

business ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老板[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, 老板 / 老闆] boss; business proprietor
事务所[shì wù suǒ, ㄕˋ ˋ ㄙㄨㄛˇ, 事务所 / 事務所] business office
企业管理[qǐ yè guǎn lǐ, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 企业管理 / 企業管理] business management (as a study)
商报[shāng bào, ㄕㄤ ㄅㄠˋ, 商报 / 商報] business newspaper
商学[shāng xué, ㄕㄤ ㄒㄩㄝˊ, 商学 / 商學] business studies; commerce as an academic subject
商学院[shāng xué yuàn, ㄕㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 商学院 / 商學院] business school; university of business studies
商业中心[shāng yè zhōng xīn, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 商业中心 / 商業中心] business center; commerce center
商业区[shāng yè qū, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄑㄩ, 商业区 / 商業區] business district; downtown
商业应用[shāng yè yìng yòng, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ˋ ㄩㄥˋ, 商业应用 / 商業應用] business application
商业管理[shāng yè guǎn lǐ, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 商业管理 / 商業管理] business administration
秉公办理[bǐng gōng bàn lǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, 秉公办理 / 秉公辦理] conducting business impartially (成语 saw); to act justly
执行人[zhí xíng rén, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 执行人 / 執行人] executioner (hangman); business executor
配角[pèi jué, ㄆㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 配角] supporting role (in play, film etc); minor role; to play a secondary role (in business etc); to play second fiddle
国际商业机器[guó jì shāng yè jī qì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄐㄧ ㄑㄧˋ, 国际商业机器 / 國際商業機器] International Business Machines; IBM
力宝[lì bǎo, ㄌㄧˋ ㄅㄠˇ, 力宝 / 力寶] Lippo (Group) (Indonesian business concern)
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, 一拍两散 / 一拍兩散] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation
两清[liǎng qīng, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ, 两清 / 兩清] loan settled (business term); business complete to the satisfaction of both parties
企业管理硕士[qǐ yè guǎn lǐ shuò shì, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, 企业管理硕士 / 企業管理碩士] Master of Business Administration (MBA)
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
淡季[dàn jì, ㄉㄢˋ ㄐㄧˋ, 淡季] off season; slow business season
生意兴隆[shēng yì xīng lóng, ㄕㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, 生意兴隆 / 生意興隆] thriving and prosperous business or trade
营运[yíng yùn, ˊ ㄩㄣˋ, 营运 / 營運] running; operation (of airport, bus service, business etc)
交易额[jiāo yì é, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄜˊ, 交易额 / 交易額] sum or volume of business transactions; turnover
霸业[bà yè, ㄅㄚˋ ㄧㄝˋ, 霸业 / 霸業] the business of hegemony; toiling to become master of the universe
出差[chū chāi, ㄔㄨ ㄔㄞ, 出差] to go on a business trip
事情要做[shì qíng yào zuò, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, 事情要做] work that needs to be done; business that needs to be attended to
事情[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, 事情] affair; matter; thing; business
[wù, ˋ, 务 / 務] affair; business; matter
商业[shāng yè, ㄕㄤ ㄧㄝˋ, 商业 / 商業] business; trade; commerce
旺月[wàng yuè, ㄨㄤˋ ㄩㄝˋ, 旺月] busy (business) month
商务[shāng wù, ㄕㄤ ˋ, 商务 / 商務] commercial affairs; commercial; commerce; business
供销商[gōng xiāo shāng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ ㄕㄤ, 供销商 / 供銷商] distribution business; supplier
物流[wù liú, ˋ ㄌㄧㄡˊ, 物流] distribution (business); logistics
井水不犯河水[jǐng shuǐ bù fàn hé shuǐ, ㄐㄧㄥˇ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄈㄢˋ ㄏㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, 井水不犯河水] everyone minds their own business
出口商[chū kǒu shāng, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄕㄤ, 出口商] exporter; export business
法耶德[Fǎ yē dé, ㄈㄚˇ ㄧㄝ ㄉㄜˊ, 法耶德] Fayed (name); Mohamed Abdel Moneim Fayed (1933-), controversial Egyptian-born businessman and philanthropist, owner of Harrods (London) and Fulham football club
办公[bàn gōng, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ, 办公 / 辦公] handle official business; work (usually in an office)
凋敝[diāo bì, ㄉㄧㄠ ㄅㄧˋ, 凋敝] hard; depressed (of business); destitute (of life)
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia
人家[rén jiā, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, 人家] household; dwelling; family; sb else's house; household business; house of woman's husband-to-be

business ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business
アパレル産業[アパレルさんぎょう, apareru sangyou] (n) apparel business
インクリビジネス[, inkuribijinesu] (n) (abbr) incremental business
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
コボル[, koboru] (n) {comp} Common Business Oriented Language; COBOL
コミュニケーター[, komyunike-ta-] (n) communicator; operator in a telemarketing business
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business
ショービジネス[, sho-bijinesu] (n) show business
ハウスカード[, hausuka-do] (n) credit card issued by a particular store or business (wasei
ビジネスアセスメント[, bijinesuasesumento] (n) business assessment
ビジネスアナリスト[, bijinesuanarisuto] (n) {comp} business analyst
ビジネスオートメーション[, bijinesuo-tome-shon] (n) business automation
ビジネスカレッジ[, bijinesukarejji] (n) business college
ビジネスコンサルタント[, bijinesukonsarutanto] (n) business consultant
ビジネススクール入学共通試験[ビジネススクールにゅうがくきょうつうしけん, bijinesusuku-ru nyuugakukyoutsuushiken] (n) business school entrance test; GMAT
ビジネスセンター[, bijinesusenta-] (n) (1) business center of a city (centre); (2) business center of a hotel (providing fax & copy services, etc.)
ビジネスソフトウェア連盟[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] (n) {comp} BSA; Business Software Association
ビジネスパートナー[, bijinesupa-tona-] (n) business partner
ビジネスプロデュース[, bijinesupurodeyu-su] (n) starting up and developing a business (wasei
ビジネスランチ[, bijinesuranchi] (n) business lunch
ビジネスリーダーシップ[, bijinesuri-da-shippu] (n) business leadership
ビッグビジネス[, biggubijinesu] (n) big business
ピンクちらし[, pinku chirashi] (n) flyer advertising a sex-related business
ベンチャービジネス[, bencha-bijinesu] (n) (not a venture capital firm) start-up company; venture business
ベンチャー企業[ベンチャーきぎょう, bencha-kigyou] (n) (not a venture capital firm) (See ベンチャービジネス) start-up company; venture business
一文商い[いちもんあきない, ichimon'akinai] (n) (a) penny store; business on a small scale
不公正な取引方法[ふこうせいなとりひきほうほう, fukouseinatorihikihouhou] (n) unfair business practice; unfair business practices
不採算部門[ふさいさんぶもん, fusaisanbumon] (n) (1) non-profit sector; (2) unprofitable business or department
不景気[ふけいき, fukeiki] (adj-na,n) business recession; hard times; depression; gloom; sullenness; cheerlessness; (P)
事務を執る[じむをとる, jimuwotoru] (exp,v5r) to do (attend to) business
事務を見る[じむをみる, jimuwomiru] (exp,v1) to attend to business
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker
事業継続計画[じぎょうけいぞくけいかく, jigyoukeizokukeikaku] (n) business continuity plan; BCP
仕事に勤しむ[しごとにいそしむ, shigotoniisoshimu] (exp,v5m) to be assiduous in one's business
企業マインド[きぎょうマインド, kigyou maindo] (n) business confidence; business sentiment; corporate sentiment
企業整備[きぎょうせいび, kigyouseibi] (n) curtailment of business operations
企業競争力[きぎょうきょうそうりょく, kigyoukyousouryoku] (n) business competitiveness; corporate competitiveness
休業[きゅうぎょう, kyuugyou] (n,vs) closed (e.g. store); business suspended; shutdown; holiday; (P)
会社の不存在[かいしゃのふそんざい, kaishanofusonzai] (exp) non-existence of a business corporation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business
ビジネスソフトウェア連盟[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] BSA, Business Software Association
ビジネストラヒック[びじねすとらひっく, bijinesutorahikku] business traffic
ビジネスユーザ[びじねすゆーざ, bijinesuyu-za] business user
事務用[じむよう, jimuyou] business use
業務アプリケーション[ぎょうむアプリケーション, gyoumu apurike-shon] business application
イービジネス[いーびじねす, i-bijinesu] e-business
基幹業務[きかんぎょうむ, kikangyoumu] business-critical (a-no), mission-critical
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ビジネス[びじねす, bijinesu] Thai: ธุรกิจ English: business
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินกิจการ English: to run a business
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การค้า English: business
経済[けいざい, keizai] Thai: ธุรกิจการค้า English: business

business ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thu) EN: business administration FR:
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thu) EN: manage a business FR: administrer ; conduire ; gérer ; organiser ; manager
บริหารธุรกิจบัณฑิต[n. exp.] (børihān thu) EN: Bachelor of Business Administration (BBA, B.B.A.) FR:
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (børihān thu) EN: Doctor of Business Administration FR:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[n. exp.] (børihān thu) EN: Master of Business Administration FR:
บริษัทค้าส่ง[n. exp.] (børisat khā) EN: wholesale business ; wholesaler FR:
ชั้นธุรกิจ[n. exp.] (chan thurak) EN: businesss class ; business FR: classe affaires [f ] ; business class [f] ; business [f]
ดำเนินกิจการ[v. exp.] (damnoēn kit) EN: run business FR:
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ[n. exp.] (datchanī kh) EN: Business Confidence Index FR:
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate FR: faire des démarches
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman FR: démarcher
เดินทางธุรกิจ[n. exp.] (doēnthāng t) EN: business trip FR:
เดินธุระให้[v.] (doēnthuraha) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
เอสเอ็มอี[abv.] (Ēs-Em-ī) EN: small business FR:
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; business house ; commercial establishment ; concern FR: magasin [m] ; établissement commercial [m] ; centre commercial [m] ; grande surface [f] ; succursale [f]
หัวเซ็งลี้[n. exp.] (hūa senglī) EN: good head for business FR:
หุ้นส่วน[n.] (hunsuan) EN: partner ; business partner ; associate ; partnership FR: partenaire [m] ; associé [m]
หุ้นส่วนธุรกิจ[n. exp.] (hunsuan thu) EN: business partner FR:
จรรยาบรรณทางธุรกิจ[n. exp.] (janyāban th) EN: business ethics FR: éthique commerciale [f]
จรรยาการค้า[n. exp.] (janyā kānkh) EN: commercial ethics ; business ethics FR: bonnes pratiques commerciales [mpl]
เจ้าสัว[n.] (jaosūa) EN: rich Chinese merchant ; wealthy business owner ; wealthy Chinese FR: commerçant fortuné [m] ; riche Chinois [m]
จริยศาสตร์ธุรกิจ[n. exp.] (jariyasāt t) EN: business ethics FR: éthique des affaires [f]
จริยธรรมทางธุรกิจ[n. exp.] (jariyatham ) EN: business ethics FR: éthique des affaires [f]
เจ๊ง[v.] (jeng) EN: fail ; flop ; be finished ; be ruined ; go bust ; go bankrupt ; broke ; go out of business FR:
เจรจาธุรกิจ[v. exp.] (jēnrajā thu) EN: talk about business FR: parler affaires
จดหมายธุรกิจ[n. exp.] (jotmāi thur) EN: business letter FR:
กำไรทางธุรกิจ[n. exp.] (kamrai thān) EN: business profit FR:
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act ; affair ; matter ; things FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m] ; choses [fpl]
การย์[n.] (kān) EN: work ; duty ; business FR:
การบริหารธุรกิจ[n. exp.] (kān børihān) EN: business administration FR:
การจัดการสายการบิน[n. exp.] (kān jatkān ) EN: airline business management FR:
การจัดการธุรกิจการบิน[n. exp.] (kān jatkān ) EN: aviation business management FR:
การจัดการธุรกิจสายการบิน[n. exp.] (kān jatkān ) EN: airline business management FR:
การค้า[n.] (kān khā) EN: business ; trade ; commerce ; dealings FR: commerce [m] ; business [m] ; affaires [fpl]
การค้าขาย[n.] (kān khākhāi) EN: trade ; commerce ; business FR: commerce [m] ; affaires [fpl]
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kān khā khø) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
การขาดทุน[n.] (kān khātthu) EN: loss ; losing ; losing one's capital ; losing in business FR: pertes financières [fpl]
การขยายธุรกิจ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion of business FR:
การเขียนจดหมายธุรกิจ[n. exp.] (kān khīen j) EN: business letter writing FR: correspondance commerciale [f]

business ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affentheater {n}crazy business
Agenturgeschäft {n}agency business
Rentengeschäft {n}annuity business
Unternehmensbewertung {f}appraisal of business
Geschäftsverteilung {f}assignment of business
Bargeschäft {n}spot business
Dienstreise {f} | auf Dienstreisebusiness trip | on a business trip
Geschäft {n} | ein Geschäft führen | ein Geschäft leiten | ein gutes Geschäftbusiness | to run a business | to direct a business | a good stroke of business
Privatkundengeschäft {n}consumer banking; consumer business
Kerngeschäft {n}core business
Detailhandel {m}retail business
Betriebsschluss {m}end of business hours; end of working hours
geschäftskundig {adj}experienced in business
Familienbetrieb {m}family business
Betriebswirt {m}graduate in business management
Geschäftsgeist {m}head for business
Abzahlungsgeschäft {n}hire purchase business
Kleinbetrieb {m}small business
Wirtschaftsingenieurwesen {n}Industrial Engineering with Business Studies
Versandgeschäft {n}mail-order business house
betriebswirtschaftliche Auswertung {f}management analysis; business assessment
meinen; sagen wollen | meinend | gemeint | er/sie meint | ich/er/sie meinte | er/sie hat/hatte gemeint | es ernst meinento mean {meant; meant} | meaning | meant | he/she means | I/he/she meant | he/she has/had meant | to mean business
Betriebsstätte {f}permanent business establishment
Immobilienhandel {m}real estate business
Geschäftsgang {m}run of business; business routine
Unterhaltungsindustrie {f}show business
Auftragsbestand {m}business backlog
Beratungsfirma {f}business consultancy
Bereichsleiter {m}business unit manager
Betriebsauftrag {m}business order
Betriebslehre {f}business operations
Betriebswirtschaftler {m}business economist
Bürocomputer {m}business computer
Diplomkaufmann {m} (Dipl.-Kfm.)business graduate; MBA
Geschäftsbereich {m}business division
Geschäftsbericht {m}business report; company report
Jungunternehmer {m}young businessman; young entrepreneur
Mittelstand {m} [econ.]mid tier (business); small business(es); small and medium-sized companies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า business
Back to top