ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลด*, -ปลด-

ปลด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลด (v.) discharge See also: dismiss, fire, remove, detach Syn. ปลอดออก, ขับไล่, ถอดออกจากตำแหน่ง, ให้ออก, ไล่, เลิกจ้าง
ปลด (v.) untie See also: unbind, undo, remove, unhitch Syn. แกะ, เอาออก, แก้, ถอด
ปลดจากตำแหน่ง (v.) put (a ship) out of commission See also: discharge Syn. ปลดจากทำเนียบ, ปลดจากประจำการ
ปลดจากทำเนียบ (v.) put (a ship) out of commission See also: discharge Syn. ปลดจากตำแหน่ง, ปลดจากประจำการ
ปลดจากประจำการ (v.) put (a ship) out of commission See also: discharge Syn. ปลดจากตำแหน่ง, ปลดจากทำเนียบ
ปลดทุกข์ (v.) ease See also: be released from, relieve Syn. ทำให้หมดทุกข์
ปลดทุกข์ (v.) excrete See also: take a piss, pee-pee, urinate, empty the bowel Syn. ถ่ายอุจจาระ, ปัสสาวะ
ปลดปลง (v.) die See also: pass away, perish Syn. ตาย, มรณะ, ถึงแก่มรณภาพ, มรณภาพ, แตกดับ, ถึงกาลกิริยา, ลาโลก, วายชนม์, ชีวงคต, ชีวิตักษัย, มรณา, ม้วย, ม้วยมรณ์, ม้วยมรณา, วายชีวาตม์, วายชีวา
ปลดปล่อย (v.) free See also: release, liberate, set free, emancipate Syn. ให้ความเป็นไท, ปลดเปลื้อง, ให้เป็นอิสระ, ปล่อย, ปลด, ให้เสรีภาพ
ปลดระวาง (v.) put (a ship) out of commission See also: discharge Syn. ปลดจากตำแหน่ง, ปลดจากทำเนียบ, ปลดจากประจำการ
ปลดออก (v.) dismiss See also: discharge, fire, remove Syn. ให้ออก, ให้พ้นตำแหน่ง, ไล่ออก, ขับออก
ปลดอาวุธ (v.) disarm Syn. วางอาวุธ Ops. ติดอาวุธ
ปลดเกษียณ (v.) retire Syn. ปลดเกษียณอายุ
ปลดเกษียณอายุ (v.) retire
ปลดเปลื้อง (v.) release See also: liberate, remove, relieve, ease, alleviate, lessen, emancipate Syn. ทำให้หลุดพ้น, บรรเทา, ช่วยเหลือ
ปลดแอก (v.) liberate See also: free, release Syn. เป็นอิสระ, ปลดปล่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
cockbill {cockbilledvt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
cockbills}vt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
decommissionvt. ปลดออกจากประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
defuse(ดิฟิวซฺ') vt. ปลดเอาชนวนออก,ขจัดภัย
degradation(เดกกระเด'เชิน) n. การลดขั้น,การลดตำแหน่ง,การปลด,การทำให้ขายหน้า,การทำให้เสื่อม,การสึกกร่อน,ความน่าอาย ,การแตกตัว,การสลายตัว, Syn. dishonour
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
demonetisevt. ปลดค่าของเงินตรา,ถอนเงินออกมาใช้, See also: demonetisation n. ดูdemonetize demonetization n. ดูdemonetize
demonetizevt. ปลดค่าของเงินตรา,ถอนเงินออกมาใช้, See also: demonetisation n. ดูdemonetize demonetization n. ดูdemonetize
demount(ดีเมาทฺ') vt. ถอด,ปลด,เอาออก., See also: demountable adj. ดูdemount
deplume(ดีพลูม') vt. ถอนขน,เด็ด,ริบ (ทรัพย์สมบัติ) ,ปลด (ยศ ตำแหน่ง), See also: deplumation n.
deposal(ดิโพ'เซิล) n. การปลด ,การขับไล่,การให้การเป็นพยาน
depose(ดีโพซ') vt. ปลด,ขับไล่,ให้การเป็นพยาน. vi. ให้การเป็นพยาน., See also: deposable adj. deposer n.
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
dethrone(ดีโธรน') vt. เอาออกจากบัลลังก์,ปลด., See also: dethronement n. ดูdethrone, Syn. depose
diliverance(ดิลิฟ'เวอเรินซฺ) n. การนำส่ง,การส่งต่อ,การช่วยชีวิต,การปลดปล่อย,ข้อคิดเห็น,การแถลงการณ์
disarm(ดิสอาร์ม') v. ปลดอาวุธ,ลดอาวุธ,เอาอวัยวะป้องกันตัวออก,ขจัดอารมณ์,ปลดเปลื้อง., See also: disarmer n. ดูdisarm
disarmament(ดิสอา'มะเมินทฺ) n. การปลดอาวุธ,การลดอาวุธ,การลดกำลังทหาร,การขจัดอารมณ์ (โกรธ,เกลียด,สงสัย)
disband(ดิสแบนดฺ') v. เลิก,ทำให้สลาย,ปลดออกจากประจำการ,ทำให้กระจายออก, See also: disbandment n., Syn. break up,
disburdenvt. ปลดเปลื้องภาระ vi.เอาของบรรทุกลง, See also: disburdenment,n.
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด,ปล่อย,เปลื้อง,ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น,หลุดออก,ว่าง, Syn. loosen,unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
disentanglevt.,vi. ปลด,เปลื้อง, ทำให้หายยุ่ง,ชำระสะสาง
dismantle(ดิสแมน'เทิล) vt. รื้อ,ถอดออก,ปลด,เปลื้อง., See also: dismantlement n. ดูdismantle dismantler n. ดูdismantle, Syn. pull down
displacevt. ทำให้เคลื่อนที่,เคลื่อนที่,เข้าแทนที่,ไล่,ปลด., See also: displacer n. ดูdisplace, Syn. move
disposses(ดิสพะเซส') vt. ริบทรัพย์,ยึดทรัพย์,ปลด,ชิง,ขับออก., See also: dispossession n. dispossesor n. dispossessory adj., Syn. dismiss
disyoke(ดิสโยค') vt. ปลดแอก
divest(ไดเวสทฺ') {divested,divesting,divests} vt. เปลื้องผ้า,เปลื้อง,ปลด,กำจัด,ละทิ้ง., See also: divestible adj. ดูdivest divestiture n. ดูdivest, Syn. unclothe,denude,deprive
doff(ดอฟ) {doffed,doffing,doffs} vt. เปลื้อง,ปลด,ขจัด,ละทิ้ง,เลิกล้ม,เผยอ,ถอด,เปิด., See also: doffer n
emancipate(อิแมน'ซะเพท) vt. ปลดเปลื้อง,ปล่อยให้อิสระ,ปล่อยทาส,เลิกทาส,ยุติการควบคุม, See also: emancipation n. ดูemancipate emancipative adj. ดูemancipate emancipator n. ดูemancipate emancipatory adj. ดูemancipate emanipated adj. ดูemancipate
emeritus(อิเมอ'ริเทิส) adj.,n. (ผู้) ซึ่งปลดเกษียณแล้วแต่ยังคงตำแหน่ง เป็นเกียรติยศอยู่
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
exonerate(อิคซอน'เนอเรท) vt. ทำให้ฟื้นจากความผิด,ปลดเปลื้องภาระ, See also: exoneration n. exonerative adj., Syn. acquit
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen
freer(ฟรี'เออะ) n. ผู้ปล่อยให้เป็นอิสระ,สิ่งที่ปลดปล่อย adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของfree
golden ageยุคทอง,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงชีวิตหลังวัยกลางคน,อายุปลดเกษียณของคน
English-Thai: Nontri Dictionary
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
degradation(n) การลดชั้น,การปลด,การถอดยศ,การลดตำแหน่ง
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล
depose(vt) ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ว่างลง,ขับไล่
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
detach(vt) ส่งไป,ปลด,ถอดออก,แยกจากกัน
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง
dethrone(vt) ปลดออกจากตำแหน่ง,ขับออกจากบัลลังก์
disarm(vt) ลดอาวุธ,ปลดอาวุธ,ทำให้วางอาวุธ
disarmament(n) การลดอาวุธ,การปลดอาวุธ
disband(vt) ทำให้สลาย,แยกย้าย,ทำให้กระจายไป,เลิก,ปลดประจำการ
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
disconnect(vt) ตัดขาด,แยกจากกัน,เลิก,ปลด
disengage(vt) เลิก,ปล่อย,ปลดเปลื้อง,ปลด,ยก,วาง
disillusion(n) การทำให้รู้ความจริง,การปลดเปลื้อง,การเข้าใจถูก
dismantle(vt) เปลื้อง,ถอดออก,ปลดออก,รื้อ
displace(vt) ย้ายที่,กำจัด,ไล่,ปลด,ทำให้เคลื่อนที่,เข้าแทนที่
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่
dispossess(vt) ไล่ออก,ขับไล่,ปลด, ริบทรัพย์,ยึดเอา,ชิง
divest(vt) ขจัด,กำจัด,ทำให้สิ้นไป,ปลดเปลื้อง,ละทิ้ง
doff(vt) ปลด,ขจัด,ละทิ้ง,เลิก,เปลื้อง,ถอด
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
emeritus(adj) ซึ่งปลดเกษียณ,ที่ปลดชรา,นอกตำแหน่ง
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ
shelve(vt) วางบนหิ้ง,วางบนชั้น,ปลดประจำการ,เลื่อนการพิจารณา
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
liberation(n) การให้เสรีภาพ,การปลดปล่อย
manumission(n) การปลดปล่อยทาส
oust(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ชิง,แย่ง,ปลดออก
quittance(n) การปลดเปลื้อง,การจากไป,การปล่อย,การทิ้ง
ravel(vi) คลาย,ปลดออก,ขาด
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น
removal(n) การเคลื่อนที่,การถอด,การปลดเปลื้อง,การไล่ออก
retire(vi) ปลีกตัว,ลาออก,ซ่อนตัว,ปลดเกษียณ,ถอนตัว,พักงาน
retired(adj) ถอนตัวออก,ลาออกแล้ว,ปลดเกษียณแล้ว
retirement(n) การปลดเกษียณ,การลาออก,การเลิกกิจการ,การปลดประจำการ
retrocede(vt) มอบคืน,ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,ออกจากวงการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disarmปลดอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquit๑. ปล่อยตัว (จำเลย)๒. ปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittance๑. ใบเสร็จรับเงิน๒. หนังสือปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decolonizationการปลดปล่อยอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discharge๑. ปลดปล่อย, ไหลออก๒. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก, สิ่งปล่อยไหล๓. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedmanทาสที่ได้รับการปลดปล่อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quittance๑. การปลดหนี้๒. ใบเสร็จรับเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redress๑. บรรเทา, ปลดเปลื้อง๒. ชดใช้, ทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
release from liabilitiesการปลดเปลื้องความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relinquishmentการสละ, การปลดเปลื้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Degradationการกร่อนสลายกระบวนการที่ทำให้ส่วนต่างๆของพื้นผิวโลกผุกร่อนและถูกพัดพาไป ทำให้ระดับทั่วๆไปลดต่ำลง กระบวนการนี้เกิดจากการกระทำของน้ำและลม [สิ่งแวดล้อม]
Elaborateการปลดปล่อย [การแพทย์]
Emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [TU Subject Heading]
Explosion การระเบิด การเกิดความดันอย่างกระทันหัน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพียงแต่เป็นการปลดปล่อยความดันสูงให้ลดลงมาอย่างกระทันหัน [สิ่งแวดล้อม]
Fissionฟิชชัน, การแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Fusionฟิวชัน, การหลอมนิวเคลียส, ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบาสองนิวเคลียส เป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าพร้อมปลดปล่อยพลังงานออกมา เช่น การหลอมนิวเคลียสของดิวเทอเรียมกับทริเทียมเป็นฮีเลียม
Gratificationการปลดเปลื้องความใคร่ [การแพทย์]
Nuclear accidentอุบัติเหตุนิวเคลียร์, เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์โดยไม่เจตนา รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ทำให้มีการปลดปล่อย หรือ เกือบมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม
Nuclear fissionการแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Palestinian Liberation Organizationองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์
Radioisotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี, ไอโซโทปของธาตุที่ไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา มักใช้แทนคำว่า นิวไคลด์กัมมันตรังสี
Softenerสารทำให้ยางนิ่ม คือ วัสดุที่เติมลงไปในยางปริมาณเล็กน้อยแล้วทำให้ความแข็งของยางผสมหรือยางคง รูปลดลงหรือทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้ง่ายขึ้น (ปรับความหนืดของยางให้ลดลง ทำให้ยางไหลได้ง่ายขึ้น) หรือทำให้สารตัวเติมสามารถเข้าไปผสมกับยางได้ง่ายยิ่งขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Spallation Neutron Sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เครื่องผลิตนิวตรอนชนิดหนึ่ง โดยการเร่งโปรตอนพลังงานสูงกว่า 100 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เข้าชนเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน หรือ ยูเรเนียม ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปลดปล่อยนิวตรอนพลังงานเฉลี่ย 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Terrestrial radiationรังสีจากพื้นโลก, รังสีจากสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่บนพื้นโลก เป็นรังสีที่มนุษย์ได้รับจากภายนอกร่างกายปีละประมาณ 410 ไมโครซีเวิร์ต ส่วนที่มีผลเป็นปริมาณรังสีต่อมนุษย์คือรังสีแกมมา ซึ่งปลดปล่อยมาจากนิวไคลด์รังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก (ดู Primordial radionuclides) ได้แก่ สารกัมมันตรังสีในอนุกรมยูเรเนียม อนุกรมทอเรียม และสารกัมมันตรังสีโพแทสเซียม (K-40)
Thermonuclear reactionปฎิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์, ปฏิกิริยาการหลอมตัวของนิวเคลียสเบาภายใต้อุณหภูมิสูงมาก ไปเป็นนิวเคลียสของอะตอมที่หนักกว่า และปลดปล่อยพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
TNT equivalentสมมูลทีเอ็นที, การวัดพลังงานที่ปลดปล่อยจากระเบิดนิวเคลียร์ โดยเทียบเป็นน้ำหนักของระเบิดทีเอ็นที (TNT, trinitrotoluene เป็นวัตถุระเบิดชนิดเคมี) ซึ่งปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่ากัน มีหน่วยเป็นกิโลตันหรือเมกะตันของทีเอ็นที [นิวเคลียร์]
Wasteของเสียหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของที่เกินต้องการหรือไม่ต้องการ ; ของที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช่หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกาตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
loosen up (vt.) ปลด See also: ทำให้คลาย, ทำให้หย่อน Syn. soften
cut free (phrv.) ปลด See also: แก้ออก, ปล่อยเป็นอิสระ Syn. cut loose
divest of (phrv.) ปลด
take off (phrv.) ปลด See also: ปล่อย, คลาย
unbend (vt.) ปลด See also: ทำให้คลาย, ทำให้หย่อน Syn. loosen up, soften
unbotton (vt.) ปลด See also: ปลดมือ, ปล่อยมือ, คลายมือ Syn. disunite, unfasten, undo, unhook, unlace, unzip, unlock, unlatch, open
unbotton (vi.) ปลด See also: ปลดมือ, ปล่อยมือ, คลายมือ Syn. disunite, unfasten, undo, unhook, unlace, unzip, unlock, unlatch, open
unclasp (vt.) ปลด See also: ปลดมือ, ปล่อยมือ, คลายมือ Syn. disunite, unfasten, undo, unbotton, unhook, unlace, unzip, unlock, unlatch, open
unclasp (vi.) ปลด See also: ปลดมือ, ปล่อยมือ, คลายมือ Syn. disunite, unfasten, undo, unbotton, unhook, unlace, unzip, unlock, unlatch, open
unfasten (vt.) ปลด See also: คลายออก, ปลด, ถอด, แกะ Syn. untie, undo Ops. fasten, tie
unfix (vt.) ปลด See also: ทำให้หลวม, แก้ให้หลวม, คลายออก Syn. unfasten, detach, loosen, disengage Ops. fasten
unlatch (vt.) ปลด See also: ปลดมือ, ปล่อยมือ, คลายมือ Syn. disunite, unfasten, undo, unbotton, unhook, unlace, unzip, unlock, open
unlatch (vi.) ปลด See also: ปลดมือ, ปล่อยมือ, คลายมือ Syn. disunite, unfasten, undo, unbotton, unhook, unlace, unzip, unlock, open
excess (vt.) ปลด (คนงาน) ออกจากงาน (เนื่องจากการเลิกจ้างงาน) Syn. dismiss
degrade (vt.) ปลด (ตำแหน่ง, ระดับ, ฐานะ) Syn. demote, deplace Ops. upgrade, promote
deplace (vt.) ปลด (ตำแหน่ง, ระดับ, ฐานะ) Syn. demote Ops. upgrade, promote
quit (vi.) ปลด (หนี้) Syn. redeem, remit
unbutton (vt.) ปลดกระดุม (เสื้อ) See also: แกะ (กระดุมเสื้อ) Syn. unfasten, free, remove
unbutton (vi.) ปลดกระดุม (เสื้อ) See also: แกะ (กระดุมเสื้อ) Syn. undo
dismiss (vt.) ปลดจากตำแหน่ง See also: ไล่ออก Syn. banish, terminate Ops. hire, employ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unbuttoning, and bending over and...ปลดกระดุมเสื้อ แล้วก็ก้มลงมา แล้วก็...
Unbutton your shirt.ปลดกระดุมเสื้อของคุณ
Take off the fucking pack... and put it on the ground... or die!ปลดกระเป๋าบ้านั่นลงซะ และวางมันบน... พื้น
Is pick the lock, put up the rest of the cameras, And boom, he got their whole life at his fingertips.ปลดกลอนประตู ติดตั้งกล้องที่เหลือ และตูม เขาได้ชีวิตทั้งชีวิตของพวกเธอแค่ปลายนิ้วมือ
You're good with handcuffs, too, now, huh?ปลดกุญแจมือเก่งซะด้วย
Loosen all the shock absorbers, use your gyroscope as balance and ball up!ปลดฌช็คให้หมด ปรับสมดุลให้ตรง
STRIP THE HEADERS. TRACE THE SOURCE.ปลดต้นสาย ค้นหาต้นทาง
Get those streamers off my plane.ปลดธงยาวออกจากเครื่อง
He could take out that bomb in a second.ปลดนิวเคลียร์ได้ในพริบตา ตูม! เปรี้ยง!
Administrative separation. It doesn't say anything about an injury.ปลดประจำการ แต่ในนี้ ไม่ได้พูดถึงอาการบาดเจ็บ
Take off your collars. Go if yo wish, no one will stop you.ปลดปลอกคอพวกเจ้า ไปได้ ถ้าพวกเจ้าปรารถนา จะไม่มีใครขวาง
The sword smashes the amulet, freeing Draconis from its spell.ปลดปล่อย Draconis จากมนต์สะกด
Let it go. Let go of all that sickness,ปลดปล่อย ปลดปล่อยจากอาการเจ็บปวด,
Release me and I'll tell you.ปลดปล่อยข้าสิ แล้วข้าจะบอกให้
Set me free!ปลดปล่อยข้าเดี๋ยวนี้
Unleashed a tachyon burst, then yes, without a doubt, it could have caused human consciousness to flash forward in time as the wave moved through.ปลดปล่อยคลื่นปะจุ ที่ไวเหนือแสงละก็ มันก็ใช่ ไม่ต้องไปสงสัยเลย มันสามารถทำให้เกิดผลกระทบ ต่อสติของมนุษย์ได้ ทำให้เกิดเหตุการณ์หมดสติ ในช่วงเวลานั้นตอนที่คลื่น ถูกปลดปล่อยออกไป
Express their creativity.ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาออกมา
Show some emotion?ปลดปล่อยความรู้สึกมั้ง?
Delivering justice outside the law.ปลดปล่อยความเป็นธรรม นอกเหนือกฏหมาย
Let out your anger.ปลดปล่อยความโกรธออกมา
Allow your imaginationปลดปล่อยจินตนาการของพวกคุณ
Free this land from tyranny, Merlin.ปลดปล่อยดินแดนนี้จากทรราช เมอร์ลิน
Liberating, right?ปลดปล่อยดี ใช่มั้ยหล่ะ?
Be who you areปลดปล่อยตัวจริงออกมา
Dictators free themselves but they enslave the people.ปลดปล่อยตัวเองจากเผด็จการ แต่คนที่เป็นทาสพวกเขา
Free yourself from this world...ปลดปล่อยตัวเองจากโลกนี้...
Releasing the sand turns back time.ปลดปล่อยทราย ย้อนเวลา
Let it all out, and I want you to know that I plan on being here for you when you do.ปลดปล่อยทุกอย่างออกมา ฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเมื่อถึงเวลานั้น
Cock huddle.ปลดปล่อยน้องชายกันหน่อย
Release his demons.ปลดปล่อยปีศาจในตัวเขา
Free people from oppression?ปลดปล่อยผู้คนจากการกดขี่
Set the people freeปลดปล่อยผู้คนให้เป็นอิสระ
Eating after 50, you will carried awayปลดปล่อยพลัง แห่งชาย
By releasing it from the moonstone.ปลดปล่อยพลังเวทย์ออกจากหินจันทรา
Releasing us from the shame and regret of our mistakes.ปลดปล่อยพวกเราออกจากความละอาย และโศกเศร้าในความผิดพลาด
Let it all out. Aah! All right, we got Jesus juice, guns loaded with Devil's Trap bullets.ปลดปล่อยมันออกมา เอาล่ะ เรามีน้ำมนตร์ศักดิ์สิทธิ์
The adrenaline rush is amazing.ปลดปล่อยมันให้สุดเดช หวีดร้องให้สะใจ
"Let loose the hounds of war.ปลดปล่อยสุนัขแห่งสงคราม
Get off your conscience?ปลดปล่อยออกจากความอัดอั้นตันใจของเธอ
Blow off some steam, find your buddies, throw a little party for yourself.ปลดปล่อยอารมณ์ หาเพื่อนฝูง จัดงานปาร์ตี้เล็กๆ ให้ตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลด
Back to top