ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alleviate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alleviate*, -alleviate-

alleviate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alleviate (vt.) ทำให้บรรเทา Syn. relieve, soothe, allay
alleviate (vt.) ทำให้ลดลง See also: ทำให้น้อยลง
English-Thai: HOPE Dictionary
alleviate(อะลี' วิเอท) vt. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, Syn. lessen, mitigate ###A. aggravate)
English-Thai: Nontri Dictionary
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alleviate; palliateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Due to the overwhelming interest, he has opened his barn to the public allowing them to view the rocket themselves only hoping to alleviate some of this congestion.ด้วยความสนใจที่มีมากมาย เขาได้เปิดยุ้งฉางให้สาธารณชน... ...ได้เข้าชมจรวดด้วยตัวของพวกเขาเอง... ...ด้วยหวังว่าจะบรรเทา ความอยากเห็นนี้ได้
Government sources seem to be optimistic about the turnaround and say that it is to alleviate economic blockades while rumors state that it is because his ability to produce biological weapons has been removed.ทางรัฐบาลหวังว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป้นไปได้ด้วยดี และช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจถดถอย มีข่าวลือว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะ
Oh, the one to alleviate his snoring?-โอ้! การผ่าตัดเพื่อลดอาการกรนน่ะเหรอ?
Oh, the one to alleviate his snoring?ผ่าตัดที่ลดอาการกรนใช่ไหมครับ
It's been proven to naturally alleviate pain.มันช่วยลดความเจ็บปวดตามธรรมชาติ
Some alleviate their burning desire with small acts of kindness.บรรเทาความปรารถนาให้ลดลง ด้วยการมีน้ำใจ
Well, you know what, folks, at this point, to alleviate my crippling depression...นี่พวกนาย รู้มั้ย ณ จุดนี้ เพื่อบรรเทาภาวะซึมเศร้าของฉัน
You know your writing helps alleviate your suicidal self-loathing and shit.รู้มั้ยว่า การเขียนช่วยบรรเทาการอยากฆ่าตัวตาย เนื่องจากรังเกียจตัวเองได้นะ
Please allow me to alleviate any concerns you have.ขอให้ผมได้บรรเทาความกังวลใดๆที่คุณมี
And they work to alleviate that suffering, to make small changes to the spinning of the Earth, to repair the universe, if you will.และช่วยบรรเทา ความเจ็บปวดเหล่านั้น เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ กับโลกที่ยังคงหมุนไป เพื่อเยียวยาจักรวาล, คุณจะคิดอย่างงั้นก็ได้
So Wallace killed Heather, and when that didn't alleviate his rage, he began killing other women.งั๊นวอลเลซก็ฆ่าเฮเธอร์ และเมื่อมันไม่ได้ช่วยบรรเทาความโกรธได้ เขาก็เริ่มฆ่าผู้หญิงคนอื่น
These sedatives will alleviate your suffering during these final hours.ยานี้จะช่วยบรรเทาความทรมาน ในวาระสุดท้าย

alleviate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce ; assuage FR: soulager ; apaiser ; diminuer ; calmer ; mitiger (vx)
บรรเทาทุกข์[v. exp.] (banthao thu) EN: rescue ; provide relief ; alleviate relief ; alleviate distress ; mitigate suffering FR: soulager la peine
แก้[v.] (kaē) EN: alleviate ; dispel FR: calmer ; soulager ; dissiper ; guérir ; traiter
แก้ปวด[v. exp.] (kaē pūat) EN: alleviate pain ; relief pain FR: soulager la douleur
คลาย[v.] (khlāi) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax FR: détendre ; se détendre ; soulager ; alléger
คลายใจ[v. exp.] (khlāi jai) EN: relieve ; alleviate ; lighten FR: être rassuré ; être soulagé
คลายทุกข์[v. exp.] (khlāi thuk) EN: relieve distress ; alleviate distress ; relieve suffering FR: se relever ; se remettre
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchū) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage ; get better ; be better ; it's better ; that's more like it ; that's a relief FR: aller mieux ; se sentir mieux ; se remettre
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
เพลา[v.] (phēlā [= ph) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax FR:
ผ่อนคลาย[v.] (phønkhlāi) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate : unwind FR: se relaxer
ผ่อนปรน[v.] (phǿnpron) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; soften ; be lenient FR: faire des concessions
ปลดเปลื้อง[v.] (plotpleūang) EN: release ; liberate ; free ; remove ; relieve ; ease ; alleviate ; lessen ; emancipate FR: libérer ; décharger qqn de qqch ; émanciper ; soulager
ทำให้น้อยลง[v. exp.] (thamhai nøi) EN: diminish ; alleviate FR:
ทุเลา[v.] (thulao) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate FR:
ทุเลา[v.] (thulao) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit FR:
บรรเทาลง[v. exp.] (banthao lon) EN: get better ; be alleviated ; be relieved FR: lénifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alleviate
Back to top