ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liberate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liberate*, -liberate-

liberate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liberate (vt.) ขโมย (คำสแลง) Syn. steal
liberate (vt.) ปล่อยให้เป็นอิสระ See also: ปลดเปลื้อง, ทำให้เป็นอิสระ, ทำให้พ้นจากการกดขี่ Syn. emancipate, free
liberate from (phrv.) ปล่อยให้เป็นอิสระจาก See also: ปลดปล่อยจาก
liberated (adv.) อย่างไม่ได้รับการลงโทษ See also: อย่างลอยนวล Syn. footloose, uncontrolled, unharm, safe
English-Thai: HOPE Dictionary
liberate(ลิบ'บะเรท) vt. ปล่อยให้เป็นอิสระ,ปลดเปลื้อง,ปลดปล่อย., See also: liberation n. ดูliberate liberative adj. ดูliberate liberatory adj. ดูliberat liberator n. ดูliberate, Syn. free,deliver,release
English-Thai: Nontri Dictionary
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กู้ชาติ (v.) liberate See also: restore a fallen state, save the nation
ปลดแอก (v.) liberate See also: free, release Syn. เป็นอิสระ, ปลดปล่อย
มีอิสรภาพ (v.) be liberated See also: be free, set free, be emancipated, be independent Syn. เป็นอิสระ, เป็นไทแก่ตัว, เป็นไท Ops. กักขัง
เป็นอิสระ (v.) be liberated See also: be free, set free, be emancipated, be independent Syn. มีอิสรภาพ, เป็นไท
เป็นไท (v.) be liberated See also: be free, set free, be emancipated, be independent Syn. เป็นอิสระ, เป็นไทแก่ตัว, มีอิสรภาพ Ops. กักขัง
เป็นไทแก่ตัว (v.) be liberated See also: be free, set free, be emancipated, be independent Syn. เป็นอิสระ, เป็นไท Ops. กักขัง
โดยจงใจ (adv.) deliberately See also: intentionally, on purpose, calculatingly Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To liberate her suppressed ego... she chooses death, giving up her physical body.เพื่อที่จะปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมา เธอเลือกที่จะตาย ยอมละทิ้งร่างกายเธอ
What's important is to liberate myself!อะไรจะสำคัญไปกว่าปลดแอกตัวเอง
Will you liberate me?จะช่วยปลดปล่อยข้าได้ไหม?
Well, if I can't liberate you, what do you want of me?งั้น, ถ้าข้าช่วยเจ้าไม่ได้, แล้วอะไรที่ท่านต้องการจากข้า?
Why don't you go ahead and liberate yourself, 'cause i'm here now, so i kind of feel like i deserve the truth, don't you?ทำไมไม่อนุญาตตัวคุณเองล่ะ เพราะผมก็ยอมมาที่นี่แล้ว ผมว่าผมมีสิทธิ์รู้ความจริง
That will liberate the people of Sangala.ที่จะช่วยประชาชนในแซงกาล่า
Now Jedi Generals Mace Windu and Obi-Wan Kenobi lead a massive invasion to liberate the starving people.ในตอนนี้ นายพลเจไดเมซ วินดู และโอบีวัน เคโนบี ได้นำทัพขนาดมหึมา เพื่อปลดปล่อยประชาชนผู้หิวโหยให้เป็นอิสระ
Now Jedi General Mace Windu leads the attack on enemy lines in the final offensive to liberate the capital city of Lessu.ในตอนนี้ นายพลเจไดเมซ วินดู ได้นำทัพเข้าโจมตีแนวข้าศึก ในการโจมตีครั้งสุดท้าย เพื่อปลดปล่อยเมืองหลวงเลซซูให้เป็นอิสระ
Answering a pleas from the Senate, the Grand Army of the Republic mounts a bold offensive to liberate the system.ด้วยขานรับคำร้องขอจากสภาสูง กองทัพแห่งสาธารณรัฐ ได้เตรียมพร้อมสำหรับการจู่โจมอันอุกอาจ เพื่อปลดปล่อยระบบดาวแห่งนี้ให้เป็นอิสระ
Not enough coin remained to liberate him.เงินค่าไถ่ตัวมันไม่พอน่ะ
We're here to liberate the city and bring Shen to justice.เรามาปลดปล่อยเมืองนี้ แล้วจับเซ็งไปพิพากษา
It will liberate the earth.ที่จะปลดปล่อยโลกให้เป็นอิสระ

liberate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
意识[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, 意识 / 意識] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware
拖延战术[tuō yán zhàn shù, ㄊㄨㄛ ㄧㄢˊ ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, 拖延战术 / 拖延戰術] delaying tactics; deliberate procrastination
存心[cún xīn, ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄣ, 存心] deliberately
专意[zhuān yì, ㄓㄨㄢ ㄧˋ, 专意 / 專意] deliberately; on purpose
故弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, 故弄玄虚 / 故弄玄虛] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated
故意[gù yì, ㄍㄨˋ ㄧˋ, 故意] deliberately; on purpose
明知故犯[míng zhī gù fàn, ㄇㄧㄥˊ ㄓ ㄍㄨˋ ㄈㄢˋ, 明知故犯] deliberate violation (成语 saw); intentional crime
[cuō, ㄘㄨㄛ, 磋] deliberate; to polish
蓄意[xù yì, ㄒㄩˋ ㄧˋ, 蓄意] deliberate; premeditated; malice
商讨[shāng tǎo, ㄕㄤ ㄊㄠˇ, 商讨 / 商討] discuss; deliberate
成心[chéng xīn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ, 成心] intentional; deliberate; on purpose
指鹿为马[zhǐ lù wéi mǎ, ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄨㄟˊ ㄇㄚˇ, 指鹿为马 / 指鹿為馬] making a deer out to be a horse (成语 saw); deliberate misrepresentation
矫情[jiǎo qíng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 矫情 / 矯情] maverick; deliberately unconventional; to conceal the whole story
缜密[zhěn mì, ㄓㄣˇ ㄇㄧˋ, 缜密 / 縝密] meticulous; careful; deliberate; delicate; fine (texture)
怪杰[guài jié, ㄍㄨㄞˋ ㄐㄧㄝˊ, 怪杰 / 怪傑] monstre sacré (i.e. artist famous for being deliberately preposterous)
混淆视听[hùn xiáo shì tīng, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, 混淆视听 / 混淆視聽] to obscure the facts (成语 saw); to mislead the public with prevarication and deliberate falsehoods
[zhēn, ㄓㄣ, 斟] pour; to deliberate
审处[shěn chǔ, ㄕㄣˇ ㄔㄨˇ, 审处 / 審處] to deliberate and decide; to try and punish; trial and execution
解脱[jiě tuō, ㄐㄧㄝˇ ㄊㄨㄛ, 解脱 / 解脫] relief; free oneself; liberate; emancipate; be free; be relieved

liberate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature)
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P)
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention)
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
念入り[ねんいり, nen'iri] (adj-na,n) careful; scrupulous; thorough; conscientious; elaborate; deliberate; attentive; (P)
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean
意識的[いしきてき, ishikiteki] (adj-na) conscious; deliberate; (P)
承知の上で[しょうちのうえで, shouchinouede] (exp) intentionally; on purpose; deliberately; taking something into account
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
殊更[ことさら, kotosara] (adv) intentionally; deliberately; especially
継続審査[けいぞくしんさ, keizokushinsa] (n) carrying over a bill from one Diet session to the next, being deliberated by a committee in the interim
薩摩の守[さつまのかみ, satsumanokami] (n) traveling while deliberately not paying a fare (travelling)
解き放す[ときはなす, tokihanasu] (v5s,vt) to liberate; to set free
解放区[かいほうく, kaihouku] (n) liberated area or zone
解脱[げだつ, gedatsu] (n,vs) being liberated from earthly desires and the woes of man; (reaching) nirvana; moksha; mukti
計画性[けいかくせい, keikakusei] (n,adj-no) planning; planning ability; deliberateness
計画的犯行[けいかくてきはんこう, keikakutekihankou] (n) deliberate attack
諮る[はかる, hakaru] (v5r,vt) to consult with; to discuss; to confer; to deliberate; (P)
謀殺[ぼうさつ, bousatsu] (n,vs) deliberate (premeditated, wilful, willful) murder

liberate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กู้ชาติ[v. exp.] (kū chāt) EN: liberate FR:
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปลดแอก[v.] (plot-aēk) EN: liberate ; free ; release ; unyoke ; throw off the yoke FR: se libérer
ปลดเปลื้อง[v.] (plotpleūang) EN: release ; liberate ; free ; remove ; relieve ; ease ; alleviate ; lessen ; emancipate FR: libérer ; décharger qqn de qqch ; émanciper ; soulager
ปลดปล่อย[v.] (plotplǿi) EN: free ; release ; liberate ; set free ; emancipate FR: libérer ; émanciper
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่[v. (loc.)] (aohūpainā a) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention ; do not pay attention FR: ignorer délibérément
อรหันต์[n.] (arahan = ør) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint FR: saint bouddhique [m] ; arhat [m] ; arahat [m]
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation ; expressément
โดยจงใจ[adv.] (dōi jongjai) EN: deliberately FR:
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
คิดหนัก[v. exp.] (khit nak) EN: give something a lot of tought ; think hard ; ponder ; deliberate FR: réfléchir fortement
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: reflect upon ; introspect ; ponder ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; consider carefully ; consider ; think over ; think about ; study FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
กระดุบกระดิบ[v.] (kradupkradi) EN: slowly ; deliberately ; at a snail's pace FR:
ไม่ได้ตั้งใจ[adj.] (mai dāi tan) EN: not deliberate ; unintented ; it was unintentional FR: involontaire
เมินเฉย[v.] (moēnchoēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent FR: être indifférent
อรหันต์[n.] (ørahan = ar) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint FR: saint bouddhique [m] ; arhat [m] ; arahat [m]
เป็นอิสระ[v.] (pen itsara) EN: be liberated ; be free ; set free ; be emancipated ; be independent ; loose FR: être libre ; être indépendant ; s'émanciper ; se libérer
พิเคราะห์[v.] (phikhrǿ) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over FR: considérer ; examiner
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications FR:
เสรี[adj.] (sērī) EN: free ; open ; unrestrained ; independent ; liberated ; loose FR: libre ; franc
ยานคาง[v.] (yānkhāng) EN: draw out ; drawl ; speak deliberately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liberate
Back to top