ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hire*, -hire-

hire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hire (n.) การจ้าง See also: การว่าจ้าง
hire (vi.) จ้าง See also: ว่าจ้าง
hire (vt.) จ้าง See also: ว่าจ้าง Syn. employ
hire out (phrv.) ให้เช่า See also: อนุญาตให้เช่า Syn. let out, rent out
hire purchase (n.) การเช่าซื้อ Syn. installment plan
hire-purchase system (n.) ระบบการเช่าซื้อ See also: การเช่าซื้อ
hired (adj.) ซึ่งว่าจ้าง Syn. employed
hired gun (sl.) มือปืนรับจ้าง (ฆ่าคน) See also: ผู้ลอบฆ่า
hireling (n.) คนที่ทำงานรับจ้าง Syn. laborer, menial Ops. boss, employer
English-Thai: HOPE Dictionary
hire(ไฮ'เออะ) vt.,n. (การ) เช่า,จ้าง,ว่าจ้าง,ให้เช่า,ออกเที่ยวรับจ้าง,จ่ายเงินค่าจ้าง. -Phr. (for hire ให้เช่า), See also: hirable,hireable adj. hirer n.
hireling(ไฮ'เออลิง) n. คนรับจ้าง,ทหารรับจ้าง. adj. รับจ้าง,ออกเที่ยวรับจ้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
hire(n) ค่าจ้าง,ค่าเช่า,การเช่า,การจ้าง
hireling(n) ลูกจ้าง,ลูกมือ,ทหารรับจ้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hire of propertyการเช่าทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hireการจ้าง [TU Subject Heading]
Hire purchaseเช่าซื้อ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้างวาน (v.) hire See also: employ Syn. จ้าง, ว่าจ้าง Ops. รับจ้าง
ถือ (v.) hire See also: hold possession, rent, lease Syn. เช่า
ว่า (v.) hire See also: rent, charter, engage, lease Syn. ว่าจ้าง
ว่าจ้าง (v.) hire See also: employ, engage Syn. จ้าง
เหมา (v.) hire See also: rent, charter, engage, lease Syn. ว่า, ว่าจ้าง
จ้างแรงงาน (v.) hire the services of someone Syn. ว่าจ้างแรงงาน
ว่าจ้างแรงงาน (v.) hire the services of someone
เช่าซื้อ (v.) hire-purchase See also: purchase by installment
พลอยมหานิล (n.) sapphire
มหานิล (n.) sapphire Syn. พลอยมหานิล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He hired a workman to repair the fenceเขาจ้างคนงานคนหนึ่งมาซ่อมรั้ว
I'm free to choose who I want to hireฉันมีอิสระที่จะเลือกจ้างใครก็ได้ที่อยากจะจ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have to close the beach and hire someone to kill the shark!เราต้องปิดหาดเเล้วก็จ้างคนฆ่าฉลาม!
You're going to sign this voucher so I can hire a contractor.คุณจะเซ็นใบรับรองนี่ ผมจะได้จ้างมือรับจ้าง
I'm going to hire Quint to kill the shark.- ผมจะจ้างควินท์ให้ฆ่าฉลาม
And they wouldn't hire me because of my war record.และพวกเขาก็คงไม่จ้างผม เพราะประวัติของผมสมัยสงคราม
I knew the Germans would hire you, Sallah.ผมรู้ว่าพวกเยอรมันต้องจ้างคุณ,ซัลล่าห์.
They hire strong backs and pay pennies.พวกมันจ้างคนที่แข็งแรงแต่จ่ายน้อย.
I can hire as many hunters as you want.จะจ้างนักล่าให้เธอ มากเท่าไหร่ก็ได้
You waiters are all college guys... and I went to Harvard and Yale to hire you.พวกนายเป็นพนักงานเสริฟ ระดับมหาวิทยาลัย... และฉันก็ไปที่ ฮาร์วาร์ด และ เยล เพื่อจ้างพวกนาย
I never thought they'd hire anyone stranger than me.เค้าไม่คิดหรอกนะว่าห้างนี้จะหาจ้างใครที่เดิ้น ไปกว่าเค้าได้อีกแล้ว โฮ่ะ..
If we can't hire Jonathan, maybe at least we can buy her out.ถ้าเราจ้างโจนาธานไม่ได้... เราก็จ้างยายผู้หญิงผู้ช่วยเขาแทนสิ
Anyway, I don't want to ruin his life I just want to hire him.ยังไงก็ตาม,ผมจะไม่ทำลายเขาหรอก... ...ผมต้องการจ้างเขา
The people who hire me, they don't have to be convinced to save their own lives.ผมทำงานให้คนที่เชื่อว่าตนมีภัยเท่านั้น

hire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出租汽车[chū zū qì chē, ㄔㄨ ㄗㄨ ㄑㄧˋ ㄔㄜ, 出租汽车 / 出租汽車] taxi; cab (PRC); hire car (Taiwan)
聘请[pìn qǐng, ㄆㄧㄣˋ ㄑㄧㄥˇ, 聘请 / 聘請] to engage; to hire (a lawyer etc)
[guān, ㄍㄨㄢ, 倌] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade
巴克夏猪[bā kè xià zhū, ㄅㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄧㄚˋ ㄓㄨ, 巴克夏猪 / 巴克夏豬] Berkshire (swine)
[pìn, ㄆㄧㄣˋ, 聘] betrothed; engage (teacher); hire
康科德[Kāng kē dé, ㄎㄤ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 康科德] Concord (place name); Concord, capital of US state New Hampshire
狗腿子[gǒu tuǐ zi, ㄍㄡˇ ㄊㄨㄟˇ ㄗ˙, 狗腿子] dog's leg; fig. one who follows a villain; henchman; hired thug
雇佣[gù yōng, ㄍㄨˋ ㄩㄥ, 雇佣 / 僱佣] employ; hire
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 僦] hire; to rent
[gù, ㄍㄨˋ, 雇 / 僱] hire
包车[bāo chē, ㄅㄠ ㄔㄜ, 包车 / 包車] hired car; chartered car
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, 受聘] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family
[lù, ㄌㄨˋ, 碌] laborious; small stone; to record; to tape; to write down; to hire; to employ
牛津群[niú jīn qún, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄣ ㄑㄩㄣˊ, 牛津群] Oxfordshire (English county)
宝蓝[bǎo lán, ㄅㄠˇ ㄌㄢˊ, 宝蓝 / 寶藍] sapphire blue
蓝宝石[lán bǎo shí, ㄌㄢˊ ㄅㄠˇ ㄕˊ, 蓝宝石 / 藍寶石] sapphire
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, 巴菲特] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway
沃伦・巴菲特[Wò lún, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Ba1 fei1 te4, 沃伦・巴菲特 / 沃倫・巴菲特] Warren Buffett (1930-), the Sage of Omaha, US investor and philanthropist, principal owner of holding company Berkshire Hathaway
威尔特郡[Wēi ěr tè jùn, ㄨㄟ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄐㄩㄣˋ, 威尔特郡 / 威爾特郡] Wiltshire (English county)
雇用[gù yòng, ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ, 雇用 / 僱用] to employ; to hire; trad. also written 雇用
[yōng, ㄩㄥ, 佣 / 傭] to hire; to employ; servant; hired labourer; domestic help
约克郡[Yuē kè jùn, ㄩㄝ ㄎㄜˋ ㄐㄩㄣˋ, 约克郡 / 約克郡] Yorkshire (English region)

hire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒレ(P);フィレ[, hire (P); fire] (n) fillet (fre
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream)
新入社員[しんにゅうしゃいん, shinnyuushain] (n,adj-no) new employee; freshman employee; new hire
月賦販売[げっぷはんばい, geppuhanbai] (n) selling on a (monthly) installment plan (instalment); hire purchase
貸す(P);藉す[かす, kasu] (v5s,vt) (1) to lend; to loan; (2) to rent out; to hire out; (P)
足ひれ;足ヒレ[あしひれ(足ひれ);あしヒレ(足ヒレ), ashihire ( ashi hire ); ashi hire ( ashi hire )] (n) swimfin; (diving) fin; (diving) flipper
アセチレン;アセチリーン[, asechiren ; asechiri-n] (n) acetylene
アセチレンランプ[, asechirenranpu] (n) acetylene torch
アセチレン系炭化水素[アセチレンけいたんかすいそ, asechiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルキン) alkyne
アメリカ鰭足鷸[アメリカひれあししぎ;アメリカヒレアシシギ, amerika hireashishigi ; amerikahireashishigi] (n) (uk) Wilson's phalarope (Phalaropus tricolor)
イソブチレン[, isobuchiren] (n) isobutylene
エチレン[, echiren] (n) ethylene
エチレンオキシド[, echiren'okishido] (n) ethylene oxide
エチレングリコール[, echirenguriko-ru] (n) ethylene glycol; ethanediol
エチレンジアミン[, echirenjiamin] (n) ethylenediamine
エチレンジアミン四酢酸[エチレンジアミンしさくさん, echirenjiamin shisakusan] (n) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA
エチレン系炭化水素[エチレンけいたんかすいそ, echiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルケン) alkene; olefin; olefine
エンシレージ[, enshire-ji] (n) ensilage
オーストリッチレザー[, o-sutoricchireza-] (n) ostrich leather
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month)
お召し列車;御召列車[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
お題目;御題目[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題目・3,南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan
カマヒレザメ[, kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus)
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species)
かもしれん[, kamoshiren] (exp) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P)
かも知れない[かもしれない, kamoshirenai] (exp) (uk) may; might; perhaps; may be; possibly; (P)
かも知れません[かもしれません, kamoshiremasen] (exp) (uk) (pol) (See かも知れない・かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P)
カンチレバー;カンティレバー[, kanchireba-; kanteireba-] (n,adj-no) cantilever
クジャクスズメダイ[, kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific)
サファイア[, safaia] (n) sapphire; (P)
ジエチレングリコール[, jiechirenguriko-ru] (n) diethylene glycol
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened
シンチレーション[, shinchire-shon] (n) scintillation
シンチレーションカウンター[, shinchire-shonkaunta-] (n) scintillation counter
シンチレーションカメラ[, shinchire-shonkamera] (n) scintillation camera
シンチレーター[, shinchire-ta-] (n) scintillator
スクラッチレース[, sukuracchire-su] (n) scratch race
スターサファイア[, suta-safaia] (n) star sapphire
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パッチレベル[ぱっちれべる, pacchireberu] patch level
マルチレンジ増幅器[まるちれんじぞうふくき, maruchirenjizoufukuki] multirange amplifier
一連[いちれん, ichiren] sequence
処理指令[しょりしれい, shorishirei] processing instruction
処理指令実体[しょりしれいじったい, shorishireijittai] processing instruction entity
呼出し列[よびだしれつ, yobidashiretsu] calling sequence
指令[しれい, shirei] directive, command
指令言語[しれいげんご, shireigengo] command language, control language
比例に応じて[ひれいにおおじて, hireinioojite] proportional
相対座標指令[そうたいざひょうしれい, soutaizahyoushirei] relative command, relative instruction
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] display command, display instruction
非連鎖シーケンス[ひれんさシーケンス, hirensa shi-kensu] unchained sequence

hire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่า[v.] (chao) EN: rent ; lease ; hire FR: louer ; prendre en location
เช่าซื้อ[v.] (chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase FR: acheter en leasing ; louer-acheter
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de ; louer les services de ; faire appel à
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure ; recruit FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de ; recruter
จ้างแรงงาน[v.] (jāngraēng-n) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers FR: employer de la main-d'oeuvre
จ้างวาน[v. exp.] (jāng wān) EN: hire ; employ FR:
จัดจ้าง[v.] (jatjāng) EN: employ ; hire FR: employer
การเช่ารถ[n. exp.] (kān chao ro) EN: can hire FR: location de voiture [f]
การเช่าซื้อ[n.] (kān chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; hire-purchase ; leasing FR: leasing [m] (anglic.) ; crédit-bail [m]
ค่าจ้าง[n.] (khājāng) EN: wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend FR: salaire [m] ; paie [f] ; paye [f] ; traitement [m] ; appointements [mpl] ; rétribution [f]
เหมา[v.] (mao) EN: hire ; rent ; charter ; engage ; lease FR:
รับจ้าง[v.] (rapjāng) EN: work as employee ; be employed ; be hired ; work for money ; work for wages ; hire oneself out ; make a living ; take employment FR: louer ses services ; prester ; être embauché
รับจ้าง[adj.] (rapjāng) EN: for hire FR: de location ; loué
เรือจ้าง[n.] (reūajāng) EN: taxi-boat ; ferry ; ferry boat ; water taxi ; boat for hire FR: bateau-taxi [m] ; ferry-boat [m] ; ferry [m]
ซื้อแบบผ่อนส่ง[v. exp.] (seū baēp ph) EN: buy on hire purchase ; buy on the installment plan (Am.) FR:
ซื้อผ่อนส่ง[v. exp.] (seū phǿnson) EN: buy on hire purchase ; buy on the installment plan (Am.) FR:
สินจ้าง[n.] (sinjāng) EN: wage ; emolument ; hire ; pay ; salary ; stipend ; remuneration ; consideration FR: rémunération [f] ; salaire [m] ; appointements [mpl] ; compensation [f]
ว่าจ้าง[v.] (wājāng) EN: employ ; hire ; engage FR: employer ; occuper
บุษราคัม[n.] (butsarākham) EN: topaz ; yellow sapphire FR: topaze [m] ; béryl jaune [m] ; chrysobéril [m] (vx)
ฉีก[v.] (chīk) EN: tear ; rip ; rend ; rupture FR: déchirer ; lacérer ; arracher
ฮีเรนวีน[TM] (Hīrēnwīn) EN: SC Heerenveen FR: Heerenveen
ขาด[adj.] (khāt) EN: FR: déchiré ; déchiqueté
เขียวส่อง[X] (khīo sǿng) EN: green sapphire FR:
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ขี้เรื้อน[n.] (khīreūoen) EN: leprosy FR: lèpre [f]
ขี้เรื้อน[adj.] (khīreūoen) EN: mangy FR: galeux
ขี้เรื้อนกวาง[n. exp.] (khīreūoen k) EN: eczema ; itching skin disease of the foot FR:
เล่นพิเรนทร์[v.] (lenphirēn) EN: do odd things FR:
ลูกจ้าง[n.] (lūkjāng) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hired hand ; hand FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m] ; salarié [m]
แม่อุ้มบุญ[n. exp.] (maē um bun) EN: hired mother ; surrogate mother FR: mère porteuse [f] ; mère de substitution [f]
เมียเช่า [n. exp.] (mīa chao) EN: hired wife ; rent wife FR:
มรกต[n.] (mørakot) EN: emerald ; oriental sapphire FR: émeraude [f]
นิล[n.] (nin) EN: blue sapphire ; onyx ; dark-coloured precious stone FR: saphir [m]
นิวแฮมป์เชียร์[n. prop.] (Niū Haēmchī) EN: New Hampshire FR: New Hampshire [m]
นกจับแมลงหัวสีฟ้า [n. exp.] (nok jap mal) EN: Sapphire Flycatcher FR: Gobemouche saphir [m] ; Gobemouche saphirin [m]
เผชิญปัญหา[adj.] (phachoēn pa) EN: strife-torn FR: déchiré par les conflits
ไพลิน[n.] (phailin) EN: sapphire ; blue sapphire ; amethyst FR: améthyste [f]
พิเรลลี่[TM] (Phirēllī ) EN: Pirelli FR: Pirelli
ผีเสื้อขมิ้นกับปูน(ธรรมดา)[n. exp.] (phīseūa kha) EN: Purple Sapphire FR:
ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบแคบ[n. exp.] (phīseūa kha) EN: Restricted Purple Sapphire FR:

hire ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mietbedingungen {pl}terms of hire
Abzahlungsgeschäft {n}hire purchase business
Kaufmiete {f}hire purchase plan
Mietpreis {m}hire charge [Br.]
Grunddornschnabel {m} [ornith.]Samphire Thornbill
Saphir {m} [min.] | Saphire
saphirblau {adj}sapphire-blue
Saphirtaube {f} [ornith.]Sapphire Quail Dove
Saphiramazilie {f} [ornith.]Sapphire-spangled Emerald
Saphirschnäpper {m} [ornith.]Sapphire-headed Flycatcher
Vermieter {m}hirer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hire
Back to top