ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demote

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demote*, -demote-

demote ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demote (vt.) ลดชั้น See also: ลดระดับ, ลดสถานะภาพ, ลดตำแหน่ง Syn. degrade, displace Ops. promote, upgrade
demote from (phrv.) ทำให้ลดลงจาก (ตำแหน่งหรืออันดับ) See also: ทำให้ต่ำลงจาก, ลดขั้นจาก
demote to (phrv.) ลดขั้นจาก See also: ลดตำแหน่งจาก
English-Thai: HOPE Dictionary
demote(ดิโมท') {demoted,demoting,demotes} vt. ลดระดับ,ลดขึ้น., See also: demotion n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลดขั้น (v.) demote See also: be downgraded
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I actually didn't demote Pluto.แต่จริงๆ แล้วผมไม่ได้เป็นคนลดขั้นดาวพลูโตนะ
There is no more place to demote him.ไม่มีที่จะย้ายเขาไปไหนได้อีกแล้วครับ
After conferring, we've decided to demote you to the rank of first lieutenant.เมื่อพิจารณาแล้ว ศาลตัดสินลดขั้นตำแหน่งของคุณเป็นร้อยตรี
If a couple months go by, you still hate it, you can demote yourself, but until then, just go with your gut.ถ้าผ่านไปอีกสองสามเดือน แล้วเธอยังเกลียดมัน เธอก็ขอลดตำแหน่งได้นี่ แต่ก่อนจะถึงวันนั้น ก็แค่ทำมันไปตามแบบของเธอ
Because if I don't get some good leads soon, you're all gonna be demoted into something that's gonna require touching shit with your hands.เพราะถ้าฉันหาเบาะแสไม่ได้โดยไว ทุกคนจะโดนย้ายไปเก็บขี้ หรืออะไรซักอย่าง
One alarm-clock malfunction, and suddenly you're demoted and sent to deliverance territory.ถ้ามีสัญญาเตือนเกิดขึ้น พวกคุณจะถูกลดขั้นทันที
Like be demoted or fired. Now, that would have been his trigger,เช่นลดตำแหน่งหรือโดนไล่ออก
I got demoted from plucker.ฉันโดนลดขั้นจากคนถอนขน
When you were demoted, was that before or after you charged Nick Rabin with sexual harassment?เมื่อคุณโดนลดขั้น มันเป็นช่วงก่อนหรือหลังจากที่คุณยื่นฟ้องนิก รอบินด้วยข้อหาคุคามทางเพศ
I just don't screw up. I just don't get demoted.ฉันไม่ทำงานพลาด ฉันไม่โดนลดตำแหน่ง
Remember that trooper out at the airport, busted Whitey... and got demoted and transferred?คุณทำอย่างนั้นไหม บางทีคุณอาจจะออกมา ทำเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ ผมไม่รู้ ผมไม่คิดว่าคุณรู้เรื่องพวกที่ร่วม อยู่ในธุรกิจกับคุณฆ่าลูกสาวผม
Don't underestimate her. She's been demoted. She's desperate.อย่าประเมินค่าเธอต่ำไป เธอถูกลดตำแหน่ง เธอเข้าตาจน

demote ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贬斥[biǎn chì, ㄅㄧㄢˇ ㄔˋ, 贬斥 / 貶斥] demote; denounce

demote ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモテープ[, demote-pu] (n) demonstration tape
デモティキ;ジモティキ[, demoteiki ; jimoteiki] (n) (See カサレヴサ) demotic (everyday form of modern Greek) (gre
デモティック[, demoteikku] (n,adj-no) (See ヒエラティック) demotic (Egyptian script)
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me
[むらじ, muraji] (n) (arch) Muraji (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to seventh highest of eight)

demote ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลดชั้น[v. exp.] (lot chan) EN: downgrade ; demote FR: rétrograder
ลดขั้น[v. exp.] (lot khan) EN: demote FR:
ถอด[v.] (thøt) EN: undo ; take off ; remove ; relieve ; demote ; strip FR: ôter ; enlever ; retirer ; démettre ; se défaire
ลดชั้น[v. exp.] (lot chan) EN: be demoted ; be downgraded FR: être rétrogradé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demote
Back to top