ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbotton

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbotton*, -unbotton-

unbotton ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbotton (vt.) ปลด See also: ปลดมือ, ปล่อยมือ, คลายมือ Syn. disunite, unfasten, undo, unhook, unlace, unzip, unlock, unlatch, open
unbotton (vi.) ปลด See also: ปลดมือ, ปล่อยมือ, คลายมือ Syn. disunite, unfasten, undo, unhook, unlace, unzip, unlock, unlatch, open
unbotton (vt.) ปลดตะขอออก See also: แก้ออก, ปลดออก Syn. unfasten, undo, unlace, unlace, unlock, open

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbotton
Back to top