ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loosen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loosen*, -loosen-

loosen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loosen (vi.) คลาย See also: หลวม
loosen (vt.) ทำให้หลวม See also: คลาย, ปลด, ปล่อย, เปลื้อง, แก้ Syn. slacken, relax
loosen (vt.) ปลดเปลื้องจากพันธะ
loosen (vt.) ลดหย่อน See also: ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน Syn. relax Ops. stiffen
loosen up (vt.) ปลด See also: ทำให้คลาย, ทำให้หย่อน Syn. soften
loosen up (phrv.) ทำให้คลายลง See also: ผ่อนออก Syn. tighten up
loosen up (phrv.) บริหารร่างกาย (เพื่อเตรียมพร้อมลงแข่งขัน)
loosen up (phrv.) ผ่อน See also: หย่อน, หย่อนลง
loosen up (phrv.) ยอมเสียเงิน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ยอมให้เงิน
loosen up (phrv.) คุยกันได้อย่างเสรี
looseness (n.) ความหย่อน See also: ความหลวม
loosening (adj.) ที่ทำให้ผ่อนคลาย Syn. relaxing Ops. confining, binding
English-Thai: HOPE Dictionary
loosen(ลู'เซิน) v. แก้,คลาย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลายออก,ทำให้หายท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม,จ่ายไม่อั้น,พูด)
English-Thai: Nontri Dictionary
loosen(vt) ทำให้หลวม,คลาย,ทำให้หย่อน,แก้,เปลื้อง,ถอด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยาย (v.) loosen See also: become loose, unroll, unwind, unravel, slacken, relax Ops. รัด
คลาย (v.) loosen See also: become loose, unroll, unwind, unravel, slacken, relax Syn. ขยาย Ops. รัด
ลดละ (v.) loosen See also: slacken, relent Syn. ผ่อนปรน
พรวน (v.) loosen (the soil) See also: break up/scarify the soil Syn. พรวนดิน
พรวนดิน (v.) loosen (the soil) See also: break up/scarify the soil
ปากเปราะ (v.) loosen one´s tongue See also: be talkative, be loquacious
ผลุย (adv.) suddenly loosen Syn. ผล็อย
ลูกบิด (n.) piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need to loosen upคุณจำเป็นต้องผ่อนคลายลงบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sonny, things are starting to loosen up.ซันนี่, สิ่งที่กำลังเริ่มที่จะคลายขึ้น
You, on the other hand, you need to loosen up.-เธอต่างหากที่ต้องผ่อนคลายบ้าง.
It helps lovely tourists, such as yourself loosen up without impairing your ability to stay awake and have guilt-free, vigorous sex with me.มันช่วยให้นักท่องเที่ยวที่น่ารักอย่างเช่นตัวคุณ มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน และมีเซ็กซ์ที่ครึกครื้นโดยไร้ความผิดกับผม
Relax. Loosen up.ผ่อนคลายนะคะ ทำตัวตามสบาย
And Matt, you think Elyse is an uptight, geeky prude... who needs to loosen up and get laid.และ แมตต์ คุณคิดว่าแอลลี่นางกากี นังวันทองกับคุณ ใครได้ ใครเสีย
I'm sorry, just trying to loosen things up.ขอโทษครับ แค่อยากทำให้ผ่อนคลาย
Jump around, loosen up.กระโดดไปรอบๆ แล้วระบายมันออกมา
Now really loosen up on this one.Let's relax into it.ตอนนี้ก็แค่ระบายกับใครซักคน แล้วทำใจให้สบายซะ
This is retail.It's not editorial.She needs to let go,have fun, loosen up.มันก็คือธุรกิจแหละน่า ไม่ใช่งานถ่ายแบบจริงๆซะหน่อย เธอควรจะสนุกกับมันแล้วก็ผ่อนคลายอีกหน่อย
Just loosen up. Have some fun.แค่ผ่อนคลาย แล้วสนุก
Let's see if a night on our lovely brig will loosen their lips!นอนคุกสักคืนคงปริปากได้
These bandages are so tight... can you loosen them a bit, please?ผ้าพันแผลมันรัดแน่นมากเลย ช่วยคลายออกให้หน่อยได้ไหม

loosen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǎn, ㄙㄢˇ, 散] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose
[kǎi, ㄎㄞˇ, 闿 / 闓] loosen; open

loosen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弛める[たるめる, tarumeru] (v1,vt) to slacken; to loosen
きりっと[, kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water
弛む[たるむ(P);たゆむ, tarumu (P); tayumu] (v5m,vi) to slacken; to loosen; to relax; (P)
放漫[ほうまん, houman] (adj-na,n) whimsy; looseness; indiscretion; laxity
放縦[ほうじゅう;ほうしょう, houjuu ; houshou] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissolution; licence; license
放逸;放佚[ほういつ, houitsu] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissoluteness
緩み[ゆるみ, yurumi] (n) slack; looseness
緩める[ゆるめる, yurumeru] (v1,vt) to loosen; to slow down; (P)
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P)
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s,vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease

loosen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
แก้เมื่อย[v. exp.] (kaē meūay) EN: loosen up muscles ; relax FR:
ขยายเข็มขัด[v. exp.] (khayāi khem) EN: loosen the belt FR: desserrer la ceinture
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit (vulg.) ; go to stool ; loosen the bowels FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
ไคล[v.] (khlai) EN: unscrew ; loosen FR:
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher ; desserrer ; défaire
คลายเข็มขัด[v. exp.] (khlāi khemk) EN: loosen the belt FR: desserrer la ceinture
คลายเกลียว[v. exp.] (khlāi klīo) EN: loosen a screw FR: desserrer une vis ; dévisser
คลายมือ[v. exp.] (khlāi meū) EN: loosen one's grip ; let go FR:
คลายนอต[v. exp.] (khlāi nǿt) EN: loosen a bolt ; unscrew FR: desserrer un écrou
คลายตัว[v. exp.] (khlāi tūa) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax FR: se dénouer
ลดละ[v.] (lotla) EN: loosen FR:
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce FR: relâcher ; diminuer ; détendre
พรวน[v.] (phrūan) EN: loosen the soil ; harrow FR: remuer la terre
พรวนดิน[v. exp.] (phrūan din) EN: loosen the soil ; scarify the soil FR: ameublir ; remuer la terre ; scarifier
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip FR:
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: relinquish ; loosen the grip ; release ; let go FR:
การพรวนดิน[n. exp.] (kān phrūan ) EN: loosening soil FR:

loosen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gürtelkantenlösung {f}breaker edge looseness
Lagenlösung {f}casing looseness; ply looseness; ply separation
Protektorlösung {f}loose tread; tread looseness; tyre tread separation
Seitenwandlösung {f}sidewall looseness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loosen
Back to top