ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upgrade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upgrade*, -upgrade-

upgrade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upgrade (vi.) ยกระดับ See also: ยกฐานะ, ยกสถานภาพ Syn. improve, update
upgrade (vt.) ทำให้เลื่อนระดับขึ้น See also: ทำให้พัฒนาให้ดีขึ้น Syn. improve, update
upgrade (n.) การยกระดับ See also: การพัฒนาให้ดีขึ้น, การยกขึ้น Syn. improvement
upgrade (n.) ทางที่เป็นเนินลาดขึ้น See also: ที่ชันขึ้น, ทางขึ้น, เนินที่สูงขึ้น Syn. incline, slope
upgrade (adj.) ซึ่งยกระดับ See also: ซึ่งพัฒนาให้ดีขึ้น Syn. upward, improved
upgrade (adv.) ในทางสูงขึ้น See also: ในทางที่ดีขึ้น Syn. improved
upgrade to (phrv.) ปรับปรุงให้ดีขึ้น See also: ทำให้ดีขึ้น, ยกระดับ
upgrader (n.) ผู้ที่ยกระดับ
English-Thai: HOPE Dictionary
upgrade(อัพ'เกรด) n. การลาดขึ้น,การยกระดับ,การเลื่อนขึ้น,การเพิ่มขึ้น. adj. ขึ้นเขา,ขึ้นเนิน. vt. ทำให้เลื่อนขึ้น,ยกระดับ, Syn. push
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
upgradeยกระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
upgradeยกระดับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลา บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็พยายามพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นออกมาจำหน่าย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีสรรถนะสูงขึ้น ผู้ใช้จึงมีภาระหนัก เพราะหลังจากซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาไม่นานฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีประสิทธิภาพไม่พอเพียงที่จะนำซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มาใช้ ดังนั้นจึงต้องซื้ออุปกรณ์อื่นมาเพิ่มลงในระบบเดิม เพื่อเป็นการยกระดับให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลื่อนชั้น (v.) upgrade See also: promote, raise, elevate Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนขั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, indeed. We're overjoyed to have traveled 11,000 miles to assist them in their struggle to upgrade themselves.นี่คือคนที่เราเต็มใจ เดินทางมาหมื่นไมล์
I want to make it very clear this is an external physical upgrade only.มาทำความเข้าใจกันก่อน นี่เป็นงานปรับภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น
You need to upgrade your eyes.สายตาคุณต้องปรับแล้ว
Sorry, pal, it's either upgrade or the chop shop for you.เสียใจด้วยนะ ถ้าไม่อัพเกรด ก็เข้าโรงงานแยกส่วน
It is. And it's time to upgrade from the 330 to the 740.ใช่แล้ว และก็น่าจะถึงเวลา เปลี่ยนจาก 330 ไปเป็น 740 ด้วย
The system will upgrade our company another notch.ระบบนี้จะเลื่อนขั้นบริษัทของเราไปอีกระดับนึง
Could use an upgrade in the lighting department, but...อาจจะต้องการแสงมากอีกหน่อย แต่
We've been needing a security upgrade for a long time now.เราอยากให้การรักษาความปลอดภัยดีกว่านี้มาตั้งนานแล้ว
As a valued customer, we are offering you a free upgrade with our "Friends and family"ผมโทรจาก เอ็กซ์เอลไฟฟ์ คอมมิวนิเคเตอร์ครับ ในฐานะลุกค้าคนสำคัญ เราขอมอบ ฟรีอัพเกรดด้วยโปรโมชั่น"เพื่อน และ..
Looking to upgrade your home theater?กำลังมองหาโฮมเธียร์เตอร์ใหม่อยู่เหรอ
Why don't you upgrade a brother man?ทำไมไม่อัพเกรด น้องชายมาล่ะพี่?
What a night. Yeah, baby, it's upgrade time.เบบี้ ได้เวลาอัพเกรดแล้ว!

upgrade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
升格[shēng gé, ㄕㄥ ㄍㄜˊ, 升格] promotion; upgrade
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, 升级 / 升級] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up

upgrade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップグレード[, appugure-do] (n) upgrade
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] (n) {comp} upgrade version
グレードアップ[, gure-doappu] (n,vs) upgrade (wasei
コンペティティブアップグレード[, konpeteiteibuappugure-do] (n) {comp} competitive upgrade
フィールドアップグレード[, fi-rudoappugure-do] (n) {comp} field upgrade
マイナーバージョンアップ[, maina-ba-jon'appu] (n) {comp} minor upgrade (wasei
メジャーアップグレード[, meja-appugure-do] (n) {comp} major upgrade
上り勾配[のぼりこうばい, noborikoubai] (n) uphill grade; upgrade
上り坂[のぼりざか, noborizaka] (n) (See 下り坂) ascent; upgrade; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version
フィールドアップグレード[ふぃーるどあっぷぐれーど, fi-rudoappugure-do] field upgrade
メジャーアップグレード[めじゃーあっぷぐれーど, meja-appugure-do] major upgrade

upgrade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade FR: mettre à jour ; évoluer
การยกระดับ[n. exp.] (kān yok rad) EN: upgrade FR:
การยกระดับโรงแรม[n. exp.] (kān yok rad) EN: hotel upgrade FR:
เลื่อนชั้น [v.] (leūoenchan) EN: upgrade ; promote ; raise ; elevate FR:
เลื่อนขั้น[v.] (leūoen khan) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise FR:
เลื่อนตำแหน่ง[v. exp.] (leūoen tamn) EN: get a promotion ; be promoted ; promote ; elevate ; upgrade ; raise FR: recevoir une promotion ; promouvoir
เลื่อนที่[v.] (leūoenthī) EN: promote ; upgrade ; raise ; advance FR:
ปรับ[v.] (prap) EN: improve ; better ; upgrade ; level ; fine ; adjust ; regulate FR: ajuster ; équilibrer ; égaliser ; mettre au point ; régler ; réguler
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve ; make better ; better ; amend ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify ; upgrade ; reform FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier ; ajuster ; réformer
ยกระดับ[v. exp.] (yok radap) EN: improve ; promote ; improve ; enhance ; raise ; advance ; augment ; upgrade ; raise the level ; intensify FR: améliorer ; élever le niveau
ยกระดับความเป็นมืออาชีพ[v. exp.] (yok radap k) EN: upgrade professionalism FR: accroître le professionnalisme

upgrade ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steigung {f}upgrade [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upgrade
Back to top