ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbind*, -unbind-

unbind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbind (vt.) แก้ See also: ปลดเปลื้อง, คลาย Syn. unloosen Ops. fasten
English-Thai: HOPE Dictionary
unbind(อันไบน์ดฺ') vt. ปล่อย,ปลด,ปลดปล่อย,แก้,คลาย,ทำให้อิสระ, Syn. release,free
English-Thai: Nontri Dictionary
unbind(vt) แก้ออก,คลาย,ปลดปล่อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbound (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ unbind Syn. loose, untie Ops. close, block, free, become free from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To unbind the spirits.เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณ
I can unbind you?ว่าผมปลดปล่อยคุณได้หรอ
Now unbind me.ตอนนี้ปล่อยฉันได้แล้ว
If you see my start to lose it, you need to unbind the others right away.ถ้าเธอเห็นฉันเริ่มไม่ดี เธอต้องปลดปล่อยคนอื่นทันทีนะ
No. No way. We can't unbind the circle.ไม่ ไม่มีทาง เราตัดการเชื่อมวงเวทย์ไม่ได้
Ok, is there anything other than death that could unbind the circle?โอเค, มีอะไรอย่างอื่น นอกจากความตาย นี่จะช่วยคลาย วงเวทย์หรอ?
The circle can't be broken unless we all agree to unbind it and now that you've contributed your power?พิธีถูกขัดไม่ได้ ยกเว้นเราจะยอม ให้เลิกทำและเธอมอบ พลังให้กับเราแล้ว
And sometimes, these things in nature, when they bind, they can be hard to unbind.ตามธรรมชาติ เมื่อมันเข้ารวมตัวกับ สิ่งมีชีวิตอื่นแล้ว ยากที่จะเอามันออก
So, uh, what's this mysterious talisman we're unbinding?งั้น อืม งั้นนี่คงเป็นผู้ชายลึกลับมีหาง เี่รากำลังแกะอยู่ใช่ไหม
Unbinding it would reverse the spell.แก้มันออก ควรท่องคาถาย้อนกลับ
What happens to them if we unbind?มันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา ถ้าเราทำลาย

unbind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] abstract-unbind-parameters

unbind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
ปลด[v.] (plot) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind ; remove ; divest FR: détacher ; défaire ; décrocher ; déboucler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbind
Back to top