ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lessen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lessen*, -lessen-

lessen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lessen (vt.) บรรเทา See also: แบ่งเบา, คลาย
lessen (vi.) ลดลง See also: ลด, ต่ำลง, น้อยลง Syn. decrease
lessening (n.) การลดลง Syn. decrease
lessening (n.) การลดลง See also: การตกลง, การน้อยลง Syn. decline, diminution, fall-off, reduction Ops. expansion, growth
lessening (n.) การลดลง Syn. diminution
lessening (n.) การลดลง Syn. decrease, diminution, lowering
lessening (n.) การผ่อนคลาย See also: การบรรเทา Syn. abatement, release
lessening (n.) การลดราคาอย่างมโหฬาร See also: การตัดราคาอย่างมาก Syn. decrease, cutback Ops. increase, growth
lessening (n.) การลดน้อยลง See also: การบรรเทาลง Syn. abatement, decrease
lessening (adj.) ซึ่งบั่นทอนกำลังและพลังงาน Syn. emaciation
English-Thai: HOPE Dictionary
lessen(เลส'เซิน) {lessened,lessening,lessens} vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง,ลดลง,ลดคุณค่า,บรรเทา,ผ่อนคลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลายรัก (v.) lessen See also: reduce, be less important Syn. เหินห่าง Ops. เข้มข้น
จืดจาง (v.) lessen See also: reduce, be less important Syn. คลายรัก, เหินห่าง Ops. เข้มข้น
ผ่อนปรน (v.) lessen See also: reduce, ease, relieve, alleviate, be lenient Syn. ผ่อนผัน, ลดหย่อน, ยืดหยุ่น
ริดรอน (v.) lessen See also: decrease, diminish, reduce
เบาบาง (v.) lessen See also: decrease, dwindle Syn. น้อยลง, บางเบา Ops. ทวี
การผ่อนปรน (n.) lessening See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น
การผ่อนให้ (n.) lessening See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การยืดหยุ่น
การยอมให้ (n.) lessening See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation Syn. การลดหย่อน, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น
การยืดหยุ่น (n.) lessening See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I put a cloth over the strings to lessen the noise.หนูเอาเสื้อคลุมมันไว้เพื่อกันเสียงน่ะ
They learn how one pain can lessen another.เพื่อลบล้างความเจ็บปวดอื่นทั้งหมด
No, adding sugar might lessen its nutrional value.ไม่ล่ะ ขืนใส่น้ำตาลเข้าไป คุณค่าทางอาหารก็หายหมดสิ
Hwang-Hu Mama is willing to let you have your way and lessen the guards.พระราชินีทรงมีความประสงค์จะให้พระองค์มีอิสระมากขึ้นและลดจำนวนองรักษ์ลง
Perhaps that could lessen his prison sentence.บางที นี่อาจจะช่วยลดโทษเขาได้บ้าง
I planned to tell you gradually... to lessen the shock.ฉันตั้งใจจะบอกนายเหมือนกัน /Nไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ช็อกหรอกนะ
I made it to lessen your discomfort.ฉันพูดให้นายคลายเครียดนะ
Don't lessen the dosage. I'm nervous.อย่าลดลงนะ ผมต้องเป็นบ้าแน่ๆ
To lessen the assholes who tested me.พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าข้าหาญกล้า
We need to either raise prices or lessen the food that goes out.เราอาจต้องขึ้นราคา หรือตัดเมนูที่ไม่นิยมออกไป
Years would not lessen such a bond.ปีจะไม่ลดเช่นพันธบัตร.
And Bill can begin to decrease it once his anxiety lessens about being attacked...และบิลล์เริ่มลดมันได้ ครั้งหนึ่งเขาห่วง เกี่ยวกับถูกทำร้ายโดยคนไข้ของเขา

lessen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗组胺剂[kàng zǔ àn jì, ㄎㄤˋ ㄗㄨˇ ㄢˋ ㄐㄧˋ, 抗组胺剂 / 抗組胺劑] antihistamine (type of drug to lessen allergic symptoms)

lessen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
治まる[おさまる, osamaru] (v5r,vi) to be at peace; to clamp down; to lessen (storm, terror, anger); (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
減弱[げんじゃく, genjaku] (n,vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening
減殺[げんさい, gensai] (n,vs) lessening; diminishing; reducing
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P)
退く[ひく, hiku] (v5k,vi) (1) (also written as 引く) to move back; to draw back; to recede; (2) to lessen; to subside; to ebb; (3) to resign; to retire; to quit; (P)

lessen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางเบา[v.] (bāngbao) EN: subside ; fall off ; lessen ; thin out FR:
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบาบาง[v.] (baobāng) EN: lessen ; abate FR:
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
จืดจาง[v.] (jeūtjāng) EN: lessen ; reduce ; be less important FR:
คลาย[v.] (khlāi) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax FR: détendre ; se détendre ; soulager ; alléger
ลง[v.] (long) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser ; descendre
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi lon) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer ; calmer ; s'amoindrir ; s'amenuiser
น้อยลง[v. exp.] (nøi long) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
อ่อนตัว[v.] (øntūa) EN: reduce ; diminish ; lessen ; lower ; decrease FR:
เพลา[v.] (phēlā [= ph) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax FR:
เพลาลง[v. exp.] (phēlā long ) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce FR:
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce FR: relâcher ; diminuer ; détendre
ผ่อนปรน[v.] (phǿnpron) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; soften ; be lenient FR: faire des concessions
ปลดเปลื้อง[v.] (plotpleūang) EN: release ; liberate ; free ; remove ; relieve ; ease ; alleviate ; lessen ; emancipate FR: libérer ; décharger qqn de qqch ; émanciper ; soulager
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate ; be depleted FR: régresser
ทุเลา[v.] (thulao) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit FR:
ย่น[v.] (yon) EN: shorten ; reduce ; cut down ; diminish ; lessen ; save FR: écourter ; réduire ; diminuer ; raccourcir ; abréger
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser
การยืดหยุ่น[n.] (kān yeūtyun) EN: flexibility ; lessening FR: flexibilité [f]
รอน ๆ[adj.] (røn røn) EN: fading ; lessening FR:

lessen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptbestandteil {m}; wesentlicher Bestandteilessential element; essential part; key ingredient

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lessen
Back to top