ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unlock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unlock*, -unlock-

unlock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unlock (vt.) ไข See also: ไขกุญแจ Syn. loose Ops. lock
unlock (vi.) เปิด See also: เปิดออก Syn. loose Ops. lock
English-Thai: HOPE Dictionary
unlock(อันลอค') vt.,vi. ถอดกลอน,ปล่อยออก,ไขกุญแจ,เปิดออก,เปิดเผย, See also: unlockable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
unlock(vt) ไขกุญแจ,ปล่อยออกมา,ถอดกลอน,เปิดออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unlockปล่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไขกุญแจ (v.) unlock
สะเดาะ (v.) unlock/unbolt something by magic See also: undo by magic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right. I'll unlock the automatic pilot.ตกลง ผมจะปลดนักบินอัตโนมัติออก
Never mind about the key. Unlock the door!ช่างกุญแจมัน ปลดล็อคประตู!
I can't unlock the door without the key!ผมปลดล็อคประตูไม่ได้ถ้าไม่มีกุญแจ!
Ambrosious, unlock this door.แอมโบซิอุส เปิดประตูเซ่
God, this is a list of questions that could unlock all the Sov military secrets and win the arms race at a stroke!พระเจ้านี้เป็นรายการของคำถามที่จะปลดล็อคทั้งหมด Sov ความลับทางทหาร และชนะการแข่งขันด้านอาวุธที่จังหวะ!
We can unlock the door and show God we're pure again.เราสามารถใช้กุญแจ เพื่อเปิดประตูออกได้ เราจะให้พระเจ้าทรงทราบ ว่าเรากลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง
Work with CIB to unlock itร่วมมือกับ ClB หาทางเปิดให้ได้
Do not unlock that door till I get back.อย่าเปิดประตูจนกว่าพี่จะกลับมานะ
I wish that I could unlock the labyrinth of my subconscious.พ่อหวังว่าพ่อสามารถแก้ปัญหาทางวงกตของจิตใต้สำนึก
Spirits and demons don't have to unlock doors. They just go through the walls.วิญญาณและปิศาจไม่สะเดาะกลอนประตูหรอกนะ มันหายตัวผ่านผนังได้
Only the worthy can unlock the stone.ผู้ที่คู่ควรเท่านั้นที่จะเปิดหลักศิลาได้
Keys unlock things?กุญแจ... เอาไว้... ไข

unlock ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开锁[kāi suǒ, ㄎㄞ ㄙㄨㄛˇ, 开锁 / 開鎖] unlock

unlock ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンロック[, anrokku] (n) unlock
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation
引き金(P);引金(P);引き鉄;引鉄[ひきがね, hikigane] (n) trigger; gunlock; (P)
開錠;解錠[かいじょう, kaijou] (n,vs) unlocking

unlock ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไข[v.] (khai) EN: open ; unwind ; unfold ; crank ; uncover ; unlock ; untap ; unscrew FR: ouvrir ; tourner ; desserrer
ไขกุญแจ [v. exp.] (khai kunjaē) EN: unlock ; turn the key ; open FR: tourner la clé ; ouvrir la serrure
ปลดล็อค[v. exp.] (plot lǿk) EN: unlock FR:
เปิด[v.] (poēt) EN: open ; unlock ; unfold ; unbolt ; unwrap ; unpack FR: ouvrir ; s'ouvrir ; déballer ; défaire
สะเดาะ[v.] (sadǿ) EN: unlock by magic ; unbolt by magic FR:
ถอดกลอน[v. exp.] (thøt kløn) EN: unbolt ; unlock FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unlock
Back to top