ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

urinate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *urinate*, -urinate-

urinate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
urinate (vi.) ถ่ายปัสสาวะ See also: ถ่ายเบา, ปัสสาวะ
English-Thai: HOPE Dictionary
urinate(ยัว'ริเนท) vi. ขับปัสสาวะ,ปัสสาวะ., See also: urination n. urinative adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
urinateถ่ายปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉี่ (v.) urinate See also: pass urine, discharge urine Syn. เยี่ยว
ฉี่ (v.) urinate See also: pass urine, void urine Syn. ถ่ายปัสสาวะ, เยี่ยว, ปัสสาวะ
ฉี่ (v.) urinate See also: make water, go to the toilet, pass urine, wee, piss Syn. เยี่ยว, เบา, ปัสสาวะ, ชิ้งฉ่อง, ลงพระบังคนเบา
ชิ้งฉ่อง (v.) urinate See also: make water, go to the toilet, pass urine, wee, piss Syn. ฉี่, เยี่ยว, เบา, ปัสสาวะ, ลงพระบังคนเบา
ถ่ายทุกข์ (v.) urinate See also: pass urine, void urine Syn. ถ่ายปัสสาวะ, ฉี่, เยี่ยว, ปัสสาวะ
ถ่ายปัสสาวะ (v.) urinate See also: make water, go to the toilet, pass urine, wee, piss Syn. ฉี่, เยี่ยว, เบา, ปัสสาวะ, ชิ้งฉ่อง, ลงพระบังคนเบา
ปัสสาวะ (v.) urinate See also: pass urine, discharge urine Syn. ฉี่, เยี่ยว
ลงพระบังคนเบา (v.) urinate See also: make water, go to the toilet, pass urine, wee, piss Syn. ฉี่, เยี่ยว, เบา, ปัสสาวะ, ชิ้งฉ่อง
เยี่ยว (v.) urinate See also: pass urine, discharge urine Syn. ฉี่
เยี่ยว (v.) urinate See also: pass urine, void urine Syn. ถ่ายปัสสาวะ, ฉี่, ปัสสาวะ
เยี่ยว (v.) urinate See also: make water, go to the toilet, pass urine, wee, piss Syn. ฉี่, เบา, ปัสสาวะ, ชิ้งฉ่อง, ลงพระบังคนเบา
ปวดฉี่ (v.) be impelled to urinate See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate Syn. ปวดเยี่ยว, ปวดเบา, ปวดท้องฉี่
ปวดฉี่ (v.) have urinate See also: be impelled to urinate Syn. ปวดเบา, ปวดท้องเยี่ยว, ปวดเยี่ยว, ปวดท้องฉี่
ปวดฉี่ (v.) have urinate See also: be impelled to urinate Syn. ปวดท้องเบา, ปวดเบา, ปวดเยี่ยว, ปวดท้องฉี่
ปวดท้องฉี่ (v.) be impelled to urinate See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate Syn. ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว, ปวดเบา
ปวดท้องฉี่ (v.) have urinate See also: be impelled to urinate Syn. ปวดเบา, ปวดท้องเยี่ยว, ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว
ปวดท้องฉี่ (v.) have urinate See also: be impelled to urinate Syn. ปวดท้องเบา, ปวดเบา, ปวดเยี่ยว, ปวดฉี่
ปวดท้องเบา (v.) have urinate See also: be impelled to urinate Syn. ปวดเบา, ปวดท้องเยี่ยว, ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว, ปวดท้องฉี่
ปวดท้องเยี่ยว (v.) have urinate See also: be impelled to urinate Syn. ปวดท้องเบา, ปวดเบา, ปวดเยี่ยว, ปวดฉี่, ปวดท้องฉี่
ปวดปัสสาวะ (v.) be impelled to urinate See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate Syn. ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว, ปวดเบา, ปวดท้องฉี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, don't urinate on your own bloody... get back, get back.เฮ้ อย่าฉี่รดบ้านตัวเองดิ เฮ้ ถอยไป ถอยไป
What, it's against the law to urinate now?อะไรนะ มันผิดกฎหมายตรงไหนที่ฉี่ตอนนี้
No, sir, but it is illegal to urinate in public.ไม่ค่ะ แต่ผิดกฎหมายที่ปัสสาวะในที่สาธารณะ
I plan to urinate in 23 minutes.พ่อวางแผนจะปัสสาวะในอีก 23 นาที
Normally when men urinate they lower the pants and squat a little.ปกติแล้วเมื่อผู้ชายยืนปัสสาวะ เขาจะดึงกางเกงลงและย่อตัวนิดนึง
Even so, they would urinate with legs apart.ถึงยังงั้นก็ตาม เขาต้องปัสสาวะรดขาตัวเองแน่ๆ
But I don't urinate like that.แต่ผมไม่ได้ยืนปัสสาวะแบบนั้น
I also now have three points on a driver's license I do not yet possess, and I was forced to issue an undeserved apology, simply because I refuse to urinate in a stainless steel bowl in front of criminals.คราวนี้\ ใบขับขี่ฉัน ก็โดนหักไปสามแต้ม \ ตั้งแต่ยังไม่มีใบเลย แถมถูกบังคับ ให้ขอโทษอีก
You urinate downwind to keep the animals away.คุณปัสสาวะใต้ลมเพื่อไล่สัตว์ออกไป
Does your father also urinate wherever is convenient?พ่อเจ้าก็ทำแม้ว่ามันจะสะดวกทุกที่เหรอ?
Okay, if you like Star Wars, why do you wanna murder it and urinate on its grave?โอเค ถ้าพวกเธอชอบ Star Wars ทำไมถึงอยากฆ่าแล้วฉี่รดหลุมศพมันล่ะ
They'll believe anything he tells them, including that he can speak to dolphins or he doesn't urinate and defecate.พวกเขาจะเชื่อทุกๆสิ่ง รวมไปถึงเรื่องที่เขา พูดกับปลาโลมาได้ หรือกระทั่งเรื่องที่เขาไม่ฉี่หรืออึเลย

urinate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小便[xiǎo biàn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, 小便] urinate; pass water; urine
[sōu, ㄙㄡ, 溲] urinate
[niào, ㄋㄧㄠˋ, 溺] urinate; urine

urinate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっこ[, shikko] (n) (1) (col) (See おしっこ) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate
尿意[にょうい, nyoui] (n) the urge to urinate
尿意を催す[にょういをもよおす, nyouiwomoyoosu] (exp,v5s) to have a desire to urinate
連れしょん;連れション[つれしょん(連れしょん);つれション(連れション), tsureshon ( tsure shon ); tsure shon ( tsure shon )] (n,vs) (vulg) (abbr) (See 連れ小便) going to the bathroom in a group; going off to urinate together
連れ小便;連小便[つれしょうべん, tsureshouben] (n) going off to urinate together
おしっこ[, oshikko] (n) (1) (col) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate; (P)

urinate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine FR: se soulager ; uriner
เก็บดอกไม้[v.] (kepdøkmāi) EN: urinate FR: uriner
ไขก๊อก[v. exp.] (khai kǿk) EN: urinate FR:
ขับปัสสาวะ[v. exp.] (khap patsāw) EN: urinate FR: uriner
ปัสสาวะ[v.] (patsāwa) EN: urinate FR: uriner ; pisser (pop.)
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: excrete ; take a piss ; pee-pee ; urinate ; empty the bowel FR: se soulager (fam.)
ปวดฉี่[v. exp.] (pūat chī) EN: have the urge to urinate FR: avoir un besoin urgent d'uriner
ปวดปัสสาวะ[v. exp.] (pūat patsāw) EN: have the urge to urinate FR: avoir un besoin urgent d'uriner
ปวดท้องเบา[v. exp.] (pūat thøng ) EN: be impelled to urinate FR:
ปวดท้องเยี่ยว[v. exp.] (pūat thøng ) EN: be impelled to urinate FR:
ถ่ายปัสสาวะ[v.] (thāipatsāwa) EN: urinate FR: uriner ; pisser (fam.)
ถ่ายทุกข์[v.] (thāithuk) EN: go to the toilet ; relieve onseself ; excrete ; evacuate ; urinate ; pass urine ; void urine FR:
เยี่ยว[v.] (yīo) EN: pee ; paswater ; urinate ; make water FR: uriner ; pisser (fam.) ; faire piper (fam. - enf.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า urinate
Back to top