ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untie*, -untie-

untie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untie (vt.) แก้มัด Syn. loosen, unfasten Ops. fasten
untie (vi.) แก้มัด Syn. unfasten Ops. tie
English-Thai: HOPE Dictionary
untie(อันไท') vt.,vi. แก้มัด,แก้ออก,ทำให้หลุด,ปล่อย,คลาย,ทำให้อิสระ., Syn. unfasten
English-Thai: Nontri Dictionary
untie(vt) แก้ออก,คลาย,ปล่อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลด (v.) untie See also: unbind, undo, remove, unhitch Syn. แกะ, เอาออก, แก้, ถอด
เอาออก (v.) untie See also: unbind, undo, remove, unhitch Syn. แกะ, แก้, ถอด
แก้ (v.) untie See also: loosen, undo, take off, undo, unpack, unwrap, unfasten, unbind Syn. ถอด, คลาย, เปลื้อง Ops. ผูก, รัด, ตรึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cornelius. Untie me.คอร์นีเลียส แก้มัดฉันที
He's not breathin' ! Go untie the doc.I might just have to put an end to you on general principles, Nauls.
Yeah, that's me. Sanji. Come on and untie me!และเงาของเขาก็ถูกถ่ายไปร่างของมาริโอที่เป็นศพ
Could you untie your hair, please?เธอลองปล่อยผมให้ดูหน่อยสิ
You gonna untie me?แก้มัดให้หน่อยได้ไหม?
Well, then, untie him, genius.งั้นก็ไม่ต้องมัดเขาสิ พ่อนักปราชญ์
Hurry and untie me.เร็วเข้าแก้มัดฉันเร็ว
We'll call someone in two or three days, have them come out and untie you.อีกสัก 2-3 วัน เราจะให้คนมาที่นี่ เพื่อแก้มัดนาย
BUT WE COULD NOT UNTIE THOSE DOUBLE KNOTS.แถมเราก็เอาเชือกที่มัดเอาไว้ตั้งสองรอบออกไม่ได้อีก
I don't know what you're doing, but you'd better just fucking untie me.ฟังนะ,ฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังจะทำอะไร มันจะดีมากเลยถ้าคุณปล่อยฉัน
You untie me and I'll do it.ไขกุญแจมือสิ ฉันจะทำเอง
You just have to untie me and I'll do it for you.คุณไขกุญแจมือให้ฉันสิ ฉันจะจัดการเอง

untie ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行政区划[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区划 / 行政區劃] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
行政区画[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区画 / 行政區畫] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, 摇曳 / 搖曳] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose
区划[qū huà, ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 区划 / 區劃] subdivision (e.g. of provinces into counties)
区画[qū huà, ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 区画 / 區畫] subdivision (e.g. of provinces into counties)

untie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
繙く;紐解く[ひもとく, himotoku] (v5k,vi,vt) (1) to peruse (a book); (2) to untie a scroll
アンタイドローン[, antaidoro-n] (n) untied loan
制圧[せいあつ, seiatsu] (n,vs) gaining total control (of people or counties); suppression; oppression; control; mastery; ascendancy; supremacy; (P)
狡ける[ずるける, zurukeru] (v1,vi) (1) (uk) to shirk one's duties; to be idle; to play truant; (2) (uk) to come loose; to come undone; to get untied
禿[はげ(P);かぶろ;かむろ, hage (P); kaburo ; kamuro] (n) (1) baldness; bald head; (2) (かぶろ, かむろ only) children's hairstyle of short untied hair; children with short untied hair; (3) (かぶろ, かむろ only) (See 太夫・3,天神・6) young girl working as a servant for a high-class prostitute (Edo period); (P)
空解け[そらどけ, soradoke] (n) coming untied
解く[ほどく, hodoku] (v5k,vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P)
解く(P);梳く(iK)[とく, toku] (v5k,vt) (1) (解く only) to solve; to answer; (2) (解く only) to untie; (3) (esp. 梳く) to comb; to untangle (hair); (P)
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P)
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) to come untied; to come apart; (P)
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s,vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease
解れる[ほつれる, hotsureru] (v1,vi) to come untied; to come apart
郡県[ぐんけん, gunken] (n) counties and prefectures
郡部[ぐんぶ, gunbu] (n) rural districts; counties; (P)

untie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
แก้เชือก[v. exp.] (kaē cheūak) EN: untie a string FR: dénouer une corde
แก้ห่อ[v. exp.] (kaē hø) EN: untie a package ; unpack a package ; undo a parcel FR: déballer ; dépaqueter ; défaire un paquet
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher ; desserrer ; défaire
ปลด[v.] (plot) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind ; remove ; divest FR: détacher ; défaire ; décrocher ; déboucler
เงินกู้โดยไม่มีเงื่อนไข[n. exp.] (ngoenkū dōi) EN: untied loan FR:
ป้า[n.] (pā) EN: aunt ; auntie ; mother's older sister ; father's older sister FR: tante [f] ; [soeur aînée du père ou de la mère]

untie ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
flott; schwungvoll {adj} | flotter | am flottestenjaunty | jauntier | jauntiest
Sandbank {f}; Untiefe
Untiefe {f} | Untiefen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untie
Back to top