ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

employ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *employ*, -employ-

employ ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
employ (vt.) ใช้ Syn. manipulate, operate, use
employ (vt.) ว่าจ้าง See also: จ้าง, จ้างงาน Syn. hire
employ at (phrv.) จ่ายค่าจ้างให้กับ
employ at (phrv.) จ่ายงานให้ Syn. employ in
employ for (phrv.) จ้างให้ทำเพราะ
employ for (phrv.) จ้างให้ทำเพราะ See also: จ้างให้ทำเนื่องจาก
employ in (phrv.) จ้างให้ทำงานใน Syn. employ at
employ in (phrv.) ใช้เพื่อ
employed (adj.) ซึ่งว่าจ้าง
employee (n.) ลูกจ้าง See also: พนักงาน Syn. laborer, worker
employees (n.) คณะผู้ทำงาน See also: คนงาน Syn. workers
employer (n.) นายจ้าง See also: ผู้ว่าจ้าง, ผู้จ้าง, คนจ้าง Syn. boss, owner, manager
employment (n.) การงาน See also: งาน Syn. job, occupation, work
employment (n.) การจ้างงาน Syn. hire
English-Thai: HOPE Dictionary
employ(เอมพลอย') vt. จ้าง,ว่าจ้าง,ใช้,ใช้สอย,ใช้เวลา. -n. การจ้าง,การว่าจ้าง,การบริการ,อาชีพ., See also: employability n. ดูemploy employable adj. ดูemploy employer n. ดูemploy, Syn. engage
employee(เอมพลอย'อี,เอมพลอยอี') n. ลูกจ้าง, Syn. employe
employment(เอมพลอย'เมินทฺ) n. การจ้าง,การว่าจ้าง,ภาวะที่ถูกว่าจ้าง,อาชีพ,การงาน,ธุรกิจ,กิจกรรม, Syn. work
employment agencyสำนักงานจัดหางาน
English-Thai: Nontri Dictionary
employ(vt) ใช้,จ้าง,ว่าจ้าง,ใช้สอย
employee(n) ลูกจ้าง,พนักงาน,ผู้ถูกว่าจ้าง
employer(n) นายจ้าง,เจ้านาย,ผู้ว่าจ้าง
employment(n) การงาน,อาชีพ,การจ้าง,การว่าจ้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
employedผู้มีงานทำ, มีงานทำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employeeลูกจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employerนายจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employmentการจ้างงาน, การจัดหางาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employment agencyสำนักงานจัดหางาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employeeลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employerนายจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employmentการจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดจ้าง (v.) employ See also: hire Syn. จ้าง
จ้าง (v.) employ See also: hire Syn. ว่าจ้าง Ops. รับจ้าง
จ้างงาน (v.) employ See also: hire, contract, procure Syn. ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง (n.) employee See also: hireling Syn. ลูกจ้าง Ops. ผู้จ้าง
ลูกจ้าง (n.) employee See also: worker, staff member, hireling, wage-earner, job-holder, hand Syn. ผู้รับจ้าง Ops. นายจ้าง
นาย (n.) employer Syn. นายจ้าง, เจ้านาย Ops. ลูกจ้าง, ขี้ข้า, บ่าว
นายจ้าง (n.) employer See also: boss Syn. เจ้านาย, นาย Ops. ลูกจ้าง
ผู้จ้าง (n.) employer See also: boss Syn. นายจ้าง Ops. ผู้รับจ้าง, ลูกจ้าง
ผู้ว่าจ้าง (n.) employer See also: boss, proprietor Syn. นายจ้าง Ops. ลูกจ้าง
ประจำตำแหน่ง (adj.) employer-provided
การจ้างแรงงาน (n.) employment
การรับจ้าง (n.) employment See also: hire
กกจ. (n.) Department of Employment Syn. กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน (n.) Department of Employment
การตกงาน (n.) unemployment See also: losing a job Syn. การว่างงาน
การว่างงาน (n.) unemployment See also: losing a job
คนตกงาน (n.) unemployable person See also: the unemployed
คนว่างงาน (n.) unemployable person See also: the unemployed Syn. คนตกงาน
ตกงาน (v.) be unemployed See also: be out of job, be out of work Syn. ว่างงาน, ไม่มีงานทำ, เตะฝุ่น Ops. ได้งาน
รับจ้าง (v.) work as employee See also: work for wages/money, work for hire, make a living, hire oneself out
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm self-employed so I have to work everydayฉันเป็นเจ้านายตัวเองดังนั้นฉันจึงต้องทำงานทุกวัน
They employed him as a consultantพวกเขาจ้างเขาเป็นที่ปรึกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mean, you employ Mr. Baker as your attorney but you can't walk down the street with him?แปลว่า คุณจ้างคุณเบเกอร์เป็นทนาย แต่คุณก็เดินกับเขาไม่ได้
My name is Fulton Greenwall, and I'm here to employ your services in the retrieval of a lost animal.ผมชื่อฟูลตัน กรีนวอล ผมมานี่เพื่อเสนองานให้คุณ... ...ในการตามหาสัตว์ที่สูญหาย
Tell me, when is the occasion going to arise for him to employ this word?บอกฉันหน่อย, เมื่อไหร่ที่เขาจะได้ใช้ คำๆ นี้จริงๆ
Let's move on to the next desperate lot and employ them and raise their level up.ถ้าอย่างนั้นก็ย้ายโรงงานไปที่อื่นที่ลำบากดีกว่า ไปจ้างงานและช่วยยกระดับประชาชนที่อื่นต่อดีกว่าไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
Jack will be free, a privateer in the employ of England.แจ็คจะได้รับอิสระ และ.. เป็นกัปตันตรวจการ ให้รัฐบาลอังกฤษ
I suggest you employ it.พิจารณาถึงชะตากรรมของผู้หญิง
Cornelius, I employ you to see wiz.คอร์นีเลียสผมต้องการชี้ให้เห็นเหตุผล
Do you really think the people that employ me... were just gonna bend over and take your little stunt... killing the senator?แกคิดเอาจริงๆเหรอ ว่าคนที่จ้างชั้น.. จะก้มกราบแล้วปล่อยแกไปจากการฆ่าโหดท่านวุฒิฯ ?
I'm really sorry,but I just can't afford to employ you anymore.ฉันขอโทษจริงๆ แต่ฉันจ้างเธอไม่ได้อีกแล้ว
I resigned from the employ of the united states government after only one year.ผมได้ลาออกจากการว่าจ้างของรัฐบาลสหัฐ หนึ่งปีหลังจากนั้น
So, why don't we employ the truth?และนั่นทำให้เราต้องการความจริง
But if you employ optimal strategy and always drop with a royal flush,แต่ถ้าคุณใช้แผนที่ดีที่สุด แล้วทิ้งไพ่รอโรยัลฟลัช

employ ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人尽其才[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 人尽其才 / 人盡其才] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best
人尽其材[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 人尽其材 / 人盡其材] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best; also written 人盡其才|人尽其才
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
铁饭碗[tiě fàn wǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 铁饭碗 / 鐵飯碗] secure employment (lit. iron rice bowl)
个体经济[gè tǐ jīng jì, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 个体经济 / 個體經濟] economics of a self-employed individual or private firm
雇佣[gù yōng, ㄍㄨˋ ㄩㄥ, 雇佣 / 僱佣] employ; hire
雇员[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, 雇员 / 僱員] employee
就业率[jiù yè lǜ, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, 就业率 / 就業率] employment rate
从业人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 从业人员 / 從業人員] employee; person employed in a trade or profession
性工作[xìng gōng zuò, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 性工作] employment as sex worker; prostitution
雇主[gù zhǔ, ㄍㄨˋ ㄓㄨˇ, 雇主] employer
雇員[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, 雇員] employee; also written 僱員|雇员
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, 受聘] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family
劳雇[láo gù, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ, 劳雇 / 勞雇] labor and employer
[lù, ㄌㄨˋ, 碌] laborious; small stone; to record; to tape; to write down; to hire; to employ
就业[jiù yè, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ, 就业 / 就業] looking for employment; getting a job; to start a career
位次[wèi cì, ㄨㄟˋ ㄘˋ, 位次] place (in numbered sequence); degree on employment scale
官僚[guān liáo, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ, 官僚] official; bureaucrat; government employee who doesn't do any work
事儿[shì r, ㄕˋ ㄖ˙, 事儿 / 事兒] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of 事, thing, matter, affair etc
干部[gàn bù, ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ, 干部 / 幹部] personnel; employees; cadre (in communist party)
招聘者[zhāo pìn zhě, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄓㄜˇ, 招聘者] prospective employer; person advertising a job; recruiter
劳雇关系[láo gù guān xì, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 劳雇关系 / 勞雇關係] relations between labor and employer; industrial relations
求职[qiú zhí, ㄑㄧㄡˊ ㄓˊ, 求职 / 求職] seek employment
个体户[gè tǐ hù, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, 个体户 / 個體戶] self-employed; a private firm (PRC usage)
自由职业[zì yóu zhí yè, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄓˊ ㄧㄝˋ, 自由职业 / 自由職業] self-employed; profession
半失业[bàn shī yè, ㄅㄢˋ ㄕ ㄧㄝˋ, 半失业 / 半失業] semi-employed; partly employed; underemployed
官倒[guān dǎo, ㄍㄨㄢ ㄉㄠˇ, 官倒] speculation by officials; profiteering by government employees; bureaucratic turpitude
员工[yuán gōng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, 员工 / 員工] staff; personnel; employee
无业游民[wú yè yóu mín, ˊ ㄧㄝˋ ㄧㄡˊ ㄇㄧㄣˊ, 无业游民 / 無業遊民] unemployed
无业闲散[wú yè xián sǎn, ˊ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙㄢˇ, 无业闲散 / 無業閑散] unemployed and idle
失业[shī yè, ㄕ ㄧㄝˋ, 失业 / 失業] unemployment
失业率[shī yè lǜ, ㄕ ㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, 失业率 / 失業率] unemployment rate
洋员[yáng yuán, ㄧㄤˊ ㄩㄢˊ, 洋员 / 洋員] Westerner employed in Qing China (as professor or military advisor etc)
雇用[gù yòng, ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ, 雇用 / 僱用] to employ; to hire; trad. also written 雇用
[yōng, ㄩㄥ, 佣 / 傭] to hire; to employ; servant; hired labourer; domestic help

employ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom)
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training)
オーバードクター[, o-ba-dokuta-] (n) unemployed person with a PhD (wasei
キャバクラ嬢[キャバクラじょう, kyabakura jou] (n) (See キャバクラ) female cabaret club employee
キャバ嬢[キャバじょう, kyaba jou] (n) (See キャバクラ嬢) female cabaret club employee
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P)
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members)
パートタイム[, pa-totaimu] (n) (See アルバイト・1) part time (esp. female part time employees); (P)
パートタイム従業員[パートタイムじゅうぎょういん, pa-totaimu juugyouin] (n) part time employee
バイト敬語[バイトけいご, baito keigo] (n) (See 敬語) Keigo used by employees in restaurants and other businesses
ハローワーク[, haro-wa-ku] (n) (name of) Japanese government employment agency (wasei
ハンドキャリアー[, handokyaria-] (n) employee of a messenger or delivery service (wasei
フリーランサー[, furi-ransa-] (n) (See 自由業) free-lancer (in a profession where employment is the norm); (P)
フルタイム従業員[フルタイムじゅうぎょういん, furutaimu juugyouin] (n) full-time employee
フレッシャー[, furessha-] (n) (1) fresher; freshman; (2) newly hired career-track company employee
フレッシュマン[, furesshuman] (n) (1) freshman; (2) newly hired career-track company employee; (P)
ユニオンショップ制[ユニオンショップせい, yunionshoppu sei] (n) union shop system (employment of only union members)
一季[いっき;ひとき, ikki ; hitoki] (n-adv,n-t) (1) one season; (2) (See 半季) one year (esp. as an Edo-period duration of employment)
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P)
主人(P);主(P)[しゅじん, shujin] (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P)
主人に仕える[しゅじんにつかえる, shujinnitsukaeru] (exp,v1) to serve a master; to serve one's employer faithfully
主家[しゅか;しゅけ, shuka ; shuke] (n) employer's house; master's house
主従[しゅうじゅう;しゅじゅう, shuujuu ; shujuu] (n) master and servant; lord and retainer; employer and employee
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker
人材派遣会社[じんざいはけんかいしゃ;じんざいはけんがいしゃ, jinzaihakenkaisha ; jinzaihakengaisha] (n) employment agency; personnel placement agency; staffing agency
人材紹介会社[じんざいしょうかいかいしゃ, jinzaishoukaikaisha] (n) (See 人材派遣会社) employment agency; staffing agency; personnel placement agency
仕着せ;為着;仕着;四季施(ateji)[しきせ, shikise] (n) livery; servant's clothes provided by employers
企業戦士[きぎょうせんし, kigyousenshi] (n) corporate warrior (exceptionally dedicated and hard-working employee)
住み込む[すみこむ, sumikomu] (v5m,vi) to be a live-in employee; to live in; to live with
使い手;遣い手[つかいて, tsukaite] (n) (1) user; consumer; employer; (2) master (e.g. of swordsmanship); (3) prodigal; spendthrift
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u,vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P)
使役[しえき, shieki] (n,vs) (1) employing; using; setting to work; enslavement; (n) (2) {ling} causative (verb, etc.)
使用[しよう, shiyou] (n,vs) use; application; employment; utilization; utilisation; (P)
使用者[しようしゃ, shiyousha] (n) (1) user; consumer; (2) employer; (P)
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
出戻り[でもどり, demodori] (n) (1) (sens) (of a woman) divorcing and moving back in with her parents; (2) (of an employee) leaving a position only to return to it later; (3) (of a ship) leaving from and returning to the same port
出身[しゅっしん, shusshin] (n,adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P)
口入れ人[くちいれにん, kuchiirenin] (n) go-between; intermediate; agent (e.g. for employing servants)
口入れ屋;口入屋[くちいれや, kuchiireya] (n) employment agency
Japanese-English: COMDICT Dictionary
臨時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
使用[しよう, shiyou] Thai: การนำไปใช้ English: employment

employ ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจุงาน[v. exp.] (banju ngān) EN: employ permanently FR:
ใช้[v.] (chai) EN: use ; employ ; take ; consume ; exploit ; apply ; draw on FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à ; exploiter
ใช้สอย[v.] (chaisøi) EN: spend ; make use of the services of ; employ FR:
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de ; louer les services de ; faire appel à
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure ; recruit FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de ; recruter
จ้างแรงงาน[v.] (jāngraēng-n) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers FR: employer de la main-d'oeuvre
จ้างวาน[v. exp.] (jāng wān) EN: hire ; employ FR:
จัดจ้าง[v.] (jatjāng) EN: employ ; hire FR: employer
ว่าจ้าง[v.] (wājāng) EN: employ ; hire ; engage FR: employer ; occuper
อัตราการว่างงาน[n. exp.] (attrā kān w) EN: unemployment rate FR: taux de chômage [m] ; niveau de chômage [m]
อายุงาน[n. exp.] (āyu ngān) EN: period of employment FR:
บริจาริกา[n.] (børijārikā) EN: female attendant; female servant FR: bonne [f] ; domestique [f] ; servante ]f] ; employée de maison [f]
ใช้งาน[v. exp.] (chai ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable ; use FR: être utilisable
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ช่วงชิงแรงงาน [v. exp.] (chūangching) EN: poach employees FR:
จำนวนพนักงาน[n. exp.] (jamnūan pha) EN: FR: nombre d'employés [m] ; nombre de membres d'équipage [m]
เจ้านาย[n.] (jaonāi) EN: boss ; employer ; big cheese FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; grosse légume [f]
เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์[n. exp.] (jaonāthī pr) EN: FR: employé de la poste [m]
เจ้าหน้าที่เทศบาล[n. exp.] (jaonāthī th) EN: FR: employé communal [m]
กรรมกรไร้งาน[n. exp.] (kammakøn ra) EN: unemployed FR: travailleur sans emploi [m] ; sans emploi [m]
กรรมกรว่างงาน[n. exp.] (kammakøn wā) EN: unemployed FR: travailleur sans emploi [m] ; sans emploi [m]
การช่วงชิงแรงงาน [n. exp.] (kān chūangc) EN: poaching employees FR:
การจ้างงาน[n.] (kān jāng-ng) EN: employment FR: emploi [m]
การจ้างงานเต็มอัตรา[n. exp.] (kān jāng-ng) EN: full employment FR: plein emploi [m]
การจัดหางาน[n. exp.] (kān jathā n) EN: employment FR:
การงาน[n.] (kān ngān) EN: employement ; work ; job ; activities ; duty ; business ; action ; act FR: emploi [m] ; activité [f] ; occupation [f] ; travail [m] ; action [f] ; acte [m]
การประกันการว่างงาน[n. exp.] (kān prakan ) EN: unemployment insurance FR: assurance chômage [f]
การรับสมัครงาน[n. exp.] (kān rap sam) EN: employment FR: recrutement [m]
การสัมภาษณ์การจ้างงาน[n. exp.] (kān samphāt) EN: employment interview FR: entretien d'embauche [m]
การสรรหาบุคลากร[n. exp.] (kān sanhā b) EN: employee recruitment FR: recrutement de personnel [m]
การว่าจ้าง[n.] (kān wājāng) EN: employment ; hiring FR:
การว่าจ้างเต็มอัตรา[n. exp.] (kān wājāng ) EN: full employment FR:
การว่างงาน[n.] (kān wāng-ng) EN: unemployment ; job losses FR: chômage [m]
การว่างงานโดยสมัครใจ[n. exp.] (kān wāng-ng) EN: voluntary unemployment FR: chômage volontaire [m]
ข้าราชการ[n.] (khārātchakā) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant ; bureaucrat FR: fonctionnaire de l'État [m, f] ; fonctionnaire [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.) ; bureaucrate [m] (péj.)
ข้าราชการวิสามัญ[n. exp.] (khārātchakā) EN: temporary government employee FR: agent temporaire de la fonction publique [m] ; fonctionnaire temporaire [m]
คนใช้[n.] (khonchai) EN: servant ; maid ; housemaid FR: employée de maison [f] ; serviteur [m] (litt.) ; domestique [m, f] (vx) ; servante [f] (vx) ; bonne [f] ; bonniche [f] (fam., péj.) = boniche [f] (fam., péj.)
คนงาน[n.] (khonngān) EN: worker ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
คนทำงาน[n. exp.] (khon thamng) EN: worker ; diligent person FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f] ; personnel [m]
คนตกงาน[n. exp.] (khon tok ng) EN: unemployable person FR:

employ ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwaltungsangestellte {m,f}; Verwaltungsangestellteradministration employee; administration secretary
Agentur {f} für Zeitarbeittemporary employment agency
Lohnnebenkosten {pl}associated employer outlay
Betriebskapital {n}capital employed
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Betriebskrankenkasse {f}company sickness insurance scheme; employer-based health insurance
Arbeitnehmererfindung {f}employee invention
Lohnnebenkosten {pl}employee on-costs
Mitarbeiterbefragung {f}employee survey
Anstellungsvertrag {m}employment contract
Arbeitsvertrag {m}employment contract
Beschäftigungsindex {m}employment index
Betriebszugehörigkeit {f}employment with a company; period of employment
Vollbeschäftigung {f}full employment
vollbeschäftigt {adj}fully employed
Erwerbstätigkeit {f}gainful employment
Einkünfte {pl} | Einkünfte aus unselbstständiger Arbeitincome | income from employment; income from salaried employment
Jugendarbeit {f}youth employment
Jugendarbeitslosigkeit {f}youth unemployment
Nachwuchskraft {f}junior employee
Arbeitsamt {n}labour exchange; job center; employment agency
Maschineneinsatz {m}machine employment
Massenarbeitslosigkeit {f}mass unemployment
Teilzeitbeschäftigte {m,f}; Teilzeitbeschäftigterpart-time employee
Arbeitszeugnis {n} (vom Arbeitgeber)reference from one's employer
Fachkraft {f}skilled employee
Zeitarbeit {f}temporary work; temp work; temporary employment
Zeitarbeitsfirma {f}temporary employment company
unbeschäftigt {adj} | unbeschäftigter | am unbeschäftigtstenunemployed | more unemployed | most unemployed
Arbeitslosenquote {f}unemployment rate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า employ
Back to top