ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unlatch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unlatch*, -unlatch-

unlatch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unlatch (vt.) ถอดกลอน See also: ถอดสลัก, เปิดประตู Syn. open, unlock, open the door
unlatch (vt.) ปลด See also: ปลดมือ, ปล่อยมือ, คลายมือ Syn. disunite, unfasten, undo, unbotton, unhook, unlace, unzip, unlock, open
unlatch (vi.) ปลด See also: ปลดมือ, ปล่อยมือ, คลายมือ Syn. disunite, unfasten, undo, unbotton, unhook, unlace, unzip, unlock, open
English-Thai: HOPE Dictionary
unlatch(อันแลทชฺ') vt.,vi. ดึงกลอนออก,ไม่ได้ใส่กลอน, Syn. unfasten,become unlatched

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unlatch
Back to top