ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fasten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fasten*, -fasten-

fasten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fasten (vi.) ติด See also: ยึด, ผูก Syn. fix, freeze, peg, pin Ops. unfasten
fasten (vt.) ผูก See also: มัด, รัด, พัน Syn. fix, freeze, peg, pin Ops. unfasten
fasten down (phrv.) ทำให้ติดกับ See also: ตอกติดกับ, ผูกติดกับ Syn. tie down
fasten down (phrv.) ทำให้ตัดสินใจ See also: ทำให้ตกลงแน่นอน Syn. tie down to
fasten off (phrv.) ผูกไว้กับ...แล้ว See also: ติดเสร็จแล้ว
fasten on (phrv.) ติดแน่น See also: ยึดแน่น
fasten on (phrv.) จ้อง See also: จ้องมองไปที่ Syn. lay on, pin on, place on, put on, throw on
fasten on (phrv.) เลือก Syn. drop on, pick on, pitch on
fasten on (phrv.) เลือกตำหนิ See also: เจาะจงว่ากล่าว Syn. drop on, land on, pick on, pitch on
fasten on (phrv.) ยึดติดกับ See also: ยึดมั่นใน Syn. fasten onto, hook onto, latch onto, seize on
fasten on (phrv.) ใกล้ชิดกับ Syn. fasten onto
fasten on (phrv.) ปิดไว้ด้านบนของ Syn. fasten onto
fasten onto (phrv.) ปิดไว้ด้านบนของ See also: ติดไว้บน, แปะบน Syn. fasten on
fasten onto (phrv.) กระตือรือร้นกับ Syn. fasten on, hook onto, latch on, seize on
fasten onto (phrv.) ใกล้ชิดกับ See also: สนใจ Syn. fasten on
fasten to (phrv.) ทำให้ติดแน่นอยู่กับ See also: ทำให้ยึดแน่นอยู่กับ
fasten up (phrv.) ทำให้ติด See also: ยึดติดกับ
fastened (adj.) ปิด Syn. shut, sealed
fastener (n.) ที่ยึด See also: เครื่องยึด, ตัวเกี่ยว, กระดุม Syn. hook, lock, clamp, grip
fastening (n.) สิ่งที่ใช้ยึดติด See also: ตัวเกี่ยว, เครื่องยึด Syn. fastener
English-Thai: HOPE Dictionary
fasten(ฟาส'เซิน) vt. ผูก,แน่น,รัดแน่น,มัดแน่น,ยึด,ตรึง,ติด,รวมที่,ให้ความสนใจ,เพ่ง., See also: fastener n., Syn. affix
fastenern. กระดุม,ขอเกี่ยว,สิ่งยึด,ที่ยึด,ที่กลัด,ที่เหน็บ
fasteningn. สิ่งที่ยึด,ที่ยึด,การยึด,การติด,ที่กลัด
English-Thai: Nontri Dictionary
fasten(vt) ผูก,ตรึง,ทำให้แน่น,รัด,มัด,ยึด,กลัด,ให้ความสนใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fastenersเครื่องยึด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอบ (v.) fasten See also: smoothen
ชายกระเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกะเบน
ชายกะเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกระเบน
ชายกะเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกระเบน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, Commissioner, fasten your safety belt!เอาล่ะ ท่านผู้มีเกียรติ รัดเข็มขัดนิรภัยด้วย!
Hi. We'll be taking off real soon, so I better fasten you in tight.สวัสดีจ้ะ เราใกล้จะบินขึ้นกันแล้ว ฉันจะรัดเธอไว้ให้แน่นๆ นะจ๊ะ
Probably a malfunction in the gauge, but as a precaution fasten your seat belts while we run you through some safety procedures.เรียกได้ว่าชีเป็นเป็นตัวแม่เรื่องสิทธิสตรีในยุคศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว สวัสดีค่า แมวมอง?
Would all passengers fasten their seat belts as we're about to make...พวกเรากำลังจะไป รัฐโอเรกอน ที่เกิดเหตุ เวลา 8 โมงเช้า (เสียงนักบิน) # เรียนท่านผู้โดยสาร กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยด้วย...
Folks, please fasten your seat belts. We're beginning our descent into Andrews at this time.แค่ ซี่โครง 2-3ชิ้น กับโคสลอร์ จะเป็นไรไป
Please fasten your seat belts and put your tray tables and seats in their upright positions until we get through this.ขอให้ทุกท่านคาดเข็มขัดนิรภัย เก็บถาดวางอาหาร... ...และตั้งพนักเก้าอี้ให้ตรง ขอบคุณครับ
Please return to your seats and fasten your seatbelts.กรุณากลับที่นั่ง และคาดเข็มขัดด้วยค่ะ
Please return to your seats and fasten your seatbelts.กรุณากลับไปที่ที่นั่งของท่าน แล้วคาดเข็มขัดด้วยค่ะ
Please return to your seats and fasten your seatbelts.กรุณากลับที่นั่งของท่าน และคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะ
Return to your seats and fasten your seatbelts.กรุณากลับที่นั่งของท่าน และคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะ
Once we've reached cruising altitude and the captain turns off the fasten seat belt sign, we will be offering our beverage service with complimentary soft drinks, juice and coffee.หลังจากที่เครื่องไต่ระดับได้ที่ และกัปตันปิดสัญญาณไฟ รัดเข็มจัดแล้ว เราจะเสริ์ฟของว่าง พร้อมกับเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และกาแฟให้ค่ะ
Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seat belt sign.ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ตอนนี้กัปตันปิดสัญญาณรัดเข็มขัดแล้ว

fasten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎng, ㄅㄤˇ, 绑 / 綁] to tie; bind or fasten together; to kidnap
吃布[chī bù, ㄔ ㄅㄨˋ, 吃布] to catch on cloth (e.g. of a zip fastener)
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, 卡] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost
[yǎn, ㄧㄢˇ, 扊] upright bar for fastening a door
绑住[bǎng zhù, ㄅㄤˇ ㄓㄨˋ, 绑住 / 綁住] fasten; bind

fasten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボタンを掛ける[ボタンをかける, botan wokakeru] (exp,v1) to fasten a button
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to
眼を付ける;眼をつける[がんをつける, ganwotsukeru] (exp,v1) to fasten one's eye on (a person); to stare at
カシメ[, kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware
ジッパー[, jippa-] (n) zip fastener; slide fastener; Zipper (tradename)
スナップ[, sunappu] (n) (1) snap (e.g. of the wrist in baseball); (2) (abbr) (See スナップショット,スナップ写真) snapshot (esp. of people); (3) (See ホック・2) snap fastener; press stud; (P)
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P)
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to
ビンディング[, bindeingu] (n) foot fastening (ski) (ger
ファスナー[, fasuna-] (n) fastener; zipper; (P)
ホチキス;ホッチキス[, hochikisu ; hocchikisu] (n) (named after the inventor, Hotchkiss) stapler; paper fastener
ホック[, hokku] (n) (1) hook; hook and eye; (2) (See スナップ・3) snap fastener; press stud; (3) hock (white wine); (P)
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
冷や飯草履[ひやめしぞうり, hiyameshizouri] (n) crudely made zori with straw fastenings
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant
寓目[ぐうもく, guumoku] (n,vs) fastening one's eyes upon
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
戸締まり(P);戸締り[とじまり, tojimari] (n) closing up; fastening the doors; (P)
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P)
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P)
接着[せっちゃく, secchaku] (n,vs) fastening with glue; (P)
止め具[とめぐ, tomegu] (n) catch; check; fastener
紙綴器[かみつづき, kamitsuduki] (n) (obsc) (See ホチキス) stapler; paper fastener
結う[ゆう(P);いう, yuu (P); iu] (v5u,vt) to do up (hair); to braid; to fasten; to fix; (P)
結び切り;結びきり[むすびきり, musubikiri] (n) type of ribbon fastening used on wedding gifts, get-well gifts, etc.
緒締め[おじめ, ojime] (n) string-fastener; drawstring on pouch or purse (handbag)
締める(P);〆る;緊める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) (締める only) to tie; to fasten; (2) (締める, 〆る only) to total; to sum; (3) (締める, 緊める only) to be strict with; (4) (締める only) to economize (economise); to cut down on; (5) to make sushi adding a mixture of vinegar and salt; (P)
締め付け(P);締付;締付け[しめつけ, shimetsuke] (n) pressure; clamping; tightening; fastening; (P)
締結[ていけつ, teiketsu] (n,vs) (1) conclusion; execution (of a contract); entering (into treaty); (2) fastening (as in a joint); (P)
羈縻[きび, kibi] (vs) to be tied down; to be fastened; to be bound to
解く[ほどく, hodoku] (v5k,vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P)
面ファスナー[めんファスナー, men fasuna-] (n) hook and loop fastener (e.g. Velcro)

fasten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอง[v.] (jøng) EN: fasten ; tie FR:
ขัด[v.] (khat) EN: fasten ; attach ; bind FR: attacher
คาด[v.] (khāt) EN: girdle ; gird ; bind ; tie ; belt ; fasten ; wear FR: ceindre ; nouer ; ceinturer ; entourer ; boucler
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: hook ; pull with a hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp FR: accrocher ; attacher
กลัด[v.] (klat) EN: clasp ; clip ; pin ; fasten ; tag ; pin on ; pin together FR: agrafer ; épingler
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick FR: s'agripper ; se cramponner
ล่าม[v.] (lām) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link FR: attacher ; enchaîner
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie up ; bundle ; fasten ; wrap ; tie in bunches FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
พันธ์[v.] (phan) EN: bind ; tie ; fasten ; unite FR: attacher
พันธะ[v.] (phantha) EN: bind ; tie ; fasten ; unite FR: attacher
ผูก[v.] (phūk) EN: tie ; fasten ; bind ; knot ; affix FR: attacher ; nouer ; lier ; ligoter ; amarrer
รัด[v.] (rat) EN: bind ; fasten ; tighten ; tie ; squeeze ; hug ; be tight ; be a snug FR: serrer ; sangler
รัดเข็มขัด[v. exp.] (rat khemkha) EN: fasten one's belt ; tighten one's belt FR: serrer la ceinture
รัดรึง[v.] (ratreung) EN: tie tightly ; fasten tightly ; clasp tightly FR: serrer fermement
ร้อยรัด[v.] (røirat) EN: bind ; fasten FR: attacher ; lier
ใส่กุญแจ [v. exp.] (sai kunjaē) EN: lock ; bolt ; fasten ; hook ; fasten a lock FR: fermer à clé ; verrouiller ; mettre le cadenas
ติด[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller ; apposer ; jouxter (litt.)
ติดกระดุม[v. exp.] (titkradum) EN: button ; button up ; fasten the buttons FR: boutonner
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir
ตรึงตรา[v.] (treungtrā) EN: tighten ; make tight ; make taut ; fasten down FR:
ยึด[v.] (yeut) EN: fix ; stick ; secure ; attach ; fasten FR:
ยึดให้แน่น[v.] (yeut hai na) EN: fasten FR:
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
แก้กระดุม[v. exp.] (kaē kradum) EN: undo a button ; unbutton ; unfasten a button FR: défaire un bouton ; déboutonner
กระชับ[adj.] (krachap) EN: tight ; compact ; close-fitting ; fastened firmly ; well-fitting FR: compact
ไม้กลัด[n. exp.] (māi klat) EN: small bamboo pin ; wooden pin ; wooden fastener FR:
มือลิง[n.] (meūling) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat FR:
ปลดกระดุม[v. exp.] (plot kradum) EN: unod a button ; unbutton ; unfasten a button FR: déboutonner
ซิป[n.] (sip) EN: zipper ; zip ; slide fastener FR: fermeture éclair [f] ; zip [m] (anglic.)
ตลบมุ้ง[v. exp.] (talop mung) EN: tidy up a fastened mosquito net by gathering and throwing the bottom portion over the canopy FR:

fasten ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fastenzeit {f}; Fasten
Befestigungsschraube {f}clamping bolt; fastening screw
Befestigungskonstruktion {f}fastening construction
Befestigungspunkt {m}fastening point
Befestigungssatz {m}fastening set
Befestigungsschiene {f}fastening bar
Befestigungsstrebe {f}fastening strut
Schnellverschluss {m}quick release fastener; quick acting closure
Klettverschluss {m}velcro fastener

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fasten
Back to top